Kunamata Kunongedzera Kweushingi

0
918

Nhasi tichange tichishanda nemunamato nzvimbo dzekushinga. Kunyangwe sekuda kwatinoita kuteerera kuraira kwaMwari, dzimwe nguva tinoda kushinga kuti tiite izvozvo. Kusateerera mirairo yaMwari kwakaipa kwazvo. Zvichakadaro, dzimwe nguva hazvisi zvekuti vanhu vazhinji vanongoda kusateerera kuraira kwaMwari, zvisinei, kutya kwavo kwakanganisa kuvimba kwavo mukuraira kwaMwari.

Tinoda kushinga muhupenyu hwedu sevatendi. Mubhuku ra Mateo 28: 18-20 Ipapo Jesu akauya akataura navo akati, "Simba rose rakapiwa kwandiri kudenga napanyika. Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, nero Mwanakomana, neroMweya Mutsvene; muchivadzidzisa kuchengeta zvinhu zvose zvandakakurairai; zvino tarirai, ndinemwi nguva dzose, , kunyangwe kusvika kumagumo enyika. Ameni. Iri ndiro raive basa guru ratakapihwa naKristu Jesu. Kusvika parizvino, vamwe vanhu vachiri kuomerwa nekuparidza vhangeri nekuti havana ushingi.

Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kushinga hakusi kusavapo kwekutya. Nekudaro, iko kugona kukunda kukwira kwako uye kuita izvo zvinofanirwa kuitwa. Mambokadzi Esteri angadai asina kupinda mudare ramambo kuzotaurirana akamiririra vanhu vake dai asiri iye akashinga kuzviita. Mosesi angadai akaramba ari mufudzi dai zvisiri izvo kuti aive nehushingi hwekuita iro basa rakakumikidzwa mumaoko ake.

Kukosha Kweushingi

Zvinotipa kugona kuita kuda kwaMwari

Zvichava zvakaoma kwazvo kune mumwe munhu akashaya hushingi kuti akwanise kuzadzisa kuda kwaMwari kwehupenyu hwake. Pane nguva dzatinofanira kuita zvimwe zvinhu zvine ngozi kuti tizadzise kuda kwaMwari. Rangarira apo Mwari paakaudza Mosesi kuti apinde muIjipita uye udza Farao kuti arege vanhu veIsreal vaende. Mosesi aigona kunge akabva kuna Mwari oenda nenzira yake kupinda muEjipitori.

Zvichakadaro, izvi zvingadai zvakaverenga kuda kwaMwari kwehupenyu hwaMosesi. Kwemakore ayo vana veIsreal vakasungwa mukutapwa, Mwari vaigadzirira Mosesi semununuri. Kuda kwaMwari kwehupenyu hwaMosesi ndiko kukura, kuva murume uye kubatsira mukuburitswa kweIsrealites kubva kutapwa. Pasina ushingi, Mosesi angadai akakundikana.

Zvinotibatsira kuteerera Mwari 

Mukushaikwa kweushingi, David angadai akaramba ari mufudzi wemakwai nekusingaperi. Angadai asina kuzviratidza pamberi pamambo uye pamberi pevanhu veIsreal semhare ine simba. Ukuru uye chiitiko chemauto chaGoriati isimba rinokwanisa kugadzira kutya mune chero munhu.

David akateerera kutungamira kwaMwari Wemasimbaose, kutanga nekuenda kunhandare kunopa zvinhu zvekuyamura kuhama dzake dzaive mumauto aSauro. Mushure meizvozvo, akaona iro hofori rinozvitutumadza. Akaendeswawo kunorwa naye uye kudzorera kubwinya uye kuremekedza kwerudzi rwaMwari, Isreal. Pasina hushingi, pane mimwe mirairo iyo inozonetsa kuti titeerere.

Zadzisa iro rakakura basa

Mupositora Pita akange asina hushingi paakaramba Kristu katatu jongwe risati rarira. Petro akaramba Jesu asina kufunga kaviri. Izvi zvaive nekuti akashaya ushingi. Asi mweya waMwari pawakauya paari, akamira akaparidza vhangeri kuzviuru zvevanhu.

Kuti isu tizadzise basa hombe tinoda kushinga.

Tinowana Sei Ushingi

Kuburikidza neshoko raMwari

Nzvimbo yekutanga yatinowana ushingi kudzidza Shoko raMwari. Chinyorwa chinoisa zvivimbiso zvaMwari zvehupenyu hwedu. Rini. Isu tinodzidza rugwaro rwatinosvika pakuziva Mwari kunyange zvirinani uye nekuziva zvimwe zvezvivimbiso zvake zvehupenyu hwedu.

Kana isu tikanzwisisa hunhu hwaMwari mashandiro aVanoita, pane uhwu ushingi hwatinowana kuti tiite zvinhu. Chinyorwa chinoti Jehovha ndiye mufudzi wangu, handidi. Izvi zvipikirwa zvaMwari zvinogona kutipa ushingi

Kubudikidza nesimba remweya mutsvene

Vaapositori vese vaive vasina simba kusvikira mweya mutsvene wauya pamusoro pavo pazuva repentekosti. Hazvishamise kuti rugwaro rwunoti uchagamuchira simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro pako.

Munhu ane simba murume akashinga uye mweya mutsvene unopa simba kumunhu. Chikamu chemunamato wedu weushingi huchave minamato inonongedza simba remweya mutsvene pamusoro pehupenyu hwedu.

Pfungwa dzeMunamato

Ishe Mwari, ndinokutendai nekuratidzwa uku. Ndinokukudzai nekuda kwenyasha dzekukuzivai kunyange zvirinani, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.

Ishe, ndinonamata kushinga kwekuteerera mirairo yenyu. Ndinonamatira hushingi hwekuzadzisa kuda kwako pahupenyu hwangu, Ishe ndipeiwo kwandiri muzita raJesu.

Ishe Jesu, ndinonamata kuti ndipei mweya wenyu mutsvene nesimba. Mweya wenyu mutsvene unozomutsa muviri wangu unofa. Mweya wako mutsvene uchandipa simba, Ishe ndipeiwo kwandiri muzita raJesu.

Ishe Jesu, ndinoda kuzadzisa basa guru ramakandipa semutendi. Ndinonamatira nyasha, ndinonamata kushinga, Ishe ndipeiwo kwandiri muzita raJesu.

Rugwaro runoti hatina kupihwa mweya wekutya asi wehumwanakomana kuchema Ahba Baba. Ishe, ndinopesana nemweya wese wekutya, ngavaparadzwe muzita raJesu.

Wese mweya wekutya uyo unonditadzisa kuzadzisa kuda kwaMwari kwehupenyu hwangu, ndinouparadza nemoto wemweya mutsvene.

Nekuti zvakanyorwa, usatya kuti ndinewe, usavhunduke nekuti ndiri Mwari wako. Tenzi, ndinonamata kuti huvepo hwenyu husazondisiya mazuva ese ehupenyu hwangu muzita raJesu.

Rugwaro rwacho runoti Isreal pavakabuda muIjipita, imba yaJakobho ichibva kuvanhu vemutauro usingazivikanwe. Judha yaive nzvimbo yake Tsvene uye Isreal waive hutongi Hwake. Gungwa rakazviona rikatiza, Joridhani rakadzokera shure. Baba, ndinonamata kuti huvepo hwenyu, simba nekubwinya zviende neni ini mazuva ese ehupenyu hwangu muzita raJesu.

Tenzi ndinonamata kuti netsitsi dzenyu mundibvise kutya muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano