Kunamata Kunongedzera Kushushikana

2
310

Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo kupokana nekushushikana. Kushungurudzika manzwiro e hasha, kusagutsikana uye kusagadzikana izvo zvinovaka mupfungwa dzemunhu kune mumwe munhu, chinhu kana mamiriro. Rudzi urwu rwekunzwa runogona kuuya rwaive mugumisiro weusingachinji kukanganisa mukuzadzisa zvimwe zvinangwa kana chinangwa. Dzimwe nguva patinonamata nezve chimwe chinhu uye isu tinotarisira kukurumidza kutendeuka uye ivo havauye, tinonzwa kunetseka uye zvinoita sekunge Mwari haasisiri mubhizinesi rekupindura minamato.

Kushungurudzika hakungoratidzi kunze kwebhuruu. Kune mweya unotsigira kutsamwa. Inotanga kuvaka munzvimbo yemweya, kana ikasakurumidza kuyambirwa, inotanga kuratidza mune yepanyama. Iyi ndiyo nyaya yaMambo Sauro yakanangana naDavidi. Kutsamwa kwaSauro kuna David hakuna kungotanga musi waakaedza kuuraya David. Kunzwa kwekushungurudzika kwakatanga musi chaiwo David paakauraya Goriati uye vanhu vakaimba vachirumbidza zita raDavid. Sauro akatadza kunyevera kunzwa kwekusachengeteka mumoyo make. Kubwinya kwekukunda kwaDavidi kukunda Goriati kwakave kutyisidzira kutonga kwake samambo, uye kamwe-kamwe akatanga kuona David setyisidziro.

Dzimwe dzenzira mweya wekushungurudzika uchaita kuti unzwe ndedzinotevera:

 • SaMwari akakusiya
 • Kunge iwe uri kukundikana
 • Unorasikirwa netariro zvachose
 • Inoita kuti unzwe kuti zvese hazvigoneke
 • Dzorera iwe kuhusungwa hwechivi

Kushungurudzika kunoparadza zvirongwa zvaMwari zvehupenyu hwemunhu. Kuguma kwaMambo Sauro muenzaniso wakanaka. Murume anga achitaura naMwari akangoerekana ava murume akataura kuna dhiyabhorosi. Haana kucherechedza kusagadzikana kwake, kutya, uye hasha, dhiabhori akapinda muhupenyu hwake. Moses zvakare akatadza kudzora kutsamwa kwake paakashungurudzwa nevana veIsreal, kupera kwaMosesi hakusi kunakidza. Haana kukwanisa kupinda munyika yechipikirwa iyo Mwari yakagadzirira vana veIsreal.

Mweya wekushungurudzika unoparadza zvinhu zvakawanda kwazvo muhupenyu hwedu. Izvi zvinotsanangura kuti nei zvakakosha kurwisa mweya uyu usati wakuparadza zvachose. Tisati tanyatsoongorora minamato, ngatikurumidze kuratidza dzimwe nzira dzekukunda mweya wekushungurudzika.

Nzira Yokukunda Nayo Kushungurudzika

Tendeuka Kubva pazvivi zvako

Dhiabhori anogona kuranga murume nekushungurudzika kana paine mutoro wechivi muhupenyu hwemunhu. Rupinduko rwako rwechokwadi kubva kuzvivi runomisa dhiabhori kuti asaunze nzira yako. Chinyorwa chinoti kana munhu ari muna Kristu chisikwa chitsva uye zvinhu zvekare zvapfuura. Pfidza zvivi zvako.

Nyengetera Kuna Mwari Kuti Ubatsirwe

Dzimwe nguva, zvivi zvinogona kunge zvisiri izvo chikonzero chekushungurudzika. Ungofanire kunamata kuna Mwari kuti vabatsirwe. Bhuku raMapisarema rinoti ndichasimudza meso angu kumakomo rubatsiro rwangu ruchabva kupi? Kubatsirwa kwangu kuchabva kuna Mwari muiti wedenga nepasi.

Paunotarisa kusanzwisisika kunzwa kwekusachengeteka, kutsamwa kana kusagutsikana, zvakakosha kuti unamate kuna Mwari nzira yekubuda mumanzwiro iwayo.

Namatira Mweya waMwari

Chinyorwa chinoti kana mweya waiye akamutsa Kristu kubva kuvakafa wagara mauri, unozomutsa muviri wako unofa. Kana mweya waMwari uchigara mauri, zvinokubatsira kupokana nemweya wekushungurudzika. Nyengeterera nemwoyo wose simba remweya mutsvene.

Pfungwa dzeMunamato

 • Ishe Jesu, ndinopesana neMweya wese wekushungurudzika muhupenyu hwangu, ndinoukunda nesimba remweya mutsvene muzita raJesu. Simba rese remadhimoni rakatumirwa kunetesa simba rangu muhupenyu, ndinokutsiura nesimba remweya mutsvene.
 • Ishe, ndimi munosimudza vanhu. Ndinonamata kuti musimudze musoro wangu pamusoro pemhando ipi neipi yekushungurudzika muzita raJesu. Ndinonamata kuti imi mundiite mukuru kudarika chero chimiro chekushungurudzika icho muvengi angaunza munzira muzita raJesu.
 • Ishe, ndinonamata kuti nyasha dzive nekugutsikana. Nyasha dzekusambonyanya kushingairira nekubudirira kwevamwe vanhu muhupenyu. Ndinonamata kuti iwe undidzidzise kuverenga makomborero angu uye kugutsikana netariro kuti iwe uchaita zvakanyanya muzita raJesu.
 • Ishe, ndinonamata ndichipesana nekunzwa kutsamwa muhupenyu hwangu, ndinozvitsiura nesimba muzita raJesu. Hasha dzese dzisingazivikanwe, hasha dzese dzinopofomadza dzinoda kuparadza hupenyu hwangu seyaMambo Sauro, ndinouya kuzorwa nadzo nesimba muzita raJesu.
 • Ishe, ndinonamata ndichipesana neese magumo maWasters. Ini ndinouya kuzopesana nezvakashata zvenguva yega yega marasha muhupenyu hwangu. Ini ndinouya kuzopesana neese marongero avo kana kuyedza kukanganisa hupenyu hwangu nekutadza. Ndinonamata kuti varege kundibata muzita raJesu.
 • Ishe, ndinosimudza mwero unopesana nemweya wese wekudzokera shure unotadzisa vanhu kubva pakubudirira. Ndinosimudza aritari yemunamato kupokana nedhimoni rekutadza iro rinoda kukanganisa maitiro angu muhupenyu, ndinozvitsiura nemoto weMweya Mutsvene.
 • Ishe, cheni dzese dzemadzitateguru yekushungurudzika mudzinza rangu, ndinomisa pamusoro pehupenyu hwangu nhasi muzita raJesu. Ngetani dzese dzemadzitateguru dzekushungurudzika mumba mababa vangu kana amai, ndinomisa kuyerera kwako pamusoro pemuchato wangu panguva ino muzita raJesu. Ndamisa kufamba kwako pamusoro pebasa rangu nhasi muzita raJesu.
 • Hembe dzese dzekushungurudzika dzandigadzirirwa, ndinokupisa nhasi muzita raJesu. Ishe, ndinodzivirira kwese kunokonzera kushungurudzika muhupenyu hwangu nhasi nesimba remweya mutsvene.
 • Ishe, ndinonamata kuti mundipe Kunoshamisa budiriro inozomedza chero mhando yekushungurudzika muhupenyu hwangu muzita raJesu.

Advertisements

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano