Munamato Wekubudirira Muna 2021

0
1817

 

Nhasi tichange tiri kubata neMunamato webudiriro muna 2021. Gore idzva kwasara mazuva mashoma kuti ubve. Mumazuva mashoma ikozvino, pasi rese richapemberera gore idzva. Zvakakosha kutanga kunamatira gore idzva kubva ikozvino. Gore rega rega rine maropafadzo aro, uye zvinotora avo vakanyatsogadzirira kuti vakwanise kupinda muchikomborero chegore idzva.

Iwe uchashamisika kuziva kuti kunyangwe paine zviitiko zvinofadza mugore rino 2020, vamwe vanhu vakave nenguva dzakanakisa dzehupenyu mugore rino. Izvi zvinotsanangura kuti kunyangwe rakashata sei gore, kuchine maropafadzo akavanzwa mariri. Sevatendi, tinozvigadzika munzvimbo yekunamatira. Patinomira munzvimbo yemunamato, zvinhu zvinobva zvangoerekana zvawira munzvimbo pasina kushanda nesimba.

Kubudirira hakushamisi. Kune vazhinji vedu vane hunyanzvi kana kushandira vanhu, kana nyasha dzekubudirira dzauya patiri, tinobudirira mune zvese zvatinoita. Chinyorwa chinoti runako netsitsi zvinonditevera mazuva ese ehupenyu hwangu. Ndinoraira netsitsi dzeWekumusoro-soro, paunenge uchienda mugore ra2021, dai maropafadzo aMwari Wemasimbaose ave nemi muzita raJesu.

Chinyorwa chinoti, ona munhu anoshingairira mabasa ake; achamira pamberi pamadzimambo kwete vanhuwo zvavo. Nyasha dzekubudirira, ndinoraira kuti denga ririsunungure pamusoro pako nhasi muzita raJesu. Mubhuku raGenesi 26: 12 Uye Isaka akadyara munyika iyoyo uye akakohwa mugore rimwechete kakapetwa kazana. Jehovha akamuropafadza. Kana maropafadzo aIshe ari pamunhu, hazvina basa kuti akadyara nguvai kana kupi, maropafadzo aMwari achamuita kuti akohwe zvakawanda. Nyasha dzekukunda kupfuura venguva yako, ndinoraira kuti Mwari varegerere pamusoro pako nhasi muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ishe, ndinokudza zita renyu dzvene nokuda kwezuva rino rakanaka; Ndinokutendai nekuchengetedza hupenyu hwangu kuti muone rimwe zuva risinganakidze ramakaita. Tenzi, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, ndinouya pamberi penyu nhasi kuzonamatira ropafadzo huru mugore ra2021. Ishe, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mundipe nyasha dzekubudirira muzita raJesu.
 • Ishe, ndinouya kuzorwa nemasimba ese anga achipa simba rangu zvisina basa mugore ra2020; Ndinonamata kuti vasazokwikwidzana neni mugore ra2021 muzita raJesu. Tenzi, simba rese rinokanganisa simba revanhu, ndinouya kuzokurwisa nhasi muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, rugwaro runoti ndiwo maropafadzo aIshe anoita hupfumi uye asingawedzere kuchema. Ishe, ndinonamata kuti mundiropafadze zvikuru muna 2021 muzita raJesu. Ndinozodza maoko angu neKubudirira. Zvese zvandinoisa maoko angu mugore ra2021 zvichabudirira muzita raJesu.
  Ishe, bhuku raMaraki 3:12 rinoti Ipapo ndudzi dzose dzichati makaropafadzwa, nekuti muchava nyika inofadza ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndinoraira kuti nyika dzindinzwire muna 2021 muzita raJesu. Ishe, nyika yangu haichazove dongo zvakare muzita raJesu, simba rekubudirira, nyasha dzekubudirira, ndinoraira kuti zviuye pandiri muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinonamata kuti muropafadze maoko angu kuti mubudirire, nekuti rugwaro runoti ivo vanoziva Mwari wavo vachasimba uye vachashandisa. Ndinoraira nesimba rematenga, nyasha dzekuita kukuru dzinouya pandiri muna2021 muzita raJesu.
 • Ishe, zvese zvakanaka zvandakamhanyisa mugore ra2021, zvese zvakanaka zvandaishuvira kuwana muna2021, asi handina kukwanisa, ndinonamata kuti ngoni dzenyu dzibudise pandiri muna2021 muzita raJesu. Nyasha dzekuita zvinhu zvikuru zvisina kunetsekana, simba rekubudirira muzvinhu zvese, baba, ndinonamata kuti muuye nazvo pandiri muzita raJesu.
 • Ishe, ndinouya kuzorwa nemhuka dzese dzedhimoni dzakatadzisa kubudirira kwangu muna 2020; Ini ndinoenda kunopesana navo mugore ra2021. Simba rega rega rinonditadzisa kuwana hukuru mugore ra2020, ndisunungure uye ndiende muzita raJesu. Ndinotema kuti simba reWekumusoro-soro richauya pandiri nhasi, uye ndichave asingamiswe muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, murindi wese akaipa anopiwa basa rekuona maropafadzo angu mugore ra2021, ndinokuraira kuti uchaita bofu nezita raJesu. Ishe, rugwaro runoti ndichaenda pamberi penyu ndonatsiridza nzvimbo dzakakwirira, ndichacheka magonhi kana simbi nekutyora musuwo kana brashe. Baba Tenzi, ndinonamata kuti muende pamberi pangu mugore ra2021 uye muparadze matambudziko ese akamiswa nemuvengi munzira yangu muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, rugwaro runoti, Ndichanzwira tsitsi wandinoda kunzwira tsitsi nekunzwira tsitsi wandinozova naye. Baba Tenzi, ndinoteterera kuti pakati pevanhu ivavo vachanzwirwa tsitsi mugore ra2021, ndiverengei ndakakodzera muzita raJesu.
 • Simba rega rinorwisa vanhu kusvika pakubudirira, hofori yese inomira mukoridho rekubudirira kukunda vanhu, inowira kurufu nhasi muzita raJesu.
 • Ishe Mwari, rugwaro runoti zivisai chinhu, uye chichave chakasimbiswa. Ndinoraira nesimba reWekumusoro-soro, sezvo ndiri kutsika mugore ra2021, ndiri kuenda munyasha dzizere dzaMwari. Sezvo ini ndave kupinda mugore ra2021, ndiri kutyora muganho. Ndave asingamiriri chero simba rinogumira muzita raJesu. Ishe, pandiri kupinda muna 2021, nyasha dzisingaenzaniswi dzaMwari Wemasimbaose dzichaenda neni muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano