Kunamata Kunongedzera Kurwisa Zvakaipa Chikafu

0
1556

 

Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoinzi pamusoro pechikafu chakaipa. Uyu munamato unotora nzira dzakasiyana. Tichatarisa pane chikafu chine chepfu chatakatora tisingazive, izvo zvava kukanganisa hutano hwedu. Zvakare, isu ticha tarisa pane zvakashata zvekudya izvo zvatinodya muchiroto izvo zviri kukanganisa kukura kwedu muhupenyu. Zvichakadaro, hatikanganwe kunamatira zvinopesana nechikafu chakaipa chinoshandiswa kutora udangwe hwedu kure. 

Ngatitorei chirevo kubva parugwaro. Dambudziko raEsau harina kutanga musi wakatorwa maropafadzo naJakobho kubva mumuromo waIsaka. Isau akatanga kuve nedambudziko musi waakatora chikafu chakaipa kubva kunaJakove kuti nzara yake ipere, nepo akatengesa udangwe hwake zuva iri. 

Kusvika padanho rakakura, chikafu chatinodya chinogona kusarudza kureba kwatinosvika muhupenyu. Kune vanhu vanodya kuhope. Ibasa remuvengi kukukuvadza. Ndakapa zano nekunamatira vanhu vakagadzira nyaya dzakakomba dzehutano mushure mekudya muhope. Izvo hazvisi kusvikira iwe wadya chikafu chemuviri chakaiswa chepfu; unogona kudya muchetura wechikafu kunyangwe kubva pakurara kwako. Uye kune vanhu vane hupenyu hwakagadzikana mushure mekupedza chikafu chakaipa. 

Chero chipi chikamu chauri, simba raMwari rinokusunungura nhasi muzita raJesu. 

Pfungwa dzeMunamato:

 • Baba Tenzi, ndinokutendai nechipo chakaisvonaka chehupenyu chamakandipa kuti ndipupure zuva rakakura seichi. Zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu. Ishe, iro bhaibheri rinoti hatigone kuve muzvivi uye nekukumbira nyasha kuti dziwande. Ndinonamata kuti munzira dzese dzandakapotsa kubwinya kwako, Ishe vandiregerere. Chinyorwa chinoti uyo anoviga zvivi zvake haabudirire, asi uyo anozvireurura achawana tsitsi. Ndinonamata kuti kubudikidza neropa rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari, usuke zvivi zvangu chose muzita raJesu. 
 • Mbeu yega yega yakaipa yakadyarwa mukati mangu semhedzisiro yechivi muhupenyu hwangu inobata moto izvozvi muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti, muti wese usina kudyarwa nababa vangu uchadzurwa, imi mose mbeu yakaipa yechivi muhupenyu hwangu, batai moto muzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, ndinoraira nesimba remudenga, chikafu chese chakaipa chandakatora muhope chiri kukanganisa hupenyu hwangu munyika chaiye, ndinokudzikisira nhasi muzita raJesu. Chikafu chese chemadhimoni chandakadya muhope changu chiri kukanganisa kukura kwangu pamweya, ndinokupa simba nhasi nesimba rematenga. 
 •  Ishe Mwari, ndinouya kuzorwa nechinhu chose chine chepfu icho muvengi akandidyisa nacho. Nekuti rugwaro runoti muviri wangu itemberi yaIshe, ngapasava nechinhu chero cheundonda chinoushora. Chese chinhu chedhimoni mumuviri wangu, chiri kukanganisa hutano hwangu, ndinokuparadza nesimba rematenga. 
 • Baba Tenzi, masimba ose uye zvirongwa zvemuvengi zviri kundipa chikafu chakaipa muzviroto zvangu, ndinoparadza masimba akadaro muzita raJesu. Ruoko rwese rwakaipa runondipa chikafu chakaipa ndiri kuhope, ndinotema nesimba remudenga, rega ruoko rwakadai riome nhasi muzita raJesu. 
 • Ini ndinouya kuzorwa nemasimba ese nevakuru, vachindipa chikafu chakaipa, kurega kushanda muzita raJesu. Ini ndinosimudza muyero unopesana nemurume wese ane simba uye mukadzi anoshanda achipokana nekukura kwangu muhupenyu. Ndinokuparadza nhasi muzita raJesu. Ishe Mwari, regai mutumwa werufu ashanyire hofori yese iri kunetsa rugare rwangu rwepfungwa muzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, chese chikafu chakaipa chandakatora, kungave kuhope kana munyama chakabira kodzero dzangu dzehudangwe kubva kwandiri, ndinouya kuzopesana nezvikafu zvakadai muzita raJesu. Ndinoraira nechiremera, chese chakanaka chandakarasa nekuda kwechikafu chakaipa, regai maoko ekudzoreredza aMwari Wemasimbaose avadzorere kwandiri muzita raJesu. Iwo maoko anotora maropafadzo angu semhedzisiro yechikafu chakaipa chandakatora, ruoko irworwo ngarufa izvozvi muzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, ndinozvisunungura pasungano yese yakaipa yandakapinda nekuda kwechikafu chakaipa chandakadya muhope dzangu. Ndinoparadza sungano yakadaro muzita raJesu. Muri Mwari anochengeta sungano. Ndinonamata kuti mucharangarira sungano yenyu pamusoro pehupenyu hwangu. Nokuti rugwaro runoti, Ndinoziva ndangariro dzandinadzo kwamuri. Ivo ipfungwa yezvakanaka uye kwete yezvakaipa kukupa iwe unotarisirwa magumo. Ini ndinouya ndichipesana nesungano yakaipa pamusoro pehupenyu hwangu neropa regwayana.
 • Ndaseta chitsva chinopesana nemasimba ese nehukuru munzvimbo dzakakwirira, ndichirwa nehupenyu hwangu, regai hondo yaIshe ivaparadze nhasi muzita raJesu. Ndinonamata kuti simba raIshe ritsvage nhengo dzese dzemuviri wangu, mune chero kona iyo chero chakaipa chikafu chiri kuvanda, regai simba raIshe rivasundire kunze muzita raJesu. 
 • Ishe Mwari, ndinonamatira kupodzwa pamweya. Munzira dzese dzandakakanganiswa pamweya nekuda kwechikafu chakaipa, munzira dzese hupenyu hwangu hwemweya hwakakuvadzwa, ndinonamata kuti maoko ekurapa kwaMwari Wemasimbaose abate nzvimbo idzodzo muzita raJesu. Ndinonamatira moto mutsva paupenyu hwangu hwemweya, moto usingadzime. Ndinoraira kuti Ishe vazviise paupenyu hwangu hwemweya nemuzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, ndinonamatira kupodzwa pahutano hwangu. Nokuti rugwaro rwunoti, Kristu akaporesa matenda angu ose. Munzira dzese dzandakakanganiswa nekuda kwechikafu chakaipa, ndinonamatira kupora nekukurumidza muzita raJesu. Chinyorwa chinoti ndakakupa simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada uye nekukunda simba rese remuvengi; hapana chinokukuvadza. Kubva nhasi, hapana chinondirwadza zvakare muzita raJesu. 

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano