5 MAPISAREMA MAVHESI OKUNAMATIRA VANA VAKO NENGUVA YOKURARA

0
496


Nhasi tichave tichishanda ne5 Pisarema mavhesi ekunamatira mwana wako panguva yekurara. Tiri kurarama munyika umo huwori hunoonekwa sehunobudirira zvichikanganisa kukura kwedu kwevechidiki. Mazuva ese, vezvenhau vanoshevedzera zvinonzwika kudiwa kwevabereki kutora mutoro wakazara wekurerwa kwevana vavo uye kwete kuvasiira kufurirwa nevasingazive kwatinotanga kunamata munguva inotevera nekuti tinoramba kuita zvinotarisirwa kwatiri uye uye pazvinenge zvakakodzera. Ona magwaro pazasi:

Psa. 127: 3-4 inoti, “
Vana vanokosha kuna Mwari, ndiwo maropafadzo aMwari kumhuri. Isu tinowanzonzwa vanhu vachinamatira vachangobva kuchata kuti michato yavo ikomborerwe nemichero. Saka kana isu takakomborerwa nezvibereko izvi, mune zvakawanda sevana vanobva kuna Mwari, basa riri kuvabereki kuti vaite zvakanaka nevana nekuvadzidzisa munzira yavanofanira kufamba nayo.

Zvirevo 22: 6 inoti, 'Rovedza mwana nzira yaanofanira kufamba nayo; uye kunyange paanokwegura haazotsauki pairi.
Hatigone kuve vasingakoshe nezve kukura uye kudzidziswa kwevana vedu nekuti kana tikasavadzidzisa vachiri padiki kwazvo, vana vakadai vanova nyaya dzinonetsa kuvabereki uye ivo vanotanga kumhanya kubva pambiru kuenda pambiru kana kwatova kare. Ngazvirege kunonoka kwatiri muzita raJesu.

Vana vanogamuchira kudzidziswa kubva kumba vanoita kuti zvive nyore kune vadzidzisi vavo kuchikoro uye ivava vanova vagari vanobatsira uye vanobudirira munharaunda, saka futi padivi, avo vasina kudzidziswa kubva kumba vanoita kuti zviomere vadzidzisi kuchikoro uye kukanganisa nzanga zvisina kunaka. Isu tinosarudza izvo zvatinoda kuvana vedu, kana ivo vaizounza rukudzo kwatiri kana neimwe nzira, isu tinofanirwa kutora chikamu chinoshingairira mukurerwa pamweya kwevana vedu.

Ndiye anoisa pamberi zvinhu zvaMwari izvo zvinogona kuita nguva yevana panguva yekurara. Hatifanire kunge takabatikana kuenda pano neapo tichiita mari yekuraramisa mhuri yedu zvekuti tinoregeredza chimiro chemweya cheupenyu hwevana vedu. Saka zvinotanga nekubvuma nzvimbo yaMwari mudzimba medu, nezvinhu zvatinoita, mukutaura kwedu, Mwari anoonekwa here mukuwirirana kwatinoita, amai nababa?

Mune izvo isu zvatinopa nzeve, kana David asina kujaira kuteerera nziyo dzisiri dzeumwari kubva kumba, zvinonyura mukuziva kwake kuti kune chimwe chinhu chiri nani kupfuura izvo zviri kunze. Saka iratidzirwo yezviri kuitwa mumba zvinoonekwa mune zvinoitika panguva yekurara. Mune zviitiko apo izvi zvimwe, tinogona kuita shanduko, tinogona kutanga chimwe chinhu, hazvina kumbononoka.

Muchikamu chino tinenge tichinamatira kubva mubhuku raPisarema revana vedu panguva yavo yekurara.

MINYENGETERO MARI

 

 • Baba muzita raJesu, tinokutendai nechipo cheupenyu chamakatipa, tinoti zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu, tinokutendai nekuchengetedza hupenyu hwemumwe nemumwe wemhuri dzedu, tinoti, zita renyu ngarikudzwe zvakanyanya muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinokutendai nekuti zuva nezuva munotitakurira mabhenefiti, tinotenda Tenzi nezvatinowana zuva nezuva, zvekusimbisa, zvekudzivirira, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu Kristu.
 • Baba, tinotenda nemaropafadzo evana, tinokutendai nekuropafadza michato yedu nevana vakanaka, shoko renyu rinoti vana inhaka yenyu, tinobvuma zvamunoita mudzimba medu, simudzirwai muzita raJesu Kristu.
 • Psa 3: 5 inoti, 'Ndakavata pasi ndikarara; Ndakamuka; nekuti Ishe wakanditsigira.
 • Baba muzita raJesu, mwana wangu anorara zvakanaka uye anomuka mangwanani hale uye ane moyo munyoro nemuzita raJesu Kristu.
 • Kutevera ndima muPsa. 3. Baba muzita raJesu, regai nhoo yenyu yekufukidza ive pamusoro pevanasikana vangu nevanakomana vangu manheru ano muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Muzita raJesu, ndinonamata kuti vavengi vasazorova michero yangu manheru ano nekupfuura, zvirongwa zvemuvengi pamusoro pevanakomana nevanasikana vangu zvinokundikana muzita raJesu Kristu.
 • Psa. 4: 8 inoti, 'ndichavata pasi nerugare, ndibatwe nehope; nekuti ndimi Ishe munondigarisa pakasimba.
 • Baba muzita raJesu, ndinoisa vana vangu mumaoko enyu, pavanovata pamubhedha manheru ano, vanovata vakachengeteka nesimba renyu muzita raJesu, ndimi Dombo redu, Rubatsiro nenhare, vachengetedzei nesimba renyu ruoko muzita raJesu Kristu.
 • Psa. 42: 8 inoti, 'Asi Ishe vacharaira tsitsi yavo masikati, uye usiku Rwiyo rwavo ruchava neni uye munamato kuna Mwari wehupenyu hwangu'.
 • Baba muzita raJesu Kristu, ndinonamata kuti ruoko rwenyu ruve pamusoro pevana vangu muzuva pavanenge vachiita mabasa avo uye panguva dzemasikati pavanorara musoro wavo kuti varare muzita raJesu Kristu.
 • Psa. 91:11 inoti 'Nekuti iye acharaira vatumwa vake pamusoro pako, Kuti vakuchengete panzira dzako dzose.' Baba muzita raJesu, ndinokumbira kuti ngirozi dzenyu dzichengete vana vangu, ngirozi dzaMwari dzinovachengeta munzira dzavo dzose, apo vanoisa musoro wavo kuti varare muzita raJesu
 • Baba muzita raJesu, ndinokumbira kuti manheru ega ega vana vangu varere pasi kuti vavate, ngirozi dzaMwari dzinosunungurwa kuti dzichengetedze dzakatenderedza muzita raJesu Kristu.
 • Psa. 121: 7 inoti, 'Jehovha achakuchengetedza kubva pane zvakaipa zvese; achachengetedza mweya wako.'
 • Baba muzita raJesu Kristu, vana vangu vanochengetwa mumaoko enyu pavanorara husiku uye masikati muzita rine simba raJesu.
 • Baba Vekudenga, ndimi muchengeti weIsrael asingarari kana kukotsira, ndinonamata kuti ruoko rwenyu rune simba ruchengetedze vana vangu kubva kukuvadzwa, muchavachengeta mumaoko enyu, vachagara vakachengeteka nemi muzita raJesu Kristu.
 • Baba muzita raJesu, ndinonamata kuti muchengetedze vana vangu kubva pameso ewakaipa, muchavadzivirira kubva kumiseve inobhururuka masikati neusiku muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Baba ndinokutendai nekuti munogara muchitinzwa, zita renyu ngarikudzwe nemuzita raJesu Kristu. Ameni.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

 

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.