Kunamata Kunongedzera Kune Vanoparadza Vanoparadza

2
1742

Nhasi tichave tichinangana nemunamato mapoinzi pamusoro pevanozoparadza vaparadzi. Chimwe chezvinhu zvakawandisa chinotadzisa ramangwana kubva mukuzadzikiswa vaparadzi. Kune varume nevakadzi vakagadzwa nadhiyabhurosi kuti vaone kuti hupenyu hwevanhu hwaparadzwa uye magumo avo ari kudzikiswa zvisati zvaitika.

Hupenyu hwaSamson muenzaniso chaiwo. Sungano yaMwari yaive pahupenyu hwake. Akaitwa mununuri kuvana veIsreal. Mwari vakamupa simba risingatsanangurike uye kugona. Sekureva kwemishumo, simba raSamson rakapfuura iro revarume zana pavakaiswa pamwechete. Magumo ake aive ekununura vana veIsreal kubva kuvadzvinyiriri vavo vaive vaFiristia.

Nekudaro, sezvo Mwari arikuita hurongwa hwekuti vanhu veIsreal vanunurwe kuburikidza naSamson, saizvozvowo dhiabhorosi ari kuronga kuparadza ramangwana raSamson kumutadzisa kuzadzisa chinangwa chekuvapo kwake. Chero nguva apo muvengi paari kuda kuparadza zvinozoitika zvemurume chero upi zvake, vanogadzirira Delilah kuti aite basa iri.

Delilah akakwanisa kuparadza magumo aSamson mushure mekunge amubata. Iye murume uyo.aifanirwa kuve mununuri akazova musungwa, akazopedzisira afa nevavengi vake. Zvimwechetezvo muhupenyu hwedu, isu tinofanirwa kuve takamuka mupfungwa nepamweya kuti tione mabasa emuvengi kuti tizive maitiro acho.

Dzimwe nguva, muparadzi wemagumo anogona kubva kumhuri, zvinogona kubva kubasa, zvinogona kunyange kubva kuchikoro. Muvengi anogona kushandisa chero munhu sehusungo kuti aparadze magumo evanhu. Kudzivirira magumo edu kubva mukuparadzwa, isu tinofanirwa kuita zvinotevera.

Nzira Shanu Dzokudzivirira Kuparadzwa Kwekupedzisira

Usave Usina Ruzivo

Sevatendi tinofanira kuva vakachenjera. The bible in the book of 2 Corinthians 2: 11 kuti Satani arege kutitora mukana, nekuti hatizi vasingazivi mano ake. Hatifanire kunge tisingazive mashandiro adhiabhorosi. Dhiyabhorosi mweya unoseka wakashata, anoedza kutinyengera kuti titende kuti tiri kuita chakarurama chinhu. 

Samusoni akabatwa muchirauro cherudo rwemadhimoni kumukadzi anobva kune imwe nyika. Akange asina kuchenjera zvekusarudza kuti muvengi aive akatasva kusaziva kwake. Zvinosuruvarisa kuti yakanga yamunonokera mushure mekunge Delilah abudirira kumuendesa kuvavengi vake. Tinofanira kuva vakachenjera nguva dzose.

Tinofanira Kuva veMweya

Chinyorwa chinoti kana mweya wakamutsa Jesu Kristu weNazareta kubva kuvakafa ukagara mauri, unozomutsa muviri wako unofa. Tinofanira kuedza kuva mumweya nguva dzose. Imwe yedzenzira dzatinotaridza mashandisiro edhiabhorosi ndeyekushumirwa neMweya Mutsvene. Uye kana tisiri mumweya, tingadai tisingazive zviri kutaurwa naMwari.

Takasikwa nenyama neropa, asi tiri vanhu vemweya. Nzira chete yatinokwanisa kubatana kune portal yezaruro ndeyekugara takasimba mumweya

Kunyengetera

Nzira yakanakisa yekubatana nedenga ndeyekunamata usingaperi inova nzira yedu yekutaurirana. Hwedu hupenyu hwekunamatira huchaona kusvika padanho rakakura kuona kana mugumo muparadzi achakunda pamusoro pehupenyu hwedu kana kwete.

Rugwaro rwakayambira kuti tinofanira kunamata tisina mwaka nekuti mhandu yedu, vavengi vanofamba-famba seshumba ine nzara ichitsvaga wekudya. Hazvishamisi kuti Kristu akanamata zvine simba panguva dzehusiku dzaAkanga oda kutorwa nemuvengi.

Usave nungo

Dzimwe nguva, iyo yekupedzisira muparadzi iyo muvengi anotumira nzira yedu husimbe uye kuverengera. Kusakwanisa kwedu kuita zvinhu zvatinofanirwa kuita panguva chaiyo kunogona kuparadza magumo edu. Nguva yakakosha uye haimiriri munhu. Ndosaka tichifanira kushandisa mukana wese.

Ndosaka tichifanira kuedza kuita zvakanaka panguva yakakodzera.

Bvarura Iyo Simba reZviyero

Kuganhurwa ndeumwe muvengi wehukuru. Simuka nhasi utyore muganho. Sununguka kubva pasimba rekuganhurirwa. Murume chibereko chezvaanofunga. Kana iwe uchinzwa kuti wakaganhurirwa, zvinodzivirira zvaunogona kubva pakuratidzira zvizere danga.

Chinyorwa chinoti pasi ndiIshe uye nekuzara. Iwe uri mwana waMwari, zvinoreva kuti nyika ndeyako. Tenda iwe hauna muganho uye iwe unozogonesa kugona kukuru.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Baba Tenzi, ndinouya pamberi penyu nhasi kuzonyoresa chishuwo changu chekuzadzisa chinangwa, kuzadzisa chinangwa, ndinonamata kuti muchandibatsira kuzadzisa muzita raJesu
 • Ini ndinouya kuzopesana nemhando dzose dzekusvikira muparadzi akavanda kutenderedza magumo angu kubva mukuzadzikiswa muzita raJesu.
 • Ishe, ndinouya kuzopesana nemurume wese nemukadzi vakatumirwa kuhupenyu hwangu kubva kuhumambo hwerima kuti vaparadze ramangwana rangu, ndinovaparadza nemoto wemweya Mutsvene.
 • Ishe, ndinouya kuzorwa nemhuka yese yakaipa yakatumirwa kwandiri kuti ishandise simba rangu muzita raJesu.
 • Ishe, ndinoparadza mhando dzese dzehusimbe muhupenyu hwangu. Wese mweya wekuverengera wakagadzirirwa kuparadza muvengi wangu muzita raJesu.
 • Ini ndinouya kuzopesana nemhando dzese dzekusaziva idzo muvengi akatasva kuti aparadze Destiny yangu. Ndinoraira kubva ikozvino ndave nehungwaru muzita raJesu.
 • Ishe ndinonamata kuti mundipe mweya wenyu. Mweya waIshe unozoburitsa pachena zvinhu zvakavanzika kwandiri, ngazviuye pamusoro pangu muzita raJesu.
 • Tenzi, ndinoramba kusaziva mazano emuvengi muzita raJesu.
 • Wese murume akaipa kana mukadzi akatumwa kuti andifumure nerudo kuitira kuti aparadze ramangwana rangu, anowira kurufu nhasi muzita raJesu.
 • Ndinodaidzira kubatana kwaMwari pakati pevose vaparadzi neni muzita raJesu.
 • Ini ndakagadzirwa nechinangwa, ndinonamata nesimba reDenga kuti chinangwa changu chekuvapo chisazoparadzwa muzita raJesu. 
 • Kubva ikozvino, ini ndinotanga kugamuchira gwara kubva kuna Mwari muzita raJesu. Hupenyu hwangu hunotanga kuumbika muzita raJesu. 
 • Ndinoramba kuita zvinhu zvichibva paruzivo rwangu rwekufa. Zvese zvandichave ndichiita zvichave zvinoenderana neKuda kwaMwari kwehupenyu hwangu muzita raJesu. 
 • Ndinoparadza zvimiro zvese zvekukanganisa zvingavhiringidze kubudirira kwangu muhupenyu, ndinozviparadza nezita raJesu. 

Advertisements

2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano