Kunamata Points Kuti Taurirane Hondo Kurwisa Mwana Wokutanga

0
243

Nhasi tichange tichishanda nemanongedzo ekunamatira kurwisa hondo yekurwisa mwana wekutanga. Semwana wekutanga wemhuri, kune akawanda matambudziko aachasangana nawo. Kutanga vana sekutarisirwa kutakura mutoro wemhuri kana vabereki vavo vachembera. Basa pavari rinounza zvakasiyana hondo izvo zvinovamukira. Zvakare, kune dzimwe mhuri kuti kune protocol yemadzitateguru yekuti hupenyu hwemwana wekutanga huchave sei.

Semuenzaniso, mudzinza raAbrahama, chimwe chinhu chakasarudzika kune vese mwana wekutanga, ivo havasi vanogara vakabudirira zvakanyanya sehama dzavo. Rini. Abhurahamu ndokupinda nemusikana waSara, ndokubereka Ishmaeri, sungano yaMwari yanga isipo naIshmaeri. Muchokwadi, Mwari havatore Ishmaeri semumwe wevana vaAbrahama. Sungano yaMwari yaive pamusoro pehupenyu hwaIsaka. Zvakare, Isaka paakazvara. Akabereka Esau naJakobho. Isau ndiye aive wedangwe Jakobho ari iye mudiki. Kana baba vavo pavaizovaropafadza, Jacob kuburikidza nenzira dzinokatyamadza akagara nhaka maropafadzo ababa vavo, asi Esau akasara asina chinhu.

Zano rekutanga raIsaka raive rekushandura nhoroondo dzemwana wekutanga mudzinza raAbrahama. Aida kuropafadza Esau. Zvisinei, nerubatsiro rwaRebheka mai vavo, maropafadzo akaenda kunaJakobho. Bhaibheri rakanyora kuti Isau akakumbira baba vake kuti vamunamatirewo mushure mekunge Jacob abira chikomborero. Zvinosuruvarisa, Isaka akaudza Isau kuti ndaita hama yako Ishe pamusoro pako. Genesisi 27: 37-40 Isaka akapindura Esau akati, "Ndamuita ishe wako, uye ndikaita hama dzake dzose varanda vake, uye ndakamutsigira nezviyo newaini itsva. Saka chii chandingakwanise kukuitira, mwanakomana wangu? ” Esau ndokuti kuna baba vake: Munongova neropafadzo imwe yoga here, baba vangu? Ndiropafadzei iniwo, baba vangu. Ipapo Esau akachema achiridza mhere. Zvino baba vake Isaka vakamupindura vakati: Ugaro hwako huchava kure nekukora kwenyika, uye kure nedova rekudenga kumusoro. Uchararama nebakatwa uye uchashumira munin'ina wako. Asi pauchashaya zororo, uchabvisa joko rake kubva pamutsipa wako. ”

Yakasvika nguva yaJacob, akatuka mwana wake wekutanga Rubheni. Bhaibheri rakanyora kuti Rubheni akarara nemukadzi wababa vake. Genesisi 49: 1-4 Zvino Jakove akadana vanakomana vake, akati, Unganai, ndikuudzei zvamuchaitirwa nemazuva ekupedzisira. Unganai, munzwe imwi vanakomana vaJakove; Teererai Isiraeri, baba venyu. Rubheni, iwe uri dangwe rangu, simba rangu, nokutanga kwesimba rangu, Ukuru hunokudzwa, simba guru rinokunda mvura. Unotutuma semvura, haungavi nesimba; nekuti wakakwira pamubhedha wababa vako; wakachisvibisa; akakwira kumubhedha wangu. Jacob akaudza Ruben zvakananga kuti haazobudirire muhupenyu. Marwadzo kana mwana wekutanga wese mudzinza raAbrahama akaenderera mberi.

Saizvozvo, muhupenyu hwedu, kune dzimwe mhuri umo vana vekutanga vasingakunde muhupenyu. Kune mhuri dzinofira vana vekutanga kana vasvitsa rimwe zera. Izvi zvinotsanangura kuti nei uchifanira kunamata zvine simba semwana wekutanga wemhuri yako. Ndinoraira nesimba remudenga, kurwa kwese kwakapihwa kurwisa mwana wese wekutanga wemhuri yako, anotyorwa pamberi pako muzita raJesu. Nesimba redenga, hakuna hondo inokukunda muzita raJesu. Mwari vanokusimudza iwe kumusoro kwazvo kwese kutuka kwerudzi zvinoshanda zvinopesana nekukura nekusimudzira kwevana vekutanga mumhuri yako muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

  • Ishe, ndinokutendai nenyasha dzenyu, ndinokutendai nedziviriro yenyu pamusoro pehupenyu hwangu. Rugwaro runoti usazvidya moyo nechinhu asi muzvinhu zvese kuburikidza nemukumbiro, minamato nekutenda ita kuti chikumbiro chako chizivikanwe kuna Mwari. Ishe ndinokukudzai nekuti ndimi Mwari pamusoro pehupenyu hwangu, Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu. 
  • Ishe, ndinotyora kutuka kwese pamusoro pehupenyu hwangu sedangwe remhuri. Ini ndinoparadza kutuka kose kunoshanda kunopesana nemwana wese wekutanga mumhuri. Ndinoraira pamusoro pehupenyu hwangu kuti kutuka kwakadai kurasikirwa nesimba ravo muzita raJesu. 
  • Ishe, sungano yese yemadhimoni inoshanda kupesana nemwana wese wekutanga mumhuri yangu, ndinokukanzura nhasi nesimba redenga. Nekuda kweropa rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari, ndinobvisa chimiro chose chesungano chinoshanda kuzorwa neni muzita raJesu. 
  • Nokuti zvakanyorwa kuti, Kristu akatisunungura kubva pakutukwa kwemurairo nokuva chituko chedu, nekuti akashurikidzwa iye akarembera pamuti. Ndinozvisunungura kubva kumatuko ese emarudzi muzita raJesu. 
  • Ndakamira pashoko raMwari rinoti ndinokupa kiyi dzeumambo hwekudenga, uye chipi zvacho chaunosunga pasi pano chichasungwa kudenga, uye chose chaunosunungura pasi pano chichasunungurwa kudenga. ” Ndinomira kutuka kwese pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Kuunganidzwa kwese kwekurwira hupenyu hwangu kwakaparadzirwa nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu. 
  • Rugwaro rwakaitawo kuti ndinzwisise kuti takapihwa zita riri pamusoro pemamwe mazita ose kuti panotaurwa zita mabvi ese anofanira kupfugama uye rurimi rwese rubvume kuti Jesu ndiIshe. Ndinoraira muzita raJesu, mumiriri wese wemuvengi anopa chirevo muchibvumirano cherima nezvangu, anowira kurufu nhasi muzita raJesu. 
  • Nekuti zvakanyorwa kuti Mutemo weMweya weupenyu wakakusunungurai muna Kristu Jesu kubva pamutemo wechivi nerufu, ndinotaura rusununguko rwangu kuti ndivepo muzita raJesu. Kubva nhasi, ndasununguka kubva kune chero chizvarwa kutuka kana kurwa kunokanganisa mwana wese wekutanga mumhuri yangu, ndinotema sununguko yangu kubva kwauri nhasi muzita raJesu. 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano