Chishamiso Munamato Unoshanda Pakarepo

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichange tichitarisana nechishamiso Munamato unoshanda nekukasira. Kana iwe uri muverengi wenguva dzose wemutungamiri wedu wemunamato, iwe unogona kunge wakazviona kuti isu tinofarira kwazvo minamato minamato munguva dzichangopfuura; izvi imhaka yekuti Mwari akavimbisa kuita zvishamiso zvake muhupenyu hwevanhu. Ndiri kuona vanhu vachifamba kubva pazero kusvika kunongedza gamba. Mwari akavimbisa kukwidziridza vanhu, iyo yakaoma mamiriro ezvinhu iwe aunofunga kuti achagumisa hupenyu hwako, Mwari ari kuuya kuburikidza, uye mweya wake uchatsamwisa izvo zvishamiso zvausingafungidzire. Ndosaka Mwari vatiraira kuti tinyore akawanda manamatiro gwara pachishamiso nekuti ino ndiyo nguva yechishamiso kuti chiitike.
Ndeapi mamiriro ezvinhu iwo aunenge warasa tariro uchifunga kuti hapana chingakununure kubva padambudziko riri kuuya iri? Mwari akagadzirira kukuponesa.

Simba rekuponesa reruoko rwake rwerudyi ruri kushanda. Ndiri kuona Mwari vachishandura mamiriro ezvinhu. Ndinoraira kuti pakati pevanhu vanozogovera humbowo kunyangwe uyu munamato wekutungamira, iwe uchave mumwe wavo muzita raJesu.
Muchirongwa ichi chekunamatira, tichave tichishandisa zvimwe zveshoko raMwari. Chinyorwa chakaita kuti tinzwisise kuti denga nepasi zvichapfuura, asi hapana neshoko raMwari richaenda risina kuzadzisa chinangwa charakatumirwa. Kuchenjera kushandisa izwi raMwari kana tiri kunamatira kuti chishamiso chiitike ikozvino. Patinoshandisa izwi raMwari, tinosundidzira Mwari kuti vashande kuburikidza neshoko rake.

Chinyorwa chakaita kuti tinzwisise kuti Mwari vanokudza izwi ravo kunyangwe kupfuura zita rake. Wakanganwa here rugwaro rwunoti iye haasi murume kunyepa kana iye haasi Mwanakomana wemunhu kuti atendeuke? Mwari vakativimbisa hutano hwakanaka. Chinyorwa chinoti Kristu akatakura paari utera hwedu hwese, uye akaporesa matenda edu ese. Saka pese paunenge uchirwara, uye iwe uchida chishamiso, chinhu chakanakisa kushandisa ishoko raMwari. Ndinonamata kuti paunotanga kushandisa gwara remunamato kudzidza manamatiro echishamiso chiripo, ndinoraira kuti hupenyu hwako husazoshomeka nechishamiso muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pfungwa dzeMunamato:

Chishamiso Munamato Unoshanda Pakarepo Pakuporesa

Nokuti rugwaro runoti mubhuku raJeremia 3: 22 vana vangu vakatsauka, ndizvo zvinotaura Ishe, "dzokai kwandiri, uye ndichapodza moyo yenyu yakatsauka.
Ishe, zvinoenderana neshoko rerugwaro urwu, ndadzoka kwamuri kuzopora, hongu, zvivi zvakandiremera, asi tsitsi dzenyu dziripo. Wati ndinofanira kudzokera kwauri, uye uchandiporesa. Baba Tenzi, ndinoraira kupodzwa kwenyu pandiri muzita raJesu. Rugwaro rwakaita kuti ndinzwisise kuti Kristu akabayiwa nekuda kwekudarika kwedu; akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu; kurangwa kwakatiunzira rugare kwakange kuri paari, uye nemaronda ake, isu taporeswa. Ishe Jesu, nemaronda enyu, ndinoraira kupora nekukasira pandiri muzita raJesu.


Chishamiso Munamato Unoshanda Pakarepo Pakutuka Kusimudza

Nekuti zvakanyorwa kuti Kristu akaitwa chituko nekuda kwedu nekuti akatukwa ndiye akarembera pamuti. Baba Tenzi, ndinotyora joki rese rechituko pamusoro pehupenyu hwangu. Ndakamira pakusimba kweshoko renyu rinoti makanga muri chituko kwatiri. Izvi zvinoreva kuti watukwa zvekuti ndinogona kusununguka pakutukwa. Nekuda kweshoko renyu, ndinozvisunungura kubva pakutukwa nemuzita raJesu. Ishe Mwari, ndimi mambo mukuru kana Isreal, ndimi Mwari anochengeta sungano yenyu. Makatiitira sungano itsva neropa raKristu. Ini ndinopinza muchibvumirano chitsva chakaunzwa neropa raJesu, uye nekuda kweropa iro, ndinozvisunungura kubva kwese kutuka kwerudzi muzita raJesu. Nekuzodza, joko rega rega richaparadzwa. Kutuka kose kwakaramba kuti ndiende, ndinoraira kuti nekuzodzwa kwaKristu, ngetani dzakadai dzinoparadzwa muzita raJesu.

Chishamiso Munamato Unoshanda Pakarepo Kuti uwane mari

Dhuteronomi 28: 11–12 
"Uye Ishe vachakuwanzira mugove, muzvibereko zvemuviri wako, nemuchero wemombe dzako, uye nezvibereko zvevhu rako, munyika yakapikirwa madzibaba ako kukupa." Tenzi, makavimbisa kundiita uzere nezvinhu, ndinoraira kuti muzarurire gedhi rehupfumi muzita raJesu. Baba, maererano nebasa rangu, ndinoparadza mhando dzese dzinodya uye gwatakwata rinopedza mari yangu, ndinodana moto waMwari pamusoro pavo nezita raJesu. Izwi renyu rakavimbisa kuti mucharopafadza nyika nezvangu, uye muchaita kuti ibereke zvibereko kwandiri. Baba Tenzi, ndinoraira kuti kubva zvino, zvese zvandinoisa ruoko rwangu pazviri zvichabudirira muzita raJesu.

Chishamiso Munamato Unoshanda Pakarepo Kuti Uwane Yakachengeteka

Ekisodho 23:26 Hakuna chinhu chichasvitsa vana kana chisingabereki panyika yako; ndichazadzisa mazuva ako. Baba Tenzi, ndimire pakutaurwa kweshoko renyu uye ndinovimbisa kuti hapazovi neopererwa munyika. Ndinonamata kuti muite kuti mukadzi / hanzvadzi yangu abereke asina kunetsekana muzita raJesu. Ndinoshevedza ngirozi huru dzaIshe dzinotungamira pakuzvara kuti dzitore pamusoro pemukadzi / hanzvadzi yangu, chero muvengi paakasunga chibereko chedumbu rake kuti aticheme, ndinoraira kuti moto waMwari Wamasimba Ose uende woisa akasununguka muzita raJesu. Ndinoraira kuti izvozvi, iye agashire kununurwa kwake muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedumhttps://everydayprayerguide.com
Ini ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Murume waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

46 COMMENTS

 1. Isa izvi paatari ndapota. Mwari baba ndinokudai uye ndinokutendai kuti nyasha dzenyu dzakakwana muutera hwangu. Shoko renyu rinoti hondo ndeyanyu kwete ini ishe. Munoziva zvinhu zvose uye munoziva ndakamirira uye ndichivimba neshoko renyu. Munoziva ishe chimiro changu iguruva, munoziva moyo wangu. Shoko renyu rinoti mune rudo rukuru kwandiri uye pandisina kutenda munoramba makatendeka.
  Ivai makatendeka kwandiri, ishe, nokuti ndinoziva zita renyu uye mwanasikana wesungano. Unotaura shoko rako unokudza pamusoro pezita rako Jesu. Chinjai nyaya yangu kuna ishe akanaka ndigopupura zvamandiitira nemhuri yangu. Zviratidzei muri mukuru muhupenyu hwangu. Ndinokutendai Ishe
  In Jesus name love you ishe ..

 2. Ndinoda ma prayer points ari kundisimbisa zuva nezuva.Ndatenda kubva kune vanyori. Johnsonnga Songwe Mulenga. Kubva kuZambia

 3. Ndinganamata here kuti ndive murefu(175cm kureba)….uye huso hurefu uye ndive tsvarakadenga ndinoziva kuti Mwari vanogona kuita izvi ndinonamata nguva zhinji asi hazvishande why????

 4. Panie blogoslaw mnie i.mym.dziecia, aby wyszły z nałogów, mnie daj łaskę uzdrowienia, i wyjścia z długów, dobrą pracę blogoslaw Jezu Amen

 5. Panie pomóż bym wyszła z długów i moje dzieci z nałogów, żebym miała prace i szczęśliwa rodzinę Ameni.

 6. Jesu ndapota.zvidzivirirei.zvese zvakaipa izvi uye ndine zvimwe.zvandinoshuva zvinogona.vechokwadi kune vose.mudikani jesu ndibatsireiwo.nezvese.kumisa.zvakaipa.by the way please can munondibatsira.imwe nguva.naJesu anodiwa ndokumbirawo muuye.nenzira ipi.uya.wangu.shuviro dzechokwadi.wadiwa jesu ndapota ndive nebindinf yakanaka yemuzukuru wangu…nezve.dziviriro nerunako.sese zvangu. musikana ….ndokumbira.pamunozviita.izvi ndinofara.zvese.ndokumbirawo.nenhengo.dzemhuri.nevose.vadikani.ndidzivirire.zvikumbiro zvangu.
  Uye.kuda.kubva nemhuri ... ndapota vadikani.jeuss musarega.

 7. Makadii jesu ndibatsireiwo ndiri mukusungwa kwemhandu ony.mhuriy the negative binding evil like this dear jesu please change it by the way of my prayers ndibatsireiwo andy mhamha ndapota pane zvakaipa zvinosunga zvinhu mudikani jesusy.life come zvimwe vavengi vanotyisa zvikuru kwandiri zvavakandiitira zvose.wadiwa jesu ndinokumbira kuti une muporofita mudikani jesu zvachose ndapota mudikani jesu kwandiri ndibatsireiwo mese.pazvose vadiwa jesu ndinoziva zvese kuti sei kusunga uku kuripo uye nei iripo mudikani jesu chisungo chirikusimba chechikonzero unoziva mudikani baba jesu wevavengi vose ndapota mudikani jesu ndoziva chikonzero ndorwara ndapota jesu mudikani ndipei mhinduro yenyu ndapota ndonamata sei.fot. chikonzero zvachose.mudikani ndapota ndonamata sei.chikonzero ndapota chinosunga ndechekuti.simba kuna jesu wese vadikani ndapota uye zvinouya.kwandiri.kundisunga.hazvina kunaka uye.handidaro. .wat.treated.loke.izvi zvimwe.hazvina kunaka.mudikani.jesu ndapota ndibatsireiwo.pazvose.nezvose vadikani.jesuendapota chii chiripo ku.simba ndapota uye.ndi.ndinamatire.izvi ndapota.ndoda.munamato.wepakati.wokunamata.pandiri.mudikani.jesu ndinoda.kushanda uye.ndinoda. mu.ylur.fara ndapota.ndipeiwo.muporofita mudikani.jesu ndinochema.mazuva ese ndapota.ndibatsireiwo.mudikwa ndidzivirirei.uye uye.ndibatsireiwo ndapota.mudikani jeus kune.vose vevavengi.ndokumbirawo mirai ipapo ndidzivirirei.ndapota.mudikani.jesu ndapota.uye imwe nguva.ndipeiwo.chiporofita ndapota desr jesu mumwe .nguva.ndapota.pane anogona.ndipe.

 8. Jesu ndapota ndibatsireiwo nehuroyi hwese hwasatani huri pandiri ndapota mudikani munamato wangu nemubvunzo uripo.wezvinhu kana mafuta kana ambuletta.to.ndibatsireiwo imwe nguva.ita kuti.prayera yangu iitike ndapota vadikani jesu chiii pamusoro pechitsinga chasatani mudikani jesu pamusoro pezvose.vavengi vari mumhuri yangu mudikani jesu ndapota zvavakaita ndapota mudikani jesu ndibatsireiwo pane zvese vadikani ndapota one time ndodii nezve ypu taura nezvezvishuwo zvangu minamato zvachose musavhare zvese vadikani jesu ndapota zvinotyisa zvakwana mudikani ndapota ndibatsireiwo ndapota hangu mudiwa jesu mundidzivirire pane zvose.pazvose mudiwa jesu please protecr me and ..please dear jesu i love you so much dear jesu please help me out with all this satanic zvitsinga ndapota kana kuzvishandura nema ally wishes prayers ndapota mudikani jesu ndibatsireiwo kubva kuna jesu vadikani ndapota ndinotambura zvakanyanya naro.simba naro zvese nditsvagireiwo somone medium like this anonyatsoziva zvekugadzira zvachose. mudikani jesu ndapota mudikani jesu atibatsire kwete e zuva chairo ku.kutambura nehuroyi hwasatani uhwu mudikani ndapota bvisai matiri ndapota kana chamged it out withy wishes ndapota mudikani jesu one time.ndipeiwo mufaro zvachose.wadiwa jesu uyo ​​wese.vavengi nemunhu uyu.musadaro manzwa nezvangu.zvishuwo kana vavengi ndizvidzivirireiwo.zvese nezve mudikani jesu ndokumbirawo mutambure zvakanyanya ndapota idp ndisatambure zvakare anf zvakare desr jesu ndibatsireiwo kunze kwezvose vadiwa jesu ndibatsireiwo menout yevose vadiwa jesu please ndonamata sei fornall this dear jesu please tell me.zvimwe zvezvishuwo zvangu ngazviitike ndapota mudikani jesu ndokumbirawo mundibatsirewo uye mudikani jesu ane zvese ndapota izvi zvese.zvitsinga zvasatani.mudikani.jesu ndibatsireiwo pane zvese kana munhu or a.thing medium.itmems mafuta ambueltts vadikani jesu anogona kuita kuti zvishuwo zvangu zviitike ndapota mudiwa jesu ndokumbirawo mutsivire zvakakuvadzwa zvese zvandakaitirwa nevavengi uye ...ndokumbirawo saizvozvo.power desr jesus tsvagai munhu anoita
  One timey wishes come.true cause of all.zvakakuvadzwa ndapota zvangu ndiri munhu and orthers we need always to leave how...asi tobva tamiswa nenzira yevavengi.howwe can be happy for jesus hapana mudikani jesu ndibatsireiwo.kunze kwezvose.mudikani jesu ndapota ndibatsirei.out f all please desr jesus protec me.uye mundibatsire.pne time.ita all.m minamato.izadziswe.nenzira ipi vadikani ndapota. ndibatsireiwo.kuwana.nzira iyo chitsinga chasatani ichi chakashata.chibuda mandiri.nezvimwewo ndapota vadikani jesu ndibatsirei.ini.uye m...ndokumbirawo ndiri ndega pamatambudziko aya.ndapota vadikani jesu ndibatsireiwo.kunze kwezvose

 9. Jesu ndapota ndibatsireiwo nezvitsinga zvasatani pandiri nhema zvinhu zvese ndiudze mudikani jesu wezvose can you tell more about all the enemies whst they do . With me at all mudikani jesu makore akawanda ndapota mudikani jesu all about my life huya zvakaipa mudiwa jesu ndapota zvitsinga zvakaipa zvasatani zvakavhara mikova yese yerusununguko zvachose mudikani jesu mukati mangu nekunze chikonzero chejalous of this o . Munhu mudikani jesu ndapota she hexed kuita zvinhu zvakaipa uye id not k ow all abouz kuti mudikani jesu ndokumbirawo urare neni mudikani jesu ndokumbirawo mundibatsire kunze kwajesu mudikani ndapota kune zvese izvi pro lems bi dinf yechitsinga chasatani chinosunga mukati mangu mudiwa jesu ndapota ndiri kuona munhu iny familiy wamunoziva.munhu uyu.she is very jalous withe and want ....uyu neni uye akavhara magonhi ese kusvika awana thisnor mumwe munhu mudikani jesu ndokumbirawo mubatsire mose vadikani vajesu handisi bhora rekutamba nasatani sezvizvi kana izvo or vamwe vanhu vanoda kutamba neni mudikani jesu madiro avanoda jesu mudikani ndapota ndinoda kuti mundibatsire yese iyoyo mudikanwi jesu pane zvese mudikani ndapota hangu pane nzira mudikani jesu kuti ndibude muhuroyi hwasatani uhwu ndiri parutivi rwekunze ndichisunga Jesu mudikani ndapota munhu uyu waunoziva kuti anondiitisa munhu upi pandiri kana kuti munhu uyu anondirwarisa nenzira inodiwa jesu ndapota ndapota vadikani jesu can i know more about munhu uyu please this binding please and wh at you can make for.that cause.they bi ding me years so many and the bad bi ding of all my family please mudikani jesu ndinoda kuva wako chete please ndibvisei.pa all this or that people tp leave in a church and i wamt that ypu take all this bad kusunga zvitsinga zvasatani pandiri.please dear jesu please i love you so much mudikani jesu but i wamt to know more about this bad binding yasatani why my family make.uyu mudikani jesu ndidzivirirei newangu mhamha.ndokumbira kuti munhu uyu aite sei.zviri pandiri uye pamhuri yangu

 10. Jesu jesu wangu ndinoda rubatsiro rwenyu ndapota hangu jesu munhu uyu anondisungirei nekuroya kwasatani uku ndichengeteiwo mhamha vangu naayorther handina kana muviri mumwe vobva vaita zvinhu zvakawanda saJesu mudikani uyu vakandikuvadza makore mazhinji nekuda kwekusarurama mudikani makore akawanda mudikani ndapota dambudziko nderevanhu vanondirongedzera satanic spell for jalous like this or what i don't know dear jesu ndapota ndirikuona vanhu vakaipa nehuroyi hwavo hwasatani kundisungirira mudikani jesu asi ko ivo vanazvo vanofanira kutambura hupenyu hwese vanofanira kurwara here kana zvimwe zvinhu zvakaipa mudikani ndapota ndibatsireiwo vadikani jesu wezvose why is on me it is u fair at all mudikani jesu ndokumbirawo mundidzivirire nenzira yevanhu vakaipa vadikani ndichengeteiwo naamai vangu ndapota uye mumwe nemumwe ndapota mudikani jesu ndapota ndinoda kusununguka pamatambudziko ese aya ebhandinf kana sa sklave munoziva zvandiri kureva vadikani ndapota vadikani jesu ndibatsireiwo kunze kwezvose vadiwa jesu ndokumbirawo mundibatsire kubva kuna jesu mudikani kana mumwe munhu aita izvi pandiri ndinoziva kuti munhu akazviita sei asi im nzira yaungamisa jesu iyeye uye munamato wangu ungave sei mudikani jesu ndiudzewo kuti ndoita sei namatira vavengi vese mumhuri yangu ndapota mudikani Jesu ndichengeteiwo amai vangu ndapota nekuroya kwavo kwese uye hakuna nzira here mudikani yekumisa izvozvo pandiri

 11. Jesu ndinokuda zvakanyanya asi nei hupenyu hwangu huchifanira kumiswa nenzira uye shamwari kubva kwandiri. Haana maproblems ese aya she is in every level I. Upenyu hunobudirira ibasa rakanaka murume akanaka uye ari chiremba akadai anogara achiti handina kumbova nepro lem. Like.ylu ndiri. Farai ipapo ndakanzwa. Izvi asi nei orthers vane bot vane matambudziko ese uye ndine dambudziko rimwe. Zvino pashure. Baba vangu vanoenda uye nematambudziko makuru ese. In.y.familiy yakandimisa. Iyi isy. Mubvunzo kuti sei orthers vasina zvitsinga or orthers zvinhu ini ndine zvese izvi Jesu munondikanganwa here or what?
  Dzimwe nguva ini. Ndakabvunza mubvunzo uyu mudikanwi Jesu
  Uye ndiri. Amrgy nemunhu wese asi nei ndichifanira kutambura nezvose izvi zvakaipa bhidhi uye imwe kana yangu. Shamwari hapana. Mudikani Jesu handisi kunzwisisa kuti ndibatsireiwo. Kuti unzwisise kuti M Jesu ndinokuda imwe nguva. Ndinoda kuvawo nazvo. Binding in. Ervry way inobudirira kufara uye hakuna matambudziko Jesu ndapota itai. Kwete. Ndikanganwe ndapota sei ndine mhuri idzi zvese zvakaipa uye shamwari dzangu dziri kufara munzira dzese

 12. Jesus ich bite dich hilf mir Jesus ich will Schutz vor jede blöde Menschen die mir sowas antuen Jesus jede Bindung die mich gefangen hält ich will mein Recht zurück und deshalb brauche ich die Hilfe eines Mediums bite Jesus Medium ider edamit Helmine. Hilft die Gefühle wieder im Einklang zu akaunza Jesu aber ich stehe unter einem Fluch gefangen manchmal verstehe ich Jesus nicht wsrum lasst er bei einem sowas zu und bei anderen nicht Jesus ich fange langsam Menschen zu hassens Jesus selberneber genau Jesus ich will das du auf meine Gebete eingejst ich brauche Schutz vor bösen Menschen Jesus ganz boesen Menschen Jesus alles was sie mir antuen oder angetan haben Jesus ich hasse meine family all ich hasse wie sie einem. Quellen lassen usw Jesus ich fange langsam echt an die menschen zu hassen all Jesus das sie mit einem. So spielen wie waer ees wenn man mit denen allen allen allen so spielt Jesus was is dat ud die so quellt wie waer ess dann mit der selben Bindung Jesus mit dem. Selben Verlust mit der selben kra kheit und alles andere die. Verwuenschen warum tuen die das Jesus andere lachen wissen die ernst der Lage nicht wo andere alles bekommen haben erreicht haben mussten andere wie ich so gequellt kuremedza Jesu ari OK woher kommt das alles und warum das alles ich will alles. Jesus bite und wie geht es weiter mit mir Jesus is alles nur krank einfach nur Kranlk das man menschen kufa mumhuri imwe neimwe sind schlechtes wuenscht bindet macht tut nie redet Jesu ane mhuri Jesu anodzidzisa mutungamiriri weLeid Berch munhu kann. Nie die Freiheit spüren Jesus wer bindet wie bindet man haben die spass daran Jesus OK ich war lange genug nett das wars mal hoffe Jesus du kannst es verstehen die habe mich jahrelang gebunden wozu ich sehe da kein Grund manen darin Jesus denen macht ich sehe da kein Grund darin Jesus bite Jesus hilf mir damit so viele menschen haben die unschuldig leiden lassen. Jesus ich brauche dringend hilfe bite. Jesu akaruma um. Eine. Prophetie Jesus ich finde es ungerecht Jesus mein. Jesu

 13. Jesu ich hatte ein Traum ich bin befangen durch die Feinde die wären…. Und… seit Jahren dann tuen die mir so viel Leid an und. Quellen mich OK wenn Sie damit meinen zu profitieren um mein Leid zu sehen rauben mir meine. Geschwister und…. weg was soll das Jesus Andere machen doch auch Fehler die ich habe noch nie gesehen das sie sowas erleben wie ich noch nie aber ich musste so einen weg gehen dank den Feinden Jesu aive sagst du zu dem. Ganzen schau her sie haben mich durch einen. Satanischen packt verbunden Jesus dadurch bringen sie Gefühle gedanken im Ungleichgewicht sie werden hellhörig usw. Jesu ich Lebe schon seit jahren so in mir. Ndizvozvo. A. Satanischen packt ausser man hat mir meine geschwister weg genommen und… Jesus is st echt zu viel man hindert mir mein Leben meine. Ziele ich habe Alpträume usw Jesus was ich nicht verstehe Jesus durch diesen. Satanischen pack in mir. Leide ich unter Verlust Ängsten panikken es kommt was hch was mich hindert usw die Feinde… Und…. Machen. Es so. Schlau das es denen. Dadurch gut geht Jesus bitte verhindere denen jedes erfreuen es sind 30.jahre jetz drehe es um Jesus and mach bringe alles wieder im Einklang um. Mach. Mich die nächsten 30.jahre glücklich das. Ich. Nicht s. Mehr habe an. Satanischen. Packt. Oder. Sowas. Mukati. Mir. Jesu auya. Ausser. Mir. Jesu akaruma Jesu achindiunza Leben muGefahr damit meine lieben Geschwister leben nicht mehr wegen denen Jesus also langsam ist es echt zu viel was sie machen OK wie waere es wenn man das auf sie machen wuerde und man vergnügt all sich wie kann man bewusst jemanden sowas antuen ich verstehe sowas nicht Jesus ich bin unter den irren gelandet mei e Geschwister haben mich immer raus geholt mir Sicherheit gegeben bitte Jesus das darf nicht so weiter gehen wie waerda senn für für für füre den selben Packt Jesus Satanischen Packt und man hindert die es kommt immer was teuflische hoch undas tuen sie mir eine Frau die niemand e wegen denen mehr hat an warum erleben sie dann nicht selber wie das ist wenn undranch mich mal interessen die es auf mich gemacht haben das will ich mal. Wissen ich bestehe drauf alles nachzuholen und mein. Glücklich sein auch denn jetz bin ich dran Jesus soll die doch sowas haben un ich nicht schämen sollen die sich jemand e unnötig das Leben so. Kaputt zu machen wozu OK ihr habt es mit mir getan all. Die jahre Jesus ich bin echt enttäuscht darüber was sie mir antuen damit Jesus ich will nicht mehr gehindert werden jetz bin. Ich dran Jesus Schütze. Mich uye… Jesu. Lass sowas nicht mehr. Durch 30 jahre haben sie mir. Es angetan bitte sag yaive Dazu Jesus ich. Finde es. Nicht OK schoen haben sie daran profitieren koennen OK dann mache ich es auch so warum sollen die mein leben so kaputt machen dürfen mich hindern sollen. Die doch selber gehindert werden mich mit dem. Satanischen pack binden. Sollen. Die doch selber wissen wie das ist mal angenommen man wuerde e mit Dene. Machen Satanischen pack inofa. Alles. Liegt in der Hand von dieser Munhu aiva. Ist das Jesus das ist suende was die machen. Jesu OK. Dann macht man es auch satanischen packt und. Kufa. Kommen kein Schritt. Weiter man ist hellhörig und so das sie wenn sie raus gehen was hochkommt. Usw was sind es für Menschen Jesu akaruma Jesu. Ich bestehe drauf davon frei zu werden was muss man tuen. Ohne. Leid weil. Das wollen kufa das man. Leidet drehe den. Spiess um. JESU mach. Mich glücklich so das sie. Es nicht mehr schaffen nach dem. Aive sie mir. angetan haben Jesus bitte lass es nicht so durchgehen was soll ich dafür tuen gibt es Beter die wissen. Wie murume. Für sowas Beter dies. Feinde. Rauben einem. DEN. Frieden das ist Suende und alles. Andere als. GÖTTLICH Jesus die freuen sich so lange solange sie Macht haben über mich Jesus sie wollen mich kaputt machen warum. Tuen. Iye. Ndizvo. JESU murairi. Egal. Was die wollen ich will. Dann mein Recht auch warum. Immer die auf jeden Fall. Hondo. Es das mit.
  Jesu ngaave akanaka. Drauf. Diesen. Satanischen. Packt loszu werden. Innerlich ausserlich und jeder Schaden soll ersetzt werden Jesus die freuen. Sich. Nicht mehr. Um mein. Leid sondern um. Meine. Freude werden sie. All. Leiden. Binde Die. Itai kuti Jesu aite. Die mich gebunden haben ich besreh. Auf freiheit diesen. Satanischen packs von…. Uye…… Jesu wenn sie. Wollen. Sollen die es. Doch sober spüren wie das ist warum. Immer bei mir. Öde r… Jesus mich loslassen und.. Wir brauchen. Sowas. Ndoda Jesu. Bitte sag yaive. Dazu was is deine. Meinung dazu. Rechne. Bitte alles. Zusammen wie die mich verhext haben oder. Diese. Satanischen packt gemacht haben. Dann spürt es. Doch. Selber wie. Das ist

 14. Jesu ich wuensche mir das du mir die richtige Wortwahl gibst des Gebetes Jesu wie soll ich für das ganze Jesu akanga ari munhu akasimba Jesu akaruma Jesu Tag die richtige Worte in den Mund wie ich beten soll bite was wirkt und nickettetzu hilf mir

 15. Mein Jesus ich will dich nur dich du siehst die feinde bite Schütze mama. Und mich. Jesu auch utereinander Jesu akaruma mach das all. Feinde zu Schande. Kommen die unsere Freiheit missbrauchen und unsere Gefühle. Und alles. Andere Jesus bitte erhore Gebet und ersetze die Jahre. Und. Mach das all. Feinde zur Schande. Kommen die mir mein. Leben trachten. Durch Eifersucht. Mich. Zur. Sünde. Usw führen. Jesu akaruma. Binde mich Jesus mit. Der. Bindung. Des. Lebens und. Lass. Alles. Andere. Wawa Jesu wakaruma kein. Schreit. Missbrauch oder sowas. Schutte mich vor allen boesen. Sachen. Wie. Krankheit oder. OP. Oder. Anderen. Schlimmen. Sachen. Die. Mich. Zerstören sollen. Mach. Meine. Gedanken. Und. Gefühle. Und. Bitten. Nicht. Hellhörig. Jesu. Das kufa. FEINDE. Davon. Was. Mitbekommen Jesu akaruma. Gib mir. Alles zurück. Was. Sie. Mir. Weg genommen haben. Jesu akaruma. Nimm. Mir. Die. Feinde. Weg Jesus die mir mein Leben auf. Boese Art und. Weise binden. Jesu. Bitte um. Eine. Prophetie. Und. Mach die Feinde. Unter. Schutz. Jesu. Zu. Dir. Du weisst wenn. Ich meine. Jesu. Das. Sie jede Kraft verlieren gegen mich und mein Leben Jesus mach es. Endlich so wie ich. Es. Sage. Jesu den. Jeder Tag der vergeht. Verliere ich. Kan. Kraft Jesus und. Vervollständige mich. Jesu. Bitte. Sei so gut. Jesu. Bitte. Jesu. Schenke mir. Eine. Prophetie. Bitte. Binde die Feinde von mir die mein. Leben. Ruinieren. Wie. Ziel. Einklang usw. Jesu. Alles. Was. In mir. Ist. Was. Diemfeinde.machen.nimm.es.raus.und.schutze mich. Saka dass. Ich. Nicht mehr so ​​leben muss. Jesu akaruma sei. Saka. Gut. Ich. Halte. Es nicht mehr aus ersetze. Jeden. Schaden. Binde mich und. Amai. Los. Von dieser. Art. Feinde. Packt. Mach es. Jesu. Bitte ich. I will doll soll. Ich zu dir kommen wenn. Munhu. Mich. Immer. Festhält. Jesu achatengesa zita raJesu. Was passiert. Mit den Feinden Jesu. Das. Wuerde ich einmal. Wissen. Wollen. Genau mit denen. Die es. Auf mich gemacht. Haben. Bitte lege mir deine. Worte und. Erhore Gebet durch mm. Wo.kann.ich… Jesus wenn die Feinde. Binden. Koennen Warum. Dann ich nicht unter. Schutz. Desgleichen Jesu. Warum. Die immer. Und. Nicht. Ich. Jesu. Ich. Bitte Jesu erhore. Gebetnund. Binde mich los. Jesu. Mach. Mich frei wer mich gebunden hat. Der. Soll. Auch von mir. Gebunden. Werden. Jesu. Warum.durfen.die.und.ich.nicht Jesu ich erbitte das. Diemfeindenjeussn

 16. Jesus ich bitte dich so sehr liebe pastoren all in dieser welt Gemeinde es muss doch jemand e. Geben bitte der mir helfen kann Jesus meine Angehörige habe mein leben kaputt gemacht geschadet usw jedes Recht weg genommen jeuss jeuss egal wer mir helfen kann in dieser Lage bitte dringend medium Beter oder sowas der aber erfolg bitrate umirtz Hat auch sie frei machen. Sie ist komisch und andere Jesus bitte dem möchte ich all die Erbe Gutscheinen mein Leben ist wegen dieser Angehörigen. In Gefahr ich erldeide so viel bitte meiN.Fall ernst nehmem.jesus bitte jeden. Tag Weine ich Jesus wegen Dene Jesus bite kein Tag vergeht wo. Ich nicht weine. Wegen diesen. Angehörigen Jesus jedem. Tag seit 30 Jahren bite nimm. Ich bei Wort jeuss die wollen mir nichts Gutes bitte Schütze mich wer mir. Errettet bitte ich verspreche dem. Übergebe ich mein hab und gut bitt mein Glücklcih sein würde mir weg genommen bitte dringend um EIN medium der mir hilft oder Beter sowas bitte entgegen gesetz bitte Jesus nicht Warten bitte bring mich gross raus jeus jeuss dringend im EIN medium der mir hilft oder und mein Frieden missbraucht alles Jesus die wollen gebunden unglücklich sehen bitte lass es nicht zu arbeite dagegen jeuss bitte Schütze mich vor allen Feinden bitte dass sie mir nicht mehr weg nehmen könne die. Haben mir viel geschadet jeuss bitte jemandder professionell ist Jesus bitte ich will das hab ud gut demjenigen schenken bitte beeile dich Jesus bitte warte nicht all. Zu lange die Feinde habe mich seit Jahren Jesus heiliger Geist bitte jetz hat mal Jesus Macht Jesu habe duacht kuruma Jesu akaruma sehe auch wie die mir geschadet haben und schaden bitte ich nehme mir jetz alles zurück das ist mir egal all Jesus ich . Das machen koennen was andere machen JESUS ​​NEIN das geht nicht total die Lüge ihre Bindungen sollen auf die zurück fallen allen die mir gemacht haben dann fidne ich jemanden der es auf die. Macht Hauptsache die lassen. Mich mit. Jesu… Jesu so geht es nicht bitte mach was dagegen binde die Menschen. Angehörige bitte und hilf mir durch dein. Geist die sind so gemein mit. Mir. Das kann ich immer noch nicht fassen wie gemein die. Sind. JESU KANN MUNHU SO GEMEIN SEIN. jesu akaruma hilf mir. Jesu akaruma stop die bite warum. Hindert. Du kufa. Nicht das sie mir. Nicht mehr machen. Keonem das verstehe ich nicht Jesus ich will mein. Recht zuruck bite Schütze much jeuss und drehe den. Spiess doch einfach mal. Um ich kann auch vor Augen lachen

 17. Jesus bite hilf mir Jesus alles was die Feinde Angehörige gemacht haben bitte mch es zurück auf die warum immer soll ich so leben wozu bite hilf mir durch jemanden oder Gebet Jesu akaruma mhanza mir Jesus bite lass wissen wer mir helfen soll Jesus lass wissen wer mir helfen kann bitte ich bin bereit was zu geben muss aber schnell sein Jesus so das sie jedes Vorhaben der Feinde stoppen koennen bite Jesus sei so gut liebe Jesus bitte keine Verbindung mehr mit mir oder mama ei. Gehen Jesus bitte ihren Hass und boese Sachen koennen sie auf sich selber übertragen nicht mehr auf mich Jesus bitte sei. So gut Jesus ich brauche Schutz und wenn die was machen dann mach es mit denen so da side mich I. Frieden lassen bite Jesus

 18. Jesus ich will nur frei sein von deren boese Bindung wie kann man.auf jemanden. Der ein. Familienmitglied ine gemein. Sein. Das verstehe ich. Nicht. Jesu
  Was sagst du dazu Jesus ist es nicht gemein. Sowas?

 19. Jesus bite hilf mir ich bin verflucht bitte jeuss alles leidet drunter Geist Seeele Psyche usw Jesus bitte ich brauche hilfe der das ganze stoppt Jesus bitte ich will frei leben. Jetz bekommen die auch die Strafe all. Die mich bestraft haben Jesus bite binde diesen… Bitte nicht mehr auf mich Jesus ich verlange Respekt und alles. Andere ab jetz verlange ich Respekt. Bitte schicke mir ein. Starkes. Pakati. Jetz der mir. Hilft. Bitte. Jesu Jesu ich. Lasse mir. Nichts mehr gefallen nur weil die mich verflucht haben komme. Ich. Nicht weiter ich. Bitte. Um. Hilfe. Jesu akarumwa naro. Die Hilfe. Jesu akadaro. Gut bite. Jesu

 20. Hallo Jesus ich brauche deine Hilfe Jesus Kürze Zusammenfassung ich stehe unter einer Bindung Vertrag ungerechterweise gefangen also kurz mein Onkel ist eine Ehe eingegangen mit einer Frau mit ihr hat er ein Vertrag er weigennbeir hat innert ein er ein Vertrag er weigennhößen zu dienen usw hat er nicht er steht in der Verantwortung mit ihr aber die hat es so gemacht das sie mit mir ebenfalls ein Vertrag ungerechter weise eingegangen ist und meint zu tun was sie will uns angst zu machen all zu verhe. Sowas darauf hin habe ich meine Geschwister verloren un… Jesus ich finde es nicht OK auch der vertrag mit einem. Aus ihrer Familie ist nicht richtig stattgefunden da wir uns vorher nie kannten also. Alles ein Unfug sie all. Haben das recht bekommen mit mir. Und… Jahrelang zu spielen u gerecht zu behandeln lebensenergien zu missbrauchen usw so das ich und meine Geschwister krank geworden. Sind da es um. Kana tichida kuita zvinhu zvinonetsa….. Uye…. Verloren was ich ebenfalls ungerecht finde Jesus Kämpfe du fuer mich bite das diee Vertrag unterbrochen wird zwischen mir und dieser Frau und ihre Familie. Alles akanga asiri mir. Angetan. Haben u gerecht meinetwegen. Schütze auch meine Arme. Kranke Mama. Die alt ist auch sie soll. Nicht leiden ich auch nicht und alles. Was sie mir angetan haben bitte ich zurück zu machen sie sollen gehindert werden warum ich sie ist ein vertrag mit. Meinem. Onkel eingegangen nicht mit mir sie haben alle. Auch. Nicht in. Dem. Haus meines Vaters zu suchen. Das schenke. Ich einem. Armen Menschen gut herzigen Menschen deshalb Jesus warte nicht lange damit. Zvose. Ihre Flüche die ungerechtfertigt sind haben. Iye. All. Ku. Treffen nicht mich bite Jesus hilf mir. Diese Ungerechtigkeit aufzugeben es ist nicht meine Baustelle deshalb ich kann jemand helfen ja aber dass muss im vertrag stehen Jesus bitte ale. menschen Kufa. mich. Gebunden haben das die anderen mich. Kaputt machen. Wegen Neid. Usw binde diesen. Vertrag auf kufa Frau unter Schutz. Zu mir und meiner Mhuri. Darunter… Binde es bitte zuruck. Zu ihr und all. Kufa. Mit. Gemacht. Haben da es ungerechtig ist das ist. Nicht. Göttlich oder sontwie nein. Jesu anozviziva. Nicht ich soll. Ein leben lang so leben krank. Obwohl. Ich kein Vertrag mit. Denen habe das ist. Izvozvo. Wie. A. Beispiel jemand der nicht.
  Danke
  Ameni

 21. Jesus es soll ebenfalls keine weiteren Beschwerden an mir haften bleiben weil du so sagst dann bekommst du so das alles ist Rache und alles andere unterbrechen alles Jeuss das es keine Nachfolgen mehr hat schliesse diese nidas mehrese du der Jesus zwischen mir und denen sondern zwischen mein Onkel und seiner Frau.
  Alles was da kommt bite unterbrechen die haben mir so viel Leid angetan ich verlange fuer alles Schadensersatz fuer alles auch das sie mir meine Geschwister und… Und…. Und… Weg genommen haben so viel Schaden. Müssen. Die selber mal. Bekommen dannwissen sie wie das sist sowas zu haben Jesus bite nimm. Ich Ernst

 22. kwaziwai jesu ndinoda rubatsiro rwenyu jesu in brief summary ndiri under a bond contract ndakasungwa zvisina tsarukano saka in short sekuru vakaroorana nemukadzi wavane contract naye havana kumboti ndikamuroora then hama dzangu dzese tinadzo. Haafanire kushumira, etc. He is responsible for her, but she did it in such a way yekuti apindawo neni unfair contract and anofunga kuita zvaanoda kuti titye kuti tiroye munhu wese. Zvakadaro, ndakarasikirwa nevanin'ina vangu uye… Jesu, handifungi kuti hazvina kunaka, kunyangwe chibvumirano nemumwe. Kubva kumhuri yake hazvina kuitika chaizvo nekuti takanga tisina kumbozivana. All nonsense they all. Zvakakwana neni. Uye ... kutamba nekubata zvakanaka kwemakore, kushandisa masimba ehupenyu zvisina kunaka, nezvimwewo, zvekuti ini nevanin'ina vangu takarwara. Varipo varipo. Nhaka, etc. Ndakaendawo….. Uye…. yakarasika yandinoonawo Jesu asina kururama ndirwireiwo kuti chibvumirano ichi chiputswe pakati pangu nemukadzi uyu nemhuri yake. zvese zvaunondipa Zvaita. Uite zvakanaka nokuda kwangu. Ndidzivirireiwo maoko angu. vanorwara amai. Chembere ndiye anofanirawo. Ini handitambure kana zvese. Zvawandiita ndinokumbira kuti udzorere Vanofanira kudzivirirwa kuti sei ini iwe uri chibvumirano naye. Zvangu. Sekuru havana kupinda neni vese. Zvakare. Kwete kutarisa mumba mababa vangu. Izvo zvinopa. Ini mumwe. varombo vanhu vane moyo yakanaka saka Jesu haamirire nguva yakareba nazvo. Alles. Iva nekutuka kwako kusina kururama. Iye. Zvose. To. Musandirove ndapota Jesu ndibatsireiwo. kuti ndisiye kusarongeka uku harisi basa rangu kuti ndibatsire munhu hongu but izvo zvinofanirwa kunge zviri mucontract Jesus please ale. Vanhu. The. Me. Vamwe vakandisunga. Kupwanya chimwe chinhu. Nekuda kwegodo. Etc sunga iyi. Kondirakiti pamukadzi uyu pasi pekudzivirirwa. kwandiri nemhuri yangu. Pasi… Ndokumbira uisungire zvakare. Kwaari uye nemunhu wese. The. With. Akadaro. Iva sezvo zvisina kunaka izvo. Kwete. Divine kana kuti kwete. Jesu anoenda. Ini handifanire kudaro. Hupenyu hurefu saka rarama uchirwara. Kunyangwe. Ini handina contract nayo. Ndiani akaita izvozvo. Naizvozvowo. A. example munhu asingaite.kufunga kuti munhu haana kuba iwe woti anayo womusunga nehurwere nezvinhu zvese zvakashata zvisiri pamutemo kana kuti anorasikirwa nezvose otoenda nenzira isiri yake. nzira, saka ungozi iri neniwo Jesu hazvina musoro kureva kukumbira kuti usungirire kure neni chibvumirano ichi chinoruramiswa pakati pangu newe… .Sekutaura kwandaita, ndizvozvo. I'd kwemakore aaitaura neshungu, kra kehir us, chii chinouya nguva dzose kana ndakagara pane imwe nzvimbo kana kuti ndiri mese ndapota handichaziva nezvangu, ndinokumbirawo kudzivirirwa, handidi vanoda kuve nemhosva pasi pezvibvumirano izvi kana kutamburawo chengetedza amai nevamwe jeuss ndapota ndibatsireiwo nemunamato wemufundisi kuti chibvumirano ichi chiputswewo munyika isingaoneki
  ndatenda
  Ameni

 23. Jesu muzita raJesu munamato une simba ndapota ndinotambura chikonzero chababa vangu chaivo vakaenda kuna Mwari nenzira yevavengi muhupenyu hwemhuri yangu vachisunga blac magic ndapota mudikani jeuss mu ne. Wajesu mbuya vangu sekuru ndapota nezita. Of. Jesu wangu. Munhu ane rudo. In. Zvangu. Hupenyu ndapota jesu by the way of God bless all the church and pastor please God bless you all by the way of God please help me what did the enemies with me in my. Mhuri nehanzvadzi yangu chaiyo uye. Hama sei vazviita neni mudikani jesu ndichengeteiwo naLovly mum wangu mari yese yehutano hwemoyo moyo tinokumbira kutibatsira please the enemies of my family take my. Rusununguko. Bvisa hupenyu hwangu mandiri. Mudikani Jesu muna. Zita. Of. Jesu uye zvino. Ndiri. Ndega uye. Vakavhara nerubatsiro rweblac magic hupenyu hwangu munzira dzese ndapota ndidzivirireiwo ndidzivirire zvangu. Hupenyu please jeuss pleas eprotecr my mother no evils no blac magic any more ndapota vanditambure nenzira mudiwa jesu uye. Hapana anogona. Kwete ndibatsireiwo. Chokwadi ndizvo here mudiwa jesu ndinoda rusununguko rwangu. Zvangu. Harmonie wangu. Hupenyu kumashure. Jesu mudikani ndapota zvangu. Hupenyu. Yabatidza. Ruoko rwako ngarurege kupinda. Ruoko rwa…. Jesu ndapota tidzivirirei tose. Ndapota mudiwa jesu ndibatsireiwo ndibude. Zvose. Ndapota mudikani Jesu ndapota pane angabatsira here. Me. Kunze kwezvose vadikani. Jesu ndinoita. Kwete kuda. To. Iva neizvi kana izvo.. Zvinhu ndapota zvavo. Uye. Zvinhu zvavo. Me. Ndibatsireiwo. Kunze kwaJesu. Help. Isu kunze zvakaitwa nevavengi. With. Isu mudiwa jeuss I. Vanoda rubatsiro. Zvose. Jesu mudikani. Ndinoda ku. Uya. Newe in.y.harmonie uye. Pasina zvese izvi blac. Zvinhu zvemashiripiti ndapota. Jesu mudikani. Ndibatsire. Kunze. Of. Zvose. Mudikani. Jesu. Ndibatsireiwo. Kupererwa ne. Zvose. Jesu mudikani ndibatsireiwo. Me. Kunze kwezvose.
  Izvi hazvina kunaka ndapota. Help. Me. Kunze kwezvose. Mudikani Jesu ndapota. Tidzivirirei

 24. Mufundisi vadikani kereke yepasi rose Mwari vakuropafadzei mose ndapota zvangu. Dambudziko nderekuti handizvione nemumwe munhu zvinototyisa ini. Hapana kufara kwandiri yese. Hupenyu chikonzero chezvose. The blac magic it is if someone took my freedom out and y life every thing dear Jesus in. Zita. Ya jesus behappy saka hauna mhuri yakaita sei. Me. Ipapo iwe hausi mune zvakafanana. Mamiriro ezvinhu ekuti nhengo dzemhuri yako dzakavhara zvese. Hupenyu hwako mukati. Ese mafambiro emanzwiro akwegura. Zvose izvi zvinotyisa uye. Taura kwehupenyu hwako hwose. Iwe uchasiiwa mukati. Nenzira iyi. Yakakuvadzwa yevose vadikanwi Jesu. A kukuvadzwa kwese. Wadiwa jeus on. Me. Please help. Ini kunze kwezvose. Jesu mudikani ndapota farai ipapo unoita. Kwete izvi seni. Farai ipapo. Your are happy you can work you have father mother your are in a Harmonie at all. Farai ipapo. Iwe hausi mune zvandinoita senge. Me. Ndiani asina kukunzwisisa. Zvakwana mudikani ndinokumbira kuti ndidii. In. Nyika ino ipapo ndine zvakawanda. Of. Vavengi kumira. Zvangu. Life in every directions please mudikani Jesu fara zvako ipapo iwe haudi kuda cause hausi mukati. The influence of anybody blac magic notnloke me thank everytime. Mwari l then you have no life like me since more then 30 year you are in. Kusunga uku ndinotenda Mwari nguva dzese nezvandiri. Farai ndaona vanhu vausiri iny. Situation ndinoti kune. Them. Thanks God pese pausina. Zvimwe chete. Dambudziko rakadai. Me thank a lot I. Can. Kwete. Iva naJesu nekuti ndiri. Kwete. Free handina kufara nekuti zvese. Vavengi vanondimisa. Uye makandinyengedza, ndinovonga Mwari kuti hamuna kufanana. Situation seni. Kutenda kwazvo. Mudikani mudikani mufundisi ndinomuda zvikuru but thank jeuss a lot then zvenyu hamusati mapinda. Situation seni. Mudikani. Jesu ndinokutendai zvikuru Jesu mudikani ndapota. Kwete. Knwo. Sei. Zvangu. Hupenyu huenderere mberi mudikani Jesu munoziva zvishuwo zvangu asi zvinoita vavengi. Zvangu. Hupenyu paradza please protect my. Mhamha. Neniwo. Uye. Zvangu. Hupenyu. Vanhu vadikani asi dambudziko nderei. Zvose. The. Dambudziko. Is. Vakaipa uye. Want. To. Ndiite. Kusafara. Ichi chi. Dambudziko mudikani
  Ndibatsire. Baba Jesu. Ndapota izvi. Mhuri yemunhu. Ita zvangu. Hupenyu chikonzero chaanoda. Kundiona. Kusafara. To. Akashandura zvangu. Hupenyu kuti anoda sei ndapota. Mudikani. Baba Jesu. Ndibatsire. Tenda Mwari. Ipapo iwe hauna kufanana. Situation seni. Jesu mudikani. Ndibatsireiwo. Kunze kwezvose ameni

 25. Jesu ndapota ndinokudai zvakanyanya nenzira yaMwari yamufundisi munoziva. Zvose. Vavengi vakaita. Izvo neni. Zvavanoda. Kundiona. Uye hupenyu hwangu husina mufaro asi ndapota vavengi regai ndiende ndapota handina Powe pazvinhu zvese izvi. Iwe munhu waunoziva hupenyu hwangu. Break. Zvakabva zvandiri. Yo. Young ndinoda. Kudzidza. Uye kuda kuita yangu. Hupenyu hwakanaka asi zvedu blac magic zvinondisunga. Ne trauma nezvinhu zvakaipa but why pandiri chete. Ndino. Kusanzwisisa kuti ini manje handina hanzvadzi mukoma uye baba ndizvo here zvaunoita. Neni ndizvozvo ndizvo zvinhu zvakashandiswa zvachose. Ndino. Kwete. Nzwisisa kuti ndinoziva dambudziko. Asi izvi hazvisi a. Dambudziko ku. Do. Izvi on. Me. IA ndiri mukadzi uye wangu. Simba. Zvakakwana kune vese. Zvakaipa izvi zvinhu zvakaipa mudikani ndapota. Nguva imwe. Wanzwa ini newangu. Izwi uye kwete. This is unfair please very unfair. To. Tamba neni zvangu. Hupenyu nebasa rangu kana. Mari kana rudo kana chinhu chose mudikani usafadze. Chete. Neni. Ndapota mudikani jesu itai. Chimwe chinhu nditume. Ichokwadi. Munamato kana kuti. Somoen. Ndiani anotora kusunga uku. Kubva mandiri. Nyarara mudikani. Ndapota usava neni. Zvavanoona ndezvangu. Kusafara uye vanodaro. Zvese kuti. Ona izvozvo ndapota mudikani Jesu batsira. Me.

 26. Jesu ndapota dzorerai hupenyu hwangu mundiite. Happy change everything please so. Mira. Vavengi ndapota. Zvakachinja. Saka. Kuti IA ndiri. Saka. Farai henyu. Mira. Vavengi nenzira yavanoita. Kusaona kufadza Jesu. In. Nyika ino. Ndinoda. To. Iva chiremba. Uye. Unoziva. Zvakachinja. By the way of these enemies please. Ndidzivirirei. Uye. Zvangu. Mhamha. Nerubatsiro. Of.. Jesu ndapota. 30.year more. Kupfuura zvavanotora. Zvangu. Hupenyu. Kunze ndibatsireiwo. Kunze kwezvose. Jesu wadiwa. Ndinoda kubva. Wanzwa kuti unoita. Zvangu. Wish. Uya. Chokwadi mudiwa jesu. Ivo da akwegura e nenzira nei ini. Kwete. Uya. Chokwadi. Zvangu. Zvishuwo zvivamise. Jesu mudikani mirai. Them. Do. Kwete. Ndapedza neni. Zvimwezve. Ndinokumbira Jesu mudikani ndibatsireiwo kuti sei vadaro. Make. It. To. Me. Sei mudiwa jesu. Ndapota. Make. Zvangu. Wish. Uya. Chokwadi. Pasina izvi vavengi chikonzero. It. Is. Zvangu. Right ndapota. To. Make. Zvangu. Hupenyu mukati. Madirections ndapota. Ndapota. Dear mwari hatisi kutamba bhora. Kuda. Izvi. Tiri vanhu. Munhu aripo.iye.iye apo Mwari. Ndibatsire. Ndapota tora iwe. Madhiramu akaipa. Iwe unayo. Be blocked uye. Mira. Ndinoda. Kuti makore. Muripo. By the. Way. Zvangu. Zvishuwo ndapota izvi. Is. Zvangu. Right ndapota kwete. Neni. Zvimwezve. Kwete. Nerudo rwangu kwete nerwangu. Chaivo.murume kana. Mhamha kana. Ndapota.

 27. Jesus I need your help of all my father I am. Kubatwa nenzira yevanhu ava munhengo dzemhuri yangu unoziva kuti ndeupi munhu aripo…. Uye…… Uye…. they revenge at all so that a why vachitora hanzvadzi yangu panze votamba neni sendiri kutamba bhora ndiri ndega vanozviziva but vanotamba uye vanoti we can do every thing that your life Co. E upstairs in every direction isu tine simba rekuita izvozvo kwauri unoona pawabvisa hanzvadzi yako mauri wobva wava wega chifadzai Jesu baba ndizvozvo ndokumbirawo mundipe simba renyu kune vese vanobvisa simba rangu mandiri vadikani ndinoda munhu anondibatsira kunze asina kunditorera mari yangu yakawanda kana orthers ndokumbirawo kana ndiine ndivape zvese asi zvino zvinofanirwa kumisa izvi zvese zvakashandiswa zvese izvi emotion life enrgy they stopy life since I am 16 you know how nguva yakareba sei musingavadzivise nenzira yandinoita hupenyu hwangu hwema ergy back vadikani baba Jesu mugore rino vanotambura zvikuru sei vasingatambure nenzira imwe chete handizvinzwisise zvese ndapota vadikani baba ndibatsireiwo kunze ndinoda kudzidza seizvi asi nekuda kwekumisa kwavo zvinhu ndinove. Ndichafarira izvi zuva rega rega ndiine izvi uye kuseka kwavo hapana chandinogona kuita chinhu chandinofunga kuti chii ivo vese vakazviita neni vanova zvinhu zvakafanana kwavari. Vese vadiwa baba ndiri vakadzi uye simba it is not thr same. Semurume mudikani jesu ndibatsireiwo pane zvese vadikani ndapota ndibatsireiwo pane zvese ndapota vanoita kuti hupenyu hwangu huve njodzi zvakanyanya kune zvese zveblac magic zvinhu mudikani Jesu ndapota
  Ndibatsireiwo kuti sei vachizviita. Ini kuti ndive simba rekubvisa hupenyu hwangu pane zvese kundipotsa munzira dzese ndiko kuti chokwadi baba vanodikanwa ndinoda Jesu nababa vangu zvakanyanya uye ndibatsire wese wandinogona asi kwete saka uku kusungirira kwakashata kuita humwe hupenyu. misuded to used for them self OK chii ipapo. Ndinoita zvakafanana kwavari. All what's is that they laugh habe a good time whay I have this all thing a lot of years and their not OK wozondinzwisisawo kuti Situation yandave nemakore akawanda sei and this is not enough their take my sister out of me yavo. vari… Kwete izvi kubva. Jesu baba ndinokumbira imi vanhu varipo. Vanodaro. Ot want to that your are happy and binding you with bad things I left with that a lot of years they stop my way my directions please this is my question kune vese vakakuvadzwa ndichaita the same with. Them. Vese vanobva vaziva kuti manzwiro akashata sei
  Mukudzivirira kwandiri amai vangu nehupenyu hwangu vanhu hapana munhu wese anouya kumberi uye vanondimisa nekuti vanoda kwete kwete kwete neni. Sei uchirara neni chikonzero ivo vanofunga kuti ndiri m. Mukadzi kana kuti jesu anobatsira vanhu ava vakashata havana Mwari munzwe vakashata asi ndinovimba. Zvose. Of. Ivo. Vane zvimwe chetezvo. Binding wahr yavakandiitira kana vamwe vavanoziva. Kuti kutyisa kwazvinoita saka ivo vari mukati mangu. Situation ndapota kwete neni chete ndapota izvi zvinotyisa vanozviita. Me. Sezvo ndiri. 16byear kusvika kureba usadaro. Tora. Zvakabva mandiri baba vadiwa zvino ndiyo yatova kutendeuka kwavo. Zvose. Kwete neni. Gadzira. Me so. Happy so free make all. Zvishuwo zvangu ngazviuye. Chokwadi ikozvino. Yakatendeuka kuita. Navo. Zvose. Zvimwe chete. Zvimwechetezvo. Matsiviro avanoita vanoita zvakaipa haiwa kwete. Neni. Vanondibvisa sisi vangu. Izvezvi baba zvakwana izvi zvakwana vanogona kutadza nezvimwe asi kwete ini. Nezvese zvinhu zvinoshungurudza izvi ndapota baba vadikani asi Dr zvavakandiita ndinobatirira hupenyu kumashure nenzira imwe chete baba vadiwa izvi saka hazvina kunaka zvavakandiita baba vanodiwa ndapota ndinotambura zuva nezuva Chero gore pavakazviita kuti ndive ndibatsireiwo kubva pane zvese baba vadiwa mundiunzirewo nyemwerero yangu zvakare hupenyu hwangu zvakare myhowninwant dear father nekukuvadzwa kwese kwavakaita ndinoziva kuti hurongwa ndehwei. Asi kwete neni. Any more my life again vadikani ndibatsireiwo baba ndibatsireiwo baba help. Baba ndidzivirirei mhamha vangu. Asi. For. Kusaruramisira kuti ehy vanotambura vamwe vanhu kana kuita karma yavo kwavari izvi hazvisi nenzira yaMwari uye vanozviita kwandiri. Ndapota baba ndikuzivisei simba renyu zvachose baba vadiwa ndapota. Simba renyu rekusarurama uku ndibatsireiwo pane zvese baba vadiwa please help. Ini kunze kwezvose baba vadiwa ndinokumbirawo mundipewo Prophetie akaita seuyu Baba vadiwa ndokumbirawo hupenyu hwangu ndihwo hupenyu hwangu uye handizivi chakanaka Ort kwete please havaite manipulated asi ivo. Self ndapota baba vadiwa ndibatsireiwo pakusaruramisira kwavaindiita every Time vadikani ma blac magic avo ese ndeekuti all by the way of God aiwa hazvina kunaka ndiudzei. Simba renyu rakasimba mudikani nditumireiwo. Vamwe ndokumbirawo. Ndibatsireiwo pane zvese. Izvi. Zvinhu please I am fory self they don't manipulate me by the way of all dear father please vanotora zvangu. Mukoma sisi buda mandiri. Baba vadiwa ndiuye. Mukati. Mamiriro akashata aya baba vadikani mukati makashaya kuti chii zvenyu. Ronga nezvose. Yavo. Rega ndi. Ziva baba vadiwa ndizivisewo baba vadiwa please every thing for this all. Ichi hachisi chikonzero chekuita. Izvo. Soany years baba vadiwa please this si. Kwete. Chikonzero baba vanotamba neni kutamba navo. Vanondisunga. Kuvasunga. Zvimwechetezvo. Zvavakandisuwa I side out. Side akandifungira zvisizvo. Kusvikira vanzwisisa. Ndizvo zvese izvi. Ndizvo. Kwete. Mwari vanoronga zvavanoda. Kundiona u. Farai muvaone. U a happy and make me happy at all dear. Baba ndapota vanotora. Zvangu. Mukoma sister out make. Ivo. Ku. Ivo. Zvakare ipapo. Vanoziva kuti zvakafanana sei. Way to. Siya mukati. Mamiriro ezvinhu aya uye aya haasi iye akaronga. Zvezvinhu zvakaipa kwete. For. Mwari baba Jesu ndinokumbira mundibatsire pane zvese ndapota mudikani. Jesu ndapota vhurai. Magonhi angu akavharwa buritsa zvese zveblac magic zvavanenge vaita ndisiye. Uyai. In.y.harmonie hupenyu hutsvene nemi mudiwa baba kwete kundinyengedza. Mukati. Izvi kana. Iyo direction ndinoita. Kwete. Iva mukati. Kunze blacagic vakaita navo. Zvimwe chete. Wadiwa baba Tipp. Vanoziva. Zvakafamba sei. Ibva ne. Zvinhu izvi so.chero makore zvausiri wako lebae in. Simba rakasiyana nevose baba vanodiwa izvi hazvina kunaka kuita. Navo. Zvose. Dear father the y stop my. Hurongwa kana hupenyu huite. Ivo. Zvose. Sei neni chete. Nguva dzese. Neni ndinozviita. Kwete kuzvinzwisisa baba vadiwa please help. Me.

 28. Jesu ndinoda a. Prophetie please ndinoda. Ziva kana zvakadaro. Zvichava kana. Kwete. Jesu. Ndapota. Help. Me. Kupererwa ne. Zvese zvandinoda. Ziva. Zvese vadikani Jesu

 29. Jesu ndinofadza dambudziko nderekuti mukati mangu mune simba rehupenyu uye hupenyu uhwu huri kubuda mune dzimwe nhengo kuishandisa kuita purofiti. Ivo pachavo Jesu saka profit ndeyekundinyengerera mumweya uye uku kumisa Jesu iyeye nenzira yekuti sei vanhu vakaipa uye chishuwo chavo chekukuvadza mumwe munhu. Profit mudikani Jesu ndiye Jesu wandinoda. Kuti vadzidze vanomisa izvozvo nenzira yekubatanidza yandinoda kuita. Zvangu. Hupenyu huri nani. Muzita raJesu. Vanomira kuti izvi handizvo. Good jeuss I. Vanoda parizvino rubatsiro. Pazvose ndapota musadaro. Kumira. Me. Vamisei. Zvose. Ndapota. Nekudzivirirwa kwandiri. Mhamha. Uye zvangu
  … Ndapota. Jesus Till.now.thr vanhu vakaipa vanondikunda kana. Orhter kuti. Heard how terrible is my life they are happy ipapo so. Vanogadzira. Iri nenzira yekusunga munhu anotyisa. Nguva mubvunzo wangu ndewekuti ko ma orthers anogadzirwa sei. Them. Zvimwe chete. Izvi zvakadaro. Anopenga asi mukati. Mhuri inofanira kuva rudo kwete chinhu chakaipa pamwe mudikani mubvunzo kuti zvingaite sei. Ndaona.munhu uyu. Kusafara kana. Kuda. Izvi kana. Mira. Hupenyu hwavo. In. Madirection ese mudikani Jesu asati anyanya kutyisa. Please help. Me. Handina Simba. Zvakwana mudikani izvi. For. Me. A. Hupenyu hunotyisa. Chii. The. Vavengi vaita. Withe. Asi mubvunzo. Ndizvo zvakaitika here. Them. Zvose. Sei ivo. Ndapedza ne.e.kana.vakandisunga chete. Jesu mudikani ndapota. Ndibatsire. Kubva zvangu zvese. Jesu ndinoda wenyu. Help. Parizvino mudiwa Jesu
  Ndapota. Kwete. Ndiregedze. Ndapota. ndiri. Nzira yavo I. Huya. In. Zvangu. Rusununguko ndapota

 30. Jesu ndapota ndinokuudzai mamiriro angu first first protection for me andy mum please the enemies in my family members who know kuti ndivanaani handizive kuti vanozviitirei asi kwandiri zvakandiomera kusiya ndine more ergy mukati mangu kuti stop my life in every direction first mudikani please the problem. I think they see me u happy very u happy saka ndosaka vachindisunga izvi mudikani Jesu uye vanoziva pese patinohwina nezveichi kana kuti vanhu saka tinokwanisa kuita izvi zvinosunga kune izvi kana kuti vanhu isu tinokunda. About. Them. Zvese saka zvavakaita the treadet me u fair und not good for all of the time mudikani Jesu ndinoda kudzidza vanomisa hupenyu hwangu uye ivo vanoita zvinhu zvakawanda zvakaipa muchigunwe chekudzivirira. Andy mhamha. Unodiwa Jesu zvaunofunga k. Zvevanhu izvi first they know kuti handihwine they win this situation but WHT you say it is fair WHT they did my question is when. Ivo vanozviita pandiri chikonzero nei vasina zvakafanana zvekusunga ini padivi pavo zvakare kana kunze ipapo. Vanoziva kuti vakashata sei. Chikonzero kwandiri hachisi chikonzero chekuita izvozvo kune vakadzi vanoda kudzidza uye. Vavengi vanozvimisa nezvose. Of. Them. Ini ndinoda wako wemuboora Jesu izvo zvaunotaura zvese nezvazvo. Iyi nhengo dzemhuri uye chii chikonzero chako kune vese. ZvaJesu mudikani mthe vanondimisa mudikani jeuss vhura magonhi ese arikundimisa ndipe yese iyo WHT yandinoda tagainst vavengi vese vanoda kundiona u happy unondifadza kwazvo vanondisunga. Kuvasunga Jesu mudikani why cause they make it on me. Uye usandisiye ndiende dambudziko nderei. Ndinogara ndineni. Kusahwisisa kuti mese vadikani ndinogona kuziva kuti jesu mose vadikani ndapota kuti dambudziko nderei. Neni zvese hazvina kukwana zvavakaita nesu mudikani Jesu ndibatsireiwo nevanhu vese ava uye vanofunga kuti ndivo vakundi jeuss aripi mukundi please ndizivise kwete neni nehupenyu hwangu vanhu mhamha. And other please not with my life any more please mudikani jesu please please Jesus make. Zvese zvakapesana nazvo. Zvavanoda. Kuona kundifadza ita kuti kusunga uku kuuye. Kubva mandiri ndobuda. Iny. Rusununguko uye chinhu chavo never co. E. Kudzoka ndiite kudaro. Vanofara zvekuti vanova….. Jesu Mudikani ndapota isy iyi. Shuwa iwe unogona kuita. Chishuwo ichi chiuye. Chokwadi mudikani Jesu ndichengeteiwo naamai vangu. Ndapota mudikani Jesu ndinokumbira mundibatsire kubva kuna jeussi rose rinodiwa nevavengi vese. Nhengo dzemhuri hadzina mukana wekuita. Do. Negative things with me mudikani Jesu please never with me mudikani jesus first zvinofanira kuuya. Mune zvangu. Situation tozotaura ndokumbirawo mudiwa jeuss usandimisa please. Make. Me. So happy before all the years please make. Ndapota kwete kune vavengi vangu. Chance to. Them. Zvose. Fadzai Jesu. Kwete kundipa. Kodzero yekuzviita mudikani jesu

 31. Jesu ndapota ndibatsireiwo kubva kuvavengi vese ita. Zvakawanda zvakaipa ndapota jeuss ndifadze kare uye ndidzivirire ini naamai vangu. Uye ita kuti afarewo kuti vavengi vane n. Ndine mukana wachinja mamiriro ndapota ita. Me. Saka. Happy make. Ndakafara ndichisunga uye akandidzivirira. For. Vese vadikani Jesu kune vese. Gore. Jesu kwete. Chete. Neni mudikani Jesu ndibatsireiwo. Me. Ndapota ita. Me. Kufara kune vese. Jesu anodiwa ndapota. I. Need positive binding for be happy for all dear Jesus please Jesus help me out please mudikani ndapota mudikani Jesu ndibatsireiwo. Kunze ndapota mudikani jesu ndapota mudikani Jesu ita zvakapesana nevose. Zvavanoda kuona neni ipapo. Vanoona zvangu. Kusabudirira make. Me. Kubudirira saiye mudikani uyu chinhu chakasimba mudikani jesu kwete neni. Kana. Zvangu. Mhamha. Mudikani. Jesu ndapota tifadzei kune vese. Zvehupenyu hwako ita. Kwete. Make. Zvose. The negative Manipulation mandiri. Jesu anodiwa ndapota kune vese. Ndibatsireiwo. Jesus please help me Jesus please help. Ini Jesu ndibatsireiwo. Jesu ndibatsireiwo. Jesu ndibatsireiwo. Jesu kune vose. Ndapota

 32. Modlite sa za pokoj v mojom dome aby vsetko zmizlo aby som mala pokoj lasku vieru a nadej za zdravie mna manzela amojich deti acelu moju rodinu za pokoj lasku stastie a porozumenie abi sme sa. Z mojov rodinov tak milovaly ako nas miluje nas pan jezis kristus Amen

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...