Kunamata Kunongedzera Kurwisa Kushushikana

1
23424

Nhasi tichave tiri kubata neminamato mapoints ekurwisa matambudziko. Tisati tanyatsoongorora zvizere mumusoro wenyaya, zvakakosha kuti tipe zvinoreva izwi kutambudzika kuti iwe ugone kuziva kukosha kwegwara remunamato iri.

Kushushikana kunogona kutsanangurwa sechinhu chero chipi chinokonzera kurwadziwa kwakanyanya, kurwadziwa kwekuzvidzwa. Matambudziko anogona kuuya nenzira dzakasiyana. Zvinogona kuuya nenzira yechirwere, denda, kushungurudzwa kwadhiyabhorosi, zvichingodaro. Kazhinji, muvengi pachawo nemaune anomisikidza matambudziko pahupenyu hwevanhu, kunyanya maKristu. Vanhu vazhinji vanotenda kuti kana vangogamuchira Jesu Kristu saIshe wavo chaiye uye muponesi, vakaregererwa kumatambudziko. Zvisinei, icho hachisi chokwadi; muvengi anovava zvekuti tinopa hupenyu hwedu kuna Jesu, ndosaka isu vatendi tichigara tiri panogamuchirwa matambudziko kubva kumuvengi.

Rangarira, hupenyu hwaJobho muenzaniso unoshanda. Dhiyabhorosi angadai asina kufunga nezvekuunza kutambura pana Jobho semuyedzo dai Jobho asiri mushumiri akatendeka waMwari. Muvengi akatenda kuti imhaka yekuti Mwari akaropafadza Jobho zvakanyanya, ndosaka Jobho achishumira Mwari. Ndinotema netsitsi dzeWekumusoro-soro; moto weMweya Mutsvene unoparadza hurongwa hwese hwadhiyabhorosi hwekukuvadza iwe.

Mwari akaraira gwaro remunamato rakanzi Prayer Points Against Afflictions nekuti Mwari anoronga kusunungura vanhu kubva mumatambudziko avo. Chinyorwa chinoti mubhuku raPisarema 34:19 Matambudziko mazhinji ewakarurama, asi Ishe vanomununura maari ose. Mwari vanonzwisisa kuti matambudziko evakarurama akawanda; ndosaka Mwari vakaita sungano yekutinunura kubva kumatambudziko ese. Apo iwe neni patinotanga kushandisa iyi nhungamiro yeminamato, rubatsiro rwamwari runobva kuna Jehovha rwunotiisa muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

  • Ishe Mwari, ndinouya pamberi penyu nhasi kuti ndinyore zvichemo zvangu. Izwi renyu rakandivimbisa mubhuku raPisarema 34:19 kuti matambudziko mazhinji ewakarurama, asi Ishe vanomununura maari ose. Ndinouya kwauri zvichibva pachivimbiso cheshoko iri. Ndinokumbira kuti undinunure muzita raJesu. Matambudziko ose ehurwere muhupenyu hwangu, ndinouya paari neropa regwayana. Baba Tenzi, kutambudzika kwese kwemuvengi kwakaiswa muhupenyu hwangu kuti ndiite kuti ndikukukure ndibve pamberi penyu, nhamo dzese idzo muvengi anoda kushandisa senzira yekukanganisa kundibvisa pamberi pako, ndinonamata kuti neshoko rako , unondinunura kubva kwavari vese muzita raJesu. 
  • Ishe Jesu, ndinonamata kuti mundipe nyasha yekuve ndakasimba pamberi penyu. Chero dambudziko ripi rakakandirwa muhupenyu hwangu kuti rindikonzere kure newe, ndinonamata kuti nemoto weMweya Mutsvene, ubvise muhupenyu hwangu izvozvi. Nhamo dzese dzekushaya mbereko muhupenyu hwangu, ndinouya kwadziri neropa regwayana. Izwi renyu rakandivimbisa kuti hapafanire kuve nemukadzi asingabereki muIsreal, baba Tenzi, ndiri mukadzi muIsreal, ndinokoshesa muchibvumirano ichi kuti handizove mhanje muzita raJesu.
  • Ishe Mwari, nhamo dzese dzechirwere chinotyisa muhupenyu hwangu. Kurwara kwakaramba kubuda muhupenyu hwangu kunyangwe paine kuyedza kwese kuiburitsa, ndinonamata kuti netsitsi dzako nesimba, undiunure muzita raJesu. Rugwaro haruna kundivimbisa kuti ndichagara hupenyu hwangu mumarwadzo ehurwere. Zvandakavimbiswa nerugwaro nderekuti Kristu akaporeswa zvirwere zvangu zvese. Nekuda kwekufa kwake pamuchinjikwa weKarivhari, nekuti akarohwa nekunyadziswa, baba Tenzi, Kristu akapfuura nemumarwadzo ese kuti ndigone kurarama hupenyu hunofadza. Ndinonamata kuti ruoko rwenyu rwerudyi rundipore muzita raJesu. 
  • Ishe Jesu, nhamo dzese dzehurombo muhupenyu hwangu. Simba rese rakasarudza kuyedza kutenda kwangu nehurombo hukuru. Simba rese rakatsidza kuseka nguva yangu yekushandira newe Ishe nekunditambudza nehurombo, ndinouya kuzorwa nemasimba akadaro nemoto weMweya Mutsvene. Nekuti zvakanyorwa kuti, Mwari Wangu achazadzisa zvese zvandinoda maererano nehupfumi Hwake mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu, ndinonamata kuti zvese zvandinoda zviwanikwe muzita raJesu. Kubva ikozvino, ndinoraira kuti masuo erunako, mikova yemukana, mikova yemaropafadzo inotanga kuvhurika maererano nehupenyu hwangu muzita raJesu. Zvirongwa zvese zvehurombo muhupenyu hwangu zvinotorwa neropa regwayana. Ndinoparadza majoko ese ehurombo nemuzita raJesu. 
  • Ishe Mwari, kusuwa kwese kwekutya muhupenyu hwangu, ndinoziva kuti kana kutya kuchinge kwapinda muhupenyu hwemunhu, munhu akadaro anenge asingakwanise kufunga zvakanaka. Ini ndinouya ndichipesana nemweya wekutya muhupenyu hwangu. Ndinoiparadza neropa regwayana muzita raJesu. Ishe, rugwaro runoti nekuti hatina kupihwa mweya wekutya asi mweya wehumwanakomana kuchema Abba Baba. Ndinochema kwamuri nhasi, Abba Baba, ndinonamata kuti mundibatsire kukunda kutya muzita raJesu. Shoko renyu rakati kwandiri, usatya nekuti ndiri Mwari wako, usavhunduke nekuti ndinewe. Ishe, ndinoda kugara ndichikuonai pane zvese zvandinoita, nekuti ndinoziva kuti pandichakuonai, kutya kwangu kuchapera, ndibatsireiwo kukuonai muzita raJesu. 
  • Baba, ndinosangana nedambudziko rega rekutadza muhupenyu hwangu. Simba rega rega rakafunga kukanganisa hupenyu hwangu nekutadza, mune zvangu zvidzidzo, basa, uye hupenyu hwemweya, ndinoparadza simba rakadai muzita raJesu. Chinyorwa chinodaro, uye ivo vakamukunda neropa regwayana uye nemazwi ehupupuriro hwavo. Ndinopwanya mweya wekutadza neropa regwayana. 

Amen. 

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.