Mavhesi eBhaibheri ekunamata kana iwe uchinge uchida

0
1052

Nhasi tichange tichingobata ndima gumi dzeBhaibheri kuti tinamate iwe paunenge uchishaya. Bhaibheri rakatiraira kakawanda kuti tipe ruoko rwekubatsira kune avo vanoshaya. Dzimwe nguva muhupenyu hwedu, isu tingangodawo batsira kubva kune vamwe vanhu.

Chekutanga chinhu chatinofanira kunzwisisa ndechekuti rubatsiro rwedu runobva kunaIshe. Mapisarema 121: 1-4 ndichasimudzira meso angu kumakomo, kubatsirwa kwangu kunobvepiko? Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, Wakaita kudenga napasi. Haatenderi rutsoka rwako kuti rutedzemuke; Muchengeti wako haangakotsiri. Tarira, muchengeti waIsiraeri Haangakotsiri kana kuvata. Ichi chikamu cherugwaro chakazivisa kuti rubatsiro rwedu ruchabva kuna Mwari muiti wedenga nepasi.

Nekudaro, isu tinofanirwa zvakare kunzwisisa kuti Mwari havazouya kubva kudenga kuzotibatsira panguva yedu yekuda. Iye achatuma vanhu kuzotibatsira. Rangarira pakafa vaIsreal vachida rubatsiro, Mwari akamutsa Mosesi kuti avabudise muuranda. Zvenguva dzese dze vanoda, Mwari vakatigadzirira nzira yokupukunyuka nayo. Kune mumwe munhu kumwe kunhu uko Mwari akagadzirira isu kuti atibatsire munguva yedu yekushaiwa.

Kana iwe uri mukushaiwa, isu takanyora mamwe mavhesi ebhaibheri aunogona kunamatira nawo kuti uwane rubatsiro kubva kuna Mwari.

Mavhesi eBhaibheri

Mapisarema 46: 1 “Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, ndiye mubatsiri ari pedo-pedambudziko.

Paunenge uchida rubatsiro kubva kuna Mwari, gara uchishandisa iri Pisarema. Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, ndiye mubatsiri ari pedo-panhamo. Izvi zvinoreva kuti Mwari anogara aripo kuti atibatsire kubuda mumatambudziko.

Rangarirai nyaya yevaHebheru vatatu vakakandirwa mudziva remoto? Rangarira nyaya yaDanieri paakakandwa mugomba reshumba. Kana tariro yese yaenda, isu tina Mwari anopindira oshandura mafambiro ezvinhu. Ndiye mubatsiri wedu panguva yeutera.

Zvirevo 3: 5-6 “Vimba naJehovha nomoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako. munzira dzako dzose umutende, uye Iye acharuramisa makwara ako. ”

Kunyangwe munguva yedu yekushaiwa, tinofanira kugara tichivimba munaIshe. Tinoshumira Mwari anova ndiye mupi mukuru. Kana tichida rubatsiro, tinofanira kuedza kutenda kuti Mwari ane simba rakakwana kuti atipe zvatinoda.

Chinyorwa chinoti kana pasina kutenda hazvibviri kumufadza. Kutenda kwedu munaIshe kunoisa Mwari kuti vaite zvishamiso muhupenyu hwedu.

Mateo 7: 7 “Kumbirai, muchapiwa; tsvakai, uye muchawana; gogodzai, uye muchazarurirwa.

Iyi bhaibheri ndima iri kutidzidzisa maitiro ekushandisa kutenda kwedu uye chiremera. Kumbirai uye muchazvipiwa. Izvi zvinoreva kuti patinenge tichishaya, tine nyasha dzekukumbira uye tichasunungurwa kwatiri. Ndima iyi inoenderera mberi ichiti tinofanira kugogodza uye ichavhurwa, tinofanira kutsvaga uye tichawana.

Tinoshaya nekuti hatina kubvunza. Tiri kudiwa zvakanyanya nekuti tavhara miromo yedu.

Vahebheru 4: 15-16 “Nekuti hatina mupristi mukuru usingagoni kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa pazvinhu zvose sesu, asina zvivi. Naizvozvo ngatiuyei takashinga kuchigaro cheushe chenyasha, kuti tigamuchire tsitsi, tiwane nyasha dzekubatsira munguva yekushaiwa. ”

Kana moyo wedu wakazara nemhosva kusvika patisingakwanise kukumbira ruregerero kuna Mwari, urwu rugwaro rwakakodzera kushandisa. Rugwaro runoti hatina mupirisita wepamusoro asingagone kubatwa nekunzwa kwehutera hwedu. Izvi zvinoreva kuti tinogona kugara tichienda kuna Mwari muminamato. Zvisinei, tinofanira kuedza kuenda nemoyo wechokwadi wekutendeuka.

1 Makoronike 4: 10 "Jabhezi akadana kuna Mwari waIsraeri, achiti," Dai muchindiropafadza henyu, nokukurisa nyika yangu; hazvikonzeri kurwadziwa! ' Naizvozvo Mwari akamupa zvaakakumbira. ”

Tinoziva nyaya yaJabhezi. Akatukwa kubva pakuzvarwa uye zvakakanganisa hupenyu hwake. Jabez akatambura kure kupfuura vamwe vake asi zvakadaro aive nezvishoma zvekuzviratidza. Hupenyu hwake hwakange hwazara nematambudziko nematambudziko. Zvakanyatso kuzivikanwa kuti Jabhezi aida rubatsiro kuti hupenyu hwake hutore chimiro chitsva.

Jabhezi akachema kunaIshe kuti kana mukandiropafadza nekukudza nzvimbo yangu uye Mwari vakapindura minamato yake. Izvi ndezvekuwedzera kutsanangura kuti kana tikakumbira tinogashira.

2 Makoronike 14:11 "Ipapo Asa akachema kuna Jehovha Mwari wake akati," Jehovha, hazvina maturo kuti mubatsire, kunyange navazhinji kana naivo vasina simba; tibatsirei, Jehovha Mwari wedu, nekuti tinovimba nemi, tichipesana nechaunga ichi muzita renyu. Haiwa Jehovha, ndimi Mwari wedu; usarega munhu achikukunda! '

Tinofanirawo kuchema kuna Ishe nenzira imwecheteyo Asa paakachema kuna Jehovha kuti abatsirwe. Tsitsi dzakasimba uye rudo rwaMwari runogara nekusingaperi. Kana tikachema kwaari, Iye achatibatsira.

Iwe hauna simba rako pachako, hauna fomu yaunoda kushandisa, ndosaka uchifanira kutsvaga rubatsiro kubva kuna Mwari. Chema kuna Mwari nhasi uye rubatsiro runouya.

Mapisarema 27: 9 “Musandivanzira chiso chenyu; musadzinga muranda wenyu mukutsamwa; Makanga muri mubatsiri wangu; musandisiya kana kundisiya, haiwa Mwari woruponeso rwangu. ”

Uyu ndiwo munamato weanoshaya achikumbira Mwari kuti asavanze chiso chake kwaari. Tinofanira kugara tichitsvaga kumeso kwaIshe mune ese mamiriro atinozviwana isu. Kunyangwe zvakanaka kana zvakaipa, tinofanira kugara tichirega Mwari achititungamira.

Kunyanya patinotsvaga kumeso kwaMwari, ndipo paanoswedera padyo.

Mapisarema 37:40 “Zvino Jehovha achavabatsira, nokuvarwira; Iye achavarwira pavakaipa, nokuvaponesa, nekuti vanovimba naye.

Ichi chivimbiso chinobva kuna Mwari. Akavimbisa kutibatsira mumamiriro ese ezvinhu atinozviwana isu, Akavimbisa.kutinunura kubva kune vakaipa. Zvese zvinotarisirwa kubva kwatiri kuvimba maari.

Mapisarema 60:11 "Tibatsirei pakutambudzika, nekuti rubatsiro rwemunhu harubatsiri."

Avo vanoisa ruvimbo rwavo muna Tenzi havazo nyadziswa. Ndima iyi iri kukumbira Mwari kuti vabatsirwe. Tinofanira kunzwisisa kuti rubatsiro rwunobva kumunhu ruchazopera mukunyongana, hazvishamise kuti munyori wePisarema akataura kuti ini ndichasimudza meso angu kumakomo kubatsirwa kwangu kuchabvepi? Kubatsirwa kwangu kuchabva kuna Mwari muiti wedenga nepasi. Mwari chete ndiye anogona kutibatsira.

Pisarema 72:12 "Nokuti iye acharwira mushaiwi kana achidana; naiye murombo, uye naiye asina mubatsiri."

Mwari vachapukuta misodzi kumeso kwedu, Vachabvisa marwadzo edu nekurwadziwa uye vadzorere rugare.

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano