10 Ndima dzeBhaibheri Kunyengetera Paunenge Uchida Kupodzwa

0
1291

Nhasi tichange tichiita nezve makumi maviri emaBhaibheri mavhesi ekunamata kana iwe uchida kurapwa. Mwari ndiye Wemasimbaose uye ane simba kwazvo. Zvipikirwa zvake ndezvechokwadi kwatiri. Nekudaro, dzimwe nguva isu tinofanirwa kutsamwisa izvo zvipikirwa kuti zvishande. Bhuku ra Numeri 23: 19 “Mwari is kana munhu, kuti areve nhema, kana Mwanakomana womunhu, kuti atendeuke. Iye akataura, akasazviita here? Iye akataura, akasazosimbisa here? Zvipikirwa zvaMwari hazvigone kukanganiswa kana kushandiswa. Izvo ndezvechokwadi kune vanhu vanozivikanwa sevamwe vake.

Ticha zarura mamwe emavhesi eBhaibheri ekunamata kana iwe uchida kurapwa. Dzimwe nguva iwe unoshandisa izwi raMwari kwaari. Tinofanira kuyeuchidza Mwari zvipikirwa zvake kuti azadzise zvizere. Vana veIsreal vakayeuchidza Mwari chibvumirano chaakange ave nacho kumadzibaba avo Abraham, Jacob naIsaka nekuchema kwaari. Saizvozvo, isu tinofanira kuedza kuchema kuna Mwari kana tichida rubatsiro muhupenyu hwedu, zvakanyanya kukosha patinenge tichida kurapwa.

Kuporesa kwedu hakusi kwevatano chete, kungave kurapwa kwemari, kwepfungwa, kwepfungwa, pamweya uye nevamwe vazhinji. Chinhu chakanaka kuti Mwari anokwanisa kutiporesa kubva kumarudzi ese ehurwere kana hosha. Kana iwe uchinzwa kuti iwe unoda kurapwa, shandisa anotevera mavhesi eBhaibheri kuti unamate kuna Mwari.

Mavhesi eBhaibheri

Jeremiah 17: 14 Ndiporesei, Jehovha, uye ndichaporeswa; ndiponesei uye ndichaponeswa, nekuti ndimi wandinorumbidza.

Ishe Jesu, ndinoziva kuti ndimi murapi mukuru uye kana mukandibata, ndichaporeswa zvachose. Ndinonamata kuti mundiporese kubva pakurwara nezvirwere muzita raJesu.

Ekisodho 15: 26 Iye akati, "Kana ukateerera Jehovha Mwari wako zvakanaka, ukaita zvakanaka pamberi pake, kana ukateerera mirairo yake, ukachengeta zvaakatema, handingauyisi pamusoro pako hosha ipi neipi yandakauyisa pamusoro pavaEgipita; nekuti ndini Jehovha unokuporesa.

Ishe Jesu, ndakateerera kwamuri uye ndiri kuita zvese kuona kuti ndinoita izvo zvakanaka mumaziso enyu. Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, murege kuunza chirwere pandiri neveimba yangu. Ndinonamata kuti muchandipodza zvizere muzita raJesu.

Ekisodho 23:25 Namata Jehovha Mwari wako, uye kuropafadza kwake kuchava pane zvokudya zvako nemvura. Ndichabvisa urwere pakati pako.

Ishe Jesu, ndinokumbira kuti tsitsi dzenyu dzive pandiri neveimba yangu muzita raJesu. Ndinonamata kuti ubvise hurwere kubva kwandiri uye ugondiporesa nemuzita raJesu.

Isaya 41:10 Naizvozvo usatya, nokuti ndinewe; usavhunduka, nokuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa uye ndichakubatsira; Ndichakutsigira neruoko rwangu rwerudyi.

Baba Tenzi, makandiudza kuti ndisatya nekuti muneni. Munondivimbisa kupora kubva kurwara nezvirwere. Ndinonamata kuti mundisimudze nemaoko enyu ekururama nemuzita raJesu.

Isaya 53: 4-5 Zvirokwazvo Akasimudza kurwadziwa kwedu uye akatakura kutambura kwedu, asi isu takafunga kuti akarangwa naMwari, akarohwa naye, uye akarwadziswa. Asi akabayiwa nokuda kwokudarika kwedu, akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu; kurohwa kwakativigira rugare kwaiva pamusoro pake, uye nemaronda ake takaporeswa. ”

Ishe, imi makapfuura nemumarwadzo kuti ndikwanise kusununguka. Wakarwadziwa nekuda kwangu, wakarohwa kuti ndisazombonzwa kurwadziwa. Wazvitorera chirango chekutadza kwangu, ndinonamata kuti undichengetedze kubva kuzvirwere muzita raJesu.

JEREMIA 30:17 Asi iwe ndichakudzorera pautano uye ndichaporesa maronda ako, '+ ndizvo zvinotaura Jehovha.

Baba Tenzi, ndinonamata kuti mudzorere hutano hwakanaka kwandiri. Munzira dzese idzo hutano hwangu hwave kudzikira, ndinonamata kuti iwe udzorere hutano hwakanaka nemuzita raJesu.

2 Makoronike 7: 14-15 kana vanhu vangu, vakatumidzwa zita rangu, vakazvininipisa, vakanyengetera, vakatsvaka kumeso kwangu, vakatendeuka panzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa ndiri kudenga, ndichavaregerera zvivi zvavo, nokupodza nyika yavo. Zvino maziso angu achasvinura uye nzeve dzangu dzichiteerera kuminamato inoitwa munzvimbo ino.

Tenzi Jesu, ndinonamata kuti mundiregerere zvivi zvangu zvose uye nezvakaipa zvangu muzita raJesu. Munzira dzese idzo zvivi zvaunza urwere nezvirwere pandiri, ndinonamata kuti iwe ubvise zvivi zvangu uye udzorere hutano hwakanaka kwandiri muzita raJesu.

Isaya 38: 16-17 Makandiporesa, mukandiraramisa. Zvirokwazvo zvakandibatsira kuti nditambure shungu dzakadai. Norudo rwenyu makandichengeta pagomba rokuparadzwa; makaisa zvivi zvangu zvose shure kwenyu. ”

Baba Tenzi ndinonamata kuti mundichengetedze kubva mugomba rekuparadzwa. Miseve yese yekurwara muhupenyu hwangu yaparadzwa nemoto muzita raJesu.

Isaya 57: 18-19 Ndakaona nzira dzavo, asi ndichavaporesa; Ndichavatungamirira uye ndichadzorera kunyaradzwa kune avo vanochema Israeri, ndichigadzira kurumbidzwa pamiromo yavo. Rugare, rugare kune avo vari kure uye vari pedyo, ”ndizvo zvinotaura Jehovha. “Uye ndichavarapa.

Ishe Jesu, ndinokumbira kuti murangarire zvivimbiso zvenyu nesungano. Sungano yako ndeyezvakanaka kwete yezvakaipa. Ndinonamata kuti uzadzise zvivimbiso zvako pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.

Zvakazarurwa 21: 4 Achapukuta misodzi yose pameso avo. Hakuchazovizve nerufu 'kana kuchema kana kuchema kana kurwadziwa, nekuti hurongwa hwekare hwezvinhu hwapfuura.

Ishe Jesu, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mupukute misodzi yangu muzita raJesu. Ndinonamatira kupodzwa kwemoyo wangu wakakuvadzwa. Ini ndinouya kuzopesana nemweya wese wekuchema, kuchema uye kurwadziwa pamusoro pehupenyu hwangu, ngazviparadzwe muzita raJesu.

VaFiripi 4: 19 Uye Mwari wangu achazadzisa zvamunoda zvese maererano nefuma yekubwinya kwake muna Kristu Jesu.

Ishe Jesu, munovimbisa kuti muchasangana nezvose zvandinoda maererano nehupfumi hwenyu mukubwinya. Tenzi, pedzisa kupora kwangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano