Nzira Gumi Dzokufungisisa Sevatendi

0
1508

Nhasi tichange tichizvidzidzisa pachedu nzira gumi dzekufungisisa sevatendi. Kupindirana pachezvayo kufunga nezve kana pamusoro. Kubwinya. Kuita mukufungisisa kana kuratidza. Nepo kufungisisa kuri kuisa pfungwa pazvinhu zveMweya senzira yekuzvipira wega, sekureva kweduramazwi reMerriam Webster. Kupindirana kufunga zvakadzama paShoko raMwari.

Zvakadii nezve isu kuongorora zvimwe zvezvikamu murugwaro zvaitaura nezve kufungisisa.

Mavhesi ezvinyorwa nezvekufungisisa

Psa. 1: 1-3 Akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, Asingamiri pagwara ravatadzi, Asingagari pachigaro chavaseki. Asi unofarira murau waJehovha; unofungisisa masikati nousiku.

Joshua 1: 8 “Bhuku iri remurairo harifaniri kubva pamuromo wako; asi unofanira kufungisisa pamusoro pazvo masikati nousiku, kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo, nekuti nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako nokubata zvakanaka.

Ndedzipi nzira dzinofungidzirwa nemutendi?

Iva Nechinangwa.

Nhanho yekutanga kune murume anoshuva kutsvaga ruzivo rweIzwi raMwari iko kugadzirira kuzviita uine chinangwa chechokwadi. Vazhinji vatendi vanoshuvira kufungisisa asi havazi vese vane chinangwa uye nemaune nezvazvo. Kufunga kunoratidzira kukomba kwemunhu kukura.

Isu tinofanirwa kuburitsa chinangwa pakuverenga nekupenya paShoko raMwari, ipapo chete ndipo panogona kukura kuve kwakakosha.

Tsvaga Nzvimbo Yakadzikama.

Rangarira kuti Mwari ari kwese kwese uye tinotakura kuvapo kwake nesu. Saka zvisinei nenzvimbo yemunhu, kufungisisa kunogona kuitika.

Nharaunda yakanyarara sei kwatiri?

Bvisa Zvinovhiringidza.

Zvakajairika kuti pfungwa dzedu dzinodzungaira kuenda kuzvinhu zvakawanda zvakakosha pakurarama kwevanhu. Pfungwa dzechinofanira kudyiwa, pfungwa dzekutengesa mubhizinesi, mabasa uye chirongwa chinofanirwa kupedzwa pabasa, vatengi kusagutsikana vanogona kutopinda mukati, maitiro ekufambisa mota, kutengera grocery revana / vemhuri asi mune zvese sekufungidzirwa kwadzo kwese. Zvakakosha, hatifanirwe kuvabvisa zvachose panguva iyoyo nenguva kuitira kufungisisa.

Kubvisa zvinovhiringidza kuri kusimudzira kutarisa kwedu kubva kunetseka kwedu uye nehanya neshoko raMwari.

Kufungisisa paShoko raMwari hakugone kuitika kana pfungwa dzedu dzisina kugadzikana. Kwete kutaura kuti zvatinoda hazvina kukosha kuna Mwari asi kuti tinzwisise kuti isu hatigone kukoshesa pane zvidiki. Mwari vanotaura kubudikidza nekureverera asi zvichaitika here kana pfungwa dzedu dzazara panzvimbo iyi?

Bvisa kunetseka, kunetseka hakugadzirise kunetseka. Bvisa zvinonetsa, asi tarisa pane anogona kuzvichengeta zvese. Rovedza pfungwa dzako kubvisa zvinokanganisa.

Gadza yako Focus

Psa. 119: 15 Ndichafungisisa zviga zvenyu, Nokurangarira nzira dzenyu.

Isu tinoisa tarisiro yedu nekusarudza kana kuisa pakati penyaya yakadai seRudo, Ruregerero, HolySpirit uye zvichingodaro. Zvakare, munguva dzatakarasika kuti titange papi, tine Tsamba dzakanyorwa naApostora Pauro kumachechi aMwari. Evhangeri ina, muTestamente Itsva, Mapisarema neZvirevo pamwe nemamwe mabhuku eBhaibheri. Zvisinei nekuti inguvai yatakagadzira yekufungisisa ishoma, chakakosha mashandisiro atinoita. Kunyangwe mukufungisisa kunoda kutarisa paShoko raMwari, pane nzvimbo yeFull Focus, inotarisana nekufungisisa kwedu pamisoro, madingindira mumabhuku eBhaibheri.

Tsvaga Rubatsiro uye Nhungamiro yeMweya Mutsvene

Iko kudiwa kwekutsvaga Rubatsiro uye Nhungamiro yeMweya Mutsvene isu kuti tikanzure kuzvivimba. Inoenda nenzira yekuratidza kuti zvatiri kubatanidzwa haisi bhuku, kwete bhuku rakajairika rakanyorwa naChimamanda Adichie, Woke Soyinka kana Akin Alabi. Iko kudyara pamweya uye kunofanirwa kutorwa saizvozvo.

Zarurika padudziro neMweya waMwari kuti unzwisise pane edu ekufungisisa kuedza.

Dzidza Magwaro

Kudzidza kunoda kudzika mukuverenga. Mutsetse neTambo, izwi kushoko, zvinoreva - zvekunzwisisa kwedu.

Mukufungisisa kweBhaibheri, tinocherekedza iyo Pre-zvinyorwa, Chinyorwa uye Post-Chinyorwa. Izvi zvinoitika kana tangotarisa kumusoro wenyaya, musoro wenyaya, chidzidzo cheBhaibheri.

Mukudzidza Bhaibheri, tinotarisa kuti ndiani ari kutaura, zvakataurwa uye kuna ani zvakataurwa. Chaizvoizvo, isu tinofanirwa kunzwisisa mamiriro ezvinhu mukufunda Bhaibheri.

Zvakare, mukubatsira kunzwisisa kwedu, tinoshandisa zvimwe zvishandiso. Sedzimwe shanduro dzeBhaibheri dzinodudzira mazwi mumavambo avo. Isu tinotsvaga mazwi asina kujairika tichishandisa duramazwi kana thesaurus. Kudzidza Bhaibheri naJimmy Swaggart muenzaniso wakanaka.

Nyengetera

Mukuwanda kwatinoita isu chikamu chedu mukushandisa zvekutsvaga zvinhu zvinobatsira kujekesa izvo zvakaverengwa. Zvakakosha kuti tinamate pane zvatakaverenga. Musimboti wemunamato ndewekuratidza kuti isu hativimbe pachedu pedu kududziro. Tinonamata kuna Baba kuti Mweya waMwari utibatsire kuona nekunzwisisa zvakanyorwa pasi.

Nguva zhinji, isu tinowanzoturikira magwaro zvinoenderana nekwaniso yedu. Kusvikira maziso edu avhurwa neMweya waMwari, isu hatisi kuona zvese izvo zvaVakatigadzirira.

VaEf. 1: 17-22

17 kuti Mwari waIshe wedu Jesu Kristu, Baba wokubwinya, akupe mweya weuchenjeri neruzivo mukuziva kwaari:

18 Meso okunzwisisa kwako avhenekerwa; kuti muzive kuti kudana kwake chii, uye fuma yekubwinya kwenhaka yake muvatsvene,

19 Uye chii noukuru hwesimba rake kwatiri isu tinotenda, maererano nekubata kwesimba rake guru,

Izvo zvaakaita muna Kristu, paakamumutsa kubva kuvakafa, akamumisa kuruoko rwake rworudyi munzvimbo dzokudenga,

21 Kure kumusoro kwehutongi hwose, nesimba, uye simba, uye simba, uye nezita rese rinodanwa, kwete munyika ino bedzi, asi zvakare mune izvo zviri kuuya:

22 Akaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake, akamupa kuti ave musoro wezvinhu zvose kukereke,

Mupostori Pauro achinamatira kereke yeEfeso kuti meso emunhu wemukati avhurike, avhenekerwe, achinamatira kuti maziso avo azadzwe nechiedza kuti vasvike pakuziva nhaka yavo Icho chinhu kuna Mwari kunge akagadzirira nhaka yake, ndechimwewo chinhu kuti mutendi asvike pakuziva kwechiedza icho. Chiedza chinouya kuburikidza nemunamato.

Mareferenzi akati wandei uye humbowo kubva kuTsamba pakanamata Mupositora Pauro. Munyengetero unobatsira kufungisisa kwedu.

VaEf. 3: 14-19

Nekuda kweizvozvo ndinopfugama namabvi angu kuna Baba vaIshe wedu Jesu Kristu,

15 iyo mhuri yese iri kudenga nepanyika inonzi,

16 Kuti iye akupei, zvichienderana nefuma yekubwinya kwake, kusimbiswa nesimba neMweya wake mumunhu wemukati;

17 Kuti Kristu agare mumoyo yenyu nerutendo; kuti imi, makadzika midzi murudo,

18 Inogona kukwanisa kunzwisisa nevatsvene vose chii chakareba, nekureba, nekudzika, nekukwirira;

19 Uye kuziva rudo rwaKristu, runopfuura ruzivo, kuti muzadzwe nezvose kuzara kwaMwari.

Tinoona humwe humbowo hwekuti Mupositora Pauro akanamata. Munyengetero ndiwo musimboti. Munamato kuvimba zvizere - pana Mwari.

Funga nezveShoko.

Pane mhedzisiro yemunamato mupfungwa dzevatendi. Zvinochinja pfungwa dzake. Apa ndipo poindi apo mutendi anouya pakunzwisisa zviri kutaurwa. Ndezvechokwadi sekuziva zvipfeko zvemunhu

Iko kune kuratidzwa sezvazvinoshanda kune kwedu kuzivikanwa. Isu tinotanga kuona hurongwa hwaMwari kumunhu uye kunzwisisa kunoitika.

Fungisisa Kuti Urangarire.

Patinofungisisa kuti tirangarire, tinozviisa mumoyo. Tinotora zvinyorwa. Pamwe nepeni nebepa kana pane yedu yekushandisa foni. Poindi maNotes ari kutorwa.

Bata pfungwa

Tinobata nemusoro pane izvo zvatafunga zvinonzwika kakawanda uye mazwi anotanga kugara mukati medu. Nekuziva, tinovatora nemoyo.

Shandisa.

Kufungisisa pachako hakusi mugumo asi nzira yekuenda kumagumo. Chingave chisina maturo kuedza kana pasina zvinongedzo zvekufungisisa kwedu.

VaR. 12: 1-2

Mukushandisa, pane chiratidzo. Izwi raMwari ndiro rekushandisa pakurarama. Nokufungisisa, tinovandudza pfungwa dzedu.

VaR. 12: 1-2

1 Naizvozvo ndinokukumbirisai, hama, netsitsi dzaMwari, kuti mupe miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene, chinogamuchirwa kuna Mwari, ndiko kunamata kwenyu kunonzwisisika. 2 Uye musazvifananidzwa nenyika ino; asi mushandurwe nerutendo. muchivandudza pfungwa dzenyu, kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunogamuchirika uye kwakakwana.

Mhedzisiro yekufungisisa inofanirwa kuratidza nezve hwedu hupenyu. Inoda kunyorera. Uye kunyorera. ChiKristu pachacho chinoda mutoro.

Tinofanira kumuka kune iri basa. Basa riri patiri kana tikasarudza kukura, rubatsiro rwuripo kuti isu tikure.

2Tim. 2:15 Dzidza kuti uzviratidze kuna Mwari uchitenderwa, mushandi usingafaniri kunyadziswa, unonyatsoruramisa shoko rechokwadi.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano