Zuva Nezuva Rinoshanda Munyengetero Kuti Ubudirire Kubasa

0
259

Nhasi tichave tichisheedzera zuva rega rega Anobudirira Munamato wekubudirira pabasa. Munamato unofanirwa kuve chinhu chichaitwa zuva nezuva; zvisinei nekuti wakanyengetera nezuro zvakadii; hazvifanirwe kukanganisa minamato yako nhasi nekuti zuva rega rega idzva rine maropafadzo nezvakaipa. Tanzwa nyaya dzakasiyana dzekuti mumwe munhu angavhara sei kubva kubasa pazuva uye odzoka kubasa rimwe zuva chete kuti iye abatwe.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti, kana mushandi asinganeti, mushandirwi angave asiri kukanganisa kusunungura mushandi akadaro. Nekudaro, zvakakosha kuve nemimwe minamato inoshanda yezuva nezuva yekubudirira pabasa kuti uwedzere kubereka kwemushandi wega wega uye zvakare kudzivirira dzimwe njodzi dzebasa dzinenjodzi kuitika.

Iko hakuna murume, kunyangwe ari mudiki kana mudiki, asingadi kubudirira kubasa. Kunyangwe iwe uri wega unozvishandira wega kana uri kushanda mumwe munhu, munhu wese anogara achida kubudirira pane zvavanoita. Uye kazhinji, vanhu vanokanganisa kuedza kubudirira; isu tinowanzoyera kubudirira nehukuru hwesimba ratakanga tadyara mari pabasa. Zvakare, hazvisi zveanoda kana anomhanya asi zvaMwari anonzwira ngoni, saka isu tinofanira kunzwisisa kuti budiriro haina kuvimbiswa kunyangwe patinoisa mari yese yese munyika ino mariri.

Naizvozvo, kunyangwe kana iwe uchinge wakasimbiswa nyanzvi mune zvaunoita, iwe uchiri kuda makomborero aMwari kuti ubudirire mukushanda. Zvakare, kune mamwe mabudiriro atinoshuvira kwazvo mukushanda kwedu zvekuti hatigone kuwana ivo kunze kwekunge Mwari vatipa.

Kudhiza mareferensi kubva muBhaibheri umo panoti hapana munhu anogashira chero chinhu kunze kwekunge chapiwa kubva kuna Mwari. Ndosaka zvisingashamisi, kuti bhaibheri rinorayirwa kuti isu tikumbire uye richapihwa kwatiri, gogodzai, uye iro rakavhurika, tsvaga uye isu tichaiwana. Tichiziva izvi, takanyora runyorwa rwemunamato wezuva nezuva unobudirira pabasa. Minamato iyi haifanire kutorwa nekuseka, uye iwe unofanirwa kuita chirevo chebasa kutaura iyi minamato zuva nezuva kutendeuka zvinoshamisa kubasa.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Pfungwa dzeMunamato

Mambo weKudenga, ndinokutendai nekundipa kwenyasha yekupupurira rimwe zuva rakanaka, ndinokutendai nekuda kwechipo ichi chisina kukosha chehupenyu chamakandipa kuti ndiite zvirinani nhasi, zita renyu ngarisimudzwe muzita raJesu.
Sezvineiwo bhaibheri ratakatiyambira kuti tinofanira kubata kusakaregererwa kusati kwaitwa munamato, ini ndinoregerera murume nemukadzi vese vakayambuka nezuro, ndakavasunungura kubva pamusungo wehasha dzangu, uye ndinonamata kuti Mwari vandiregerere zvivi zvangu muzita ra Jesu.

Ini ndinosunga simba ramadhimoni roga roga iro rinobira vanhu ziya ravo kubasa; Ini ndinoparadza simba rese rinovhiringidza vanhu kushanda nesimba nekutadza, ndinomira kuti dhimoni rakadaro riparadzwe muchikamu changu muzita raJesu.

Ini ndinotema nemvumo yekudenga kuti simba rese rinoita kuti vanhu varege kufungidzira munzvimbo yebasa vanorega kushanda pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.

Ini ndinoisa mumaoko eWemasimbaose zvese zvandichange ndichiita nhasi, uye ndinonamata kuti maoko enyu ave pamusoro pavo muzita raJesu.
Ini ndinozodza yega yega basa rangu rekushandisa neropa rako rinokosha. Ini ndinonamata kuti maoko enyu ave pane chero zvigadzirwa zvandichange ndichishandisa nhasi muzita raJesu.

Nekuti bhaibheri rinoti hazvisi zveanoda kana unomhanya asi ndiMwari unonzwira tsitsi. Ini ndinotema mutemo kuti nhasi unondinzwira tsitsi. Ini ndinonamatira kuti inyasha yekukwira pamweya inozoita kuti ndibudirire kupfuura fungidziro yemunhu wese pabasa; Ishe vanondipa muzita raJesu.

Ishe Mwari, ndinonamata kuti nhasi, mundibatsire kupedzisa mabasa angu ese. Ini ndinonamatira simba kuti ndisaneta panzvimbo yebasa. Ini ndinotema kuti mupe kwandiri muzita raJesu.

Wakareva mushoko rako kuti isu tinouya ese akaremerwa, uye mutire zororo. Ini ndinonamatira kuzorora kwako nhasi, uye ndinokumbira kuti nengoni dzako, undibatsire kutakura mutoro wangu webasa nhasi muzita raJesu.

Ishe Mwari, chinhu chinofadza kuve muenzaniso wemushandi mukuru, ini ndinotema kuti iwe uchandivhurira simba rekuti ugare uchipedzisa basa rangu rakanakisa muzita raJesu.

Bhaibheri rinoti kubwinya kweyekupedzisira kuchapfuura chekare, Ishe, zvakanyanya kudarika hunyanzvi hwandakaita nezuro, muzvikamu zvakapetwa, Ini ndinotema chirevo kuti muchandibatsira kuzadzisa zvimwe nhasi muzita raJesu.

Simba rega rega rakapika kundishungurudza pabasa nhasi, ini ndinokuraira kuti unobata moto muzita raJesu.

Ini ndinouya kuzopesana neese simba rekusateera pabasa nhasi. Ini ndinotema kuti vanorega kushanda muzita raJesu.

Ishe, ini handifi ndakakundikana nekuti Jesu haana kumbobvira akundikana. Ini ndinotema budiriro pane rangu basa muzita raJesu.

Rugwaro rwunoti avo vanomirira kuna She simba ravo, vachamutsidzirwa. Ini ndinonamatira kuti ndiwane simba idzva kupfuura iro ranezuro, ndinonamata kuti muutumire pandiri muzita raJesu.
Jesu, ndinoda kuti undidzidzise uye undipe hutano, ndibhuraye mweya wekunakisa kupfuura iwo wakapihwa Danieri neVahebheru vatatu, ini ndinokuraira kuti uchandipa muzita raJesu.

Rugwaro rwunoti huchenjeri hunobatsira kutungamira, Ishe Jesu, ini ndinonamata kuti mundipe huchenjeri hwekupunyuka nestress yebasa, ndinokuraira kuti iwe undipe kwandiri muzita raJesu.

Rugwaro rwakaita kuti ndinzwisise kuti pfungwa dzese dzakanaka dzinobva kuna Mwari. Ini ndinotema kuti unondipa huchenjeri uye zano rekufambisa kambani yangu kumberi, iyo pfungwa yekuti ini ndoda kubhururuka kambani yangu kuenda padanho rinotevera, ini ndinokuraira kuti unondipe iyo muzita raJesu.

Ini ndinosarudza muzita raJesu, kuti basa rangu rinochengetedzwa neropa raKristu. Hapana masimba, Scheme kana madunhu anozobvuta basa rangu muzita raJesu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano