Kunamata Kunongedzera Kunonoka

0
290

Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoinzi pakurwisa kunonoka. Iwe unofanirwa kunge wakanzwa mutauro unozivikanwa unoti kunonoka hakusi kuramba. Chokwadi, kunonoka hakusi kuramba, zvisinei, kune maropafadzo akasungirirwa kune imwe neimwe nguva nemwaka wemurume pasi pano. Pane imwe nguva yekuti kubereka kuri kukodzera. Pane imwe nguva yekuti kupindirwa muchikoro chepamusoro kunoonekwa sekubudirira, uye pane nguva isingazotariswe seye budiriro. Kunonoka kunogona kunzi kunonoka mumhanho yekuzadzisa chinangwa chakanangwa, zvinangwa kana kuzadzisa chinangwa.

Abraham naSarah vakanonoka kunonoka. Vakagara makore vasina mwana. Zvakasvika panguva apo kutenda kwavo kwakatambudzwa zvakanyanya nekunonoka kwavo kuita mwana wavo. Sara akamanikidzwa kuudza Abraham kuti atore murandakadzi wake ave mukadzi wake kuitira kuti ave nemwana. Zvichakadaro, vimbiso yaMwari kuna Abhurahama ndeyekuti achave baba wemarudzi mazhinji. Nekudaro, pakave nekunonoka kuna Abraham kuve nemwana mumwe, akatanga kurasikirwa netariro uye kutenda kwake kwakaneta. Ichi ndicho chimwe chezvinhu izvo kunonoka kwaizokonzera muhupenyu hwemurume.

Kana isu tichitarisira chinhu kwenguva refu, tinotanga kurasikirwa netariro yekuti chinhu chichauya. Chinyorwa chinoti Mwari haasi munhu anonyepa uye haasi Mwanakomana wemunhu kuti atendeuke. Izvi zvinoreva kuti chero chinhu icho Mwari chaanoti Achada, Achachiita. Zvakadaro, patinowana vimbiso kubva kuna Mwari, tariro yedu yekuti ichaitwa inosimbiswa. Izvi zvinowedzera kusimbisa kutenda kwedu muna Mwari. Nekudaro, kana kunonoka kukamiswa, dzimwe nguva tinotanga kusahadzika kana vimbiso iyoyo ichibva zvechokwadi kuna Mwari uye kana kunonoka kukanonoka, tariro yedu nekutenda munaIshe zvinotanga kudzikira. Uye izvi ndizvo chaizvo zvinoda dhiabhori ndosaka achiwanzoshandisa kunonoka kurwisa kutenda kwemurume muna Mwari.

Zvakaipa Mhedzisiro yekunonoka muhupenyu hwemuKristu

Zvimwe zvezvinhu zvinononoka zvinokonzera muhupenyu hwemuKristu zvinosanganisira:

Iyo Inogadzira Kusava Nechokwadi

Kunonoka kunogona kuita kuti mutendi apokana kuvapo kwaMwari. Zvinogona kuita kuti mutendi asava nechokwadi kana Mwari ariko zvechokwadi uye achitaura nevanhu. Patinowana zvivimbiso kubva kuna Mwari, hunhu hwepanyama hwemunhu hunotanga kutarisira. Panguva iyoyo, kutenda muna Mwari kwakakwirira, nekuti Mwari achangobva kutivimbisa chimwe chinhu chakakura. Nehurombo, kana kunonoka kukamiswa, nguva ichauya apo patinotanga kusahadzika kana aive Mwari akataura zvechokwadi kwatiri.

Zvakaipa kuti vamwe vanhu vanokahadzika kuvapo kwaMwari. Ndozvichaitwa nekunonoka.

Zvinokonzeresa Iko Kutenda Kwemurume Kuderedza

Abrahama aive murume akatendeka kwazvo. Nekudaro, kusakwanisa kwake kuita mwana nemukadzi wake Sarah kwakatanga kuita zvakashata pakutenda kwake muzvipikirwa zvaMwari.

Abrahama akamanikidzwa kukotamira padzvinyiriro yakaiswa paari nemukadzi wake Sara ivo pavakatadza kuita mwana wavo. Abrahama aifanira kutora murandakadzi waSara semukadzi uye nekumupa pamuviri. Kusakwanisa kwaAbrahama naSarah kwakabata chinzvimbo chakakosha mukufunga kwavo kukanganwa chipikirwa chaMwari uye kutsvaga imwe nzira yekuva nemwana.

Kana vimbiso ikagara nguva refu isati yaonekwa, kutenda kwedu muna Mwari kunozobiridzirwa nezvatinotarisira.

Iyo Inogadzira Kamuri Kuti Satani Apinde

Kunonoka kunogadzira kusahadzika mupfungwa dzemutendi. Zvinokonzeresa kuti rutendo rwemutendi ruderere zvakanyanya. Kana kutenda kwemurume kana kunetsekana, Satani haasi kure nekuko kuti arove.

Dzimwe nguva patinenge tiri mukutambudzika kukuru, uye isu tiri kutarisa kumusoro kuna Mwari kuti tibudirire. Asi, mhinduro yakatadza kusvika. Dhiyabhorosi anotanga kuunza muyedzo wakasiyana. Zvaive nekuti Muporofita Samuel akanonoka kudzoka munguva ndosaka Mambo Sauro vakaita chibairo vakaenda kuhondo. Ipo, akayambirwa nemuporofita kuti arege kuenda kuhondo kana muporofita asipo.

Kuti kutenda kwedu kusayedzwe, isu tinonamata tichipesana nechero nzira yekunonoka kwezvinhu zvakanaka muhupenyu hwedu.

Pfungwa dzeMunamato:

  • Ishe Jesu, ndinosangana nemiseve yese yekunonoka yakapfurwa muhupenyu hwangu kubva kuhumambo hwerima. Ini ndinotyora miseve yakadaro nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu.
  • Baba Tenzi, ndinouya kuzorwa nemumiriri wese wekunonoka muhupenyu hwangu akatumirwa nemuvengi kuzondishungurudza Ndinokutsiura nhasi nemuzita raJesu. Ndinoraira nesimba rematenga kuti iwe rasa nzvimbo yako muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
  • Ishe, ndinotambira nekumhanyisa kwemweya kwekuropafadzwa. Yese yehurefu vimbiso inokodzera kuzadzikiswa, ndinoraira nesimba rematenga, simba rekuratidzwa rinouya pavari muzita raJesu.
  • Nekuti zvakanyorwa kuti nekuzodzwa, majoko ese achaparadzwa. Ishe, ndinotyora joki rega rega rekumira muhupenyu hwangu neropa rakadeurwa pamuchinjikwa weCalvari.
  • Baba, hunhu hwese hwadhiyabhorosi muhupenyu hwangu huri kutadzisa kuratidzwa kwezvivimbiso zvaMwari nezvibvumirano pamusoro pehupenyu hwangu, ndinokuparadza nhasi nemvumo yedenga. Baba Tenzi, ndinotsiura mweya wese wekuodza moyo muhupenyu hwangu nemoto wemweya mutsvene muzita raJesu.
  • Ishe Mwari, wese mweya wedhimoni werima uyo wakatumirwa muhupenyu hwangu kukonzeresa kudzora moto nhasi muzita raJesu. Ndinoita kuti pasi pehupenyu hwangu pasatakurike mweya yose yakaipa muhupenyu hwangu, ichirwisa kukura kwangu muhupenyu muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, zvese zvemaropafadzo asina kugadzikana anomuka achiwira panhambo nenhambo, buda muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu. Kubva nhasi, ndinoraira maropafadzo anogara kwenguva refu aJehovha kuti anditsvagire nhasi muzita raJesu.
  • Ishe, ndinoraira kuti horo dzese dzeJeriko munzira yangu yekubudirira, machinda ese ePersia ari kunonotsa kuropafadza kwangu, afe nhasi muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano