Munamato wekuporesa Nemavhesi eBhaibheri

1
17223

Nhasi tichave tichitaura nemunamato wekuporesa uye mavhesi ebhaibheri. Mwari akavimbisa kutiporesa kubva kuhurwere hwedu hwese uye nezvirwere. Chatinofanira kuita kunyengetera uye kutenda kuti Mwari anogona kutiporesa. Ino inguva iyo nyika yose iri kuenda nemamiriro ezvinhu asina kunaka. Vanhu vazhinji vanotofungidzira kushanyira nzvimbo dzehutano nekuti vakatya kuti vanhu vangafunga inouraya Covid-19 inovatapukira.

Zvakawanda sezvo hutachiona hwakaramba kunzvenga pasi rePasi, tinofanira kunzwisisa kuti Mwari achiri pachigaro, uye ziso rake rakatariswa nepasi pano kununura nyika kubva padenda iri. Imwe yenzira idzo Mwari anoda kupodza nayo nyika iri kuburikidza neminamato yevatsvene. Ndokusaka munamato uyu wekuporesa uye mavhesi ebhaibheri akakosha kwazvo. Munyaya ino, tichave tichitaura nezve minamato yekuporesa isu pachedu, nyika yedu, uye nepasi rose.

Kuporesa chaive chimwe chezviitiko zvakakosha zvevhangeri raKristu pasi pano. Akaenda kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe, achirapa marudzi ese ezvirwere uye achidzinga madhimoni. Hazvishamisi kuti rugwaro rwunoti Mweya waIshe Jehovha uri pamusoro pangu, Nokuti Jehovha akandizodza, kuti ndiparidzire varombo mashoko akanaka; Akandituma kuzopodza vane moyo yakaputsika, Kuti ndiparidze rusununguko kune vakasungwa, Uye kuvhurwa kwetirongo kune vakasungwa. Nenzira imwecheteyo Kristu akatumwa kuzomutsa vakafa, kuporesa vanorwara, saka nesuwo tine simba rekunamatira kupora, uye zvichaitika, nekuti rugwaro runoti, sezvaari ndizvo zvatiri isu. Tichave tichipa kunamatira kwekuporeswa nemavhesi ebhaibheri ekushandisa kwedu.


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Pfungwa dzeMunamato

Ishe Jesu, ndinotenda kuti ndimi muporesi mukuru, uye munokwanisa kuporesa kurwara kwese. Ini ndinonamata kwauri nhasi kuti, nesimba rako, undiporese kubva pakurwara kwangu kese muzita raJesu. Ini ndochema kwauri nhasi pamusoro peiyi cancer, brain tumor, diabetes, uye zvese nekuti ini ndinotenda kuti zita rako rakasimba, rakakura, uye rine simba kukunda zvese zvezvirwere izvi, uye rugwaro runoti pakududzwa kwezita Jesu, ibvi rimwe nerimwe anofanira kukotama. Ndimi dzese dzinobvuma kuti ndiMwari. Ini ndinosarudza muzita raJesu kuti kubata kwegomarara, vane chirwere cheshuga, uye bundu bundu raparara.
Dheuteronomio 7: 15, "Uye Jehovha uchabvisa kwauri hosha dzose, uye haangabvi parutivi rwezvirwere zvakashata zveEgipita, iwe zvaunoziva, pauri; asi ndichavaisa pamusoro pavo vese vanokuvenga.

Ishe Jesu, ini ndinomira musaga remurume wese uye mukadzi arikurwara izvozvi, munhu wese ari kuenda nekurwadziwa nekuda kwechirwere chimwe chete kana chimwe, rugwaro rwunotaura runamato rwevakarurama runowanikwa zvakawanda. Ini ndinonamata kuti Mwari, nengoni dzenyu, muporese matenda avo muzita raJesu. Rugwaro rwakaita kuti ndinzwisise kuti Mwari achabvisa misodzi kubva pazviso zvevanhu; Achatsiva kurwadziwa nemufaro nemisodzi nekuseka. Ishe, pane zvivimbiso zvako, ndinomira here sekuraira kwangu kuti undiporese pakurwara kwangu muzita raJesu.
Jakobo 5: 15, "Uye munamato wekutenda uchaponesa unorwara, uye Ishe uchamumutsa; uye kana akaita zvivi, achazvikanganwirwa.

Bhaibheri rinoti, kana vanhu vangu vakatumidzwa zita rangu vanozvininipisa pamberi pangu, kana vanogona kutendeuka kubva pachivi chavo, ini ndichanzwa minamato yavo kubva kudenga, uye ndichaporesa nyika yavo. Baba ishe, nyika yepasi iri kurwara, uye nyika yese iri kuenda munguva yekunetsa, Ishe tinonamata kuti muve netsitsi nepasi rose muzita raJesu. Ishe Mwari, tinonzwisisa kuti kunyangwe mukutsamwa kwenyu, muve netsitsi, zvikuru kana mukaona iro ropa rinoyerera pamuchinjiro weKarivhari. Muri Mwari ane nyasha, uye isu tinonamata kuti muve nekutsvaira denda iri kubva pamusoro penyika muzita raJesu.
2 chirevo 7: 14 vanhu vangu, vakatumidzwa zita rangu, vachazvininipisa, uye nokunyengetera nokutsvaka chiso changu, uye vatendeuka panzira yavo yakaipa, ipapo ini ndichanzwa ndiri kudenga, ndicharegerera zvivi zvavo uye ndiporese nyika yavo.

Ishe Jesu, rugwaro runorayira kuti isu tinamatire rugare rweJerusarema uye avo vanorida vachabudirira. Tenzi Jesu, tinotema kuporesa kwako pamusoro penyika, rugare rwako paAfrica, rugare rwako paAsia, isu tinopa runyararo paEurope, tinopa runyararo pauri, South America, rugare rwako paNorth America, tinotema runyararo rwaMwari Australia, muzita raJesu. Tinonamata kuti mutumwa wekuporesa, mutumwa wehutano hwakanaka, ashanyire makona mana epasi nhasi muzita raJesu.
Mapisarema 122: 6 Nyengeterera rugare rweJerusarema: "Ivo vanokuda vanokudai.

Chinyorwa chakaita kuti ndinzwisise zvirongwa zvako kwandiri. Inoti ndiwo marongero ezvakanaka kwete zvakaipa kundipa magumo anotarisirwa. Ishe pachivimbiso ichi ndinomira, ndinoramba kutemwa nemarariya, ndinoramba kutadziswa neitsvo kutadza, ndinoramba kumiswa nekutadza kwemoyo. Ndinonamata kuti muzita raJesu Kristu weNazareta, mhando dzese dzehurwere kana chirwere chiri mandiri chaparadzwa muzita raJesu. Ndinoraira kuti maoko ekurapa kwaMwari Wemasimbaose agare pandiri izvozvi nemuzita raJesu. Zvese zvinoda kubatwa mumuviri wangu, zvese zvinoda kugadziriswa, ndinoraira kuti netsitsi dzaMwari Samasimba, iwe utange kuzvigadzirisa muZita raJesu.
Matthew 10: 8, "Poresa vanorwara, natsai vane maperembudzi, mutsai vakafa, budisai madhimoni. Makagamuchira pachena, ipai pachena.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.