Yakasimba Zviziviso zve2021

1
2065

 

Nhasi tichave tichishanda nezviziviso zvine simba zve2021. Rugwaro runoti, zivisa chinhu, uye chichagadzwa. Tine simba rakawanda rakarara mushoko remuromo wedu. Hauna kuverenga here chikamu cherugwaro chinoti, "Ndinokuudza chokwadi, chose chaunosunga pano pasi chichasungwa kudenga, uye chipi nechipi chaunosunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Isu tine simba rekugadzira nekuita nerurimi rwedu.

Tichave tichiita munamato wekuzivisa une simba kwegore ra2021. Kuburikidza nemazwi emuromo wedu, tichagadzira kuti gore richava sei.

Sezvo gore ra2020 rave kunopera, kune zvinhu zvakawanda kwazvo zviri kuitika kutenderedza. Kunyange riri gore rakanakisa kune vamwe, vamwe havagone kutaura zvakafanana. Nekudaro, iro gore 2021 iri nyowani nyowani. Kune akawanda maropafadzo angave mariri. Zvakare, kuchave kune dzakawanda njodzi. Zvisinei, rugwaro runoti ndinoziva ndangariro dzandinadzo kwauri; idzo ipfungwa dzechakanaka uye kwete dzezvakaipa kukupa iwe unotarisirwa kupera.

Kunyangwe paine maropafadzo, pane matambudziko nawo futi. Zvakasiirwa isu kuti titore maropafadzo uye kudzivirira zvakaipa kuti zviuye padhuze nepedu. Izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza neminamato. Tichange tichipa minamato yekuzivisa kuti isu tiwane nguva huru muna 2021. Rangarira rugwaro runoti Kana munhu achitaura, ngaataure semashoko aMwari. Tichave tichiita zvirevo muhupenyu hwedu sechirevo chaMwari. Ndinoraira nesimba rematenga, apo patinotanga kushandisa gwara remunamato, dai maropafadzo aMwari Samasimba auye nesimba pauri muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ishe Jesu, ndinokutendai nechipo cheupenyu, ndinokutendai nemweya wezuva idzva uye negore idzva, Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
 • Ishe, ndinoraira kuti masimba ese nehukuru hwakapika kuti riite gore ra2021 rinondishungurudza, ndinosheedzera kufa kwavo nhasi muzita raJesu.
 • Tenzi, ndakaisa simba rega rerima richitenderera pamusoro pehupenyu hwangu muhusungwa hwusingaperi muzita raJesu. Ini ndinouya kuzorwisa zvirongwa zvemuvengi zvekuparadza zvirongwa zvaMwari pamusoro pehupenyu hwangu; Ndinoiparadza nemoto nhasi muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinoraira kuti gore ra2021 richave riri nani pane 2020 mune zvese ramazita muzita raJesu. Ndine zvese zvandisina kukwanisa kuwana mu2020; Ini ndinozadzisa zvese zvandatadza kuzadzisa mu2020 muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinovhura musuwo wese wemikana kwandiri mugore ra2021 muzita raJesu. Ose masuo ekubudirira, ese masuo ekusimudzira ayo muvengi akandivhara muna 2020, ndinoaputsa pamberi pangu muna 2021, muzita raJesu.
 • Ishe, ndinoraira kuti simba nenyasha dzekuita zvakanyanya kuburitswa pandiri nhasi muzita raJesu. Ndinozvimanikidza kupinda munzvimbo dzehukuru muzita raJesu.
 • Ini ndinouya ndichipesana nesimba rese rinogumira. zvese zvinoderera zvingamuka kuzondiparadza zvinoparadzwa pamberi pangu muzita raJesu.
 • Ndakaisa muchato wangu mumaoko enyu Ishe Jesu; hapana zano rakaipa kana chirongwa chinokunda pamusoro pazvo muzita raJesu. Ini ndinouya ndichipesana nehurongwa hwemuvengi wese wekuparadzira muchato wangu muna 2021 nemoto wemweya mutsvene.
 • Ishe, ndinoraira kuti hapana murume, hofori, kana dhiabhori anokwanisa kumira munzira dzangu muna 2021 muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinoraira kuti kune denga rakavhurika rekukumbira kwandiri muna 2021. Rugwaro rwacho runoti Mwari wangu achazadzisa zvese zvandinoda maererano nehupfumi hwake mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu. Baba Tenzi, ndinonamata kuti zvese zvandinoda zvasangana mugore ra2021 nemuzita raJesu.
 • Ndinozivisa kupodzwa kutsvene pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Munzira ipi neipi iyo hutano hwangu hwakakanganiswa nesimba rasatani, ndinoraira nesimba rematenga kuti maoko anoporesa aMwari Wemasimbaose auye pandiri izvozvi muzita raJesu.
 • Ndinotema muzita raJesu; muviri wangu haungave musha wekurwara muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti Kristu akatakura hurema hwangu hwese, uye akaporesa matenda angu ose. Simba raMwari rinokonesa hurongwa hwese hwemuvengi kuti ndiite chirwere chinotyisa muzita raJesu.
 • Ishe, ndinotaura kuti nyasha dzaMwari Wemasimbaose dzichakunda hupenyu hwangu muna2021 muzita raJesu. Bhaibheri rinoti kana nzira yemunhu ichifadza Mwari, zvinomuita kuti awane nyasha pamberi pevanhu. Ndinoraira kuti kudenga kwenyasha kuchavhurirwa ini muzita raJesu.
 • Ishe, ndinoraira kuti tsitsi dzaMwari Wemasimbaose idzo dzinokunda kunzwisisa kwevanhu dzichafukidza hupenyu hwangu muna 2021 muzita raJesu. Tenzi, musuwo wese wakavharwa nekuda kwechivi, ndinonamata kuti tsitsi dzaMwari dzindizarurire ini muzita raJesu.
 • Ini ndinotaura kukwidziridzwa kwangu kuri kuratidzwa muzita raJesu. Kukwidziridzwa kwandinoita uye kwandisingakodzere, ndinotema nenyasha dzeWekumusoro-soro kuti zvionekwe muzita raJesu.
 • Ndinogadzirisa nyaya dzese dzekuroora nemuzita raJesu. Muna 2021 ndichawana pfupa repfupa rangu nenyama yenyama yangu muzita raJesu. Iye murume kana mukadzi uyo iwe Mwari akafanirwa kuti uve wandinoshamwaridzana naye muhupenyu achandiwana mu2021 muzita raJesu.
 • Mwari, ndinoraira kuti tsamba yangu yekugadzwa iburitswe muna 2021 muzita raJesu. Ishe, basa rangu reroto rakasunungurwa kwandiri muzita raJesu.
 • Ishe ndinoraira netsitsi dzeWekumusoro soro, ndipei mweya wangu zororo muzita raJesu. Ini ndinoramba kutambudzika muna 2021; Ishe, zorodzai mweya wangu muzita raJesu.
  Ndinoraira Kubudirira pane zvese zvandinoisa maoko angu muna 2021 muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano