Kunamata Kunongedzera Kuparadza Kutukwa Kwemhuri

0
262

Nhasi tichange tichiita zvekunamatira pfungwa kunoparadza kutukwa kwemhuri. Kune akawanda maitiro erudzi mumhuri yega yega. Kana iwe uchigara uchiverenga zvemukati medu, mu munamato unongedzera kurwisa hondo dzekurwisa mwana wekutanga isu takatsanangura maitiro echizvarwa akazotevera mudzinza raAbrahama. Wese mwana wekutanga mumhuri yaAbrahama akarohwa nehurombo, ivo havazadzise zvakanyanya sevadiki vavo. Uku kutuka kwemhuri kunoda kuparadzwa.

Makore angu muhushumiri semunhu waMwari, ndakaona zvinhu zvakawanda. Kune mhuri dzinofirwa nemwana wese wechirume kana ave nemakore makumi mashanu, kune dzimwe mhuri dzakasungwa nekuchenjerera. Saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika nhasi. Kana isu tichizobudirira muhupenyu, pane dikanwo yekutyora joko rekutukwa iro riri pamusoro pedu kubva kumhuri yedu. Mosesi aifanira kutyora kutuka kwakapararira muchizvarwa chaRubheni.

Yeuka kuti Jacob akaisa kutuka pamwana wake wekutanga Rubheni mubhuku ra Genesisi 49: 3-4 Rubheni, iwe uri dangwe rangu, simba rangu nekutanga kwesimba rangu, ukuru hwekukudzwa nesimba remasimba. Unstable as water, you shall not Excel,
Nekuti wakakwira pamubhedha wababa vako; Ipapo iwe wakasvibisa—
Akaenda pasofa rangu. Kwemakore, dzinza raRuben rakatambura nekurohwa kunotyisa kwechituko icho kusvikira Mosesi asimudza kutuka mubhuku ra Dhuteronomi 33: 6 Rubheni ngaararame, arege kufa, Asi vanhu vake ngavave vashoma. Kusvikira dzimwe tuko dzaparadzwa pamusoro pedu, isu hatingavi chinhu chakakura muhupenyu.

Tichave tichinamata kuna Mwari kuti aparadze yega yakaipa mhuri yekutuka pamusoro pehupenyu hwedu. Chinyorwa chinoti Kristu akaitwa kutukwa nekuda kwedu nekuti akatukwa ndiye akasungirirwa pamuti, nekuda kwesungano itsva yakagadzwa nerufu nekusimbiswa kwaKristu, ndinonamata kuti mhuri yega yakaipa inotuka pamusoro pedu iputswe muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzenyu netsitsi paupenyu hwangu. Ndinokutendai nemweya wehupenyu. Ndinokutendai nekuve nhoo nenhovo pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokudza nemaropafadzo ese awakandipa, Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu. 
 • Tenzi, ndinonamata kuti nekuda kwekufa kwako, undiregerere zvivi zvangu nezvakaipa zvangu muzita raJesu. Chivi chese muhupenyu hwangu icho chakapa simba kumhuri kutuka pamusoro pehupenyu hwangu, Ishe, ndiregererei. Chinyorwa chinoti uyo anoviga zvivi zvake haabudirire asi uyo anoreurura zvivi zvake anowana tsitsi. Tenzi ndinonamata kuti netsitsi dzenyu mundipukute chitadzo nhasi muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinotyora kutuka kwese kusingaite kunopesana nehutano hwangu, kuchikonzera kuti ini ndive nehupenyu hunodonongodza, ndinotyora kutuka kwakadai muzita raJesu. Ndinoraira nesimba rematenga, ndakaporeswa muzita raJesu. Rugwaro runoti akabereka paari utera hwedu hwose uye akaporesa matenda edu ose. Ndinoraira nesimba rematenga, ndakaporeswa muzita raJesu. Ndinonamata kuti simba raMwari Wemasimbaose riende kunobva chituko nekuchiparadza nhasi muzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, ndinoparadza zvimiro zvese zvekutuka zvinokonzeresa kudzikira muhupenyu hwangu. Kutuka kwemhuri kwese kwaita kwakasungirirwa panzvimbo, ndinoiparadza nhasi muzita raJesu. Ini ndinogamuchira mweya wekumhanyisa kufamba nekukasira muzita raJesu. Ndinogamuchira simba rinoshamisa, ndinotadza kumiswa muzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, ndinotyora kutuka kose mumhuri yangu kunoita kuti vanhu vashaye mbereko. Rugwaro rwacho rwakaita kuti ndinzwisise kuti hakuna munhu asingabereki muIsreal. Ini ndinonamata nemasimba edenga, kutuka kwese kwekusimbisa kunoparadzwa nesimba redenga. 
 • Baba Tenzi, kubva nhasi, kutukwa kwemhuri hakuzove nesimba pamusoro pangu zvekare muzita raJesu. Chinyorwa chinoti iye uyo Mwanakomana akasunungura akasununguka zvirokwazvo. Ndinoraira nesimba redenga, ndakasununguka muzita raJesu. Ndinozivisa rusununguko rwangu kubva kumaketani ese ehuranda, ndinosununguka kubva pakutuka kwese kwakandiisa muhusungwa, ndinokuparadza nhasi muzita raJesu. 
 • Chinyorwa chinoti Kristu akaitwa chituko nekuda kwedu, nekuti wakatukwa ndiye akasungirirwa pamuti. Ndinoraira nesimba redenga, ndakasununguka kubva pakutuka kupi zvako kwakaipa muzita raJesu. Ndinonamata kuti simba raMwari Wemasimbaose rindizorodze neropa raKristu. Nekuti zvakanyorwa, nekuzodzwa kwejoko rese, nekuparadza; Joko rega rehuranda, kurwara kwekuzivisa kunoparadzwa muzita raJesu. 
 • Kutuka kwemhuri kwese kwakaipa kuri kutaura rufu pamusoro pehupenyu hwangu, ndinokuparadza nhasi muzita raJesu. Nekuti kwakanyorwa kuchinzi: Handife asi ndichararama, kuti ndiparidze mabasa aMwari munyika yevapenyu. Ndinotsiura rufu pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. 
 • Ishe Mwari, ndinonamata nemvumo yedenga, simba roga roga rekuiswa muhupenyu hwangu nekutukwa kuri kushanda mumhuri yangu, ndinokuputsanya nhasi muzita raJesu. 
 • Ndinoraira nechikonzero chesungano iyo yakaitwa kuti iite kuburikidza neropa raKristu, nekuda kwekufa kwako uye nekudzosazve, iwe wakaunza chibvumirano chehupenyu. Nekuda kwesungano iyi, ndinozvisunungura kubva kumhuri yega yega yekutuka nemuzita raJesu. 
 • Ndinozivisa kununurwa kwangu nhasi muzita raJesu. Chinyorwa chinoti hapana chombo chakagadzirwa kuzorwa neni chinobudirira. Hapana simba rekutukwa richava nesimba pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano