Kunamata Points Kufamba Murudo

0
16833

Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoinzi ekufamba murudo.

VaR. 8: 35-39 Ndiani achatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Kutambudzika, kana kumanikidzika, kana kushushwa, kana nzara, kana kushama, kana njodzi, kana munondo here? Sezvazvakanyorwa zvichinzi: Nekuda kwako tinourawa zuva rose; tinoverengwa semakwai ekubayiwa. Kwete, muzvinhu zvese izvi tiri vakundi kukunda naiye akatida. Nekuti ndine chokwadi, kuti kana rufu, kana hupenyu, kana vatumwa, kana masimba, kana zvinhu zviripo, kana zvinhu zvichauya, kana kukwirira, kana kudzika, kana chimwe chisikwa, chingakwanise kutiparadzanisa nerudo. yaMwari, iri muna Kristu Jesu Ishe wedu.

Mbiri kuna Mwari nekuda kwerudo rwake rusingaperi. Chinyorwa chiri pamusoro chinotaura kuti hapana chingatiparadzanise nerudo rwaMwari. John 3: 16 inoti, "Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asi ave neupenyu husingaperi"

Rudo rwaMwari rwunotsanangurwazve mundima iri pamusoro mukupa mwanakomana wake kuregererwa kwezvivi zvedu. In VaH. 10: 12-23 tinoona kuti kuchenesa kwaiitwa kamwe chete pagore nemupirisita uyo aipinda munzvimbo dzinoera uye izvi zvakaitirwa kufukidza zvivi. Kristu akauya akazvipira kamwechete uye kwenguva dzose nekuda kwedu kuti tigare muhupenyu hutsva.

Mundima 24 inotaura nezverudo. Uye ngatirangariranei kuti timutsirane, rudo nemabasa akanaka: Nhau dzakanaka ndedze rudo rwaMwari kune vese vanhu. Jesu akauya kuzoshanda semuenzaniso weRudo kuti isu titevere. Mirayiridzo kwese mutsamba kuti tinofanirwa kudanana sei ..

VaEf 4: 32 inoti, "Uye ngatirangarirane kuti timutsane, rudo nemabasa akanaka."

Tiri munyika asi kwete venyika. Vanhu vari munyika vangangodaro vasingazive chinhu nezvekuti rudo rwaMwari runoshanda sei kuti vagorarama hupenyu nekutaura kune vamwe sezvavanoda. Sevana vaMwari uye maKristu isu tinofanira kuita kuti chiedza chedu chivheneke kuti vanhu vaone chiedza cheShoko ratakatambira.

Ngatione muenzaniso apo kukanganwirwa kwakataurwa muna Firimoni 1: 10-19.
Onesimo aishandira Firimoni asi magwaro akanyorwa kuti akamubira ndokutiza. Akazosangana neMuapositori Pauro uyo akamuparidzira uye akataura kwaari nezvaKristu. Mupostori Pauro mundima anobva akumbira kuna Firimoni kuti amugamuchire asisiri muranda asi sehama. Zvinorehwa neizvi ndezvekuti mhosva dzaanopomerwa dzinofanirwa kuregedzwa, ruoko rwerudo rwunofanira kutambanudzwa kwaari uye kuregererwa kunofanirwa kutamba.

Mundima, Mupositori anonyora zvakare kuti zvese zvaakange aine chikwereti kuna Firimoni zvinofanira kupomerwa. Izvo zvinotidzidzisa izvi sevaKristu ndezvekuti isu taizosangana nevanhu vaizotigumbura zuva rega rega, nguva nenguva uye, asi isu takadaidzwa kuti tirarame hupenyu hwekuregerera hunobuda kunze kana kunzwisiswa kweRudo rwaMwari.

Sezvo Kristu akatifira isu tichiri vatadzi, VaR. 5: 8 inoti "Asi Mwari unosimbisa rudo rwake kwatiri, pakuti, tichiri vatadzi Kristu wakatifira." Izvi zvinoreva kuti zvisinei nezvatakaita, rudo rwaMwari harumboperi. Kuda Mwari hakunei nezviito zvedu uye kusaita. Iye akatanga kutida.

1Joh. 4:19 Panzvimbo apo izvi zvinova zvakaoma kubata nazvo, panguva dzatinoona kuti hatigone kuzviita pachedu, panguva dzatinorwadziswa nevanhu avo vataisatarisira kuti vangatirwadzisa, tinofanirwa kudaidza kuna Mwari. Tinofanira kunzwisisa kuti Mweya waMwari unogara uripo kuti utibatsire kuratidza rudo, kubvisa marwadzo edu, kutiporesa marwadzo uye kutibatsira kuti tirambe tiri murudo.

Ndosaka tichida uye tichifanira kugara tichinamatira rubatsiro rwaMwari kuti rudo rwaMwari rwuri kuenda kunze kwemoyo yedu neMweya Mutsvene watakapihwa. Nhau dzakanaka ndedzekuti rudo runogoneka; rudo runogoneka uye runogara ruchiwanika kwatiri pese patinochida.

MINYENGETERO MARI

 • Baba muzita raJesu tinokutendai nerudo rwenyu rwusingakundikani, ndinokutendai nekuti hapana chingatiparadzanise nerudo rwenyu pamusoro pedu maringe nemaRom. 8:39
 • Baba muzita raJesu tinokutendai netsitsi dzenyu dzemazuva ese, rudo rwakatendeka nekutendeka pamusoro pedu, mhuri uye shamwari.
 • Baba muzita raJesu, tinokutendai neMweya waMwari unogara matiri, uchitibatsira nekutitungamira muhukama hwedu nevanhu.
 • Baba tinonamata kuti mutibatsire kukudai zvakanyanya, kuti kushingairira kukushandirai kuwedzere mumoyo medu uye tikwanise kuziva rudo rwaMwari neruzivo muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu tinonamata kuti mutibatsire kuona vamwe vane malenzi akafanana amunovaona muzita raJesu.
 • Baba tinonamata kuti rudo rwedu ruwande kune vavakidzani vedu nesimba reMweya muzita raJesu.
 • Tinonamata muzita raJesu kuti matauriro edu akarungwa nemunyu; tinotaura kune mumwe nemumwe murudo uye tinoziva mapinduriro atinoita nguva dzose.
 • Tinonamata kuti mutibatsire kurega zvikanganiso, kushingirira uye chigumbu muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, hatikundwe nekusaregerera kune vamwe; tinozadzwa uye tinofashukira nerudo neMweya waMwari.
 • Tinonamata kuti tizadzwe nezvibereko zvekururama uye kuti tifambe maererano neshoko renyu muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinonamata kuti mutibatsire kurarama murudo uye nerunyararo kune vanhu vese sezvo muchitipa kugona muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinonamata kuti, tinosvika pakuziva hupamhi hwehurefu, kureba uye kukwirira kwerudo rwako kwatiri, tinozvipira kuMweya waMwari kutaura zvakafanana kune vamwe muzita raJesu.
 • Tinonamata kuti mudzimba medu, rudo rwaMwari rugare zvakapfuma muzita raJesu.
 • Mumichato yedu, tinonamata kuti varume vadzidziswe nashe kuratidza rudo kumadzimai avo sekuda kwaiita Kristu kereke muzita raJesu.
 • Tinonamata kuti vakadzi vadzidziswe nemweya waMwari kuratidza rudo kuvarume vavo nemuzita raJesu.
 • Tinonamata muzita raJesu kuti dhiabhori asave nenzvimbo mudzimba medu, muhupenyu hwevana vedu muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinonamata kuti mumabhizimusi edu, kumabasa nekubasa, tinoratidze rudo nekubata nevanhu kubva mukuwanda kwerudo ruri mumoyo yedu muzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, hatigutse zvishuwo zvenyama yavo, tinofamba muMweya zvinoenderana neGar. 5:23 nemuzita raJesu.
 • Baba muzita raJesu, tinokutendai nekuti maive, ndimi uye muchave simba redu munguva dzekushaya simba muzita raJesu.
 • Tinokutendai Baba nekuti rudo rwedu rwakazara, tinobatsirwa kuda sekuda kunoita Kristu muzita raJesu.

Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kumufaro
inoteveraKunamata Kunongedzera Kurwisa Kusarongeka Kwemagariro
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.