Kunamata kunongedzera kumiseve yekurwara

0
1713

 

Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo kurwisa miseve yekurwara. Takatungamirwa nemweya waMwari kusimudza aritari yekunamatira kurwisa miseve yechirwere; Mwari ave kuda kutumira miseve kune iye anotumira uye kununura vanhu vake. Muvengi haana zvimwe zvirongwa kunze kwekutambudza vanhu vakasarudza kutevera Jesu. Kwete kuti vakaita chero chinhu chinotyisa, mhosva yavo chete kugamuchira Kristu saIshe wavo chaiye uye muponesi. Zvakare, kune vanhu vane mukana wakakura wekuve mukuru muhupenyu, nguva zhinji, muvengi anogona kuvadzivisa nekupfura miseve yekurwara muhupenyu hwavo.

Vanhu vacharara Hale uye vane moyo, uye pavanomuka kubva kuhope, vanonamira nechirwere chinotyisa. Chirwere icho orthopedic isingakwanise kutsanangura, zviri kuvhenekera kuti muvengi aita izvi. Chidimbu chemashoko akanaka kwauri iwe wese anga akaremerwa nemiseve inotyisa yekurwara, mweya waIshe, mweya werusununguko uchabuda ndokukusunungura. Museve wacho uchabviswa mumuviri wako, uye unodzokera kune waunotumira kanomwe muzita raJesu.

Izvo zvakakosha kuti uzive kuti muvengi haana imwe ajenda kunze kwekukonzera mhirizhonga, uye imwe yenzira dzekuzviita ndeyekutumira museve wehurwere muhupenyu hwemumwe munhu. Mutsamba, Jobho akazviona, asi Mwari akamutungamira uye akamununura. Mwari akarapa Jobho, kuti Mwari achiri kushanda, achaita zvishamiso pamusoro pehupenyu hwako. Museve wedhimoni uyo hauwane nzvimbo mumuviri wako. Ichadzorerwa kune yarinotuma nemoto muzita raJesu. Chinyorwa chinoti muviri wedu itemberi yaMwari mupenyu, ngaparege kuva nechinhu chakaipa chingaikanganisa, museve uyu uchasiya muviri wako nhasi muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Ndinoraira muzita raJesu, museve wese weurwere wakapfurwa kwandiri nemuvengi ngaubate moto izvozvi. Chivi chose uye kusarurama muhupenyu hwangu zvakandiita nhapwa kumuvengi ari kutambudza hupenyu hwangu nechirwere chinotyisa, ndinonamata kuti netsitsi dzaMwari, mundiregerere muzita raJesu.
 • Chinyorwa chinoti hapana chombo chakagadzirwa kuzorwa neni chinobudirira. Miseve yese yekurwara mandiri inotanga kufa izvozvi muzita raJesu. Ndinonamata kuti miseve yakadaro itange kurasikirwa nesimba ravo pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Yese miseve yedhimoni yakandipfura kuti ityisidzire hutano hwangu, ndinoraira nemoto weMweya Mutsvene kuti vadzokere kumutumiri mumapanga manomwe muzita raJesu. Nekuti ini ndinotakura mucherechedzo waKristu, ngakurege kuva nemunhu anondinetsa, ndinoraira nesimba muzita raJesu, munhu wese anoda kundinetsa nematambudziko ehutano, ndinonamata kuti vabate moto muzita raJesu.
 • Rugwaro runoti nekuti akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu, akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu; pamusoro pake paive nekurohwa kwakatiunzira rugare, uye neronda rake, isu taporeswa. Ndinodudza kupodzwa muhupenyu hwangu nemuzita raJesu. Museve wese wakonzera kurwara muhupenyu hwangu, ndinoraira kuti kupodzwa kwaMwari kuuye paupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Mhando dzese dzemarwadzo dzandinotambura mumuviri wangu, ndinokuraira kuti unyangarike muzita raJesu. Wese museve wekurwadziwa muhupenyu hwangu, inzwa izwi raIshe, nekuti zvakanyorwa kuti miti yese isina kudyarwa nababa vangu, vachadzurwa kubva padzinde. Ndinoraira kuti miseve yese muhupenyu hwangu ifa izvozvi muzita raJesu.
 • Mweya wega wega wekurwara wakapihwa kuhupenyu hwangu, unosungwa nesimba reMweya Mutsvene. Imi mose madhimoni eundonda akaiswa pahupenyu hwangu, ndinokusungisai nhasi muzita raJesu.
 • Kuuya kwese kwehosha inotyisa kana chirwere muhupenyu hwangu hunotyisidzira hutano hwangu, ndinokutsiura muzita raJesu. Nekuti kwakanyorwa kuti, kana mweya waiye wakamutsa Jesu Kristu kuvakafa uchigara mamuri, unomutsa miviri yenyu inofa, nemweya waiye unogara mamuri. Ndinoraira kupinda kweMweya Mutsvene muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
 • Ndinodaidza Mweya Mutsvene waMwari kuti uuye kuzoita hutsanana hwezvakatipoteredza muhupenyu hwangu, uye hurwere hwese hwakaipa nezvirwere zvisinganzwisisike zvichabviswa muzita raJesu. Ndinoraira O Mwari kuti muchaona kurwadziwa kwangu nekushungurudzika, uye muchasimudzirwa kutsiva kumuvengi akaita izvi muzita raJesu.
 • Humwe hurwere kana hurwere hwakasarudzika kumhuri yangu, ndinonamata kuti ufe pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Zvirwere zvese kana hurema zvinorwisa vanhu mumhuri yangu, ndinoraira kuti maererano neni, uchapera simba rako muzita raJesu. Nekuti ini ndinotakura mucherechedzo waKristu, ngapasava nehurwere hwemutsara hunondinetsa. Ndinoraira nesimba muzita raJesu, hurwere hwese hwemadzitateguru hunonetsa vanhu muhupenyu hwangu, ndinoraira kuti ndinoregererwa muzita raJesu.
 • Rugwaro runoti, kana ndichichema kwamuri, ipapo vavengi vangu vachadzokera shure; izvi ndozviziva; nekuti Mwari aneni. Ishe, ndinonamata kuti mundinzwire tsitsi nemisodzi yangu yemarwadzo. Ndinonamata kuti mutsiure vavengi nekuda kwangu. Ishe Mwari, ndinonamata kuti musimuke mukutsiva kwenyu muparadze vavengi vangu vese muzita raJesu.
 • Ndinoraira kuti museve nemaoko ari kumashure kwemuseve ubate moto muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano