Kunamata Kunongedzera Kupokana Nechibairo Chakaipa

0
1652

Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoinzi pamusoro pechibairo chakaipa. Chii chaunonzwisisa nekuzvipira? Chibayiro inzira yekurega chimwe chinhu chakakosha kuti uwane chimwe chinhu chakakosha. Ngatitorei kufa kwaKristu; Semuenzaniso, Mwari aifanirwa kupira hupenyu hweMwanakomana wake mumwechete akaberekwa kuti nyika iponeswe. Ropa raKristu rakakosha kuna Mwari, saka mushure mekudonha kwemunhu, panofanirwa kuve neruregerero. Zvichakadaro, ropa regwayana kana rembudzi harina kukwana kuti rinunure munhu, saka Mwari aifanira kupira mwanakomana wake mumwechete akaberekwa kuti munhu aponeswe.

Vanhu vanozvipira nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Bhuku ra2 Madzimambo 3: 24-27 rakaratidza kuti mambo aifanira kupira sei hupenyu hwemwanakomana wake kuti nyika yake ikunde muhondo yavo naIsreal. 

Kubaira chiitiko chemweya chinotendera izvo zvisinga gone kuitika, zvinoita zvinonetesa zvakapusa. Dhiabhori nevamwe vake vanogona kuenda kure kure kuti vaone kuti hupenyu hwevatendi hunosiririsa. Vakagadzirira kupira hupenyu hwavo, muviri wavo, hupenyu hwevana vavo kungoona kuti hupenyu hwedu hwave kusiririsa. Ndosaka tichifanira kunamata zvine simba tichipesana nezvibairo zvese zvakaipa izvo muvengi angangoda kuita pamusoro pedu. 

Kana muvengi achipa chibayiro kuzotirwisa, zvinogona kushandura kufambira mberi kwedu kuve kudzosera kumashure, kuchinjisa kubudirira kune imwe mugumo, zvinoita kuti zvisakwanisike, kubwinya kuchashandurwa kuve kunyadziswa. Muvengi anogona kusarudza kuzvipira kupokana nehupenyu hwedu hwemweya; nokudaro, anogona kuwana mukana usingarambike kuhupenyu hwedu. Kana zvibairo zvakadaro zvikaitwa, zvinoshandura kupisa kunopisa kwechiKristu kuve kwaKristu kuve neropa rinotonhorera. Kana muvengi angokwanisa izvi, ipapo zvimwe zvese inyaya. 

Izvozvi zvawakave neruzivo nezve izvo zvakashata mhedzisiro yechibairo chakaipa pahupenyu hwako, iwe unofanirwa kunge uchishamisika kuti ungawana sei mhinduro. Hapana imwe nzira yekuwana mhinduro kunze kwekunamata. Ukangotendeuka kubva kunzira dzako dzakaipa, chinotevera kuita kunamata zvakaoma. 

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndione zuva rino, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, ndinonamata kuti mundipe simba nenyasha kuti ndikunde hondo yese yechibairo chakaipa chinondirwisa muzita raJesu. 
 • Ishe Mwari, ndinonamata kuti nesimba renyu, muchauraya murume nemukadzi vese vanopa chibayiro chakaipa vachirwisa hupenyu hwangu nezvandichaita muzita raJesu. 
 • Ishe, kutsiva kwenyu ngakuve pane wese anoita kunge shamwari pachena, asi muchivande, ndivo muvengi anotyiwa kwazvo. Rega kutsamwa kwehasha dzako kuve pamusoro pemunhu wese akapikira kuna dhiabhori kuti aparadze hupenyu hwangu nehunhu hwangu muzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, ndinonamata kuti nesimba renyu, muputse atari yega yezvibayiro zvakaipa zvakasimudzwa maererano nehupenyu hwangu muzita raJesu. 
 • Ishe Mwari, ndinonamata kuti nekuda kweropa raKristu, mucharegera chibayiro chose chakaipa chinopihwa kwandiri munzvimbo yemweya muzita raJesu. 
 • Rega munhu wese ane moyo unovava kwandiri aunzwe kubhuku, ngavanwe ropa ravo sewaini inotapira, ngavadye nyama yavo sechingwa chinotapira muzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, chero munhu akagadzirira kupira chero chinhu chakakosha kwaari kuti aone chete kuti ndinochema, regai kusuwa kusabve pamba pake muzita raJesu. 
 • Ndinonamata kuti iwe ugoisa vavengi vangu nenyadzi nekuzvidzwa, rega munhu wese achamira pasina kana chinhu kusvikira ndafa kudonha uye asazombokwanisa kumira zvakare muzita raJesu. 
 • Ishe Jesu, makapa ropa rinotaura kururama kupfuura ropa raAbheri. Ndinonamata kuti nekuda kweropa rako rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari, bvisa chibayiro chose chakaipa pakurwisa hutano hwangu muzita raJesu. 
 • Wese murume nemukadzi vakapinda muchibvumirano nadhiyabhorosi chekuparadza hupenyu hwangu, ndinonamata kuti muvasimudzire Standard yenyu irwisane navo muzita raJesu. 
 • Baba Tenzi, nekuda kweropa rakadeurwa pamuchinjikwa weKarivhari, ndinonamata kuti mupise aritari yese yakaipa yakasimudzwa pamusoro pemari yangu muzita raJesu.
 • Ini ndakakosha musungano itsva yakaitwa kuti iwanikwe neropa rinokosha raJesu. Uye ndinoraira kuti yega sungano yekare inoparadzwa nemoto muzita raJesu. 
 • Ah, masimba ese, murume wese nemukadzi vanoita zvibayiro zvine njodzi kumwedzi kuti vanditadzise, ​​ndinonamata kuti mutumwa werufu avaparadze nhasi muzita raJesu. 
 • Wese murume anopa chibayiro kumwanakomana kundiona ndichikundikana, kuwira kurufu muzita raJesu. 
 • Muporofita wese akaipa, akabhadharwa nevakaipa, achibayira paartari yadhiyabhorosi nekuda kwangu, anowira kurufu muzita raJesu.
 • Zvese zvibayiro kwandiri kuti undiite nehurombo, ndinokutyora iwe muzita raJesu. 
 • Haa iwe chibayiro chekutadza kuroora, waparadzwa muzita raJesu. Ndinobvisa zvimiro zvese zvechibairo zvakaitwa ndichipesana nehupenyu hwangu hwekuroora, ndinofa muzita raJesu. 
 • Kutaura kwese kwakaipa kupokana nekugara zvakanaka kwemhuri yangu, ndinotyora rurimi rwakadai muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa, kuti ndiani unotaura, uye zvichaitika, kana Ishe asina kutaura. Rurimi rwese rwuchimukira mhuri yangu rwaparadzwa muzita raJesu. 
 • Zvibairo zvese zvakaipa zvinopesana nehupenyu hwangu hwemunamato, atari yega ine njodzi yakasimudzwa ichipesana nehupenyu hwangu hwemweya, inopisa moto muzita raJesu. 
 • Mwari wekudzoreredza, rugwaro runoti kana Ishe vadzorera hutapwa hweZiyoni, isu takaita sevaya vanorota. Tenzi, ndinonamata kuti iwe udzorere zvese zvandarasikirwa nemupiro wakaipa muzita raJesu. 

 

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano