Kunamata Points Kune Vanhu Vanofamba

0
237

Nhasi tichange tichishanda nemunamato nzvimbo dzevanhu vanofamba. Uri kufamba here uye hauna chokwadi nezvekuenda nekuti unotya kuti chimwe chinhu chinotyisa chingaitika kwauri munzira? Ngatinamatei pamwe chete. Iko hakuna rwendo rudiki. Rwendo kubva kuimba yekurara kuenda kuchimbuzi rwakakura, kana isu chete tikaziva huwandu hwevanhu vakafa parwendo rwakadai, isu tinodzidza kutora zvese nezve hupenyu zvakakomba.

Zvisinei nekuchengetedzeka kwenyika, Mwari vanoramba vakatendeka vachiri. Nhau dzevafambi vakapambwa mumugwagwa dzinoshungurudza zvakanyanya uye dzimwe nguva tinoshamisika kuti chii chinonzi musimboti wevashandi vekuchengetedza uye cheki yekutarisisa panenge pese pese. Zvichakadaro rugwaro rwakatiita kuti tinzwisise mubhuku ra Pisarema 127: 1 Kana Jehovha asingavaki imba, Vavaki vayo vanobata pasina; Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi anosvinurira pasina. Dai Mwari vasina kutarisa pamusoro peguta, varindi vanoramba vakamuka pasina. Ichi chikonzero nei tichifanira kugara tichimhanyira kuna Mwari muminamato kana tiri parwendo, kunyanya muchikamu chino chenyika matinogara.

Hatifanire kutsauswa nekunzwa kwekusachengeteka kwakazara munyika. Bhuku ra Ruka 4: 10 Achaisa vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete kwazvo. ” Ichi chivimbiso kwatiri, Mwari akavimbisa kuisa vatumwa vake pamusoro pedu, ivo vachatitungamira munzira dzese. Ndinoraira nesimba rematenga, kubuda kwako nekuuya kwangu kwakaropafadzwa muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Baba Tenzi, ndinokukudzai nekuda kweiri zuva idzva ramakaita. Ndinokutendai nekuropafadzwa kwenyu uye nekundipa pamusoro pangu, Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinoisa chivimbo changu mamuri apo pandatanga rwendo nhasi. Ndinonamata kuti ngirozi dzenyu dziende pamberi pangu dzikwirise nzvimbo dzakakwirira. Ndinonamata kuti ngirozi dzenyu dzinditungamirire. Ini ndinouya kuzopesana neyese antics yemuvengi kugadzira tsaona munzira yangu, ndinokanzura zvirongwa zvavo muzita raJesu.
 • Ishe, bhuku ra MAPISAREMA 91 Nekuti iye acharaira vatumwa vake pamusoro pako, Kuti vakuchengete panzira dzako dzose; vachakusimudza nemaoko avo, kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Ndinoraira kuti hapana chakaipa chingauye pandiri muzita raJesu. Ishe, ndinonamata kuti ngirozi dzenyu dzitore hupenyu hwangu uye dzinditungamirire mumaoko avo kuti ndisatsike tsoka yangu padombo. Ndinoraira kuti hapana chakaipa chingauye pandiri muzita raJesu.
 • Ishe, ndinotsvenesa bhazi, bhasikoro, ndege kana chero nzira yekufambisa yandichatora neropa renyu rakakosha. Ini ndinouya kuzopesana neyakajairika muvengi kukanda tambo munzira yedu muzita raJesu.
 • Ini ndinouya kuzopesana nezvose zvinoitwa nemuvengi kuti ndiite kuti ndive nyajambwa wevapambi muzita raJesu. Ndinonamata kuti imi maoko ekudzivirira muve pandiri kunyange ini apo pandiri kufamba nhasi muzita raJesu. Ndinonamata kuti muite kuti varume vagarisane neni nhasi muzita raJesu.
 • Ishe, ndimire pachivimbiso cheshoko renyu mubhuku ra Zekariya 2: 5 “Ndichava rusvingo rwomoto rwakarikomberedza,” ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndichava kubwinya mukati maro. ” Ndinonamata kuti Mweya wako nesimba zviumbe moto zvakandikomberedza muzita raJesu. Ndinoraira kuti hapana chakaipa chingauye pandiri muzita raJesu.
 • Bhuku rePisarema 91 Uyo anogara munzvimbo yakavanda yeWekumusoro-soro achazorora mumumvuri weWemasimbaose. Ndichati pamusoro paJehovha, Ndiye utiziro hwangu nenhare yangu; Mwari wangu, wandinovimba naye. ” Nekuti iye achakurwira parugombe rwomuteyi weshiri, napahosha inouraya. Ndinonamata nemvumo yedenga, ndanunurwa kubva mumusungo weFowler muzita raJesu. Nzira inoyeresa nekuda kwangu, denga rakaropafadzwa nekuda kwangu, mvura inochengetedzwa nekuda kwangu muzita raJesu.
 • Iye achakufukidza iwe neminhenga yake. Uchatizira pasi pamapapiro ake. Kutendeka kwake inhovo huru neduku. Haungatyi chinhu chinotyisa usiku, kana museve unofamba masikati, kana hosha inofamba murima, kana kuparadza kunouraya masikati. Ndinonamata kuti muchandifukidza nhasi muzita raJesu. Ini ndinonamata kuti fulani vafudzi vasazouya nenzira yangu muzita raJesu. Ndinonamata kuti boko-haram isapfura ndege yangu muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ndinonamata kuti mugozopa yenyu Ngoni pandiri. Ndinokumbira kuti pandinofamba nhasi, maziso ako achange ari pandiri. Chinyorwa chinoti maziso aIshe anogara ari pane vakarurama uye nzeve dzake dzinoteerera minamato yavo. Ndinonamata kuti maoko ako edziviriro ave pandiri muzita raJesu. 
 • Tenzi, Zvirevo 3: 23-24 “Ipapo uchafamba nenzira yako wakasimba; Kana uchivata pasi haungatyi; Paunenge wakarara ipapo, hope dzako dzichava dzakanaka. ” Kubva nhasi, ndichaenda zvakanaka muzita raJesu. Handisi kuzokuvadza tsoka yangu muzita raJesu. Ndinotema munzira dzangu dzese, ndinochengetedzwa muzita raJesu. Ishe Jesu, handifire munzira, handipedze rwendo rwangu muchipatara kana mochari muzita raJesu. 
 • Sezvandakafamba murunyararo, saizvozvo ndichadzoka nerunyararo, muzita raJesu. 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano