Zvikonzero 7 Mwari Zvaanoda Kuti Tinyengetere

0
395

Nhasi tichange tichizvidzidzisa pachedu pazvikonzero zvinomwe Mwari zvavanoda kuti tinamate. Kunamata inzira yekutaurirana pakati pemunhu naMwari. Patinonamata kuna Mwari, tinosvikawo pakumunzwa achitaura nesu kuburikidza neminamato. Nekudaro, kazhinji kazhinji, vatendi vazhinji vanowira pasi petsika yehusimbe yekunamata. Vatendi vazhinji vanozviwana chaizvo zvakaoma kunamata apo vamwe vasina kugona kuzvitsigira munzvimbo yemunamato.

Rugwaro runoti mubhuku ra1 VaTesaronika 5:17 nyengetera usingaregi. Mwari anoda kuti tinamate nguva dzose tisinganeti kana kuneta. Kana isu tikanzwisisa zvikonzero izvo Mwari anoda kuti tinamate, zvinowedzera hupenyu hwedu hwekunamatira uye zvotiita isu vatendi vari nani.

Nei Mwari Achida Kuti Tinyengetere

Zvekuyanana Naye

Kukosha kwehupenyu hwedu kana kusikwa kwedu ndekwekuti isu tive nehukama naBaba. Mwari anoda kuvaka hukama hwakasimba nemunhu, ndosaka Akasika munhu kwete nemufananidzo kana akafanana nengirozi asi naIye.

Mwari vanowana kutaura kuburikidza nemunhu, Vanozviona pachavo kuburikidza uye ndosaka vachida kuti isu tigare tichiswedera padyo navo. Rangarira kuti mubhuku raGenesisi Mwari paakasika Adam, rugwaro rwakanyorwa kuti Mwari achaburuka munguva inotonhorera yemanheru kuzoita hurukuro naAdamu. Kuyanana uku ndiko kunodiwa zvikuru naMwari uye ndicho chimwe chezvikonzero zvakabatanidzwa zvatakasikwa naMwari.

Mwari Anoda Kuti Timunzwe Nguva Dzose

Mweya waMwari unotaura nguva dzose. Nekudaro, zvinotora kuedza kwakasimba kubva kwatiri sevatendi kuti tikwanise kuenderana nemweya waMwari. Kana isu tiri mukuenderana naMwari kuburikidza nemunamato, Mwari vanozotaura nesu nguva dzese kuburikidza neMweya Mutsvene.

Mweya Mutsvene ndiye munyaradzi, humwari hunhu huri mumoyo mevanhu. Inotidzidzisa uye inotitungamira pazvinhu zvichauya. Hatife takarasika mumatambudziko ehupenyu kana tikangotaura naMwari nguva dzese. Mwari anoda chizvarwa chevatendi chaAnogona kutaura nacho nguva dzose.

Mwari Anoda Kutiita Rudzi RwevaPrisita

Mwari anoda kutiita mupirisita muchikwata chaMerkizedeki. Mubhuku ra Ekisodho 16: 6 Muchava kwandiri ushe hwevapristi, nerudzi rutsvene. Izvi ndivo mashoko aunofanira kutaura navana vaIsiraeri. Apa ndipo apo Mwari pavaida kusunungura vana veIsreal kubva muhusungwa. Mwari anoda kuti vave Humambo hwevapristi. Vanhu vakatsaurira hupenyu hwavo nekuda kwezvinhu zvaMwari.

Saizvozvovo, ruponeso rwedu uye kuregererwa kubva musimba rezvivi kuburikidza neropa raKristu kwaifanira kutiita kuti tive saKristu. Jesu Kristu Mupirisita. Hupirisita hwepamusoro soro hwaitonga pasi pano ndiJesu Kristu. Patinonamata kuna Mwari kazhinji, tinowanzo tenderera kune vamwe vanhu kunyangwe muminamato yedu. Tinova rudzi rwevaPristi.

Kufambisa Ngirozi dzaIshe

Kana isu tichinamata zvakafanana, zvinonetsa Mwari kuti aendese ngirozi kuti dziuye kuzvedu mamiriro. Rangarira mubhuku raDanieri apo Muporofita Danieri ainamatira kuna Mwari nezvechimwe chinhu. Mwari akatuma mutumwa kuti aende kunopa Dhanieri mhinduro dzeminamato yake. Zvakadaro, muchinda wePersia akabata mutumwa pasi uye Danieri haana kuwana mhinduro dzake.

Dhanieri 10: 13 Asi muchinda weumambo hwePezhiya akandidzivisa mazuva makumi maviri nerimwe; Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, akauya kuzondibatsira, nekuti ndakanga ndasiiwa ndoga ipapo namadzimambo ePerisia. Danieri haana kumira kunamata kusvikira Mwari vatuma imwe ngirozi kuti isunungure iyo yakanga yakatakura Danieri yakapindura minamato. Kana tichinamata nguva dzose, Mwari vanobatwa kuti vafambise vatumwa kuti vatishandire.

Munamato Unoshanda SeNhoo Yedu neBuckler Mumazuva eDambudziko

Chimwe chikonzero nei Mwari achida kuti tinamate nguva dzese ndechekuti Mwari vanonzwisisa kuti tinowanzo kurasikirwa nekugona kwedu kunamatira zvakanaka kana tiri mumatambudziko. Nekudaro, makore emunamato atakadiridza pasi pehupenyu hwedu achatanga kutaura kwatiri mumazuva edambudziko.

Minamato inova nhovo uye nhovo inotidzivirira mumazuva akaoma. Dzimwe nguva hatigone kana kunzwisisa kuti takanunurwa sei kubva kunjodzi yakatora hupenyu hwevamwe vanhu. Ndiwo makore emunamato atakaisa kare kuti anoshanda muhupenyu hwedu hwazvino.

Mwari Anoda Kurangarira Sungano Yake Pamusoro Pedu

Iwe unozoshamisika izvo zvinoreva kuti Mwari dzimwe nguva vanokanganwa sungano yake pamusoro pemurume? Zvakanaka, Mwari haakanganwe sungano yake pamusoro pehupenyu hwemunhu. Zvisinei, nguva zhinji Mwari anoda kuti murume achemere kwaari kuti abatsirwe.

Izvi ndizvo zvakaitika kune veIsrealite. Kwemakore vanoumburuka muhuturu hwehuranda uye zvinoita sekunge rubatsiro haruzovi kwavari. Zvino, Mwari vaive nechisungo nemadzibaba avo, Abrahama, Isaka naJakobho. Nehurombo, kunyangwe iri sungano, vana veIsreal vaitambura nemaketani ehuranda munyika isingazivikanwe.

Kusvikira zuva ravakachema kuna Mwari kuti vabatsirwe. Ekisodho 6: 5 Ndanzwa kugomba kwevana vaIsraeri vanosungwa navaEgipita muuranda, uye ndarangarira sungano yangu. Patinogomera kuna Mwari muminamato, Mwari vanorangarira Chibvumirano chavo pamusoro pedu vozadzisa chibvumirano.

Mwari Vanoda Kuti Tikunde Pasi

Genesisi 1:26 Mwari akati, "Ngatiitei munhu nomufananidzo wedu, akafanana nesu; ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, nepamusoro peshiri dzedenga, nepamusoro pemombe, nepamusoro penyika yose, nepamusoro pezvose zvinokambaira zvinokambaira panyika. ” Chinangwa chaMwari kumunhu ndechekuti ave nemasimba pamusoro penyika.

Asizve, munhu akarasikirwa nenzvimbo yake mushure mekunge chivi chapinda. Munhu haakwanise kudzora pasi kana asina kunamata. Miedzo yemuvengi ichaita kuti awire pasi zvakare. Asi kana achinamata zvine simba, Mwari vanomubatsira kukunda miedzo yemuvengi.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano