Kunamata Kunongedzera Kuti utaure Pakati Pakati Pehusiku

1
302

Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoinzi ekuti mu pakati pousiku. Wanga uchivimba naMwari nezvechimwe chinhu uye hazvisi kuuya izvozvi. Wakatambudzwa zvakanyanya nemuvengi uye wanga uchinamata kuna Mwari kuti anzwirwe tsitsi asi zvinoita sekunge Mwari vakaenda kure kuti Vanzwe?

Dzimwe nguva kana iwe uchiramba uchiita chinhu chimwe chete nemhando imwechete, mhedzisiro inogumira. Wakamboedza kunamata pakati pehusiku here? Iwe unofanirwa kunge wakanzwa rwiyo rwakakurumbira runoti Mutsvene Mutsvene Mutsvene, Ishe Mwari Wamasimba Ose, Mangwanani-ngwanani mweya yedu inomukira kwauri. Pakave nezvakawanda zvinoratidza kuti minyengetero inopindurwa zvakanyanya pakati pehusiku. Bhuku ra Mapisarema 5: 3 Mangwanani, Ishe, muchanzwa inzwi rangu; Mangwanani ndicharaira munyengetero wangu kwamuri, uye ndicharindira. Sei munyori wePisarema akasimbirira kuti mangwanani, Tenzi achanzwa minamato yake. Imhaka yekuti anonzwisisa kuti Mwari ari padyo munguva inotonhorera yemangwanani.

Mazhinji ebudiriro atinopemberera muzuva akaiswa chisimbiso nekusimbiswa pakati pehusiku. Saka kana wanga uchipedza husiku hwako hwese kurara, wanga usiri kuita zvakanaka. Pakati pehusiku, hapana kuzorora kwekutaurirana pakati penzvimbo yekutanga nenzvimbo yemweya. Hakushamisi kuti Satani namadhemoni ake vanorova zvikurukuru pakati pousiku apo munhu avete. Rangarira kuti rugwaro runoti mubhuku ra Mateo 13:25 asi vanhu vakati vavete, muvengi wake wakauya, akakusha mashawi pakati pezviyo, akaenda. Nguva yezuva ratinovata iri usiku. Muvengi haawanzorova panguva yemasikati apo murume anenge achine simba, anomirira kusvikira vakafa vehusiku vasvika asati arova. Saizvozvo, isu tinofanirwa kuve nehunyengeri senyoka mune yedu zvokunamata zvinoshanda zvakare, hatifanire kupedza husiku hwese tichikwenya nekuumburuka kubva kumucheto wemubhedha kuenda kune mumwe.

Kurangarira nekukurumidza, Jacob akasangana nemutumwa waIshe pakati pehusiku. Zvichakadaro, Jacob akange atanga kuregedza kurinda paakavata uye haana kuziva kuti mweya waMwari waivepo nekuti aive arere hope. Nekudaro, paakawana mumwe mukana, akaushandisa kuona kuti ave nekusangana kwehupenyu-kunoshandura naMwari. Kuti iwe unzwisise kuti nei uchifanira kunamata pakati pehusiku, ngatikurumidze kusimbisa kukosha kweminamato yepakati pehusiku.

Kukosha kweMinamato yepakati pehusiku

Iyo Inobatsira Kupedza Dhimoni Kurwisa

Nekuti kurwisa kwakawanda kwemuvengi kunoitwa pakati pehusiku, patinosimuka kuti tinamate, kusvinura kwedu pamweya kunowedzerwa. Izvi zvinoderedza kubudirira kwekurwiswa nemuvengi patiri. Icho chikonzero nei mbavha ichauya husiku nekuti ivo vanotenda, zvakasununguka murume haana simba usiku. Mutumbi unodaidzira kuzorora panguva ino. Saka ivo muvengi vanozoshandisa pane izvo zvinodiwa nemuviri kurova murume.

Zvinoita Kuti Tikure Mune Zvokunamata

Mweya waMwari unotaura nguva dzose. Zvasara kwatiri kuti tizviise pachedu kuti tinzwe kubva kwaAri. Kana iwe uchifunga kuti pakati pehusiku munamato uri nyore kwazvo edza kutanga imwe nhasi. Zvinotora kuyedza uye nemaune kuedza kunyima muviri wako zororo raunoda. Uye nguva zhinji, kunyangwe patinenge takarara, mweya waMwari unoda kusangana nesu.

Iyo nguva yatinga teerere kutungamira kwemweya kana ichida kunamata pakati pehusiku, nhanho yedu yemweya inowedzera uye izvi zvinoreva kuti tinogona kuteerera chero chinhu chakarairwa naMwari.

Isu Tinofungisisa Zvakawanda

Munamato hausi mabasa chete anogona kuitwa zvakadaro. Iko kutaurirana pakati pevanhu venyama nevasingafi, pakati pemunhu naMwari. Zvinoda imwe nhanho yekufungisisa. Pakati pezuva pane zvinhu zvakawanda kwazvo zvinoda kutarisa kwedu, saka kutarisisa panzvimbo yemunamato kunogona kusakwanisika.

Nekudaro, minamato yepakati pehusiku inotibatsira kutarisa zvakanyanya. Hapana ruzha kubva mukati kana kumativi, pasina kupindira, iwe chete nababa. Chikamu chevasungwa chakakwidziridzwa.

Izvo Zvakakosha Kune Kusangana-Kuchinja Kusangana

Mweya waMwari unogara uripo. Patinonamata pakati pehusiku, zvakatiisa pamucheto wekusangana neupenyu hunoshandura nababa. Jacob ainamata pamweya kuti azive kuti murume uyu haasi munhuwo zvake. Anofanira kunge aifungisisa mumoyo make ngirozi isati yasvika. Ndicho chikonzero nei aigona kuona kuti uyu haasi munhu.

Patinonamata husiku, tinomira mukana uri nani wekusangana nababa.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ishe Mwari, ndinonamata kuti masimba ese aronga kurwisa ini nemhuri yangu kuvaparadza izvozvi muzita raJesu.
 • Kwese kurwisa kwedhimoni pahutano hwangu, ndinouya kuzokurwisa nemoto wemweya mutsvene. Ndinosunungura Hutano hwangu kubva muhusungwa hwerima, ndichihubata pasi muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, hurongwa hwese hwemhandu hwekuparadza imba yangu hunoparadzwa nemoto. Ndinotora mhuri yangu kubva mumaoko adhiabhori. Kubva nhasi hausisina simba pamhuri yangu zvakare muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ndinoraira kuti moto weMweya Mutsvene unoparadza zvese zvinoitika muhupenyu hwangu. Chero murume kana mukadzi akawana nzira yake muhupenyu hwangu kuparadza hupenyu hwangu anowira kurufu izvozvi muzita raJesu.
 • Ini ndinoputsa madziro ese ekumira muhupenyu hwangu. Hembe dzese dzasatani dzehurombo dzakaiswa pandiri nemhuri yangu dzinobatira moto muzita raJesu.
 • Nekuti zvakanyorwa, hapana chombo chandinorwisa chinobudirira. Miseve yese yemadhimoni yakandipfura kuti izondiuraya; Ndinokutumira zvakare kumutumire kakapetwa kanomwe muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ndinouya zuva rangu mune renyu, rinenge rakatsetseka muzita raJesu. Zuva rangu rinenge risina matambudziko muzita raJesu. Ndinokumbira kuti mweya wako unditungamire uye undidzidzise nzira yekufamba nayo muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinotyora Jeriko roga roga rekunonoka uye kutadza muhupenyu hwangu kuita zvidimbu muzita raJesu. Ndinonamata kuti chipingamupinyi chose panzira yangu yekubudirira chibviswe muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, mhuka dzese dzedhimoni dzakatumwa kuzonditarisa kufa nhasi muzita raJesu. Nyoka yega yega yakaipa, yega yega yekunyepedzera inondishungurudza muhope dzangu, inofa nezita raJesu.

 • Tenzi, ndinogashira simba rekuita mabasa makuru muzita raJesu. Kubva nhasi, ndave kusingamiswe muzita raJesu. Kubva nhasi, ndave ndisina muganhu muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

 1. izvi zvine simba, ndichaita izvi muhupenyu hwangu…. ndinonzwa nyasha dzinopenga dzaMwari .. maita basa zvikuru dai magara makaropafadzwa muzita raJesu

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano