Kunamata Kunongedzera Kupokana Tsaona

0
2117

 


Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo maringe netsaona. Kana izwi rekuti tsaona rakwira, ndechipi chinhu chekutanga chinouya mupfungwa? kuparara kwemotokari, handiti? Nekuti ndiyo mhando yakajairika yetsaona yatinosangana nayo. Zvichakadaro, tsaona inopfuura yekungoerekana yaitika, tsaona zviitiko zvinoshungurudza izvo zvisiri izvo Kuda kwaMwari kwatiri, asi muvengi akazvimisikidza. Saka vanhu vazhinji vashaya nekuda kwenjodzi, ingave nzira, mvura kana mweya. Nhasi, minamato yedu inonongedzera kunjodzi ichatarisa zvakanyanya pamusoro pekudzivirirwa kwaMwari. Kana dziviriro yaMwari iri pamusoro pehupenyu hwemunhu, munhu akadaro aisazowira mumamiriro ezvinhu akaipa.

Tora hupenyu hwaDavid, semuenzaniso; pane akati wandei David akatiza kufa mumaoko aMambo Sauro nekuda kwekuti dziviriro yaMwari yaive pahupenyu hwake. Saizvozvowo mupasi rino, mamwe masimba anoenda kure kure kuti ave nechokwadi chekudeura ropa revanhu. Takanzwa zvipupuriro zvevamwe vanhu vaive vatariri vadhiyabhorosi, vakareurura kuti pane dzinoverengeka vakakonzera tsaona huru muNigeria. Tichave tichinamatira munamato une chisimba tichipesana nemasimba akadaro zvakare. Ndinoraira kuti nesimba reWekumusoro-soro, mucharegererwa panjodzi dzese muzita raJesu.

Chinyorwa chakayambira kuti muvengi haauyi kunze kwekuba, kuuraya nekuparadza. Isu tinofanirwa kunzwisisa kuti kuparadzwa kunogara kuri imwe yeakawanda marongero evavengi ehupenyu hwevatendi. Nechishambiso chedenga, dai marongero uye ajenda yemuvengi aparadzwe pamusoro pehupenyu hwako muzita raJesu. Sezvo tichave tichishandisa iyi nhungamiro yeminamato, ndinonamata kuti rubatsiro rwaJehovha ruwane hupenyu hwedu; Ndinoraira kuti mureza wedziviriro yedenga uchave pamusoro pako uye mumhuri muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

  • Baba Tenzi, ndinosangana nemhando dzose dzetsaona dzakaiswa munzira yangu nemuvengi; Ndinoiparadza nesimba muzita raJesu. Rugwaro rwakatitaurira kuti tidzikinure zuva rega rega neropa raKristu nekuti mazuva ese azere nehuipi. Ndinonunura zuva rega rega vhiki rino, mazuva ese mumwedzi uno, uye mazuva ese mugore rino neropa rakakosha raKristu. Ini ndinopesana nemhando dzose dzetsaona ingave mugwagwa, pasi, kana mhepo. Ndinovaparadza netsitsi dzeWekumusoro soro muzita raJesu.
  • Ishe Mwari, rugwaro runoti maziso aIshe anogara ari pane vakarurama; Ndinonamata kuti kubva nhasi, maziso ako agare ari pandiri muzita raJesu. Ndinokumbira kutungamirirwa uye kudzivirirwa naJehovha. Ndinonamata kuti mweya wako unditungamirire nekundichengetedza munzira dzangu dzose nemuzita raJesu. Pandinobuda, ngirozi dzaIshe ngadzinditungamirire munzira dzangu dzose nemuzita raJesu.
  • Ishe Jesu, ndinorwisa chero simba kana zano radhiyabhori iro rinogona kuda kupedza hupenyu hwenhengo yemhuri yangu. Ndinoraira kuti simba rePaseka rive rakakurumbira muhupenyu hwedu muzita raJesu. Nekuti isu takatakura mucherechedzo waKristu, ngaparege kuva neunoita zvakaipa. Ndinonamata nesimba muzita raJesu kuti rufu rwese kana guva rakaiswa panzira ini kana chero nhengo yemhuri yangu, ndinonamata kuti moto waMwari uuparadze muzita raJesu.
  • Chinyorwa chinoti, kunyangwe ndichifamba nemumupata wemumvuri werufu, handityi zvakaipa nekuti uneni, tsvimbo yako netsvimbo zvinondinyaradza. Ishe, kunyangwe pandichange ndichienda kunovhiringidzika zuva nezuva, ndinonamata kuti hapana chakaipa chingauye pamberi pangu. Rugwaro rwakavimbisa kuti Ishe vaizoenda pamberi pangu uye vachikwidza nzvimbo dzakakwirira. Ndinonamata kuti gomo rega rega renjodzi iri pamberi pangu riparadzwe muzita raJesu. Ndinoraira kuti mupata wese wetsaona waparadzwa muzita raJesu.
  • Nekuti zvakanyorwa kuti chero muti usina kusimwa nababa vangu unotemwa kubva pamudzi. Nekuti hazvisi zvirongwa zvako zvehupenyu hwangu kuurawa nenjodzi yakaitwa nadhiyabhori, ndinonamata kuti iwe uteme zvirongwa zvavo pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
  • Ishe Jesu, ndinonamatira nhengo yese yehupenyu hwangu. Iwe wakaudza vana veIsreal kuisa ropa regwayana pachivanze chavo, uye kana mutumwa werufu akaona ropa, richapfuura. Ishe, mutsinga imwe chete iyi, ndinozvizodza ini nenhengo yemhuri neropa regwayana, iro ropa rinotaura kururama kudarika ropa raAbheri, ndinonamata kuti kana tsaona ikationa, inyangarike nezita raJesu 
  • Chinyorwa chinoti handife asi ndichararama kuti ndiparidze mabasa aIshe munyika yevapenyu. Ndinoraira nesimba muzita raJesu kuti hurongwa hwese hwevavengi kutora hupenyu hwangu nenjodzi hunoparadzwa muzita raJesu. Nekuti Mwari akandiudza kuti ndinoziva mifungo yandinayo kwauri, yakanaka uye haina kuipa kuti ikupe mugumo unotarisirwa. Rufu netsaona hausi mugumo unotarisirwa, Ishe Jesu, ndinonamata kuti chero chinhu chisiri chikamu chehurongwa hwenyu hwehupenyu hwakaiswa nemuvengi, ndinonamata kuti muiparadze nemoto weMweya Mutsvene.
  • Chinyorwa chinoti, nekuda kweZion, handizorore. Nekuda kweJerusarema, handinganyarari. Ishe Jesu, maererano nenyaya yehupenyu hwangu, Ishe, ndinonamata kuti murege kunyarara. Ndinozodza nzira neropa raKristu nekuda kwangu. I cancel every form of tsaona mumugwagwa muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano