Kunamata Points Yezuva reMuchato

0
233

Nhasi tichave tichinangana nemanamatiro ezuva remuchato. Chimwe chezviitiko zvinoyemurika muhupenyu hwedu chinongoitika kamwe chete muchato. Hatiite zvekuroora kaviri, ndosaka tichifanira kuti tiite nemazvo patinenge tichida kuzviita. Pane zvinhu zvakawanda zvakasungirirwa pamuchato. Kutanga, zvakakosha kuti uzive kuti roorano mubatanidzwa wakarongedzwa naMwari kuti munhu abereke uye awande pamusoro penyika.

Muchato chiitiko chinounza vanhu vakasiyana pamwechete kuti vafare. Nehurombo, havazi vese vanozofadzwa nemubatanidzwa nezvikonzero zvisinganzwisisike. Ndosaka dzimwe nguva tichinzwa nhau dzinoshungurudza nezvevachangobva kuchata vaviri. Vamwe vanofa pazuva remuchato wavo, vamwe vanorohwa nehungwaru, nepo imwe mubatanidzwa haigare mwedzi mitatu vasati varambana. Izvi nezvimwe zvikonzero zvakawanda ndosaka zvakakosha kuti unamate panguva yekuronga danho uye wezuva remuchato.

Iwe unogona kuve wekufunga kuti nei zvese zviri pamusoro pekunamata? Rangarira rugwaro runoti mubhuku ra VaEfeso 6: 12 Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati, namasimba, namadzishe erima enyika ino, nemweya yetsvina yematenga. Hatisi kurwisana nenyama neropa asi nemasimba nevatongi verima. Uye rugwaro rwakaitawo kuti tinzwisise kuti chombo chedu chehondo munamato. Ndiko kusaka zvese zviri zvemunamato.

Muchinyorwa chino chemunamato, tichave tichiparadza marongero nehurongwa hwemuvengi maererano nemubatanidzwa. Tichave tichikumbira kuchengetedzwa kwaMwari pane wese munhu achange achiuya kumuchato kubva kure nepedyo. Chekupedzisira, tichave tichinamatira kuti Mwari akomborere muhumwe nevana vakanaka. Ndinoraira nemvumo yedenga, zuva risati rasvika uye masikati, hapana chakaipa chingakuwira muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

 

 • Ishe, ndinokutendai nenyasha dzenyu netsitsi paupenyu hwangu. Ndinokutendai nekundibatsira kutsvaga wangu wekuroora. Ndinokutendai nehukama hwamwari hwakatiunza pamwechete. Ndinokutendai nekuita kudanana kwedu kubudirire. Ndinokutendai nekusatendera muvengi kuti ave nemukana pakati pedu. Ndinokudza nekuti wakazviratidza kuva Mwari pamusoro pemubatanidzwa, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamatira gadziriro yezvinhu zvese zvinodiwa kuti zuva iri ribudirire. Chinyorwa chinoti Mwari vachazadzisa zvese zvandinoda maererano nehupfumi hwavo mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu. Ndinoraira kuti kune gadziriro yezvose zvinodiwa muzita raJesu. 
 • Ishe Jesu, ndinonamatira nyasha, tsitsi netsitsi. Kwese kwatinoenda kunotsvaga rubatsiro, rega rubatsiro rwuuye muzita raJesu. Ndinonamata kuti muchaita kuti varume vatiropafadze, mugoita kuti varume vatiitire zvakanaka nemuzita raJesu. 
 • Ishe Mwari, rugwaro runoti maziso aIshe anogara ari pane vakarurama uye nzeve dzake dzinoteerera minamato yavo. Ndinonamata kuti muve nokutsaura zuva iri neropa renyu rinokosha. Ini ndinouya kuzopesana nechinhu chero chakaipa chakapihwa zvakapambwa musi iwoyo. Ini ndinonunura iro zuva neropa rakakosha raKristu uye ndinobvisa chese chakaipa chakamisikidzwa nadhiabhori kuti chikanganise iro zuva muzita raJesu. 
 • Ndinonamatira murume nemukadzi wese anouya kubva kure nepedyo, ndinokumbira kuti muvaunze zvakanaka muzita raJesu. Hapana kana mumwe wavo achawirwa nemamiriro ezvinhu akaipa muzita raJesu. 
 • Ishe, ndinotsiura mhando dzose dzetsaona pazuva remuchato wangu. Ndinoraira kuti migwagwa haina njodzi kubva muzita raJesu. Simba rega rega remadhimoni rinochemera ropa musi iwoyo, ndinovaendesa kumuchinjikwa weKarivhari uko kwakadeurwa ropa raKristu muzita raJesu. 
 • Ndinonatsa mota dzese, bhazi rega rega, bhasikoro rega uye dzimwe nzira dzekutakura dzichashandiswa nevanhu kunzvimbo iyi, ndinovaita vatsvene neropa regwayana muzita raJesu. Ndinovaita vasabatika kune chero muvengi muzita raJesu. 
 • Ishe, tinonamata kuti chero munhu achauya kumuchato wangu aine chinangwa chakaipa, ndinonamata kuti simba reMweya Mutsvene rigosunga munhu iyeye asati azadza zvinangwa zvake muzita raJesu. 
 • Ndinobvisa zvirongwa nehurongwa hwemhandu maererano nezuva iro neropa raJesu rakakosha. Ndinoraira nesimba rematenga, regai muvengi afe nezvirongwa zvavo muzita raJesu. 
 • Ndinozvivhara uye ndinofambidzana neropa raJesu. Museve wese wakaipa uyo uchatumirwa manheru emuchato wedu kuunza matambudziko muhupenyu hwedu, ndinoaparadza nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu. 
 • Ishe, ndinonamata kuti kubatana kwedu kuve nekubereka muzita raJesu. Ini ndinouya ndichipesana nehurongwa hwese hwemuvengi hwokurwisa ndehwekuzivisa, ndinoparadza zvirongwa zvakadaro nesimba muzita raJesu. Hakuna mukadzi asingabereki muIsreal, ndinovhura chibereko chemukadzi wangu kune vana vakanaka muzita raJesu. Ndinonamatira vana vakanaka uye vanoteerera, vana vanozoshandira Ishe uye vanoteerera vabereki vavo, ndikomborerei navo muzita raJesu. 
 • Rugwaro runoti izvo zvabatanidzwa naMwari, ngakurege kuva nemunhu unoparadzanisa. Ini ndinoparadza hurongwa hwese nehurongwa hwakaiswa nemuvengi kuti vagadzire runyararo pakati pangu nemumwe wangu, ndinoparadza zvirongwa zvakadaro muzita raJesu. 
 • Ishe Jesu, ndinoisa mubatanidzwa uyu mumaoko enyu anokwanisa, ndinonamata kuti muve ishe wemubatanidzwa uyu muzita raJesu. Ndinokumbira kuti mutiropafadze nerudo uye nekunzwisisa, kuti tizvishivirire uye mugotidzidzisa mhando yerudo rwenyu rwunodiwa parwendo urwu, nemuzita raJesu. 

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano