Kunamatira Kubudirira Kwemwanasikana Wangu

0
2437

Nhasi tichange tichishanda nemunamato wekubudirira kwemwanasikana wangu. Mwari akavimbisa kukwidziridza vasikana vadiki vazhinji kuburikidza nemunamato uyu uye mwanasikana wako anogona kunge ari mumwe wavo. Zvinowanzo davirwa kuti chero chinhu chine chekuita nekubudirira chinofanirwa kuve chakanyanya kunzi kune murume murume chete. Iyi dzidziso yekufungidzira yakashuvira kugara nesu kunyanya muAfrica. Hazvishamise kuti iwe uchaona mhuri ichishandisa dime ravo rekupedzisira kuona kuti mwana wavo wechirume anowana dzidzo yepamusoro, nepo, vanosiya kusaverenga kuti vabudirire pakati pevanhukadzi.

Kutenda nedzidzo, iko kutenda kuri kukurumidza kuchinja uye vanhu vari kukurumidza kuchinja maonero avo. Mwanasikana wako anofanira kubudirira sezvinoita mwanakomana wako. Mwari ave kuda kuchinja nyaya yemwanasikana wako, Mwari anoda kusimudza vamwe vanasikana veZion vanozodhonza ndima saDeborah, Esther, uye vakaita saRuth. Ndinoraira nesimba rematenga, kuti mwanasikana wako abudirire muzita raJesu. Chese chinogumbusa munzira yemwanasikana wako kusvika pakubudirira, dai moto waMwari Wamasimbaose uparadze zvigumbuso zvakadaro muzita raJesu.

Chimbofungidzira, dai Esteri asina kubudirira, chingadai chiri chiiko kutenda kwake uye kwevanhu vake pamberi pamambo. Zvikanganiso zvinoitwa nevanhu vazhinji ndezvekuti ivo vanotenda Kubudirira kana zita rakanaka remhuri vachida uye vanokwanisa chete kurerwa nemwana mukomana. Zvichakadaro, Mwari anogona kusarudza kushandisa chero munhu kukudzwa kwezita rake. Kana vakadzi vakaita saEsteri vakakwanisa kukunda, kana Deborah akagona kushandisa, kana shungu dzaSara dzaigona kubviswa dzotsiviwa nemufaro, ipapo mwanasikana wako achabudirirawo mune zvese zvaanoedza. Ndinonamata kuti paunotanga kushandisa gwara remunamato, dai rubatsiro rwunodiwa nemwanasikana wako kuti akunde muhupenyu rwamuwana muzita raJesu. Wese mubatsiri wezvekupedzisira izvo zvinofanirwa kuitwa nemwanasikana wako kufamba kuburikidza nehupenyu, wese mubatsiri webudiriro uyo mwanasikana wako waanoda kuva naye parutivi rwake kuti ave mukuru muhupenyu, ndinonamata avo rubatsiro kuti vatange kumuwana muzita raJesu. Funda uyu gwaro remunamato uye mwanasikana wako anozoona budiriro isina kukanganiswa mune zvese zvaanoedza kuita.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pfungwa dzeMunamato:

Ishe Jesu, ndinouya pamberi penyu izvi zvine chekuita nemwanasikana wangu, ndiye zvese zvandinazvo. Mwari akandikomborera nemwana wechikadzi uye iye chikomborero kubva kuna Jehovha. Kunyangwe, ndakaedza zvese zvandaigona uye ndakanamata nemoyo wese kuti ndivewo nemurume mukomana. Asi zvinofadza Mwari kundipa mwana wechikadzi chete. Uye ini ndinonyaradzwa mushoko raMwari iro rinoti vana vangu neni tiri vezviratidzo nezvishamiso. Ndinoraira nesimba rematenga kuti mwanasikana wangu abudirire mune zvese zvaanoedza muzita raJesu.

Ini ndinopesana nemasimba ese anoda kuburitsa misodzi pamusoro pemwanasikana wangu, simba rese rinoda kumubata kuti rimuite risiri chinhu kwandiri, uye nebasa raMwari, ndinoparadza masimba akadaro nemoto weMweya Mutsvene . Kutuka kwese kwehusungwa nehusungwa zvakandishayisa simba, ndinoparadza hutapwa hwakadai nekutuka hupenyu hwemwanasikana wangu, havazove nesimba pamusoro pake muzita raJesu.

Baba Tenzi, ndinozodza mwanasikana wangu neropa rakakosha raKristu. Nekuti rugwaro rwunoti ini ndinotakura mucherechedzo waKristu ngaparege kuva nemunhu anondinetsa. Ndinoraira kuti mwanasikana wangu asazonetsekwe mukutsvaga kubudirira muzita raJesu. Iwe wakaudza vana veIsreal kuisa ropa regwayana pachivanze chavo kuti kana ngirozi yerufu ichizviona, ichapfuura. Nenzira imwecheteyo, ndinozodza mwanasikana wangu neropa rakakosha raKristu, ndinomuzodza neropa rinotaura kururama kupfuura ropa raAbheri. Kana ngirozi yerufu ikamuona, inofanira kunge iri Pasika, kana ngirozi yekukundikana ichiona, inofanira kuita Pasika muzita raJesu.

Ndinoparadza nemoto weMweya Mutsvene zvigumbuso zvese munzira yekubudirira, dambudziko roga roga nematambudziko angangoda kukonzera kuneta munzira yekuBudiriro, ndinoparadza zvipingamupinyi zvakadaro muzita raJesu. Rugwaro runoti ndichaenda pamberi pako ndigoenzanisa nzvimbo dzakakwirira, ndinonamata kuti iwe utungamire pamberi pemwanasikana wangu uye unokwidza nzvimbo dzose dzakakwirira muzita raJesu. Ndinonamata kuti imi muite kuti chikamu chose chakarwa chiteedzere, mugadzirise nzira dzese dzakakombama nemuzita raJesu.

Baba Tenzi, ndinonamata maererano nehupenyu hwemwanasikana wangu, ndinonamata kuti abudirire muzita raJesu. Chinyorwa chinoti avo vanoziva Mwari wavo vachawedzera simba uye ivo vanozoshandisa. Ini ndinonamata kuti mwanasikana wangu atange kushandisa zvisizvo pachikoro. Izwi rako rinoti kana chero munhu achishaya njere ngaakumbire kuna Mwari zvinopa pachena pasina gwapa. Ini ndinonamatira huchenjeri kumwanasikana wangu, huchenjeri hwaanoda kuti ave nahwo kuti abudirire kufamba munzira yehupenyu kusvika abudirira, ndinonamata kuti iwe umusunungurire iye muzita raJesu.

Ndinonamata nezvebasa rake, ndinonamata kuti awane rubatsiro muzita raJesu. Bhaibheri rinoti hakuna munhu anogamuchira chero chinhu kunze kwekunge chapihwa kubva kumusoro. Ndinonamatira simba raMwari uye nekukasira pamweya kuti mwanasikana wangu akunde kupfuura vezera rake, ndinonamata kuti mumusunungurire iye muzita raJesu.

Bhaibheri rinoti, iye uyo anofunga kuti akamira kuti atarise kunze kwekunge adonha, ndinonamata kuti iwe ubatsire mwanasikana wangu kuti arambe akatsiga pamberi pako kusvika kumagumo muzita raJesu. Ini ndinopesana nemhando dzose dzekuvhiringidza dzinogona kuda kutora mwanasikana wangu kubva pamberi pako, ndinonamata kuti zvinokanganisa zvako zvisauye nenzira yake muzita raJesu.

 


Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano