Kureverera Kunamatira Kune Vakuru veChechi

0
319
www

Nhasi tichave tichitaura nemunamato wekureverera kuvakuru vekereke. Jesu akaudza vadzidzi vake vachishandisa Apostle Peter sechaireso kuti padombo rake, ndichavaka kereke yangu, uye iro suwo regehena haringazvikunde. Vakuru vekereke iwo iwo mafudzi anoremerwa nemutoro wekereke, uye Kristu haana kumbovimbisa kuti gedhi regehena harizomukire Kereke, iye akavimbisa chete kuti harizokunda kereke. Naizvozvo, kana vakuru vekereke vari mubhedha wekereke, zvobva zvave zvakakodzera kuti tivanamatire kana, nokutendeka, hatidi kuti gedhi regehena rikunde pamusoro pechechi.
Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo
Nei zvichikosha kuti titaure tichinyengeterera vakuru vekereke? Chekutanga, imhaka yekuti Mwari vakaraira kuti isu tinamate vatungamiriri vedu, uye unobvumirana neni kuti vakuru vekereke ndivo vatungamiriri vanoyang'anira zviitiko zvekereke. Zvakare, tinofanira kusimudza atari yekunyengeterera vakuru vekereke nekuti tiri chikamu chekereke. Kana kereke ikakundikana, zvinoreva kuti takundikana nekuti isu chikereke ibasa rekutarisira.

Kuti izvi zviitike, saka tinomanikidzwa kuti tisimudze atari yemunamato wevakuru vekereke kuti kereke irambe ichikura munyama nepamweya. Mukupedzisa kwedu, ngatiedzei kutaura minamato inotevera kubatsira vatungamiriri vedu vekereke kukurira kuyedzwa kwese kwemuvengi.
Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

MINYENGETERO MARI

Ishe Jesu, ndimi mutungamiri wekereke yekudenga, tinokukudzai nemufaro, tinokumbira kuti mutungamidze nekurera vatungamiriri vekereke yepanyika, muvadzidzise nzira dzenyu, uye muchavabatsira kugara vachikutsvakai yavo nguva yezvavanoda.

Ishe Mwari, ndimi muvambi wekereke, iwo mumwechete mumwe mweya wechokwadi waMwari mupenyu unotungamira kereke, tinokumbira kuti muchaisa tsoka dzemukuru wese mukereke panzira munzira kwayo. Kunyangwe kana matambudziko nematambudziko epanyika zvikauya akatarisana navo, vapeiwo Nyasha dzekutsvaga zano renyu. Tinouya kuzopesana nemweya wega wega wekusaenzana uyo muvengi angade kukanda pakati pavo; isu tinonamata kuti muparadze nesimba iri muzita raJesu.

Baba Ishe, ndinonamata kuti muvape kufanoona kwemweya kuti vagare muchivapa nyasha kuti dzisatadza kubva panzira yekururama muzita raJesu.

Ishe wekudenga, ndinonamata kuti mupe vakuru vekereke mweya wekuzvininipisa uye wokubvumirira, ivo ngoni kuti varege kuzvifunga zvakanyanya pamusoro peumwe, ndinonamata kuti muvape muzita raJesu.

Ishe Mwari, ndinonamata mweya wenyu mutsvene nesimba kune wese muchechi, simba ravo kuti vakunde zvese zvinotyisidzira hupenyu izvo vavengi vangada kusimudza kuti varwe navo, ndinonamata kuti muvasimbise muzita raJesu.

Ini ndinonamata kuti muvape mweya wenyu mutsvene, rugwaro rwunoti kana iro simba ramutsa Jesu Kristu weNazareta kubva kuvakafa rinogara mamuri, richamutsa muviri wako unofa, iro simba revatsvene rinovaita baskasimba mukutenda sevechidiki, ndinonamata kuti denga rivasunungure ivo muzita raJesu.

Ishe Mwari, zvinonzwisisika kuti havazove pano zvachose, vachanzi kumusha rimwe zuva, ishe, ndinonamata kuti ivo Nyasha kuti vapedze simba, ishe isunungure ivo muzita raJesu.

Ishe, musavatendera kuva mudziyo wekunyadzisa muzita raJesu. Zvinokudzwa kuti murume haasati asangana naMwari zvisati zvaitika, pane kuti iye arikupisira christ pamberi asi akarasa gare gare, inyasha yekuti ivo vamhanye kusvika kumagumo chaiko, ndinonamata kuti muvape muzita ra Jesu.

Ishe Jesu, sekunge mumwe munhu akavakurira kuti vave vanhu vaMwari, ndinonamata kuti mune iwoiwo mutsvawo, muvape nyasha dzekudzidzisa majaya nemhandara kuti vave vatungamiriri vaMwari muzita raJesu.

Ishe Jesu, ini ndinotema chirevo kuti munguva yavo, Humambo huchaiswa muzita raJesu. Ishe vapeiwo pfungwa-dzekuti vafunge mhinduro yekuunza kune chero dambudziko, Ishe vapeiwo muzita raJesu.

Ishe ndinonamata kuti Chechi irege kukundikana mukuita kwayo muzita raJesu. Ini ndinonamata kuti mupe vakuru vekereke kunzwa kwekunamata kuti kereke ienderere mberi inoshanda muzita raJesu.

Ini ndinotema pamusoro pevakuru vese mukereke, vanosimba pakunamata vanomira vakasimba uye vakaita zvakanaka, iro simba rinozovasimudzira uye nekuvabatsira kusakotamira pakumanikidzwa, ndinonamata kuti muvape muzita raJesu. .

Ishe Jesu, tinonzwisisa kuti imba yakapatsanurwa pachayo haingamire, ishe, ndimi muchinda werunyararo, ndinonamata kuti murege rugare runotonga pakati pevakuru vese mukereke muzita raJesu. Nyasha dzekuti vazvishingirire, ishe vape ivo muzita raJesu.

Ishe Mwari, ini ndinonzwisisa kuti chiratidzo ndicho chikamu chepamusoro chesimba uye kugadzikana kana chiono chacho chikajeka kune vese, hakuzove nekutsamwa pakati pevakuru, ishe ndinonamata kuti muite kuti pachena chiratidzo ichi kuvakuru vese mukereke muzita raJesu.

Nyasha dzekuti vamhanye nechiratidzo, ndinonamata kuti muvape muzita raJesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano