Minyengetero Yekurwisa Hondo Munyika

0
974

Nhasi tichave tiri kubata neminamato yekurwisa hondo murudzi. Mamiriro ezvinhu erudzi anoramba achivhiringidza, kuodza moyo, kuvhiringidza, kutyisa neminiti. Pane imwe nguva, vamwe vezvemagariro venhau vanokurudzira vakakurudzira kuti titore nguva pasocial media kana tichida kuchengetedza hutano hwedu hwepfungwa nekuti nhau dzatinowana kuverenga mazuva ese dzakaringana kukonzera kushushikana kwepfungwa. Hazvina basa kutaura kuti Nigeria inyaya yekudzidza apo patinoverenga nhau pazvinhu zvehutongi hwakaipa, kusachengeteka uye zvimwe zvakashata zvemagariro zvingave zviripo.

Pane kupedza nguva tichiona nhau, kugunun'una nekushungurudza, tinogona kuita chimwe chinhu chinobudirira nekuti chokwadi chinotaurwa, kunyunyuta hakuite chinhu. Sezvo isu tine vanhu mukambani ine akasiyana mabasa, nekuvapo kwekupatsanurwa kwevashandi, saka isu tine vanhu mune ino mamiriro, yedu basa se VaKristu kumira panzvimbo yemunamato nekureverera, kunamatira kupindira, kuita kuti zvinhu zviitike muMweya kune izvo zvinhu zvinodzorwa kune zvepanyama.

Saka Bhaibheri rinotii pamusoro pekunamatira nyika yedu?

MuTesitamende Yekare, tinoona vanhu vaMwari vachidana kwaari mumunamato pamwe chete sevanhu. Ngatione 2 Makoronike 7: 13-14, iyo inoti, "Kana ini ndichivhara matenga kuti mvura irege kunaya, kana kuraira mhashu kuti dzidye nyika kana kutumira denda pakati pevanhu vangu, kana vanhu vangu, vakadaidzwa nezita rangu. , vachazvininipisa nekunamata uye nekutsvaka kumeso kwangu votendeuka panzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichanzwa ndiri kudenga, uye ndicharegerera zvivi zvavo uye ndichapodza nyika yavo ”.

SevaKristu, tinonzwisisa neShoko kuti isu tiri Munyu uye Chiedza chenyika. Ibasa redu kumira mupaka akamiririra nyika yedu, Nigeria.

1Tim.2: 1-2 Naizvozvo ndinokurudzira kuti pakutanga kukumbira, minamato, kureverera nekupa kuvonga zviitirwe vanhu vese; Kwemadzimambo, uye nevose vane masimba; kuti tigare upenyu hwerunyararo nerunyararo pauMwari hwose nekutendeka kose.

Mune zvakawanda sekuona kwatakaita zviitiko zvisingafadzi mumaoko evatungamiriri vedu, pasina kukahadzika, isu tinoramba tichinamata nekuti magwaro anozviraira. Tinonamatira kutendeuka kwevatungamiriri vedu, moyo wetsitsi nehungwaru, tinonamata tichipesana nezvirongwa zvakashata, zvirongwa nemano evakaipa, kudzivirira kubva panjodzi tinonamatira Tsitsi dzaMwari nedziviriro patiri tese, neruzivo rwekuti Anotinzwa uye tinogamuchira mhinduro.

Danieri 2:21 “Iye anoshandura nguva nemwaka; anobvisa madzimambo, nokugadza vamwezve. Ndiye anopa vakachenjera uchenjeri, navane njere zivo;

MINYENGETERO MARI

 • Baba muzita raJesu, tinokutendai neruoko rwenyu rune simba kurudzi rwedu nguva dzose nemuzita raJesu.
 • Baba Vekudenga tinonamata kuti nyika yedu isazotambura nemhirizhonga muzita raJesu.
 • O ishe Mwari wedu, musiki weChadenga, tinokumbira kuti ruoko rwenyu rune simba rigare patiri serudzi nemuzita raJesu.
 • O ishe Baba vedu, tinonyengeterera nyika yedu, Nigeria, hapana hondo ichauya kwatiri muzita raJesu.
 • Baba Vekudenga tinonamata kuti vatungamiriri vedu vagamuchire huchenjeri hwekutitungamira kuti tigare pamwe nerunyararo muzita raJesu
 • Baba Tenzi tinopesana nemhando dzose dzemhirizhonga mune chero mamiriro enyika, tinotaura Runyararo mudzimba medu, mumaguta, mumataundi, mumatunhu muzita raJesu.
 • Baba Vekudenga, tinopedzisa mhosva dzese dzevanhu munharaunda medu nemuzita raJesu. Ishe pindirai mukutonga nyika yedu muzita raJesu.
 • Baba Vokudenga, tinonamata kuti hupenyu hwedu huchengetedzwe kubva kumhando dzenjodzi dzese muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinonamatira kugara pamwe murunyararo pakati pedu sevanhu, mhuri, masangano uye serudzi muzita raJesu
 • O ishe Baba Vedu, tinoreverera kuNigeria, hondo haizove nenzvimbo munyika medu muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinopedza mhirizhonga yega yega. Tinogumisa kudzvinyirira murudzi rwedu muzita raJesu.
 • O ishe Baba vedu, tinonamata kuti mugova dziviriro yedu kubva pakurwiswa kwakaipa, kubva mukukuvadzwa nenjodzi muzita raJesu Kristu.
 • Isu tinoisa nyika imwe neimwe mumaoko enyu anokwanisa, regai ruoko rwenyu rune simba rugare patiri tese muzita raJesu.
 • Yese hurongwa, hurongwa kana hurongwa hwevakaipa parudzi rwedu kukonzeresa hondo, tinozviti hazvina maturo uye hazvina basa muzita raJesu.
 • Isu tinopikisana nehana yega yega yekupfura kukuru nemitumbi yehurumende, tinouya kuzopokana nemhirizhonga yematsotsi munzira ipi neipi muzita raJesu Kristu.
 • Baba, tinonamata kuti mutibatsire kubvisa zvombo zvedu zvehondo nemidziyo yekuparadza muzita raJesu.
 • Baba Tenzi tinonamata kuti mubatsire mumwe nemumwe wedu kuti akudei uye muwedzere rudo urwu kune vamwe kuitira kuti abvise marudzi ese ehupfungwa hwakaipa kune mumwe muzita raJesu.
 • Tinouya kuzorwa nekumukira kwese kwehondo muNigeria, mumatunhu edu, mataundi nemisha muzita rine simba raJesu.
 • Isu tinopesana nemhando dzose dzekuparadzanisa dzinogona kukurudzira kumuka kwehondo munyika medu muzita raJesu Kristu.
 • Tibatsireiwo kukumbundira rudo, rugare nerunyararo sevanhu vamwe nevamwe, mhuri, masangano, nyika uye nenyika yedu yose muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, tinokumbira kuti mupe huchenjeri kune wese ari munzvimbo dzemasimba kuti aushandise zvine hungwaru, Baba chengetai ipapo pfungwa nesarudzo zvekusimudzira mugari wese muzita raJesu.
 • Tinonamatira rugare, kuti dzimba dzedu dzichengetwe, maguta edu nemigwagwa zvakachengeteka, nyika yedu yakasununguka muzita raJesu Kristu.
 • Baba Tenzi tinokutendai nekuti sezvatakumbira, saka muchatiitirawo sekutaura kwatakaita, matinzwa, tinokutendai nekuti hondo haisi kuzivikanwa nesu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano