Kunamata Points Kudzima Zvakaipa Kurota

0
232

Nhasi tichange tiri kubata neminamato mapoinzi ekudzima zvakaipa zviroto. Imwe yenzira dzakawanda Mwari dzaanotaurirana nesu ndeyekurota. Rangarira mu Mabasa eApostora 2:17 Zvino zvichaitika mumazuva ekupedzisira, ndizvo zvinoreva Mwari, Ndichadurura zveMweya wangu pamusoro penyama yose; Vanakomana navanasikana venyu vachaprofita uye majaya enyu achaona zviratidzo, vatana venyu vacharota hope. Mwari vanozivisa zvinhu kwatiri kuburikidza nehope dzedu. Dzimwe nguva, mweya waMwari unounza zaruriro yezano remuvengi kwatiri muzviroto zvedu. Izvo zvakasara kwatiri kuti tiite pazviri kudzivirira izvo zvinhu kubva pakuzadzikiswa.

Joseph aive muroti, Mwari akazivisa kwaari magumo ehupenyu hwake. Sezvo Mwari vanozivisa zvinhu zvakanaka kwatiri, saizvozvo zvakare Anoratidza zvirongwa zvemuvengi zvehupenyu hwedu kuburikidza nehope. Kana isu tichiona zvinhu zvakaipa muzviroto zvedu, hazvina kukwana kuti isu tigare pasi tigopedzwa nekutya. Inguva yekuti isu tinamate zvine simba kuna Mwari kuti vadzivise zvese zvakaipa zvehupenyu hwedu. Zvimwe zvezvinhu zvinotyisa zvatinoona kuhope kwedu zvinosanganisira:

 • Kurota pabonde  
 • Kudya muchiroto
 • Kuteverwa nekunyepedzera
 • Kuteverwa nenyoka
 • Kuva nenjodzi yakanyanya mukurota
 • Kushanyira musha
 • Kuona ropa muhope

Kune zvakawanda zvakaipa zvinhu zvatinoona kuhope. Dzimwe nguva, tinogona kutambudzwa zvakanyanya muchiroto uye tikarasikirwa nekwaniso yekudaidzira zvinonzwika kana kuchemera rubatsiro. Kana isu tichiona zvimwe zvezvinhu izvi muchiroto chedu, izvo zvinoratidza kwakakwana kwemaitiro edhiabhorosi ekuti atikuvadze. Ichi ndicho chikonzero tichifanira kuyedza kunamata zvakaoma kana tichiona zviitiko izvi muhope dzedu.

Mubhuku ra Mathew 18:18 "Zvirokwazvo ndinoti kwauri, Chipi nechipi chauchasunga panyika, chichasungwa kumatenga; uye chipi nechipi chauchasunungura panyika, chichasunungurwa kumatenga." Ichi chivimbiso kwatiri kuti tinogona kusarudza zvichaitika uye zvisingaitike muhupenyu chaihwo.

Kuti ukunde zviroto zvakaipa, unofanirwa kuzviisa pasi pekutungamira kwemweya mutsvene. Iva shamwari naKristu. Izvo, zvakadaro, zvakakosha kuziva kuti kupa hupenyu kuna Jesu hazvireve kuti isu hatizotarisana nematambudziko. Haisi vimbiso yekuti hatizove nedambudziko, asi chisimbiso chekuti chero dambudziko rinouya, Kristu achavepo kuzotiponesa.

 • Kana iwe uchinzwa sekunge unoda munamato kuti ubvise zvakaipa zviroto pamusoro pehupenyu hwako, ngatinamatei pamwe chete.
 • Pfungwa dzeMunamato:
 • Ishe Jesu, ndinokutendai nechipo chekuzarurirwa chamakandipa kuti ndizive zvirongwa nezvirongwa zvemuvengi pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokutendai nekusaita kuti zvirongwa zvemuvengi zvivande pamusoro pehupenyu hwangu, Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
 • Ishe, ndimire pachivimbiso cheshoko renyu sezvakanyorwa mubhuku raIsaya 54: 17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kukurwisa chichabudirira, Uye rurimi rwose izvo anokumukira mukutongwa. Izvi is nhaka yavaranda vaJehovha, nokururama kwavo is kubva kwandiri, ”ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndinoraira kuti hapana chombo chemuvengi chingave chinobudirira pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. 
 • Ndinoraira nesimba rematenga, hope dzese dzakaipa dzekudzokera shure, kudzikira nekutadza, ndinokuparadza nhasi muzita raJesu. Ndinouya kuzokurwisa nesimba muzita raJesu. Kurota kwese kwakaipa kwekudzokera pamusoro pehupenyu hwangu, ndinobvisa kuratidzwa kwako pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. 
 • Ndakamira pane chivimbiso chaMwari sezvakataurwa mubhuku raRuka 10: 19 Tarisai, ndinopa kwamuri simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, uye nesimba rose remuvengi: uye hapana chinhu chingatombokukuvadzai. ” hapana hope dzakaipa dzichaitika pamusoro pangu muzita raJesu. 
 • Ini ndinobvisa pfungwa dzese dzemuvengi dzekukwevera kukundikana muhupenyu hwangu muzita raJesu. Rugwaro runoti, nekuti hatina kupihwa mweya wekutya asi wehumwanakomana kuchema Ahba Baba. Ndinodzima mweya wekutya mandiri nhasi muzita raJesu. 
 • Ndakamira pane chivimbiso cheshoko sezvakataurwa mubhuku raIsaya 28: 18 KJV, "Uye sungano yako nerufu ichadzimwa, uye chibvumirano chako negehena hachimire; kana shamhu, inokukura, ichipfuura, muchatsikwa pasi nayo. Rufu rwakanzurwa pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Sungano yese yerufu iri kutenderera pandiri, ndinokukanzura nhasi muzita raJesu. 

 • Ishe Mwari, sungano yese yekutadza muhupenyu hwangu, ndinokuparadza nhasi muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti Kristu akatakura paari utera hwedu hwese uye akaporesa matenda edu ese. Mhando dzose dzehurwere kana hosha dzinoporeswa muzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, simba rega rega remadzitateguru mudzinza rangu rinoshanda zvinopesana nehupenyu hwangu kuburikidza nehope dzakaipa, rasa simba rako pamusoro pangu muzita raJesu Kubva nhasi, ndinokuraira kuti iwe pedza simba rako muzita raJesu. 
 • Ndinoraira moto weMweya Mutsvene kuti upinde mumusasa wevavengi vangu uye wese wemadhimoni anorwisa hupenyu hwangu nehope dzakaipa. Rega moto wemweya mutsvene utange kuvapedza nguva ino muzita raJesu. 
 • Sekunyorwa kwazvakaitwa mubhuku raPisarema 91:13, Uchatsika pamusoro peshumba nechiva; mwana weshumba nedhiragoni uchazvitsikirira pasi petsoka. Ini ndinogamuchira simba rekutsika pamusoro penyoka muzita raJesu. Kubva nhasi, ndinogamuchira simba rekuti ndirege kumiswa muzita raJesu. 

 • Ndinonamata kuti simba remweya mutsvene rindisimbise pakurwisa hondo dzese dzemadhimoni muhope dzangu muzita raJesu. 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano