Kunamata Kunongedzera Kupesana neNguva Inoparadza mweya

0
321

Nhasi tichange tichishanda nemunamato zvinongedzo zvinopesana nenguva yekuparadza mweya. Chii chaunonzwisisa nekuparadza mweya nguva? Vari zvipingaidzo uye mauto anoita rwendo rwemazuva gumi ave makore gumi. Vanotambisa nguva nezera remurume. Inogona kuuya mune chero chimiro uye chero mhando. Nguva yekuparadza mweya inogona kuuya muchimiro chevanhu, inogona kunge iri denda kana chirwere uye chingave hunhu. Iyi mweya inomisa vanhu kubva pakuzadzisa kugona kwavo kwakazara muhupenyu.

Abraham akasangana nenguva ino achiparadza mweya. Kwemakore Abraham nemukadzi wake Sara vaitarisa kumusoro kuna Mwari kuti vabereke chibereko chedumbu. Kunyangwe zvakakosha kuti uzive kuti Mwari havana kana kunonoka. Nekudaro, kune maropafadzo ayo munhu anofanirwa kuwana pane rimwe zera nenguva. Kusvikira aine makore zana ekuberekwa asati abereka mwanakomana. Zvichakadaro, Abhurahama aive naIsmail pamberi paIsaka. Zvakadaro sungano yaMwari yembeu yaAbrahama yakanga isiri paismail. Naizvozvo Mwari vakatora Isaka semwana wega waAbrahama pane imwe nguva.

Bofu padziva reBhetesdha mumwe muenzaniso wakanaka weiye akapambadza nguva. Bhaibheri rakanyorwa mubhuku ra JOHANI 5: 5 Zvino paiva neumwe munhu, waiva nechirwere makore makumi matatu nemasere, Jesu wakati achimuona avete, achiziva kuti wakange agara kwenguva refu akadaro, akati kwaari: Unoda Ungaporeswa here? Kwemakore makumi matatu nemasere murume uyu aisagona kuita chero chinhu chine musoro nehupenyu hwake nekuda kwekusakwanisa kuona.

Zvichakadaro, mutumwa waIshe anouya gore roga roga kuzodiridza mvura uye ani naani anotanga kupinda achaporeswa kubva kuhutano chero hupi hunomunetsa. Uyu murume aisakwanisa kuwana kupinda murwizi kwemakore makumi matatu nemasere. Saka kwemakore embongoro aya hupenyu hwake hwakanga hwakamira, pasina kuvandudzika kuri pachena kusvikira Kristu ashanyira nzvimbo iyi. Ndinonamatira chero munhu arikutambura nemhando ipi neipi yechirwere chakavatadzisa kuenda mberi muhupenyu, dai ruoko rwerudyi rwaJehovha rikubatei nguva ino muzita raJesu

Kune vanhu vazhinji kwazvo avo kufambira mberi muhupenyu kwakavhiringidzwa nechinhu chimwe kana chimwe icho. Zvimwe, zvinogona kupenga, vamwe vanogona kutambura nehupofu kana hunhu hunovatadzisa kufambira mberi muhupenyu. Ini ndinomira seshoko raMwari, chero nzira yekuganhurirwa iyo yakaiswa nemuvengi muhupenyu hwako kuti ikubate pasi, ndinoraira nemvumo yedenga kuti mugumo usvike pairi nguva ino muzita raJesu. Ose marudzi ehusungwa arikutambisa nguva yako muhupenyu, arikushandura rwendo rwemazuva gumi kuita makore gumi, ndinorutsiura muhupenyu hwako muzita raJesu.

Iko kudikanwa kwako kuti utarise hupenyu hwako uye nekutarisa kufambira mberi kwawakawana munguva dzichangopfuura. Jacob kunyangwe aine iyo sungano zvaMwari pamusoro pehupenyu hwake akatambura zvinotyisa kudzoserwa pane imwe nguva. Kunyangwe Isau aive asiri mwana wesungano aive akakura kakapetwa kagumi uye akabudirira kukunda iye Jacob. Kusvika zuva rakazoziva Jacob kuti nguva yainge yatofamba, ndipo paakasangana nemutumwa akachinja hupenyu hwake. Kana uchinzwa kuti unoda kunamata, ngatinamatei pamwe chete.

Pfungwa dzeMunamato

  • Ishe Jesu, ndauya pamberi penyu nhasi kukuzivisai nhamo yangu. Kukura kwangu uye kukura kwangu kwakabatiswa nehumwe masimba asingaonekwe, kutambisa nguva yangu nezviwanikwa, zvakandibata ndakasungwa kune imwe nzvimbo pasina kukura kunoonekwa. Ndinokumbira kuti nesimba rako, iwe undisunge ini uye izvi zvisingaonekwe nekuda kwezita raJesu.
  • Ini ndinouya kuzorwa nemasimba ese ezvipingamupinyi, achindibata panzvimbo muhupenyu. Ini ndinouya kuzorwisa nemoto wemweya mutsvene. Husungwa hwese hwedhimoni hunobva mugomba regehena hwakamisa kukura kwangu muhupenyu, ndinosununguka kubva kwauri nhasi muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, pamakaponesa bofu padziva reBhetesda, ndinokumbira kuti muuye muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu. Ndinoziva kuti kana iwe ukapinda mune imwe mamiriro ezvinhu, zvinhu zvinongoerekana zvachinja kuita zvakanaka. Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mupinde mumamiriro ehupenyu hwangu muzita raJesu.
  • Ishe Mwari, kwese kurwara, denda, kana chirwere chirikushandiswa nemuvengi kunditadzisa, kundibata panzvimbo muhupenyu, ndinonamata kuti muzondiporesa nhasi muzita raJesu.
  • Hukama hwese hwandiri mairi huri kutambisa nguva yangu, kushandura rwendo rwemazuva mashoma kuita rwendo rwemakore akati wandei; Ndinonamata kuti muparadzire hukama hwakadai nemuzita raJesu.
  • Ishe, ndinonamata kuti mundiparadzanise ini nemunhu wese akaipa anonditadzisa kuwana budiriro muhupenyu; Ndinonamata kuti mutiparadzanise nhasi muzita raJesu. Ishe Mwari, dai manga musina kukonzera kupatsanurwa pakati paAbrahama naRoti, Abraham angadai akatambisa nguva yakawanda munzvimbo yakati asinga zadzise chinangwa chekuvapo kwake. Ndinonamata netsitsi dzenyu; uchandiparadzanisa nemunhu wese anopedza nguva muhupenyu hwangu izvozvi nemuzita raJesu.
  • Ishe, ndinouya ndichipesana nehunhu hwese hwasatani hwakaiswa nemuvengi muhupenyu hwangu kutambisa nguva yangu. Hunhu hwese hwekukanganisa hunhu hwakaiswa nemuvengi muhupenyu hwangu kutambisa nguva yangu, kundinonotsa kuwana budiriro, ndinonamata kuti nemoto, undibvise maitiro akadai nhasi muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, hurongwa hwese uye hurongwa hwemhandu kutambisa nguva yangu muhupenyu hunodzimwa nemoto muzita raJesu.
  • Ishe, zvese zvekutarisa zvinoshandiswa nemuvengi kuongorora kufambira mberi kwangu kugadzira kunonoka kubudirira kwangu, ndinonamata kuti mudziyo wakadai ubate moto panguva ino muzita raJesu.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano