Minyengetero minomwe yekunamatira Imba Yako

0
520

Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo zvekunamatira imba yako. Zvakakosha kupa mhuri dzedu kuna Mwari. Iye anokwanisa kutiitira zvinhu zvese zvakanaka kwatiri. Munamato ndiyo simba Imba yemukristu. Sevatendi uye vanhu vasingamiriri vakasimbiswa mumhuri, hatigone kusava nehupenyu hwedu hwekunamatira, kuzvipira kwedu kuna Baba.

Isu tinoita kuti zvinhu zviitike munzvimbo yemunamato, chimwe chinhu chinoramba chakangofanana nekuti isu hatinamate, tinonamatira kuti tione shanduko mune zvimwe zvinhu futi. Ndiro basa redu kurarama hupenyu hunonamata. Vabereki vanofanirwa kunamata pamwechete, vana vanofanirwa kudzidziswa manamatiro nekunamata nemhuri uye nekuwedzera, mumwe nemumwe.

Muchikamu chino, isu tiri kunamatira kukura pamweya, kuchengetedzwa, kuwanda, kufambira mberi uye rugare.

MINYENGETERO MARI

 

 • Baba muzita raJesu Kristu, maita basa neruoko rwenyu rune simba pamusoro pedu, tiri vanhu venyu uye ndimi Mwari wedu, Baba tinoonga, zita renyu ngarikudzwe Ishe muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu, maita henyu nerudo rwenyu rwakadzama uye moyo munyoro pamusoro pedu, tinokudza zita renyu Dzvene, tinosimudzira humambo hwenyu, maita henyu Wakakomborerwa Mununuri muzita raJesu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

 

KUNAMATA KWEMAWANDA

 

 • Zvinoenderana neshoko raIshe muPsa. 1: 3, iyo inoti, "Uye uchafanana nemuti wakasimwa pahova dzemvura, unobereka michero yawo mumwaka wawo, shizha rake haringasvavi, uye chipi nechipi chaanoita chichafambira mberi." Muzita raJesu, ndinonamatira kuwanda kwaMwari pamba pangu, murume wangu, mukadzi wangu nevana vangu, chero chatinoisa maoko pamusoro; tichabudirira muzita raJesu.
 • Zvinoenderana naPsa. 20: 4 inoti, "Ngaakupe zvinodikanwa nemoyo wako uye aite kuti hurongwa hwako hwese hubudirire." Baba muzita raJesu, ndinoisa musha wangu mumaoko enyu anokwanisa, pazvirongwa zvedu zvese, tinonamatira kubudirira, tinonamata kuti mupe murume wangu, mukadzi wangu nevana vangu zvishuwo zvemoyo wedu zvinoenderana kuda muzita raJesu Kristu.
 • Maererano naPhil. 4:19 inoti, "Uye Mwari wangu achazadzisa zvamunoshayiwa maererano nefuma yekubwinya kwake munaKristu Jesu" Baba muzita raJesu Kristu, zvese zvinodiwa mumba mangu zvasangana, tine zvese zvatinoda kudya , kunwa nekupa muzita raJesu.
 • Zvinoenderana naPsa. 23: 1 inoti, 'Jehovha ndiye Mufudzi wangu; Handidi. ' Baba Vokudenga, ndimi Mufudzi mumba mangu, tinozorora pamuri, tinovimba uye tinovimba nemi kuti muchave mutengesi wedu, pazvinenge zvamuka mumba mangu, muchaita kuti zviwanikwe kwatiri muzita raJesu Kristu.

 

 

MUNAMATO WOKUDZIVIRIRA

 

 • Zvinoenderana na2 Tim. 1: 7 inoti 'Nekuti Mwari haana kutipa mweya wekutya; asi weSimba, newerudo, nepfungwa dzakanaka. Baba muzita raJesu, ndinotuka mweya wekutya mumba mangu kubva pamudzi, ndinoti ruoko rwenyu rune simba ruchazorora pamba pangu uye tinotsungirirwa neMweya wepfungwa dzakanaka uye nerudo kubva kumusoro muzita ra Jesu Kristu.
 • Psa. 17: 8 inoti, 'Ndichengete semboni yeziso rako; ndivanze mumumvuri wemapapiro ako 'Baba muzita raJesu Kristu, ndinoisa imba yangu mumaoko ako Tenzi, ndinonamata kuti uchengete mudzimai wangu, murume wangu, vana vangu vakachengeteka zuva rese, husiku hwese, tinonamata kuti iwe tirambe tiri pasi pemumvuri wemapapiro ako muzita raJesu Chrsit.
 • Psa. 23: 4 inoti, 'Kunyangwe ndichifamba nemumupata une rima, handitye zvakaipa, nekuti iwe uneni; tsvimbo yako nomudonzvo wako, zvinondinyaradza. ' Baba muzita raJesu, zvisinei kuti chii chiri kuitika munzvimbo yangu, kunyangwe pakaipa munyika, zvakaipa hazvingaswedere kwandiri muzita raJesu, hatizotyi chakaipa nekuti uri Rod yedu neVashandi , muzita raJesu rine simba.
 • Kubva kuPsa. 91: 1-7 Baba muzita raJesu, mukadzi wangu anogara munzvimbo yenyu yakavanda, varume vangu vanogara munzvimbo yenyu yakavanzika vana vangu vanozorora munzvimbo yenyu yakahwanda, imba yangu inodzivirirwa kubva kumusungo wevabati vehove uye kubva kudenda rinotyisa , imba yangu yakachengetedzwa kubva kumarudzi ese ehuipi, mhando dzese dzekukuvara, tsaona dzese nekuti tinogara takachengeteka nemi zuva nezuva, zuva nezuva muzita raJesu Kristu.

 

 

Munamato werunyararo

 

 • Baba muzita raJesu Kristu, ndinotemera Rugare rwaMwari mumba mangu pamativi ese muzita raJesu. Wanano yangu inosangana nerunyararo rwako muzita raJesu Kristu, dhiabhori haazove nenzvimbo mumba mangu muzita raJesu Kristu.
 • Isa. 26: 3 inoti, "Uchamuchengeta murunyararo rwakakwana, iye pfungwa dzake dzakatarisana newe, nekuti anovimba newe."
 • Baba Vekudenga, ndinonamata muzita raJesu Kristu kuti muchengete imba yangu murunyararo rwakajeka apo patinovimba nemi muzita raJesu Kristu. Runyararo kumativi ese, muhupenyu hwemurume wangu, mukadzi wangu, vana vangu uye nekuwedzera, hama dzangu muzita raJesu Kristu.
 • VaKol. 3: 15 inoti 'Uye Rugare rwaMwari ngarutonge munzeve dzenyu, kwamakadanirwawo mumuviri mumwe; uye mutende '
 • Baba muzita raJesu Kristu, Runyararo nerunyararo kubva kumusoro zvichatonga mumba mangu nesimba rako muzita raJesu Kristu.

 

 

KUNAMATA KUTI UKUDZE PAMWEYA

 

 • VaEf. 1:18 inoti, 'Meso okunzwisisa kwako akavhenekerwa; kuti muzive tariro yekudana kwake, uye nefuma yekubwinya kwenhaka yake muvatsvene.
 • Baba muzita raJesu Kristu, maziso emunhu wemweya wedu anogara akazadzwa nechiedza, tinoziva zviri zvedu muna Kristu, hatikandirwe kuno nokoko, tinoziva nhaka yedu iri muna Kristu mazuva ese muzita raJesu. 
 • Psa. 69: 9 iyo inoti, 'Nekuti kushingairira imba yenyu kwandidya, uye kuzvidza kwevakakutukai kwakawira pamusoro pangu' Baba muzita raJesu Kristu, regai kushingairira kwamambo kwenyu kuwire pamusoro pemba yangu zvakanyanya uye mutigadzirire maturusi ekuwedzera humambo hwenyu muzita rine simba raJesu Kristu.

 

 

MUNAMATO WOKUFAMBIRA MBERI

 

 • Baba muzita raJesu, ndinoraira kufambira mberi mubhizinesi rangu, kusimudzira mukadzi / murume wangu uye fambira mberi muhupenyu hwevana vangu muzita raJesu.
 • Mumba mangu, ndinopesana nemhando dzose dzekumira dzinogona kuda kundibata, mumwe wangu nevana, takasununguka kubva mukumira muzita raJesu Kristu.
 • Baba Vekudenga ndinonamatira kwese kutenderera kufarirwa mumusha mangu, kubhizimusi, basa, kufarirwa mune zvese zvatinoita, varume vanotiona nekutifarira, vana vangu vanofarirwa nezita raJesu Anesimba.
 • Ndinokutendai kudenga nekuti munogara muchitinzwa, tinokutendai nekupindurwa kweminamato muzita raJesu rine simba. Ameni

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.