Kunamata Points YeIsita (Ressurection)

1
1073

Nhasi tichave tichinangana nemunamato nzvimbo dzeIsita Kupemberera. Kupemberera Isita kunomiririra nguva yakakosha muhupenyu hwedu hwechiKristu. Ruponeso rwemunhu rungadai rwakaita semiraira, kununurwa kubva musimba rezvitadzo nekushungurudzwa kugehena kwaisazogoneka dai Kristu asina kufa akadzokazve. Tariro yeruponeso rwedu ingadai yakakundwa dai Kristu asina kuzomuka kubva murufu. Ichi ndicho chikonzero Isita yakakosha uye ino inguva yekuti isu tifunge zvine hungwaru nezve hupenyu hwedu muna Kristu - kuti kufa kwake uye kudzikama kwake hakuzove marara pamusoro pedu.

Isita inguva yekudzoreredza tariro nerunyararo. Tariro yevanhu yakadzorerwa pakamuka Kristu kuvakafa. 1 Vakorinde 15: 55-58 Iwe rufu, rumborera rwako ruripi? Iwe guva, kukunda kwako kuri kupi? Rumborera rwerufu zvivi; uye simba rezvivi mutemo. Asi Mwari ngaavongwe, unotipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo, hama dzangu dzinodikamwa, mirai makasimba, musingazungunuswi, muchigara muchiwedzerwa pabasa raIshe muchiziva kuti kubata kwenyu hakusi pasina muna Ishe. Tinogona kuzvikudza nhasi nekuti Kristu akamuka kubva kuvakafa. Kana simba rerufu nechibvumirano cheguva zvakatadza kubata Kristu kweanopfuura makumi manomwe nemaviri, ndinoraira nemoto weMweya Mutsvene, rufu haruzove nesimba pamusoro pako muzita raJesu.

Muchinyorwa chino chemunamato, tichave tichinamatira maropafadzo makuru nechishamiso izvo zvinoita kuti vanhu vapokana. Rangarira Tomasi haana kutenda nzeve dzake paakanzwa kuti Kristu akadzokazve. Johani 20: 24-27 Asi Tomasi, umwe wevanegumi nevaviri, wainzi Dhidhimo, wakange asipo navo Jesu paakauya. Naizvozvo vamwe vadzidzi vakati kwaari: Taona Ishe. Asi wakati kwavari: Kunze kwekuti ndaona mavanga ezvipikiri pamaoko ake, ndikaisa munwe wangu muzvigunwe zvembambo, nekupinza ruoko rwangu murutivi rwake, handingatendi. Zvino mushure memazuva masere vadzidzi vake vakange vari mukati zvekare, naTomasi anavo. Ipapo Jesu akauya, mikova yakapfigwa, ndokumira pakati akati: Rugare kwamuri. Ipapo akati kuna Tomasi, Huya pano munwe wako uone maoko angu; uuye pano neruoko rwako, urusimbise parutivi rwangu, uye usava usina rutendo, asi unotenda.

Tichave tichinamatira chishamiso icho chinodzvinyirira kunzwisiswa kwevarume, mhando inozo nyonganisa vanhu. Pane minana yaizoitika inozovhiringa munhu wese. Ndinoraira nemvumo yedenga, Mwari vachakuitira zvishamiso muhupenyu hwako Pasika ino muzita raJesu. Simba rekudzosa ngaridzore zvese zvakarasika muhupenyu hwako muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

  • Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzekuona imwe Easter pasi pano. Nguva yekuyeuka rudo rwako rwechokwadi uye kushuvira kune vanhu. Chipo chemwanakomana wako Jesu Kristu akaitirwa kutambura uye akatarisana nerufu kuti ruponeso neruregerero rwevanhu zviitwe. Ndinokutendai Ishe Jesu nerudo rwenyu rwakasimba, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, ndinonamata kuti chikonzero chekufa kwenyu chirege kuzotambisa hupenyu hwangu. Ndinonamata kuti muchandibatsira kuti ndirambe ndakamira kusvika kumagumo. Ini handidi kuti kuedza kwako, kufa uye kusagadzikana pamusoro pangu kuve dongo. Rugwaro rwunoti nderwekusununguka kuti Kristu akatisunungura, saka ngatimirei takasimba murusununguko rwedu kuti tirege kuzova varanda vechivi zvakare. Baba, ndinonamata kuti mundibatsire kumira kusvikira kumagumo muzita raJesu.
  • Ishe Mwari, ndinonamata kuti simba rekumutsazve iro rakamutsa Kristu kubva kuvakafa rizogara mandiri kubva nhasi muzita raJesu. Ndinoraira nesimba rematenga, chese chakanaka chakafa mandiri chichagashira hupenyu muzita raJesu. Mweya waiye akamutsa Kristu kubva kuvakafa ucharamba uchigara mandiri kubva nhasi muzita raJesu.
  • Ishe Mwari, ndinonamatira simba rekudzoreredza, ndinokumbira kuti ritange kushanda pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Zvese zvakanaka zvinhu zvanga zvarasika muhupenyu hwangu, ndinoraira nesimba rematenga kuti simba rekudzoreredza ritange kudzoreredza muzita raJesu. Baba Tenzi, nechikonzero chemwaka uno, ndinoraira kuti mbiri yose yakarasika igowana simba rekupenya zvakare muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, ndinoraira nesimba rematenga kuti zvese zvinoda chishamiso muhupenyu tanga kuwana kubata kweIsita muzita raJesu. Baba Tenzi, chishamiso chichaitika muhupenyu hwangu chinozoita kuti vanhu vapokana kana aive ini kana kwete, ndinotema kuti zvinotanga kuitika nhasi muzita raJesu.
  • Baba Tenzi, ndinonamata kuti mudzorere tariro kwandiri muzita raJesu. Ishe, sekufa nekusimbiswa kwemwanakomana wenyu Jesu Kristu kuchidzorera tariro yeruponeso kuvanhu, ndinonamata kuti mundipe tariro pandinoida muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, ndinonamata kuti mundiropafadze neyenyu mweya mutsvene uye simba muzita raJesu. Chinyorwa chinoti kana mweya waiye akamutsa Kristu kubva kuvakafa ukagara mauri, unomutsa muviri wako unofa. Ndinonamata kuti simba remweya mutsvene rigare mandiri nemuzita raJesu. Simba remweya mutsvene mandiri rinoramba richikura muzita raJesu.
  • Ah simba rekudzora rinotanga kusimudzira kuupenyu kune ese akafa mapfupa mandiri muzita raJesu. 

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano