Rugwaro Kunamata Paunenge Uri Mukurwiswa

1
12522

Nhasi tichange tichidzidzisa parugwaro kunamata kana iwe uri pasi pekurwiswa. Rugwaro runotiraira kuti tirege kuramba tichinamata, nekuti mhandu yedu yakaita seshumba inodzvova ichitsvaga ichitsvaga waingadya. Ndosaka zvakakosha kuti tinamate nguva dzese kuti tirege kuwira mumiyedzo yemuvengi. Imwe yenzira idzo muvengi anoedza nayo kutenda kwemunhu ndeye kuburikidza nhevedzano yekurwiswa pamweya.


Kurwiswa kunogona kuuya muzviroto zvedu. Dzimwe nguva tinorara tichizviona tichirwiswa nemamwe masimba asingaonekwe. Dzimwe nguva chingave chirwere chinotyisa. Iko hakuna nzira iyo muvengi asingakwanise kutirwisa isu. Rugwaro runoti mubhuku ra VaEfeso 6: 12 Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi nevatongi, nevane masimba, nemasimba emuchadenga pamusoro perima rino, nemweya yakaipa yezvinhu zvekudenga. Tinorwa nemasimba nemubati werima. Tinofanira kudzikisira varindi vedu.

Patinonamata tichipesana nekurwiswa nemuvengi, zvakakosha kuti tishandise rugwaro. Muchinyorwa chedu chakapfuura, isu takaratidza iyo kukosha kwekunamata pamwe nerugwaro. Pese patinenge tichinamata patinenge tichirwiswa pamweya, tinoda kushinga uye kutenda. Tinowedzera kushinga uye kutenda nekunamata pamwe nerugwaro. Bhuku ra Vahebheru 4:12 Nokuti shoko raMwari rinokurumidza, uye rine simba, rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri, rinobaya kusvikira panoparadzana mweya nemweya, nemafundo nemongo; uye rinoziva mifungo nezvinangwa zve. mwoyo. Kana isu tichitaura izwi raMwari takatarisana nedambudziko, tinowedzera mweya wedu uye tariro yedu muna ishe inowedzerwa.

Chero iwe paunowira pasi pekurwiswa nemuvengi, heino gumi magwaro ekunamata

Mapisarema 23: 1-5 Jehovha ndiye mufudzi wangu; Ini handidi. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro; Anondisesedza pamvura inozorodza. Anoponesa mweya wangu; Anondisesedza panzira dzekururama nekuda kwezita rake. Zvirokwazvo, kunyange ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handingatongotyi zvakaipa; nekuti imwi muneni; tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pisarema rinoziva kuti Mwari ndiye mufudzi uye ndimi makwai. Mwari mufudzi zvechokwadi achapa zvese zvatinoda zvinosanganisira chengetedzo kubva kukeya nemazino emhumhi, hanzi pamwe nehumwe mhuka dzesango. Hongu, kunyange ndikafamba mumupata wemumvuri werufu, handityi zvakaipa, nekuti muneni. Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Ichi chikamu cherugwaro chiri kutibatsira kuvaka chivindi chekuti kunyangwe tichigona kufamba nemumupata werufu kungave kuburikidza nekurwara kana nhamo, asi hatityi nekuti Mwari anesu uye achatinyaradza padambudziko redu. 


Mapisarema 28: 1-4 Ndichashevedzera kwamuri, imi Jehovha, dombo rangu. regai kunyarara kwandiri, zvimwe kana mukanyarara kwandiri, Ndichava sevaya vakaburukira mugomba. Inzwai inzwi remikumbiro yangu, kana ndichichema kwamuri, Kana ndichisimudzira maoko angu kunzvimbo yomukati yeimba yenyu tsvene. Musandikweva pamwechete navakaipa, Navanoita zvakashata; Ivo vanotaura rugare kuna vavanogara navo, Asi zvakashata zviri mumoyo yavo. Muvape zvakaenzana nebasa ravo, uye zvakaenzana nezvakaipa zvavakaita, Muvape zvakaenzana nebasa ramaoko avo; vapei dongo ravo.

Uyu munamato wekubatsirwa naIshe. Isu tinotaura izvi kutsvaga rubatsiro uye kupotera kuna ishe patinotambudzika kana kurwiswa. Inoti kana ukanyarara kwandiri, ndinoita sevaya vanodzika mugomba. Inoti ipai vakaipa uye vanoita zvakaipa maererano nezviito zvavo. Izvi zvinoreva kuti uipi hwavanoronga huve hwavo. Paunonzwa uchirwiswa kana kurohwa nedambudziko guru, Mapisarema 28 nderimwe remagwaro ekuverenga. 

Dhuteronomi 28: 7 Jehovha achaita kuti vavengi vako vanokumukira vakundwe pamberi pako. vachabuda kundorwa newe nenzira imwe, vachatiza pamberi pako nenzira nomwe.

Iwe unofanirwa kuita munamato uyu munamato. Ishe uchaita kuti vavengi vangu vanondimukira vakundwe pamberi pangu. Namata rugwaro urwu nesimba kuti iwe ukunde. Vose avo vakakurwisai vachanyadziswa. 

Mapisarema 91: 7 Uyo anogara munzvimbo yakavanda yeWekumusoro-soro Acharambira pamumvuri weWemasimbaose.

Mapisarema 91: 4-13 Iye achakufukidza neminhenga yake, uye pasi pemapapiro ake uchawana utiziro; kutendeka kwake inhovo huru neduku. Hauzotyi kutya kwehusiku, kana museve unobhururuka masikati, kana hosha inofamba murima, kana hosha inoparadza masikati. Chiuru chingawa padivi pako, zviuru gumi kurudyi rwako, asi hazvingaswederi pedyo newe. Uchangozvitarira hako nameso ako Ukaona kurangwa kwavakaipa. Nekuti unoti, Jehovha ndiye utiziro hwangu! Iwe unoita Wekumusoro-soro ugaro hwako, Hakuna chingakukuvadza, Uye njodzi haingaswederi patende rako. Nekuti iye acharaira vatumwa vake pamusoro pako, kuti vakuchengete panzira dzako dzose; vachakusimudza nemaoko avo, kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Uchatsika pamusoro peshumba nechiva; uchatsika-tsika shumba huru nenyoka. 

Nzira yakanakisa yekuzvinamatira iwe kubva kune chero mamiriro ndeye kushandisa izwi raMwari. Kuyeuchidza Mwari nezvezvipikirwa zvake kunoita kuti Mwari vashande. Mwari akavimbisa kutifukidza neminhenga yake uye pasi pemapapiro ake ndipo patichawana utiziro. Vane chiuru vachawira kurudyi kwedu uye zviuru gumi kuruboshwe kwedu asi havangaswedere pedyo nesu.

Mapisarema 35: 1-4 Haiwa Jehovha, kakavarai navanokakavara neni; kurwa nevaya vanorwa neni. Torai nhovo nenhumbi dzokurwa nadzo; simuka uuye kuzondibatsira. Vhomorai pfumo, nepfumo duku pamusoro pavaya vanonditevera. Iti kwandiri, "Ndini ruponeso rwako." Vanotsvaka mweya wangu ngavanyadziswe, vazvidzwe; vanofunga kundiparadza ngavadzokere shure vachishamiswa.

Aya ndiwo magwaro akanyorwa naDavid paakadonha pasi pekurwiswa. Akateterera kuna Mwari kuti amuke amurwire. Kakavarai nevanokakavara neni, Irwa nevanorwa neni. Saizvozvowo, iwe urikukumbira Mwari kuti atore zvombo nekurwa hondo nevaya vasingatenderi kuti uzorore.

Pfungwa dzeMunamato

 

  • Ndinoraira nesimba rematenga, kurwisa kwese kwemuvengi kunopera muhupenyu hwako muzita raJesu.
  •  
  • Nekuti zvakanyorwa kuti, hapana chombo chinorwa nesu chingabudirire. Ndinoraira nezita raJesu, miseve yose yawapfura yakanzurwa muzita raJesu.
  •  
  • Chinyorwa chinoti maziso ashe anogara ari pane vakarurama uye nzeve dzake dzinoteerera minamato yavo. Nezita raJesu, maziso ako anogara ari pandiri muzita raJesu.
  •  
  • Ini ndinotema nemasimba edenga, murume wese kana mukadzi anotangisa kurwisa hupenyu hwangu, anowira kurufu nezita raJesu.
  •  
  • Ishe ndinonamata kuti mundibatsire. Ndinokumbira kuti netsitsi dzenyu mundinunure kubva mumaoko emurume akasimba ari kunetsa hupenyu hwangu muzita raJesu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.