Mavhesi gumi eBhaibheri Kunamata Patinoda Kuregererwa

1
17180

Nhasi tichange tichishanda nemavhesi gumi eBhaibheri ekunamata kana iwe uchida kuregererwa. Chinhu chimwe chete chinotadza kunzwisiswa nevanhu pamusoro pekuregerera vamwe vanhu ndechekuti hausi mutsa kune vanhu vakagumbura, asi kuti kuzvitsvakira pachako. Kana isu tikatadza kuna Mwari, isu tine kutsiva uye kudzokera kwaari muminamato. Dzimwe nguva isu takatakura mhosva kwenguva yakareba kusvika tazowana ushingi hwekutsvaga Mwari kuti vakanganwirwe.

Saizvozvowo, tinofanira kudzidza kukanganwira vamwe vanhu sekuregerera kwakaita Kristu. Chivi chingatisvitse kure naMwari. Kusvikira tatsvaga chiso Chake kuti tiregererwe, tinogona kutakura kukanganisa kwenguva refu. Ngatitorei hupenyu hwaPeter naJudhasi semuenzaniso. Vaapositori vaviri vakatengesa Kristu. Petro akaramba Kristu apo Judhasi Iskarioti akapa Kristu mari. Apostle akaenderera mberi nekutsvaga ruregerero apo Judas Iscariot aisakwanisa kuburitsa mhosva iyi, akazozviuraya.

Hakusi Kuda kwaMwari kuti vatadzi vafe, denga rinofara kana mutadzi atendeuka. Bhuku ra Ezekieri 33: 11 Uti kwavari, 'Noupenyu hwangu, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha, handifariri rufu rwowakaipa; asi wakaipa atendeuke panzira yake, ararame; tendeukai, tendeukai panzira dzenyu dzakaipa; nekuti muchafireiko, imwi imba yaIsiraeri? Izvi zvinoita kuti tinzwisise kuti Mwari haafariri kufa kwemutadzi.


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Vahebheru 4: 15-16 Nekuti hatina mupristi mukuru, usingagoni kunzwira tsitsi pautera hwedu; asi akaedzwa muzvinhu zvese sesu, asina zvivi. Ngatiswederei takashinga kuchigaro cheushe chenyasha, kuti tigamuchire tsitsi, tiwane nyasha dzekubatsira panguva yekushaiwa. Zvisinei nekutadza kwedu nekutadza, Mwari anogara akatendeka kutiregerera. Zvisinei, isu tinofanira kuedza kuregerera chimwe chivi pazvinenge zvichidikanwa.

Kana iwe uri mune iyo mamiriro apo iwe unonzwa kuti zvivi zvako zvakanyanyisa kukuremedza kuti uwane kukanganwirwa. Mwari haafariri kufa kwemutadzi, uye haadi chibairo chako. Bhuku raPisarema 51 rakataura kuti zvipiriso zvaIshe mweya wakaputsika, wakaputsika uye wakaputsika moyo uyo Mwari haatombozvidza.

Tichapa mavhesi gumi emubhaibheri ekutsvaga kuregererwa kubva kuna Mwari.

Mavhesi eBhaibheri

Isaya 1:18 Chiuyai zvino titaurirane, ndizvo zvinotaura Jehovha. 'Kunyange zvivi zvako zvitsvuku, zvichachena sechando; kunyange zviri zvishava somuti mushava, zvichaita samakushe amakwai.

Iri bhuku raIshe rakataura kuti kunyangwe zvakakura sei isu tichifunga zvivi zvedu, Mwari anokwanisa kutiregerera. Kunyangwe kana zvivi zvedu zvakatsvuka seScarlett, zvichaitwa chena kupfuura chando, kunyangwe zvitsvuku semucheka mutsvuku zvichaitwa chena kupfuura mvere. Kristu akagovana ropa rake pamuchinjikwa weKarivhari wekuregererwa kwezvivi zvedu.

VaEfeso 1: 7 maari tine dzikunuro kubudikidza neropa rake, iko kukanganwirwa kwezvivi, zvichienderana nefuma yenyasha dzaMwari. ”

Iyo bhaibheri inoita kuti inzwisise kuti Mwari akafuma munyasha nekubwinya. Nyasha dzaIshe dzakawandisa. Nekudaro, isu hatigone kuramba tichirarama muzvivi uye nekukumbira kuti nyasha dziwande. Chinyorwa chakaita kuti tinzwisise kuti muna Kristu Jesu, takaregererwa kubva kuchivi. Ropa raKristu ndiro raingodiwa kudzikinura munhu kubva muhusungwa hwechivi.

Danieri 9: 9 Ishe Mwari wedu ane tsitsi uye anokanganwira, kunyange isu takamumukira ”

Bhuku raDanieri chitsauko 9: 9 iri kusimbisa tsitsi dzaMwari. Chinyorwa chakanyora kuti Mwari ane tsitsi uye anoregerera. Kunyangwe isu tisina kumuteerera, kunyangwe takapesana nekutonga kwake, rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.

Mika 7: 18-19 Ndiani Mwari akaita semi, anoregerera zvivi uye anokanganwira kudarika kwavakasara venhaka yake? Hamugari makatsamwa nokusingaperi, asi munofarira kunzwira tsitsi. Muchatinzwirawo tsitsi; muchatsika zvivi zvedu pasi petsoka, uye muchakandira zvakaipa zvedu zvose pasi pemakungwa. ”

Tinofanira kunzwisisa kuti Mwari haasi munhu anonyepa, uye haasi Mwanakomana wemunhu kuti atendeuke. Kunyangwe muchivi chedu nekusarurama, Mwari achiri akatendeka. Anoratidza ngoni kunyange pakutsamwa. Hakuna mumwe akafanana naMwari kana zvasvika kune tsitsi uye tsitsi. Zvisinei nekukura kwakaita zvivi zvedu, Mwari akatendeka kutiregerera.

Mateo 26:28 Iri ndiro ropa rangu resungano, rinodururirwa vazhinji kukanganwirwa kwezvivi. ”

Iko kukosha kwekufa kwaKristu uye kudzosazve kutipa kukanganwirwa kusingaperi. Chinyorwa chakaita kuti zvizivikanwe kuti hakuna rimwe ropa rinogona kuunza ruregerero kumunhu. Pamberi paKristu, vanhu vanoshandisa ropa regwayana nedzimwe mhuka kuyananisa zvivi. Zvisineyi ropa iro rakanga risingakwani kushambidza zvivi zvedu zvachose, ndosaka Mwari vakatuma Kristu panyika.

Ropa raKristu chisungo chakadirwa kuitira kuregererwa kwezvivi.

Numeri 14:18 Jehovha anononoka kutsamwa uye ane tsitsi zhinji, anokanganwira zvakaipa nokudarika, asi haangatongoregi ane mhosva. ”

Mwari vanononoka hasha. Rudo rwake rusingaperi haruna pahunogumira. Zvichakadaro, izvi hazvireve kuti haana nzira yekuranga vatadzi, zvisinei, ruregerero rwechivi runovimbiswa. Zvisinei nezvakakura sei zvivi zvako, ziva kuti Mwari vanongoda kutendeuka kwako kwechokwadi.

 

Ruka 6:37 “Musatonga, uye nemi hamuzotongwi; usapa mhosva, newe haungazopiwi mhosva; regererai, mugoregererwawo.

Izvi ndezvevaya vakaomarara pakukanganwira vamwe vanhu. Vatendi vazhinji nhasi vanotonga. Izvo rugwaro rwakaraira kuti isu tirege kutonga. Zvakare, isu tinofanira kuregerera vamwe kuti isu tiregererwe. Kana kusaregerera kuri mumoyo yedu, hazviite kuti isu tiwane ruregerero pamberi paBaba.

Ruka 17: 4 Kana akutadzira kanomwe pazuva, uye akatendeuka kwauri kanomwe, achiti, 'Tendeuka,' unofanira kumuregerera. ”

Iyi ndima iri kutidzidzisa kuti kangani isu tinofanira kuregerera munhu mumwe chete. Izvi zvinotiratidzawo kuti kuregerera kwedu pamberi paMwari hakuna muganho. Nekuti nguva zhinji dzatinoenda kwaari kuti tiregererwe, iye ane nyasha dzakaringana kuti atikanganwire zvitadzo zvese.

1 Johane 1: 9 Kana tichireurura zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama kuti aregerere zvivi zvedu uye atisuke kubva mukusarurama kwese. ”

Kureurura ndiyo nhanho yekutanga yekutsvaga kutendeuka. Nzira chete yekuwana kuregererwa kubva kuna Mwari ndeyekureurura zvivi zvedu. Kureurura zvivi zvedu zvinoreva kuti taneta nekuumburuka muhuturu hwechivi. Iri ndiro danho redu rekutanga kunonunurwa kubva muchivi.

Pakupedzisira, isu takadzidza mamwe emibhaibheri bhaibheri rekuregerera. Zvichakadaro, ngazvizivikanwe kuti ichi hachisi chikonzero chekuti tirambe tichitadza. Mwari akatendeka, uye ane tsitsi, Nyasha dzake dzinogara kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa. Zvisinei, ruregerero rwedu rune chokwadi kuburikidza nekutendeuka kwechokwadi.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Previous nyayaKunamata Points Kune Anorwara Shamwari
inoteveraMavhesi eBhaibheri ekunamata kana iwe uchinge uchida
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

1 Comment

  1. Kana iwe uchigona kundiratidza, magwaro akasarudzwa muBhaibheri Dzvene akanaka kuyeuchidzwa nezvawo, ungaziva kuti iwe pachako unenge uchindiitira nyasha, saka kana uchida kudaro chingoita.
    Axel Haugen

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.