Kunamata Kunongedzera Kupokana Nehuipi Kubiridzira Kupokana neChechi

3
2029

Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo zvinopesana nehuipi hwekubiridzira kukereke. Rangarira Jesu paakanga oda kutorwa, uye Petro akaedza mukuziva kwake semunhu kumisa Jesu kuti ataure nezvenguva yerima iri kuuya. Jesu akatsiura dhiabhori muhupenyu kuti kutenda kwake hakufanirwe kufa iye aenda.

Zvichakadaro, iwe ucharangarira zvakare kuti Kristu akati kuna Peter padombo iri ndichavaka kereke yangu, uye suwo regehena harizokundiki pamusoro paro. Mateo 16:18 Neniwo ndinoti kwauri, Ndiwe Petro, uye pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu; uye masuwo egehena haangaikundi. Mupositora Petro akazova mbiru yemweya yekereke.

Kuti gedhi regehena rirege kukunda kereke, isu sevanhu tinofanira kuedza kunamatira chechi. Chechi ndiyo mota yekupedzisira inodzinga mweya kuHumambo hwekudenga. Kana chechi ikakundikana, mweya yakawanda kudaro ingarasika. Ruponeso rwevanhu ruchange ruri munjodzi huru kana kereke ikatadza.

Muvengi anga achipfura miseve kurwisa kereke kwenguva yakareba. Iyi ndiyo minamato yemadzibaba ekutanga iyo yakaita kuti kereke irambe yakasimba kusvika nhasi. Isuwo tinofanira kuedza kupa chikamu chedu kwairi. Tinokundikana kana kereke ikakundikana. Kushandiswa kwemuvengi hakuzokundiri kereke muzita raJesu.

Kuti tizive kunamata zvakanaka, ticharatidza zvimwe zvikonzero nei chechi ichifanira kukundikana.

Nei Chechi Isingafaniri Kukundikana

Rufu uye Kubvongodza Kunogona Kuva Tsvina

Kristu akapa hupenyu hwake kuti ruregerero rwevanhu. Paakanga ave kuda kuenda, akapa Basa Guru muna Mateo 28: 19-20 Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, nero Mwanakomana, neroMweya Mutsvene: Vadzidzisei kuchengeta zvinhu zvese zvandakakuraira: uye tarisai, ndinemi nguva dzose, kusvika kumagumo enyika. Ameni.

Kereke ndiyo inomiririra kusangana pamwe nekubatana. Kana kereke ikakundikana, Great Commission inoparadzwa.

Mweya Uchaparara

Mwari akapa kereke kuraira kununura vanhu kuhumambo hwedenga nekugara uchidzidzisa nezve hupenyu hwaKristu. Kana muvengi akahwina kereke, mweya inoparara. Humambo hwerima huchave nevanhu vazhinji. Nokuda kweKutumwa uku kukuru, kereke haikwanise kukundikana.

Mhosva ichave pauri neni

Kana mweya ikarasika, kana mweya ikaparara nekuti tinokundikana kuita zvishoma sekereke, Mwari anozotikumbira isu. Isu takapihwa basa rekuona kuti vamwe vanhu vaponeswa kuburikidza neevhangeri yaKristu. Kana isu tikabvumira kumwe kunyengera kwevavengi kudarika iyi komisheni, iro basa rinenge riri patiri.

Ndiani Tichanamatira

Pfungwa dzedu mumunamato dzichanangiswa kuvanhu vanotevera,

 • Mutungamiriri wechechi
 • Vakuru veChechi
 • Chechi yose

Poindi dzekunamatira Vatungamiriri veChechi

 • Ishe, tinoisa hutungamiri hwekereke kwamuri, tinonamata kuti muvasimbise. Tinokumbira kuti muvape njere dzekutungamira kereke muchechi nenzira kwayo. Tenzi tinonamata kuti muvape njere muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, tinonamatira vafundisi vekereke yega yega. Tinokumbira kuti nyasha dzigare dzakasimba. Kusvikira kuuya kwechipiri kwaKristu, tinokumbira nyasha kwavari kuti varambe vakatsiga, muvengi haazohwina mweya yavo muzita raJesu.
 • Ishe, tinopesana nemhando dzose dzekuyedzwa dzinogona kuuya nenzira dzavo, tinokumbira kuti muvape nyasha dzekukunda nemuzita raJesu.
 • Ishe, tinopesana nemhando dzose dzekubiridzira vatungamiriri vemakereke, vabatsirei kuzvikunda muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, kusvika pakuuya kwechipiri Kristu, tinonamata kuti mubatsire vatungamiriri vemakereke kumira vakasimba kusvika kumagumo muzita raJesu.

Kunamata Points Kune Vakuru veChechi

 • Ishe, tinoisa vakuru vekereke mumaoko enyu, tinonamata kuti muvape hupenyu hwakareba kuti vatungamire kereke kwemakore mazhinji muzita raJesu. 
 • Baba, tinonamatira njere tsvene kuna vese vakuru vekereke. Nyasha kwavari yekuziva mashandiro edhiabhori. Nyasha dzinosimbisa kwazvo kupfuura zvinoitwa nemuvengi, tinonamata kuti uzvisunungure pamusoro pavo muzita raJesu. 
 • Ishe Jesu, tinopesana nemhando dzese dzekupokana kana kukakavara pakati pevakuru vekereke. Tinonamata kuti muvape huchenjeri hwekugadzirisa zvinhu nerunyararo muzita raJesu. 
 • Ishe, tinonzwisisa kuti vakuru vekereke ndivo mbiru dzekereke. Ishe, vapei simba rekuramba vakatakura mutoro wechechi muzita raJesu. 
 • Ishe, nenzira ipi neipi iyo muvengi ari kuedza kubata vakuru vekereke, vapei nyasha kuti vamire vakasimba muzita raJesu. 

Kunamata Points YeChechi

 • Ishe Jesu, makati padombo iri ndichavaka kereke yangu uye suwo regehena harizokukuri. Tinonamata kuti musimbise kereke muzita raJesu. 
 • Ishe, tinopesana nemhando dzose dzemhumhi dzakapfeka nguo dzemakwai dzinogona kuda kupinda mukereke, tinokumbira kuti muvaparadze muzita raJesu. 
 • Tenzi tinonamata kuti moto uri paartari yekereke urege kudzima muzita raJesu. Tinonamata nenyasha dzeWekumusoro soro, moto ucharamba uchingotsva muzita raJesu. 
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti imi mugoita kuti kereke ikunde kukunda kwese kudzvinyirirwa kwemuvengi muzita raJesu. 
 • Kunyepedzera kwese kwemuvengi kuita kuti kereke itadze pabasa rayo, tinoiparadza nemvumo yedenga. 
 • Tinonamatira moto wemutsiridzo kukereke. Regai moto werumutsiriro utange kupisa muzita raJesu. 
 • Ishe, mweya yese iri muchechi inoda kumutswa Tenzi, imutsirayi nhasi netsitsi dzenyu muzita raJesu. 
 • Tenzi, kusvika pakuuya kwechipiri, nyasha dzekuti chechi itonge, tinonamata kuti muisunungure kuchechi muzita raJesu. 
 • Tenzi, chero nzira iyo muvengi anoda kushandisa maungano kurwisa kereke, tinonamata kuti iwe urege kuitisa kuti zviitike muzita raJesu. 
 • Baba, nyasha dzekusimudzira evhangeri yaKristu pasi rose, tinonamata kuti muisunungure pachechi muzita raJesu. 

Advertisements

3 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano