Kunamatira kweuchenjeri Nemavhesi eBhaibheri

0
14087

Uchenjeri hunobatsira kutungamira, kana iwe uchifunga kuti uri kuita zvakawandisa kuti uwane huchenjeri, ungangofanira kuziva mhedzisiro yekuve benzi. Ndokusaka munamato wehungwaru uine mavhesi ebhaibheri wakakosha semunamato wese wawakange uchitaura kuna Mwari munguva yakapfuura.

njere kugona kugona kuziva zvekutaura panguva chaiyo uye kuziva nzira chaiyo yekuzvitaura. Pane parlance yakakurumbira yekuti izwi rimwe chetero rakapedza kurwa ringave izwi rimwe chete iro rakatanga hondo, zvinoenderana nekuti rinoshandiswa sei. Munhu akachenjera anogona kutarisisa zvinhu zvesangano rese asina ruzivo rwekutanga rwekuita izvozvo. Uchenjeri hachisi chinhu chakajairwa, hachisi chinhu icho mumwe munhu anogona kudzidza kuita, chinofanira kupihwa naMwari. Hazvishamisi kuti rugwaro rwakati, huchenjeri hunobva kuna Mwari.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Muenzaniso wepurazi wemurume ane huchenjeri ndiMambo Soromoni. Nyanzvi zhinji dzakatopokana kuti Mambo Soromoni aive akachenjera dai akakumbira huchenjeri kuna Mwari. Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, hatigone kuramba chokwadi chekuti huchenjeri hwakakosha kwazvo. Ndokusaka isu takanyora runyorwa rwekunamatira kwehungwaru nemavhesi eBhaibheri. Mamwe vevhesi yezvinyorwa mune iyo ichaverengerwa muchinyorwa chino anotipa ruzivo rwunodiwa nezveuchenjeri, maitiro uye maitiro ekuzvibata.
Mambo Solomon aive akachenjera kwazvo pakutonga humambo hweIsreal, asi aive asina kungwara zvakakwana kuteerera mirairo yakapfava kubva kuna Mwari, akaenda kumberi nekuroora murudzi rwakavarambidzwa kuti varoore kubva uye kuguma kwekutonga kwake inhoroondo yevarimi. .


Sevadzidzi, vashandi vehurumende, varidzi vebhizinesi uye nezvimwe zvakawanda, isu tese tinoda huchenjeri. Mune zvakawanda zvauri kufambidzana nevanhu, iwe unoda huchenjeri. Tsvaga muchinyorwa ichi mumwe munyengetero weuchenjeri uine mavhesi ebhaibheri.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Pfungwa dzeMunamato

Ishe Mwari, ini ndinonzwisisa kuti hupenyu hwangu uye kugara pamwe nevamwe vanhu kungave chizi chisina Uchenjeri, Ndinoziva kuti ini handingakwanise kukufadza iwe zvakakwana kana ndisina kana huchenjeri chaihwo hwekuita zvinhu, Baba vari kudenga, ini namatira kuti undipe hungwaru hwako muzita raJesu. Rugwaro rwunoti kana munhu akashaya njere ngaabvunze kuna Mwari unopa nekusununguka. Izvi zvinotsanangura kuti huchenjeri chipo kubva kwauri uye unohupa kuna chero munhu anozvikumbira. Ishe ndipeiwo huchenjeri muzita raJesu.
James 1: 5 Kana mumwe wenyu akashayiwa njere, ngaakumbire kuna Mwari, anopa zvikuru kuna vese asingazvidzi, uye iye achazvipiwa.

Baba vari kudenga, semushandi mumba memuzambiringa wako, ini ndinoda huchenjeri kuti nditaure nevanhu. Ndinoziva ndichave kufananidzirwa nevanhu, asi ini ndinotsvaga kumbundirana kwako kuti iwe uchandibhuritsira huchenjeri hwako kuti ndiite zvinhu nenzira kwayo. Huchenjeri kwandiri kuti ndishivirire vanhu, njere dzinonzwisisa vanhu nemisiyano yavo, Ishe ndipeiwo muzita raJesu.
James 3:17 Asi huchenjeri hunobva kumusoro pakutanga hwakachena, uye hune rugare, hunyoro, hwakashama kufunga, hwakazara nengoni uye nemichero yakanaka, husina kusarura uye hwakatendeka

Ishe Mwari, semwana wekutanga mumhuri yangu, ini ndinotsvaga huchenjeri hwenyu kuti nditungamire hama dzangu munzira kwayo. Huchenjeri hwandinoda kuti ndivatungamire uye nditaure navo pazvinenge zvichikosha, Uchenjeri hwandiri kuda kupa mhinduro kumatambudziko avo mazhinji, Ishe ndipeiwo muzita raJesu.
ZVIREVO 3: 13-18 Wakakomborerwa iye anowana huchenjeri, uye iye unowana kunzwisisa, nekuti kuwana kwaari kunopfuura kuwana sirivheri, nemubayiro wake unopfuura goridhe. Iye anokosha kupfuura zvishongo, uye hapana chinhu chaunoshuva chingafananidzwa naye. Hupenyu hurefu ari paruoko rwake rworudyi; kuruboshwe rwake kune pfuma nokukudzwa. Nzira dzayo inzira dzekunakidzwa, uye nzira dzawo dzose rugare.

Ishe Jesu, semusoro wemhuri, ndinonamatira huchenjeri hwenyu tomleadnmy mhuri nenzira kwayo. Ndinoziva kuti hauna kukanganisa nekuita ini mutungamiri wemhuri iyi nekuti uchagadzirira zvese zvandinoda maererano nehupfumi hwako mukubwinya. Ishe Mwari, huchenjeri hunobatsira kutungamira ndosaka ndakahuisa pamberi pezvimwe zvinhu zvandinoda, Ishe ndipeiwo huchenjeri hwenyu muzita raJesu.
ZVIREVO 1: 7 BSN Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo; Mapenzi anoshora uchenjeri nekurairirwa.

Baba vari kudenga, mutungamiri wekereke, tsvaga huchenjeri hwako kuti uite zvinhu nenzira kwayo. Ndinoziva kuti ini ndava mwedzi pakati penyeredzi izvozvi, uye ndoziva kuti vanhu vakasiyana vachatanga kuuya kuzotsvaga zano rangu, Ishe ndipeiwo huchenjeri kuti ndichengete kumamiriro ese ezvinhu nenzira kwayo. Sezvo vamwe vachange vachiuya kuzotsvaga zano rangu, sekudaro sevamwe vachange vachiuya kuzondipa zano, Ishe, inyasha kwandiri kuti vateerere kuraira nenzira kwayo Ishe vandipe muzita raJesu.
ZVIREVO 12:15 Nzira yebenzi iri mumeso ake, asi munhu akachenjera anoteerera kuraira.

Ishe Jesu, pfungwa yakanaka yese inobva kwauri, iyo pfungwa yekuti ini ndoda kuve mukuru muhupenyu, huchenjeri hwandinoda kuti ndiwedzere kure pamusoro pevandinorarama navo, Ishe ndipeiwo muzita raJesu.
ZVIREVO 2: 6 nekuti Jehovha anopa huchenjeri; mumuromo make munobuda zivo nokunzwisisa;

Huchenjeri kwandiri kuti ndisapedze nhangemutange yeupenyu semurume benzi anounganidza hupfumi hwese hwepanyika uye akarasikirwa nemweya wake, Ishe, huchenjeri hwe kugara uchifunga kuti kune imba yakakwira pamusoro apo patichagara nekusingaperi uye huchenjeri kugara ndichidzinga imba kuti ive nhaka, Ishe ndipeiwo muzita raJesu.
ZVIREVO 17: 27- 28 Ani naani anodzivirira pamashoko ake, ane zivo, uye ane mweya inotonhorera, munhu wenjere. Kunyangwe benzi rinonyarara rinoonekwa serakachenjera; kana avhara miromo, anoonekwa akangwara.

Nomutsa Subscribe To Yedu YouTube Chiteshi

Tarisa Mazuva ese Anonamata Munamato Mavhidhiyo

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.