10 Ndima dzeBhaibheri Kunyengetera Paunenge Uchida Kubudirira

1
1271

Nhasi tichange tichishanda nemavhesi gumi eBhaibheri ekunamata kana iwe uchida Breakthrough. Ichi ndicho chinhu chimwe chinodiwa nevanhu vazhinji. Dhiyabhorosi ane nzira yekuodza moyo vanhu pamucheto wekubudirira. Takanzwa nekuverenga nyaya dzakawanda kwazvo dzevanhu vanozviuraya. Izvi imhaka yekuti kushushikana kwakapinda mukati mevanhu vazhinji. Kukundikana kusingachinji muhupenyu kune nzira yekuita kuti munhu aore mwoyo.

Kubudirira ndechimwe chinhu icho isu tese chatinoda muhupenyu hwedu. Jacob aive nevimbiso nesungano yaMwari, zvisinei, akasangana nezvakakura kudzoserwa mukutsvaga kubudirira. Kunyangwe Isau uyo ​​aive akabudirira kupfuura Jacob. Pakasvika nguva yekubudirira kwaJacob, zvinhu zvakachinja nekukurumidza kwaari. Chikonzero chikuru nei tingave tichishandisa bhaibheri mavhesi pakunamata kunamatira ndechekuti mazhinji endima idzi anotakura zvipikirwa zvaMwari. Rugwaro runoti mubhuku ra Jeremiah 29:11 XNUMX nekuti ndinoziva ndangariro dzandinofunga nezvako, ndizvo zvinotaura Jehovha, pfungwa dzorugare, kwete dzezvakaipa, kuti ndikupe mugumo unotarisirwa. Zvakare chinyorwa chinoita kuti tinzwisise kuti Mwari vanokudza mazwi avo kunyangwe kupfuura zita rake.

Kana iwe uchida kunamatira budiriro, shandisa anotevera mavhesi emubhaibheri.

1 Johane 5: 14-15 Uye ichi ndicho chivimbo chatiinacho maari, kuti kana tichikumbira chinhu nekuda kwake, unotinzwa;
Uye kana tichiziva kuti unotinzwa pazvose zvatinokumbira, tinoziva kuti tapiwa zvichemo kuti zvatakakumbira kwaari.

Johane 8:32 Ipapo muchaziva zvokwadi, uye zvokwadi ichakusunungurai.

Mabasa Avapositora 1: 8 XNUMX Asi muchagamuchira simba, kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhiya mose, nomuSamaria, uye kusvikira kumugumo wenyika.

Isaya 54:17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kukwikwidza chichabudirira, uye iwe uchapokana rurimi rwoga rwoga runokukwidza pakutongwa. Ndiyo nhaka yavaranda vaJehovha, nokururamiswa kwavo kunobva kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha.

Varoma 5: 1 Naizvozvo zvatakanzi takarurama nerutendo, tine rugare kuna Mwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.

Isaya 53: 1-12 Ndiani akatenda zvaakanzwa kwatiri? Uye ruoko rwaIshe rwakaratidzwa kuna ani? Nekuti akamera pamberi pake sebukira, nyoro, uye somudzi pavhu rakaoma; akanga asina chimiro kana umambo kuti timutarise, uye haana runako rwokuti timude. Akazvidzwa nekurambwa nevanhu; murume wekusuwa, uye anoziva kusangana; uye somunhu anovanzirwa vanhu zviso zvavo akazvidzwa, uye isu hatina kumukudza. Zvirokwazvo akatakura matenda edu, nokusimudza kurwadziwa kwedu; asi isu takamuti akarohwa, akarohwa naMwari, akarwadziwa. Asi wakakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu, akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu; kurohwa kwakativigira rugare kwaiva pamusoro pake, uye namavanga ake takaporeswa.

Isaya 43:19 Tarira, ndiri kuita chinhu chitsva; zvino yamera, hamuzvioni here? Ndichaita nzira murenje, nenzizi musango.

Vahebheru 13: 5 chengetedza hupenyu hwako kubva mukuda mari, uye gutsikana nezvauinazvo, nekuti iye akati, "Handingatongokusiye kana kukusiya."

2 Corinthians 9: 8 Uye Mwari anogona kuita kuti nyasha dzose dziwande kwamuri, kuti muve nekuringana kose pazvinhu zvose nguva dzose, muwanze pabasa rose rakanaka.

Dhuteronomi 28:12 Jehovha achakuzarurira pfuma yake yakanaka, iwo matenga, kuti ape nyika yako mvura mumwaka wayo uye nekuropafadza mabasa ese emaoko ako. Iwe uchapa zvikwereti kumarudzi mazhinji, asi iwe haungakweretesi.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ishe Mwari, ndinonamata netsitsi dzeWekumusoro-soro kuti musimudzire ini kusvika pakakwirira muhupenyu muzita raJesu.
 • Ishe, zvese zvakanaka zvandagara ndichiyemura, ndinonamata kuti netsitsi dzaIshe, mundisunungure kwandiri muzita raJesu.
 • Ndinoraira nesimba muzita raJesu, magedhi ese akavharwa anovhurwa muzita raJesu. Mapoinzi ese andakasangana nawo kukundikana uye kudzoka shure, ndinoraira nemvumo yedenga, ndinogamuchira kumhanyisa kuenda kumberi muzita raJesu.
 • Ini ndinouya kuzorwa nemasimba ese anondishaisa simba pamucheto wekubudirira. Simba rega roudhimoni kubva kuimba yababa vangu iro rakamiswa kuzondishaisa pese pandiri padhuze budiriro, masimba akadai ngaabate moto muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, mweya wese wekuoma wakapihwa kundikanganisa, pisa moto nhasi muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ndipei ngirozi dzekubudirira. Ini ndinopesana nemweya wese wedhimoni wekukundikana, tora moto nhasi muzita raJesu.
 • Izvo zvakanyorwa kuti Ishe ndinonamata kuti mundiitire nzira muzita raJesu.
 • Jesu, kunyangwe munzvimbo dzandaisatarisira kuti budiriro ichauya, Ishe chionai uye itai izvo chete zvamunogona kuita muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, rugwaro runoti ndichagutsa zvese zvamunoda maererano nefuma yake mukubwinya kubudikidza naKristu Jesu. Ndinonamata kuti zvese zvandinoda zvinopihwa muzita raJesu.
 • Ini ndinouya ndichipesana nemweya wese wekushaikwa muhupenyu hwangu, ndinouparadza nesimba rematenga muzita raJesu.
 • Tenzi, ndinotyora zvimiro zvese zvezvipingamupinyi munzira yangu yekubudirira, ngavaparadzwe muzita raJesu.
 • Ishe, ndinokutendai nokupindura minamato yangu. Ndinokutendai nekuti hamuna kundisiya. Ndinokutendai nekuti muchandizarurira mikana yemikana. Ndinokutendai Ishe Jesu.

Advertisements

1 Comment

 1. Bonjour
  Receivez toute la faveur de Dieu. C'est un puissant gwara kudurura parfaire notre hukama avec Dieu.
  Desormais pane chisina chiratidzo chebhaibheri rinodurura nos prières.
  Ameni !!

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano