Mavhesi eBhaibheri Nezve Kunzwisisa

0
194

Nhasi, tichave tichiongorora mamwe mavhesi ebhaibheri nezvekunzwisisa. Kunzwisisa ndiko kugona kubata zvinhu nenzira kwayo uye zvakadzama. Vazhinji vanhu vazhinji kunyanya vadzidzi vane nyaya nezvekunzwisisa zvinhu. Icho chinhu chimwe kuve nekushingairira kuverenga zvinhu, kunzwisisa ndechimwe chinhu. Hatizove tichikanganisa kana tikataura zvakasimbisa kuti kunzwisisa Chipo chinobva kuna Mwari.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Isu takanyora runyorwa rwemavhesi ebhaibheri pamusoro pekunzwisisa, zvinotipa nzwisiso yekuziva kuti chii uye kuti tinowana sei. Vangaite gumi nevaviri vaapositori vakashanda pamwe chete naJesu pakugara kwake pasi, zvakadaro, muapostora chete Peter ndiye ainyatsoziva kuti Jesu ndiani. Hazvishamisi kuti Jesu paakabvunza vadzidzi vake kuti vanofunga kuti iye ndiani, iye chete Peter ndiye aigona kupa mhinduro yechokwadi achiti Iwe ndiwe Jesu Mwanakomana woWokumusoro-soro. Izvi zvinotsanangura kuti havasi vese vanoverenga vachanzwisisa, ndosaka rugwaro ruchiraira kuti pane zvese zvatinoita tinofanirwa kuwana kunzwisisa.
Ngatikurumidze kumhanya iwe kuburikidza nemamwe mavhesi eBhaibheri nezvekunzwisisa kuti uwane ruzivo pamusoro wenyaya.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

ZVIREVO 17:27 Iye, ane zivo, anofukidza mashoko ake, uye munhu anonzwisisa, ano mweya wakanaka.

ZVIREVO 17: 28 Kunyange nebenzi, kana rinyerere, rakanzi rakenjere, uye anodzivira miromo yake, anonzi anenjere.

ZVIREVO 18: 2 Benzi harifariri kunzwisisa, Asi kuti moyo waro uzviwanire.

ZVIREVO 19: 8 Anowana huchenjeri, anoda mweya wake: Anochengeta njere, anowana zvakanaka.

Zvirevo 19:25 Rova mudadiri, uye asina mano achenjerere: kutsiura munhu ane njere, ipapo iye achanzwisisa ruzivo.

ZVIREVO 20: 5 Zano mumoyo wemunhu rakafanana nemvura yakadzika; asi munhu wenjere uchaiburitsa.

ZVIREVO 21:16 Munhu anotsauka kubva panzira yekunzwisisa anogara muungano yevakafa.

ZVIREVO 21:30 Hakuna ungwaru, kana njere, kana zano kumirisana naJehovha.

ZVIREVO 23: 23 Tenga zvokwadi, urege kuzoitengesa; uye njere, nedzidzo, uye kunzwisisa.

ZVIREVO 24: 3 Nouchenjeri imba inovakwa; Nokunzwisisa kunosimbiswa.

ZVIREVO 24:30 Ini ndakapfuura napamunda wesimbe, Napamunda wemizambiringa womunhu anoshaiwa njere;

ZVIREVO 28: 2 Nemhaka yokudarika kwenyika, machinda ayo anowanda, asi nomurume ane njere nezivo, nyika ichafariswa.

ZVIREVO 28:11 Mupfumi anenjere pakuzvibata kwake. Asi murombo ane njere anomutsvaka.

ZVIREVO 28:16 Muchinda, anoda kunzwisisa, anomanikidza zvikuru, asi anovenga kuchiva, achawedzera mazuva ake.

ZVIREVO 30: 2 Zvirokwazvo, ndiri benzi kupfuura chero murume, uye handina njere dzemurume.

Muparidzi 9:11 Ini ndakadzoka, ndikatarira pasi pezuva, kuti nhangemutange harisi kumhanyisa, kana kurwa kune vane simba, kunyange zvakadaro kune chingwa kune vane njere, kana hupfumi kune varume vekunzwisisa, kana kufarira vanhu hunyanzvi; asi nguva nezviitiko zvinouya kune vese.

ISAYA 11: 2 Zvino mweya waJehovha uchagara pamusoro pake, mweya wenjere nekunzwisisa, mweya wezano nesimba, mweya wekuziva uye wekutya Jehovha;

Isaya 11: 3 Anofanira kumuita munhu unokurumidza, anotya Jehovha, haangatongi zvaanoonekwa nameso, kana kutsiura kana iye achizvinzwa nenzeve dzake.

Isaiah 27:11 Kana matavi awo aoma, achavhunika: vakadzi vanouya, vadziise moto, nekuti vanhu vokusanzwisisa; saka iye, wakavaita, haangavanzwiri tsitsi, iye ivo vakavaumba havangatongovaratidza kufarirwa.

Isaiah 29:14 Naizvozvo tarira, ndichaita basa rinoshamisa pakati pevanhu ava, basa rinoshamisa nechishamiso: nekuti hungwaru hwevakachenjera vavo huchapera, nokunzwisisa kwevakangwara kwavo kuchavanzika.

Isaya 29:16 Zvirokwazvo kutendeuka kwako kwezvinhu kumusoro kuchanzi kwakaumbwa nevhu remuumbi, nekuti basa rinoti pamusoro pewakachiumba, Haana kundiita? Kana chinhu chakaumbwa chingati pamusoro pazvo wakachiumba, Iye haana kunzwisisa?

ISAYA 29: 24Viwo avo vakatsauka mumweya vachasvika pakunzwisisa, uye vagunun'una vachadzidza dzidziso.

Isaya 40:14 Akarangana nani, ndianiko akamudzidzisa, nokumudzidzisa nzira yakatongwa, nokumudzidzisa zivo, nokumuratidza nzira yokunzwisisa?

Isaya 40:28 Hamuna kuziva here? Hauna kunzwa here kuti Mwari asingaperi, iye Jehovha, Musiki wemigumo yenyika, haaneti, kana kuneta? hapana kunzverwa kwekunzwisisa kwake.

Isaya 44:19 Uye hakuna munhu anorangarira mumoyo make, kana ruzivo, kana kunzwisisa, kuti: Ndapisa chikamu charo mumoto; zvirokwazvo, iniwo ndakabika chingwa pamazimbe awo; Ndabika nyama, ndikaidya, ndikaita kuti zvasara zvacho zvive zvinonyangadza? ndingawira pasi pechitanda chemuti?

Jeremiah 3:15 Uye ini ndichakupa vafudzi maererano nemoyo wangu, uyo unokupa iwe ruzivo uye nzwisiso.

Jeremiah 4:22 nekuti vanhu vangu mapenzi, havana kundiziva; Ivo vana vane moyo miviri, uye havazivi, vakangwara pakuita zvakaipa, asi kuita zvakanaka havana zivo.

Jeremiah 5:21 Chinzwa izvozvi, Imi vanhu mapenzi, musina njere; vane meso, asi havaone; Une nzeve, asi usinganzwe.

Jeremiah 51:15 Iye akagadzira pasi nesimba rake, akasimbisa nyika nehungwaru hwake, akatatamura kudenga rose nenjere dzake.

Ezekieri 28: 4 Uchenjeri hwako uye nokunzwisisa kwako wakazviwanira fuma, uye wakazviwanira goridhe nesirivheri mumatura ako.

Danieri 1: 4 Vana vasina gwapa, asi vane moyo wakanaka, uye vakangwara pazvinhu zvese nehungwaru, neruzivo muzivo, nekunzwisisa sayenzi, uye vakaita sevanogona kumira mumuzinda wamambo, uye ivo vavangadzidzisa kudzidza nerurimi rwevaKardhea.

Kana vari vana vana, Mwari akavapa ruzivo uye nehungwaru mune hwese kudzidza nekuchenjera; uye Danieri wakanzwisisa pane zvese zviroto nehope.

Danieri 1:20 Uye muzvinhu zvese zveuchenjeri uye nzwisiso, zvakavabvunzwa ndimambo, akavawana vari gumi zvakapetwa kupfuura n'anga dzose nevazivi venyeredzi vaive vese muushe hwake.

Dhanyeri 2:21 Iye anoshandura nguva nemwaka, Anobvisa madzimambo, nokugadza madzimambo, anopa huchenjeri, uye kuna ivo vanoziva kunzwisisa.

Danieri 4: 34 Zvino pakupera kwemazuva ini Nebhukadhinezari ndakasimudzira meso angu kudenga, pfungwa dzangu dzikadzokera kwandiri, ndikarumbidza Wekumusoro-soro, ndikamurumbidza nokumukudza iye unogara nekusingaperi, ane simba risingaperi. Ushe, ushe hwake hunobva kumarudzi namarudzi.

Danieri 5:11 Pane murume muumambo hwenyu, mune mweya wavamwari vatsvene mukati make; uye pamazuva ababa vako chiedza nekunzwisisa nehungwaru, senge huchenjeri hwevamwari, zvakawanikwa maari; ivo mambo Nebhukadhinezari baba vako, ivo mambo, baba vako, vakamuita ishe wevaroyi, nevafemberi, nevaKaradhea nevavuki;

Danieri 5: 12 Nokuti zvakangoita somweya wakanaka kwazvo, nezivo, nekunzwisisa, kududzira hope, nekuratidza zvirevo zvakaomarara, nekupedza kupokana, zvakawanikwa muna Danieri, iye mambo waakatumidzwa kuti Beliteshazari: akadanwa, uye acharatidza dudziro.

Danieri 5:14 Ndakambonzwa nezvako, kuti mweya wavamwari uri mukati mako, uye kuti mwenje, nokunzwisisa, nenjere dzakangwara zvinowanikwa mauri.

Danieri 8: 23 Uye kana iri nguva yekupedzisira yeushe hwavo, kana vadariki vazere, mambo ane hukasha, anonzwisisa mitongo, achasimuka.

Dhanyeri 9: 22 Iye akandiudza, akataura neni, akati, Iwe Dhanyeri, ndauya zvino kukupa njere nokunzwisisa.

Dhanyeri 10: 1 Negore rechitatu raKoreshi mambo wePeresia, chimwe chinhu chakaratidzwa Dhanyeri, ainzi Bheriteshazari; Chinhu icho chakanga chiri chechokwadi, asi nguva yakatarwa yakanga yakareba. Akanzwisisa chinhu icho, nokunzwisisa chiratidzo.

Danieri 11: 35 Uye vamwe vevanzwisisi vachawa, kuti vaedze, uye vachenese, uye muvachenese, kusvikira kunguva yekupedzisira, nekuti ichiri nguva yakatarwa.

Hosiya 13: 2 Uye zvino ivo vanoramba vachingotadza, vobva vazviitira zvifananidzo zvakaumbwa nesirivheri, uye zvifananidzo maererano nekunzwisisa kwavo, iro basa renyanzvi, vanoti nezvavo, "Varume vanobayira ngavatsvode mhuru.

Matewu 15: 16Jesu ndokuti: Imwiwo muchigere kunzwisisa?

Marako 7:18 Zvino akati kwavari: Saizvozvo nemwi hamunzwisisi here? Hamuzivi here kuti chinhu chero chipi zvacho chinobuda kunze chinopinda mumunhu, hachimusvibise;

Marako 12:33 Uye kumuda nemoyo wese, uye nefungwa dzese, uye nemweya wese, uye nesimba rese, uye kuda muvakidzani wake sewe, zvinopfuura zvipiriso zvese zvinopiswa nezvibayiro.

RUKA 1: 3 Zvakange zvakanaka kwandiriwo, ndainzwisisa zvakakwana zvinhu zvese kubva pakutanga, kuti ndikunyorere zvakanyatsonaka, Teofiro wakanaka kwazvo,

Ruka 2:47 Uye vese vakamunzwa vakashamisika nekunzwisisa kwake nemhinduro.

Ruka 24:45 Ipapo akazarura kunzwisisa kwavo, kuti vanzwisise magwaro,

Varoma 1:31 Pasina kunzwisisa, ivo vanoputsa chibvumirano, vasina rudo rwechisikigo, vakasununguka, vasina tsitsi.

1 Vakorinde 1:19 Nekuti zvakanyorwa, zvichinzi: Ndichaparadza njere dzevakachenjera, uye ndoshayisa njere kunzwisisa.

1 Vakorinde 14:14 Nekuti kana ndichinamata nendimi isingazikamwi, mweya wangu unonyengetera, asi kunzwisisa kwangu hakuna chibereko.

1 Vakorinde 14:15 Chii zvino? Ini ndichanamata pamweya, uye ndichanamata pamwe nekunzwisisa: Ndichaimba pamweya, uye ndichaimba nemanzwisisiro.

1 Vakorinde 14:19 Asi muchechi ndinosarudza kutaura mazwi mashanu nenzwisiso yangu, kuti nezwi rangu ini ndidzidzise vamwewo, kupfuura mazwi zviuru gumi nerumwe rurimi.

1 Vakorinde 14:20 Hama, musava vana mukunzwisisa: asi muzvakaipa muve vana, asi mukuziva muve varume.

VaEfeso 1:18 Meso ekunzwisisa kwako achivhenekerwa; kuti muzive kuti tariro yekudana kwake ndeyei, uye nefuma yekubwinya kwenhaka yake muvatsvene,

VaEfeso 4:18 Kuita kuti kusanzwisiswa kusvibiswe, kuve kure neupenyu hwaMwari kubudikidza nekusaziva kuri mavari, nekuda kwekupofumadzwa kwemoyo yavo:

VaEfeso 5:17 Naizvozvo musava mapenzi, asi munzwisise kuti kuda kwaIshe chii.

VaFiripi 4: 7 Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kose, ruchachengeta moyo yenyu nepfungwa dzenyu kubudikidza naKristu Jesu.

Vakorose 1: 9 Nekuda kweizvozvo isu, kubvira pazuva ratazvinzwa, hatiregi kukunyengetererai, uye tinoshuva kuti muzadziswe nezivo yekuda kwake muuchenjeri hwese nekunzwisisa kweMweya;

Vakorose 2: 2 kuti mwoyo yavo inyaradzwe, vachisungwa pamwe chete murudo, uye nepfuma yose yesimbiso izere yekunzwisisa, mukuziva kwechakavanzika chaMwari, uye chaBaba, uye chaKristu;

1 Timotio 1: 7 Kushuva kuve vadzidzisi vemutemo; vasinganzwisisi zvavanotaura, kana izvo zvavanosimbisa.

2 Timotio 2: 7 Funga nezvandinotaura; uye Ishe ngaakupe kunzwisisa pazvinhu zvese.

1 Johane 5:20 Uye tinoziva kuti Mwanakomana waMwari akauya, uye akatinzwisisa, kuti tizive iye wechokwadi, uye tiri muna iye wechokwadi, kunyange muMwanakomana wake Jesu Kristu. Uyu ndiye Mwari wazvokwadi, neupenyu hwusingaperi.

Zvakazarurwa 13:18 Heino huchenjeri. Ngaaverenge kunzwisisa nhamba yechikara, nokuti inhamba yomunhu; uye nhamba yake mazana matanhatu nemakumi matanhatu nenhanhatu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano