Munamato We Guardian Ngirozi Kudzivirirwa

0
2008
Munamato We Guardian Ngirozi Kudzivirirwa

Nhasi tichange tichishanda nemunamato wekuchengetedza ngirozi. Kune murume wese, kune ngirozi inochengetedza iyo yakapihwa Mwari basa rekuchengetedza. Chinyorwa chakanyorwa mubhuku raMapisarema 8: 5 Nekuti makamuderedza zvishoma kupfuura vatumwa, Makamushongedza korona yekubwinya nerukudzo. Ichi chikamu cherugwaro chinoita kuti tinzwisise kuti Mwari vakapfekedza munhu korona nerukudzo nekubwinya, kunyangwe isu takadzikira zvishoma pane ngirozi asi Mwari vakatipa simba pamusoro pavo. Ngirozi dziri kushumira zvisikwa kumunhu, Mwari vanotumira mutumwa kumurume muzviitiko zvakawanda. Nyaya yaMariya muenzaniso wakanaka, apo Mwari aida kuzivisa kuna Maria kuti achazvara mwana wekubwinya, Mwari akatuma mutumwa Gabrieri.

Mubhuku raMapisarema 91: 11-13 Nekuti iye acharaira vatumwa vake pamusoro pako, Kuti vakuchengete panzira dzako dzose. Ivo vachakusimudza mumaoko avo, kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabwe. Uchatsika pamusoro peshumba nechiva; Mwana weshumba nenyoka uchazvitsikirira pasi. Ichi chikamu cherugwaro chinotsanangura mashandiro anoita mutumwa. Ndinoraira nekutengesa kwedenga kuti Mwari vasimbise ngirozi yako yekuchengetedza muzita raJesu.

Iwe uchatsika chinyavada, hauzopwanya tsoka dzako padombo nekuti Mwari vachapa vatumwa Vake pamusoro pako. Hatigone kutanga kutsanangura mabasa engirozi muhupenyu hwemunhu. Kuti murume anova iye ega anorarama sei mutsaona yenjodzi, kuti Mwari vanozotadzisa sei murume kuenda parwendo runogona kutora hupenyu hwake, ese aya mabasa anoitwa naMwari kuburikidza nengirozi dzedu dzeGuardian. Danieri paainamata kuna Mwari, Mwari vakatuma mutumwa kuti apinze mhinduro yeminamato yake uye nekuti ngirozi yakanga yaita simba, muchinda wePersia akabata mutumwa uya akasungwa uye haana kumutendera kuti asvike kuna Danieri. Ipo Dhanyeri asina kumira kunamata nekuti haasati agamuchira mhinduro, zvakapa kuti vatarise nyaya iyi voona kuti mutumwa aifanirwa kuunza mhinduro kuna Danieri akabatwa nhapwa neMuchinda wePezhiya. Mwari aifanira kutumira imwe ngirozi, yaive nesimba uye inotyisa kununura mutumwa kubva mukutapwa kweMuchinda wePezhiya. Ndinonamata kuti nesimba reiye wepamusoro-soro muchengeti wese anenge asisina simba, ndinoraira kuti Mwari vatange kuvasimbisa muzita raJesu.

Ndinoshevedza ngirozi inochengeta iyo Mwari yavakaraira pamusoro pako kuti usimuke uye uite basa raro muzita raJesu. Hakuna simba rerima rinozove nesimba pamusoro pemutumwa wehupenyu hwako muzita raJesu. Paunotanga kushandisa gwara iri pamunamato wengirozi inochengeta, ndinonamata kuti simba raJehovha riuye pamusoro pengirozi yako uye dziviriro yako isungwe muzita raJesu.

Zvinofadza, nepo isu tichifunga kuti vese Guardian ngirozi dzinouya muchimiro chemweya chiri, ivo vanogona zvakare kuve vanhu sesu. Mubereki wako anogona kuve ngirozi yako inokutarisira. Muhupenyu hwaSamueri, Mwari akashandisa amai vake, Hana, uye mupristi mukuru Eri sengirozi yake inomuchengeta. Hana akapa Samueri kuzvinhu zvaMwari apo Eri akamurera kuti akure mumba maIshe. Ndinoraira kuti chero chimiro kana chimiro chinotora ngirozi yako yekuchengetedza, ngavasambo sangana nedambudziko mukuita basa ravo muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

Baba Tenzi, ndauya nhasi kuzonamata kuchengetedzwa kwengirozi yangu inondichengeta. Nekuti zvakanyorwa kuti iwe ucharaira vatumwa vako pamusoro pedu, kuti vachatakura isu mumaoko avo kuti tirege kumhanyisa tsoka yedu padombo. Baba Tenzi, ndinonamata kuti kuchengetedzwa kwengirozi inodzivirira iyo yamakaraira kuti inditungamirire, ndinonamata kuti ive yakasimba muzita raJesu.

Ini ndinouya kuzorwa nemhando dzose dzemuchinda wePersia uyo angaedza kutadzisa ngirozi yangu yekuchengetedza kuzadzisa Kuda kwaMwari kwandiri, ndinoparadza muchinda wePersia nemoto weMweya Mutsvene. Ishe simukai murege vavengi venyu vapararire, zvese zvezvipingamupinyi kana zvipingamupinyi zvingatarisana nemutumwa wangu anokwanisa kudzikisira mabasa avo pamusoro pehupenyu hwangu, ndinonamata kuti muparadze mhinganidzo dzakadai muzita raJesu.

Kubva ikozvino, ndinoraira kuti ngirozi yangu igamuchire simba raJehovah, ndinonamata kuti vagamuchire simba raMwari Wemasimbaose muzita raJesu. Pese pandinoenda, ndinonamatira kuti vanditungamirire, vachanditakura mumaoko avo kuti ndisarovera tsoka dzangu padombo muzita raJesu.

Ndinoraira kuti hapana simba rerima richava nesimba pamusoro pemutumwa wangu, .kubuda kunze kwakakomborerwa muzita raJesu uye kuuya kwangu kuchabereka zvibereko muzita raJesu. Ini ndinoramba kuva nyajambwa kune chero yakaipa mamiriro ezvinhu muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana nemasimba ese engozi, hurongwa hwese nehurongwa hwevavengi kuti vandirove nechirwere chisingarapike chinoparadzwa nemoto weMweya Mutsvene.

Baba Tenzi, ini handizobirwa kubiwa nemuzita raJesu. Kwese kwandinoenda, ndinoraira kuti maoko ako anova mutumwa anondichengeta aende neni muzita raJesu. Ndinonamata kuti mweya waMwari Wemasimbaose unomutsa muviri unofa uuye pamusoro pangu, uye ndigoyeverwa nezvechero chakaipa kana njodzi munzira yangu muzita raJesu.

Ndinokumbira vatumwa vekubwinya, ngavatungamirire munzira dzangu. Pandinofamba nemumupata wemumvuri werufu, ndinonamata kuti ngirozi yangu inondichengeta ive padivi pangu.kuparadza njodzi dzese munzira yangu muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano