Kunamata Points Kugadzira Imba Yako Imba Yehondo

3
445

Nhasi tichange tichishanda nemunamato mapoints ekuti imba yako ive war room. Kana iwe uchimboona iyo bhaisikopo yakanzi War Kamuri, iwe unogona kuve nekurudziro yekuve nenzvimbo yakavanzika mumba mako maunonamata kuna Mwari. War room inzvimbo mumba matinodzika tende redu remunamato. Imba yehondo haina kufanana nedzimwe nzvimbo dzese mumba, inoera uye yakasiyana zvakanyanya. Chero munhu wemweya anopinda mumba yehondo anofanira kugona kuona kuti zvekunamatira zvakakomba zvaiitika mukamuri iro.

Kristu akaraira mubhuku ra Mateo 6: 6 pinda muimba yako yemukati, upfige mukova wako, unyengetere kuna Baba vako vari pakavanda; zvino Baba vako vanoona zvinoitwa pakavanda vachakuripira. Izvi zvinotidzidzisa kuti munamato hausi uye haufanire kunge uri wekushamisira zviitiko. Kune hondo dzinorwiwa zvakanyanya muchivande. Kukunda kubva kuhondo idzi kunozivisa kuedza kwedu pachena. Mumhuri medu, mune kudiwa kwekuva neimba yehondo.

Chimwe chekukosha kwekuva nehondo yehondo ndechekuti zvinotibatsira kuramba takatarira munzvimbo yekunamatira. Sezvo imba yehondo isina kufanana nedzimwe nzvimbo dzese mumba medu, pfungwa dzedu dzinonamata kana tiri mumba yehondo. Inzvimbo yakanyatsogadzirirwa kunamatira nekutaurirana nababa. Kana usati wagadzira nzvimbo parizvino, zvakakosha kuti udaro izvozvi.

Ngatifungei kuti makagadzira nzvimbo yemunamato asi hausati waziva zvekunamata chero nguva iwe paunoda kunamatira, heano manamatiro ekuti utaure mukamuri rako rekunamatira.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Baba Tenzi, ndinokukudzai nechipo cheupenyu chamakandipa. Ndinokutendai nenyasha dzekuona zuva rakanaka seiri, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
 • Ishe, rugwaro runoti nekuti hatina kurwa nenyama neropa asi vatongi nemasimba erima munzvimbo dzakakwirira. Ndinoramba kuzendamira pasimba rangu rekufa. Ndinonamata kuti iwe ubatsire izvi mhuri muzita raJesu.
 • Izwi rako rinoti iwe uchakwikwidzana neavo vanopokana nesu uye iwe uchanunura yedu vana. Ndinonamata kuti pamusoro pevana vemhuri iyi, muchavaponesa muzita raJesu. Ndinoraira nemvumo yekudenga, hapana chakaipa chingawira pazvibereko zvedu muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, rugwaro runoti kana chero munhu akashaya uchenjeri ngaakumbire kuna Mwari anopa norupo asina gwapa. Ndinonamata kuti iwe upe huchenjeri kumurume wemba ino kuti atungamire imba ino zvakanaka muzita raJesu. Nekuti kwakanyorwa kuti, kana ndiri ini neveimba yangu, tichashumira ishe. Tipeiwo nyasha dzekuramba tichikushandirai kusvika kumagumo muzita raJesu.
 • Rugwaro rwunoti Akabvisa masimba nemasimba, Akaita chivoneso chavo, achivakunda mairi. Ishe ndinotaura izwi iri ndichiratidzira pamusoro peimba yangu. Simba rega rega rerima rakabviswa chombo muzita raJesu.
 • Nekuti zvakanyorwa pamusoro soro peutungamiriri, nesimba, neukuru, neushe, nemazita ese anodanwa, kwete munguva ino chete, asi kune inozouyawo. Ndinosimudza muyero unopesana nemutongi wese werima mumba mangu muzita raJesu.
 • Ndinozivisa kubva nhasi kuti imba iyi nemhuri ndeyaJesu. Kubva nhasi ndinotumira masimba ese erima, mweya yese yekuvhiringidzika nehasha, mweya wega wehurwere, kubva mumba mangu muzita raJesu. Rugwaro runoti uye chiedza chinopenya kupenya murima uye rima harichinzwisise. Ndinoraira nesimba muzita raJesu, chiedza chaMwari chichatanga kupenya muhupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Nekuti zvakanyorwa, takapihwa zita riri pamusoro pemamwe mazita ose kuti muzita raJesu mabvi ese anofanira kupfugama uye ese anopa achabvuma kuti Jesu ndiIshe. Muzita raJesu, mabvi ese emadhimoni ari mumba mangu, rurimi rwese rwusatani rwuchitaura zvinopesana nemhuri yangu, waparadzwa muzita raJesu.
 • Bhaibheri rinoti mubhuku raPisarema 138: 7 Kunyange ndikafamba pakati penhamo, imi muchandiponesa; Muchatambanudza ruoko rwenyu pamusoro pehasha dzavavengi vangu, Ruoko rwenyu rworudyi ruchandiponesa. Ishe, kunyange mhuri iyi ichifamba pakati penhamo, imi muchatimutsa. Kunyangwe iyi mhuri ichifamba pakati pemoto, hazvizotipise, kunyangwe mhuri iyi ichifamba pakati pemvura ine simba hatizokurirwa muzita raJesu.
 • Usatitungamirire mukuedzwa, asi tinunure pane zvakaipa zvese. Nekuti ushe ndehwenyu, nesimba, nekubwinya kusvikira rinhi narinhi. Ishe ndinonamata kuti murege kurega miedzo yemuvengi ichikurira mweya yedu muzita raJesu.
 • Izvo zvakanyorwa, ishe akatendeka, uye Iye achakusimbisa nekukudzivirira kubva kune wakaipa. Ndinoraira nesimba muzita raJesu, mhuri yangu yakachengetedzwa muna Jesu. Ishe, kubva kune zvese zvakaipa zvinoitika, mhuri yangu inodzivirirwa muzita raJesu.
 • Bhuku raJudhasi 1: 24 Zvino kuna Iye anogona kukuchengetai kuti murege kugumburwa, uye nekukumisai musina mhosva pamberi pekubwinya kwake nemufaro mukuru. Ishe, munokwanisa kundiponesa ndichigumburwa, muchandiisa ndisina mhosva. Ndinovimba neshoko rako kuti uchaita kuti mhuri iyi irege kugumburwa netsitsi dzako muzita raJesu.
 • Ishe, ndinonamata kuti simba renyu rekubatana riuye mumba muno. Ndinotsiura mweya yese yekusawirirana pakati pedu muzita raJesu. Ndinonamata kuti iwe ugopa mumwe wangu nokunzwisisa. Nyasha dzekugadzirisa pamwe nerudo ndinonamata kuti iwe umupe kwaari muzita raJESU.

Advertisements

3 COMMENTS

 1. Ich bedanke mich für die schönen Gebete. Sie helfen mir in meiner Zeit des Kummers und des Leidens. Die die die die Gebete zur Verfügung stellen und alle die, die solche Hilfestellungen ermöglichen. Vielen Dank ✝️🙏

 2. Dr i tarmattie kissoon, ndinoda iwe jesu podza nzeve yangu uye komborera vese vandinoshanda navo nemhuri s muzita raJesu, ndinorumbidza ishe nomweya wangu muzita raJesu zita amen. ndinonamatira nyika dzese dzepasi rose ndinokutendai ishe.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano