Kunamata Points Yekusimbiswa Kana Iwe Uchipomerwa Zvakaipa

1
257

Nhasi tichave tiri kubata nemunamato nzvimbo yekurevererwa kana iwe uchipomerwa zvisirizvo. Kurwadziwa, hasha uye kugumbuka kwaunonzwa kana uchipomerwa zvenhema kana kubatwa zvisina kunaka kunogona kungofungidzirwa zvirinani. Izvo zvakaratidza kuve pasina mubvunzo unonzwisisika kuti hunhu hwemurume hune hudyire hwakanyanya, nekudaro, murume wese anoda kuchengetedza zvido zvake. Izvi ndizvo zvinoita kuti murume apomere mumwe mhosva yaasina kupara kuitira kuti kufarira kwavo kuchengetedzwe.

Mune rugwaro, tinogona kuwana muenzaniso wekupomera kwenhema kwakadai mubhuku raGenesisi 39, kuti Josefa akakandwa mutirongo mushure mekunge mudzimai watenzi wake amupomera kuti aedza kurara naye. Chinyorwa chakanyora icho YaPotifari mukadzi akakanda maziso ake pana Joseph uye aida kuti iye ave pamubhedha naye. Rimwe zuva Joseph paaiita bhizimusi rake remumba, mukadzi watenzi wake akamudanira mumba uye akaedza kumunyengedza. Joseph akaramba nekuti aitya Mwari uye akanetsana nemukadzi waPortiphar kuti azvisunungure. Achiri kunetsekana, Joseph akasiya jasi rake kumukadzi watenzi wake achitiza achibuda mumba.

Mudzimai watenzi wake akashandisa nguvo yake seuchapupu hwekunyepera Josefa. Akamupomera mhosva yekuedza kumanikidza kurara naye. Joseph akakandwa mutirongo nemhosva yaasina kupara. Saizvozvo muhupenyu hwedu, vazhinji vedu takarangwa mhosva yatisina kupara. Kungoti nekuti takapomedzerwa nemumwe munhu chinzvimbo chemasimba, vanhu vakatenda uye chirango chiri patiri. Isu tinowana nyaradzo muchokwadi chekuti kune maziso anoona zvese uye anonzvera nezvese zvinoitwa pasi rino. Tichachema kuna Mwari nekuda kwekurevererwa. SaMwari akasimbisa Modhekai paakapomerwa naHamani, ndinoraira nesimba rekudenga, iwe uchasimbiswa muzita raJesu.

Kune vazhinji venyu parizvino vari kushandira chirango chemhosva yausina kupara, ndinonamata kuti ruoko rwerudyi rwaMwari rwuende mberi uye rukutsigire muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ishe Mwari, ini kupfuura iwe kune imwe runako runako kuti uone nguva huru seiyi. Ndinokutendai netsitsi dzenyu paupenyu hwangu, ini kupfuura imi nekuda kwenyasha dzenyu nenyasha dzakandikwanira, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, rugwaro runoti matambudziko mazhinji ewakarurama, asi Mwari vakatendeka kumununura kubva kune vese. Ndinokumbira kuti tsitsi dzenyu, mundireverere muzita raJesu. Ishe, sezvo ndiri kutambura nezvandisingazive, kurangwa mhosva yandisina kumbopara, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mundiponese muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, sekunyadziswa uye kuiswa pasi mhosva yandisina kupara, ndinokumbira kuti muite kuti ndipembere muzita raJesu. Ishe, munzvimbo dzese dzandakarambwa nekuda kwekupomerwa nhema, ndinonamata kuti ndipembererwe muzita raJesu. Iwe wakaita kuti Joseph akunde mukadzi watenzi wake, ndinonamata kuti undipe kukunda muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, kunyangwe pandichange ndichienda kudare kuti ndinzwe. Nyika iri kundirwisa, munhu wese akatenda kuti ini ndakapara mhosva, asi ndimi Mwari wamasimba ese, iye anoona zvese uye anoziva zvese. Munoziva handina kupara mhosva iyi, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mundireverere muzita raJesu.
 • Izwi renyu rakati muchandiponesa pamatambudziko ese. Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, iyi nyaya iparadzwe muzita raJesu. Ndinonamata kuti netsitsi dzako, iwe ucharedza munhu ane mhosva iwe pachako. Kuti ndiruramiswe, ndinokumbira kuti uunze mhosva kumatare muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinosangana nendimi dzese dzemupomeri muhupenyu hwangu. Ndinoraira nesimba rematenga, kuti ndimi dzakadai dzibate moto muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti ucharopafadza avo vanondiropafadza uye iwe uchatuka avo vanondituka, ndinotema nesimba, chero rurimi rwunondimukira ruchapihwa mhosva muzita raJesu.
 • Ishe, ndinoraira netsitsi dzenyu, hamungatenderi hupenyu hwangu huchiparadzwe nekutaura kwemupomeri muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana ne agenda yemupomeri pamusoro pehupenyu hwangu nesimba muzita raJesu.
 • Ishe, hurongwa hwese hwakarongedzwa muhumambo hwerima kundinyadzisa, ndinonamata kuti zvisashande muzita raJesu. Ini ndinobvisa mhando dzese dzekunyadziswa pamusoro pehupenyu hwangu, mhando dzese dze kunyadziswa inobviswa nesimba reMweya Mutsvene.
 • Ishe Jesu, ndinoti ndinokunda zvese zvinopomerwa muzita raJesu. Ndinonamata kuti maoko aMwari Wemasimbaose abude nekunditsigira muzita raJesu.
 • Ishe, ndinonamata kuti mukomborere murume nemukadzi vese vari kushandira rusununguko rwangu nehuMwari uchenjeri kuita nharo navo muzita raJesu. Uye ndinonamata kuti mugoita kuti mutongi aone chokwadi mukuzvidzivirira kwangu muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, izwi renyu rinoti kana nzira yemunhu ichifadza Mwari, Iye achaita kuti awane nyasha pamberi pevanhu. Ndinonamata kuti muchaita kuti ndiwane nyasha pamberi pevanhu muzita raJesu. Nekuti. Izvo zvakanyorwa kuti moyo wemunhu uye wamambo uri mumaoko aMwari uye Iye anozvitungamira sekuyerera kwemvura. Ndinonamata kuti ubate moyo yeavo vanoda kubatwa muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

 1. Mangwanani Mufundisi.im Annetjie Moetse anobva kuSouth Africa.Ndinokumbira kuti ubvunze Mwari wako kuti agadzirise zvandakaita kuvanakomana vangu.Ipapo zvese zvandinoyeuka zvaive kuve amai vakanaka kwavari.
  Asi nhasi kunyangwe amai vane chidhakwa vana vavo vakabuda vari nani pane vangu.Ndinoda vana vangu im great full yavakapihwa naMwari.handizive hupenyu huri nani vasina ivo.
  Kurwira kwavo ndiko kukundwa kwangu Mufundisi asi ini ndabviswa kuminamato yako. Ndokumbirawo uchengete vana vangu muminamato yako.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano