Kunamatira Rubatsiro NeNdima dzeBhaibheri

2
2621

Nhasi tichave tichitaura nemunamato wekubatsira nerugwaro ndima dzebhaibheri. batsira ndechimwe chinhu chinodiwa nemurume wese kukunda muhupenyu. Mwari vakasika munhu vakamumisa kuti vagare vabatsirane. Nekudaro, nguva zhinji, vamwe vanhu vanotambura nekuti vakatadza kuwana rubatsiro. Takaburitsa zvakatevedzana zvinyorwa pane rubatsiro uye munyengetero wekubatsira, asi nhasi tiri kutungamirwa nemweya waIshe kugadzira zvakasiyana zvemukati pakubatsira. Isu tichave tichikanda munamato wekubatsira nerugwaro ndima dzebhaibheri. Iwe unogona kunge uchinetseka kuti sei mavhesi ebhaibheri akakosha mune ino mamiriro.

Rugwaro runoraira izwi raMwari kumunhu, uye rugwaro rwunoita kuti tinzwisise kuti Mwari vanokudza mazwi avo kunyangwe kupfuura zita rake. Hazvishamisi kuti Bhaibheri rakazvitaura zvine simba kuti kunyangwe denga nepasi zvinopfuura zvisiri zveshoko raMwari zvichaenda zvisina kuzadzisa chinangwa chazvakatumirwa. Nekudaro, zvakakosha kuti nepo isu tichinamatira rubatsiro mune chero mamiriro ezvinhu atinozviwana isu, isu tinofanirwa zvakare kudzidza kushandisa izwi raMwari kwaari. Zvinogona kurangarirwa kuti pakauya dhiabhori kuna Kristu kuzomuidza, Jesu haana kungotanga kunyengetera, Kristu akashandisa izwi.

Naizvozvo, hatizenge tichikanganisa, kana tikati izwi raMwari yakaita sebara rinoita pfuti yedu, unova munamato une njodzi kwazvo kumuvengi. Kana dhiabhori auya akatitsamwira, uye tikatora rugwaro rwacho kuti rwakanyorwa, izwi raIshe rine simba, izwi raIshe rakazadzwa nehukuru, izwi revanopatsanura murazvo wemoto, izwi re iri pamusoro pemvura zhinji. Kunyangwe kana izvi zvikasagadzirisa zvega dambudziko redu, zvinotipa hushingi hwekutarisana nedambudziko uye nekukunda. Izwi raIshe rinotivimbisa kuti Mwari anesu nekuti akativimbisa kuburikidza nemazwi ake.
Munyaya ino, tichave tiri kupa mimwe minamato mipfupi yekubatsirwa sekutungamirwa nemweya waMwari nemavhesi ebhaibheri.

Pfungwa dzeMunamato:

 • Rugwaro rwakavimbisa kuti Ishe vanaye uye saka ini handifanire kutya kana kuvhunduka nekuti ndiye Mwari wangu. Ini ndinokuzivisai Dhiabhori kuti Mwari anavo, uye ndakunda kutya kwako uye kurwadziswa nekuti Mwari akavimbisa kuzondibatsira. Ini ndinogashira rubatsiro kubva kuna Mwari, mugadziri wedenga nepasi, nokudaro, dhiabhori anouya kumashure kwangu usati watarisana nehasha dzaMwari. Ini ndinodaira kuti satani abude munzira yangu muzita raJesu.
  Isaya 41:10 - Usatya. usavhunduka, nekuti ini ndinemwi; nekuti ndiri Mwari wako; ndichakusimbisa; zvirokwazvo, ini ndichakubatsira; zvirokwazvo, ndichakutsigira noruoko rwangu rworudyi rwokururama.
 • Ishe Mwari, makandivimbisa mubhuku reEksodho kuti muchandirwira, uye ndinofanira kunyarara kusvika ndapedza vavengi vangu. Baba ishe, ini ndinotema chirevo kuti muchandibatsira muzita raJesu. Ndakamira pachibvumirano kana izwi rako kuti uchandirwira, ini ndinokuzivisai kuna dhiabhori kuti mwenje wauya nekuti izwi raIshe rinoti ini ndichakurwira, ndinokura kukunda matambudziko angu muzita raJesu.
  Ekisodho 14:14 - Jehovha achakurwirai, uye imi munofanira kunyarara.
 • Ishe Jesu, rugwaro rwunoti ndinofanira kuvimba naShe nomoyo wangu wese, uye iye achatungamira nzira dzangu. Ishe Jesu, ndakavimba nemi, regai kundinyadziswa. Vanondimukira ngavarege kuparadzwa nomoto. Ishe Jesu, ndinonamata kuti muchandibatsira uye mundinunure kubva kuvavengi vangu. Ngazvirege kuva nesimba pamusoro pazvo, vavengi vangu ngavarege kundikunda, Simudzai Jesu, uye mundipe rukundo nekuti ndinoisa tariro yangu mamuri uye tariro yangu inonamira pamuchinjiko paKarivhari, ndinunure, Ishe Jesu.
  ZVIREVO 3: 5-7 Vimba naJehovha nemoyo wako wese; uye usatsamira panjere dzako. Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako. Usazviti ndakachenjera, itya Jehovha, ubve pane zvakaipa.
 • Baba Tenzi, rugwaro runoti isu hatina mupristi mukuru uyo ​​asingagone kubatwa nekunzwa kweutera hwedu. Ishe Jesu, ini ndinoda rubatsiro rwenyu zvivi zvedu, ndipeiwohungwaru hwenyu kuti ndikunde zvivi nekusazvibata muzita raJesu. Ini ndinouya pachigaro cheushe chenyasha kuti ndiwane tsitsi. Ini ndinonamata kuti mundipe rukundo pachivi nemuzita raJesu. Ini ndinokumbira kuti inyasha dzive dzakafa kuzvivi uye ave mupenyu kusvika pakururama muzita raJesu.
  Vaheberi 4:16 Naizvozvo ngativuyei takashinga kuchigaro cheushe chenyasha, kuti tigamuchire ngoni, tiwane nyasha dzekubatsira panguva yekushaiwa.
 • Rugwaro rwunoti ini ndinosimudzira meso angu kuzvikomo zvinobva rubatsiro rwangu, rubatsiro rwangu runobva kuna She, Muiti wedenga nepasi. Ishe Jesu, rugwaro rwakaita kuti ndinzwisise kuti kana ndichichema kuna She, Iye achandibatsira. Ndinonamata kuti mundibatsire kubva mukutambudzika kwangu, mundigadzirire nzira apo panenge pasina nzira. Ini ndinonamata kuti munditumire nyaradzo pandinenge ndichida, mandiudza mushoko renyu kuti muhupenyu tinosangana nematambudziko, asi isu tinofanira kuva nekutenda kwakanaka nekuti takunda. Ini ndinonamata kuti mundibatsire kukunda dambudziko rangu muzita raJesu.
  Ipapo vakadana kuna Jehovha pakutambudzika kwavo, uye akavaburitsa pamatambudziko avo. Anonyaradza dutu remhepo, mafungu aro ndokunyarara. Ipapo vanofara nekuti vanyarara; Naizvozvo unovasvitsa kunzvimbo yavo yavanoda.

Advertisements

2 COMMENTS

 1. Ndatenda Mufundisi nekutungamira kwako dai Mwari wemasimba ose akuropafadza nekukupa huchenjeri hwakawanda sezvaunoramba uchitishumirawo.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano