Kunamata Kunongedzera Kurwisa Kusarongeka Kwemagariro

0
692

Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoinzi pakurwisa kusarongeka kwenzanga.

Isa. Dzidzai kuita zvakanaka; tsvakai kururamisira, batsirai vanomanikidzwa, ruramisirai nherera, mirira chirikadzi.

Zec. 7: 9 inoti, "Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Ratidzai kutonga kwechokwadi, itiranai mutsa netsitsi"

Ngatitorei pfungwa dzedu tidzokere kurufu runotyisa rwaGeorge Floyd, wemuAmerican American akaurayiwa zvisina tsarukano mushure mekusungwa. Iyo EndSars Kuratidzira iyo yakatanga nguva pfupi yapfuura kukiyiwa mu2020 chiitiko chakanyatso kurondedzerwa chatakaona nekunzwa nezvacho. Isu takaona varatidziri vachienda kumigwagwa uye tinoona kuti kurwa uku kuri kukonzerwa nekusarongeka kwevanhu kwakadzika midzi muhurongwa hwedu.

Yakatsigirwa nenziyo dzePopulazed dzakadai sa "soro soke" zvinoreva kuti taura. Mune dzimwe nzvimbo tinoona zvakanyorwa, "Tinoda New Nigeria", "End Bad Governance" ine hash tag pane edu akasiyana siyana enhau mapuratifomu. Zvese izvi zvakave semhedzisiro yehurongwa hwakaipisisa hwatinahwo, hwakazadzwa nekusarongeka, rusarura, kusungwa zvisiri pamutemo, kukwidziridzwa kwekuba uye kusagadzikana kusingatarisirwe.

Zvir. 14:31, Ani naani anodzvinyirira murombo anozvidza Muiti wake, asi ane tsitsi kune vanoshayiwa anomukudza.

Ngatitsanangurei muchidimbu zvinorehwa nekusaruramisira kwevanhu.

Sekureva kweStudy Notes, "Tsanangudzo Yemagariro Asimo mune vanhu inoti iri mamiriro ezvinhu apo dzimwe tsika dzakaipa dziri kuitwa munharaunda. Chero kusaruramisira kuri kuitika kazhinji zvinopesana nemutemo uye zvinogona kunge zvisiri chinhu chinoonekwa sehunhu. Chaizvoizvo, kusarongeka munzanga kunoitika apo vakaenzana vanobatwa nenzira isina kuenzana uye vasina kuenzana vachibatwa zvakaenzana. ”

Bishop David Oyedepo vakamboti, "Muromo wakavharwa mugumo wakavharika"

Vechidiki vakaendeswa kuchizvarwa chinotaura. Kurwisa chii? Kusarongeka Kwemagariro, kupokana nekusarongeka uye vese vanopinda mafomu Ekusarongeka.

Izvo hazvina kukwana kutsamwira nezve yapfuura uye yazvino mamiriro enyika, isu tinofanirwa kushama muromo wedu, kuratidza kusafara kwedu kudzvinyirirwa uye kutaura kuna Mwari muminamato nezvazvo.

Zvir. 31: 8-9, Vhura muromo wako kune mbeveve mukurwira avo vese vakasarudzwa kuti vaparadzwe. Shamisa muromo wako, utonge zvakarurama, Urwire mhaka dzavarombo navanoshaiwa.

Mazuva ese isu tinonzwa nezviitiko zvinotyisa zvekusarongeka kwevanhu munyika medu, Naijeriya. Isu tinoona zviitiko apo ruzhinji rusina mukana wakaenzana wekuwana rubatsiro rwakakwana rwehutano, uko vechidiki vasina mhaka vanotorwa mumigwagwa voendeswa kumajeri vasina chikonzero chakakodzera, nyaya dzekuti vanhu vabiwa nekuuraiwa vasina chekuita navo. hurumende maererano nekuchengeteka.

Zvese izvi uye zvimwe zvakawanda zvatinoona mazuva ese munyika medu muNigeria uye isu semurindi waMwari hatingave tarisiro asi mutori muhondo yekurwisa mhando dzese dzekusaruramisira panzvimbo yeMunamato.

Zec. 7: 9-10 Zvanzi naJehovha wehondo, Tongai zvakarurama, muratidze tsitsi netsitsi, mumwe nomumwe kuhama yake. Musamanikidza chirikadzi, kana nherera, kana mutorwa, kana murombo; kurege kuva nomumwe wenyu anofungira hama yake zvakaipa pamoyo pake. Musaita zvisakarurama padare; Usatsaura murombo, kana kukudza une simba; asi unofanira kutonga wokwako nokururama.

Tinoda kuziva kuti kune vese vechidiki nevakura, ibasa redu kusimuka kuti tigadzirise zvakaipa zvekusarongeka kwevanhu. Hatichakwanise kusave nehanya nehutongi munyika medu nekuti zvine chekuita nezvese, zvinobata zvese.

Pfungwa dzeMunamato

 • Baba muzita raJesu, tinokutendai nerudo rwenyu uye moyo munyoro kwatiri. Simudzwa oh Lord muzita raJesu.
 • Baba tinokutendai nerudo rwenyu uye netsitsi dzenyu dzezuva nezuva, ndinokutendai nekuti munotitakudza zuva nezuva nezvibatsiro, simudzirwai muzita raJesu.
 • Baba tinonamata kuti muve netsitsi patiri serudzi nemuzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, kutonga kwakarurama ngakuve kwakakura muhurongwa hwedu kune vese muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinotaura kusaruramisira uye kururamisira mumatunhu ese muzita raJesu.
 • Baba tinonamata tichipesana nemhando dzose dzeudzvanyiriri muhupenyu hwemugari wese, tinozvituka kubva kumidzi muzita raJesu.
 • Revh. 19:15 inoti, "Musaita zvisakarurama pakutonga; usatsaura murombo, kana kukudza une simba; asi unofanira kutonga wokwako nokururama"
 • Baba Vekudenga, tinonamata kuti kururamisira kuvepo mumatare muzita raJesu.
 • Baba Vekudenga tinopesana nekusabatwa zvakanaka kwevanhu, tinozvipedza Ishe muzita raJesu.
 • Psa. 82: 3 inoti, “Ruramisirai vasina simba nenherera; ruramisirai vanotambudzika navanoshayiwa. ” Baba muzita raJesu, tinonamata kuti ruramisiro yakanaka ven kune vasina simba munharaunda yedu, nyika yedu muzita raJesu.
 • Baba tinonamata tichipesana nechero fomu yema godfathersim iyo yakadyiwa zvakadzika mukati medu system uye yaunza kusarongeka murudzi rwedu muzita raJesu
 • Baba Tenzi tinonamata tichipesana nemhando dzose dzekusaruramisira muzvikamu zvese zvehupfumi hwedu muzita raJesu.
 • Tinotuka rusarura rwese rwemadzinza kubva pamidzi muzita rine simba raJesu.
 • Mapisarema anotiyeuchidza kuti iwe ndiwe utiziro hwedu mukati memiedzo; ndimi nhare yedu yekusingaperi. Iwe ndiwe chete nzvimbo yedu yechokwadi yakachengeteka. Ngatisiye misodzi yega yega uye kurwadza kwese kwemoyo patsoka dzako; dai takavimba newe nezvinhu izvi chaizvo uye nemanzwiro aya uye nekuziva kuti iwe uri changamire pamusoro pezvose. Baba tinonamata kuti pave nenyaradzo kune vane moyo yakaputsika vakatambura Kusaruramisira neimwe nzira kana imwe muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tidzidzisei kuona vamwe nenzira imwecheteyo yamunovaona nayo kuti kuenzana kunogona kuvapo uye kutonga mumoyo yedu muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, ita mutongo wako wechokwadi pane wese anodzvinyirira vakarurama muzita raJesu.
 • Baba Vekudenga, kumhuri dzese dzakatambura nekusabatwa zvakanaka kwehurumende yeNigeria, tinonamata kuti muvaporese kubva pakurwadziwa nekurwadziwa, kururamisira kuchakunda uye rugare rwadzoserwa kwavari muzita raJesu.
 • Baba tinonamatira kuti kumwana wese asina mhosva ari mumayadhi nemumajeri, ngoni dzenyu ngadzivawane uye ruramisiro itaurire ipapo muzita rine simba raJesu.
 • Baba namatai kuti mugadzirise zvese zvakaipa zviri kuitika muNigerian system uye musimbise avo vari kuitirwa zvisina kukodzera muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano