Kunamata Points YeMweya weKuteerera

0
1151

Nhasi tichange tichiita zvekunamatira pfungwa dzemweya weKuteerera. Vanhu vazhinji havazive kuti chiito chekuteerera inyasha dzinobva kuna Mwari. Kuti sei Samusoni akayambirwa nemoyo wese kuti asaroore mukadzi anobva kune imwe nyika. Zvisinei nenyevero dzese, Samson achiri kufunga kugara naDelilah anova mufiristiya.

Nyaya yaSamson yakapera munjodzi nekuda kwekuti iye haana kuteerera rairo uye yambiro kubva kuna Mwari. Saizvozvowo muhupenyu hwedu, pane nguva dzese dzatinofanirwa kuita kuvimba nekuteerera. Ngatimbofungai nyaya yaMambo Sauro. Haana kuteerera rairo yakapusa yaakapihwa naSamuel. Panzvimbo pekuteerera akapa zvibayiro kuna Mwari sechiyananiso chechiito chake chekusateerera.

Muporofita Samuel akamuudza zvisina mubvunzo kuti nekuti wakaramba izwi raIshe uye ukatadza kuteerera kurairwa kwake, Ishe vakamurambawo saMambo. Bhuku ra 1 Samueri 15: 22-23 Jehovha anofadzwa kwazvo nezvipiriso zvinopiswa uye zvibayiro, sekuteerera inzwi raJEHOVHA? Tarira, kuteerera kunokunda zvibairo, nekuteerera kupfuura mafuta emakondohwe. Nekuti kumukira kwakafanana nechivi chekuuka, uye kuzvikudza kwakafanana nekusarurama nekunamata zvifananidzo. Zvawakaramba shoko raJehovha, naiye akurambawo kuti urege kuva mambo. 

Tinogona kuona kubva mundima iyi yeBhaibheri kuti Mwari anosema kusateerera. Angatoda kuti isu titeerere pane kuuya kuzotsvaga ruregerero. Hazvishamise kuti Mwari vanokudza izwi reMuporofita Samuel sezvaakataura kupera kwekutonga kwaSaul saMambo weIsreal.

Kuti isu tinzwisise zvizere nzira yekunamata, tinokurumidza kuburitsa zvimwe zvakaipa zvinokonzerwa nekusateerera.

Nei Kuteerera Kuchikosha

Kuita kwekusateerera kunogona kutadzisa kuzadzikiswa kwechikomborero chaMwari

Imwe yenzira idzo muvengi anotiramba kubva mukugamuchira maropafadzo aMwari ndeyekuita kwekusateerera. Chinangwa chaMwari chehupenyu hwaSamson chaive chekuti iye ave wekusvitsa vanhu vaMwari. Asizve, Samusoni paakaramba kuteerera Mwari nekuroora kubva kune imwe nyika, akafa nemuvengi wake uye chinangwa chaMwari chehupenyu hwake chakasara chisina kuzadzikiswa.

Zvakare, vana veIsreal vakafamba nemurenje kwemakore makumi mana nekuda kwekuti vakaramba kuteerera kuraira kwaMwari. Zano raMwari raive rekuti vafambe kwemazuva makumi mana. Kusateerera kwavo kwakawedzera kuratidzwa kwechipikirwa chaMwari chehupenyu hwavo.

Zvinovhura maropafadzo aMwari

Sezvambotaurwa, dzimwe nguva zvese zvatinofanirwa kuita kungovimba nekuteerera Mwari uye zvese zvinowira munzvimbo. Muporofita Samuel angadai akapedza hupenyu hwake semumwe wevanakomana vaEri, asi kuita kwake kwekuteerera kwakaita kuti mweya waMwari uuye kwaari. Samuel aive mwana wekuzadzika. Hana akavimbisa Mwari kuti achaita kuti Samuel ashumire Mwari mutembere.

Samuel angadai akasarudza kusateerera Mwari kuraira uye kurarama hupenyu hwake zvizere sevanakomana vaEri. Nekudaro, akasarudza kushandira Mwari nemoyo wese uye Mwari akamuita muporofita mukuru kuvanhu veIsreal.

Tinoteerera Mwari nekuti ibasa redu

Tisu chizvarwa chevakadzikinurwa. Avo vakadaidzwa kubva murima kupinda muchiedza chinoshamisa chaKristu Jesu. Ibasa redu kuteerera, kuvimba nekushandira uyo akatiponesa neropa rakakosha remwanakomana wake kutiita madzimambo nevapirisita.

Rugwaro runoti nderweRusununguko kuti Kristu akatisunungura, saka ngatisimukei takasimba kuti tirege kuva varanda vechivi zvakare. Ibasa redu kuteerera Mwari kuti tirege kuwisirwa nadhiyabhorosi zvakare.

Pfungwa dzeMunamato

  • Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzenyu. Ndinokukudzai nechipo chemweya mutsvene wamakatipa. Ndinokukudzai nyasha dzamakatipa kukuzivai nekukushandirai. Ishe ngarikudzwe zita renyu muzita raJesu.
  • Baba Tenzi, rugwaro rwakaita kuti ndinzwisise kuti kuteerera kuri nani kupfuura chibairo uye kuteerera kuri nani pane mafuta egondohwe. Baba, ndinonamata kuti mundipe mweya wekuti ndigare ndichiteerera kuraira kwenyu muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, ndinonamata kuti mweya uzviise pasi pekuda kwenyu. Ndinonamatira nyasha dzekuzviisa pasi mirairo yako. Baba Tenzi, ndinonamata kuti mundipe nyasha idzi muzita raJesu. 
  • Ishe, ndinopesana nemuedzo wese wemuvengi uyo anogona kundipa mari yekuita zvinhu zvinoenderana nekuda kwenyama. Ini ndinopesana nemasimba ese enyama ari kutonga hupenyu hwangu. Ndinoiparadza nemoto wemweya mutsvene nemuzita raJesu. 
  • Ishe, ndinonamata kuti nyasha dzirege kuona yambiro dzenyu nemirairo sezvinhu zvakanyanyisa kuoma. Ndipeiwo chivindi chekutevera rairo dzako zvakanyanya kunyangwe zvichinzwika sebenzi pamberi pevanhu. 
  • Chinyorwa chinoti nzira inoita senge yakanaka kumunhu asi kumagumo kuparadzwa. Ishe, ini handidi kurasikirwa nomweya wangu kuna dhiabhori. Ndinoramba kurasikirwa neruponeso rwangu kunyengera kwemuvengi. Ndinonamata kuti mundipe nyasha yekumira ndakasimba munzira yenyu. Ndinonamatira nyasha dzekuramba wakamira kusvika iwe wauya kechipiri nemuzita raJesu.
  • Ishe, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu mutange kuzarura maropafadzo ese anga achitadziswa nekuita kwangu kwekusateerera izwi renyu. Ndinonamata kuti nenyasha dzenyu musunungure maropafadzo ese muzita raJesu. 
  • Ini ndinouya kuzopesana neese akaipa maitiro emuvengi kuti ndiite kuti ndipotse kuropafadzwa kwako kwehupenyu hwangu. Ndinonamatira mweya wekuzvininipisa kuchido chenyu uye chinangwa muzita raJesu.
  • Ini ndinopesana nemasimba ese e kuziva muhupenyu hwangu. Mhando yega yega yekuzivisa inoparadzwa muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano