Mavhesi eBhaibheri Nezvevanaamai

0
2639

Isu tichave tichivhura mamwe mavhesi emabhaibheri nezveAmai kukuzivisa iwe kukosha kukuru kweichi kuve mukati medu. Rugwaro runowanzo kuraira kuti tiremekedze baba naamai vedu kuti mazuva edu ave mazhinji.

Vanamai ndivo mwari uye kusvika padanho rakakura, ivo vanogona kusarudza kubudirira kana kuparara kwevana vavo. Kana iwe uchifunga kuti aya manyepo, unofanirwa kubvunza Rebecca zvaakaitira Esau. Zvisinei nekuti Bhaibheri rakazvitaura kuti Mwari anoda Esau kupfuura Jacob. Paive pachine mukana wekuti Esau awane maropafadzo ababa vake ayo aigona kushandura magumo ake. Zvisinei, amai vavo Rebecca vaida Jakobho kupfuura Esau. Akabatsira Jacob kuba maropafadzo ababa vavo uye Esau akasara asina.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mubhuku ra1Samueri 4 vs. 21, takaona nzira iyo mukadzi akatumidza mwana wake kuti Ikabhodhi nekuti areka yesungano yakabviswa kubva kuIsreal uye nekudaro zita rakakura rakabata mwana kudzamara kutukwa kwabviswa nemumwe Muporofita. Vanaamai vanoita basa rakakosha mukubudirira kana kuita kwevana vavo. Isu takanyora runyorwa rwemavhesi ebhaibheri pamusoro paAmai kuti akubatsire iwe kunzwisisa zvakawanda nezvevanaamai uye kuti Mwari vanovabata sei nekukosha.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

Job 1: 21
Ndokuti: Ndakabuda mumimba mamai vangu ndiri musvo, uye ndichadzokerapo ndiri musvinu: Jehovha wakapa, uye Jehovha wakatora; zita raJehovha ngarikudzwe.

Job 3: 10
Nekuti hauna kupfiga mikova yemimba yamai vangu, Kana kuvanza kutambudzika pameso angu.

Job 17: 14
Ndakati kuhori, "Ndimi baba vangu;" uye kuti kunahonye, ​​"Ndimi mai vangu nehanzvadzi yangu."

Job 31: 18
(Nekuti kubva pahuduku hwangu akarerwa neni, sababa vake, uye ini ndakamutungamira kubva mudumbu ramai vangu.

Mapisarema 22: 9
Asi ndimi makandibudisa pachizvaro; Makandivimbisa nemwi ndichiri pamazamu amai vangu.

Mapisarema 22: 10
Ndakaiswa kwamuri kubva pachizvaro; Ndimi Mwari wangu kubva padumbu ramai vangu.

Mapisarema 27: 10
Kana baba vangu namai vangu vakandirasha, Asi Jehovha achandigamuchira.

Mapisarema 35: 14
Ndakazviita senge anga ari shamwari yangu kana hama: ndakakotama pasi, senge munhu anochemera mai vake.

Mapisarema 50: 20
Iwe ugere, uchipopotera hama yako; unoita makuhwa mwanakomana wamai vako.

Mapisarema 51: 5
Tarira, ndakanga ndakafirwa muzvakaipa; Naiwo mai vangu vakaita kuti ndibate muzvivi.

Mapisarema 69: 8
Ndakava mutorwa kuhama dzangu, Nomubvakure kuvana vamai vangu.

Mapisarema 71: 6
Ndakatsigirwa nemwi kubva pachizvaro; Ndimi makandibudisa muura hwamai vangu; Kurumbidzwa kwangu kunogara kuri kwamuri.

Mapisarema 109: 14
Zvakaipa zvamadzibaba ake ngazvirangarirwe pamberi paJehovha; zvivi zamai vake ngazvirege kudzimwa.

Mapisarema 113: 9
Iye unoviga mukadzi asingabereki, ave mai veimba. Rumbidzai Jehovha.

Mapisarema 131: 2
Zvirokwazvo ndakazvibata ndikanyarara, somwana akarumurwa naamai vake, mweya wangu wakaita somwana akarumurwa.

Mapisarema 139: 13
Nekuti imwi makaumba itsvo dzangu; Makandiruka mudumbu ramai vangu.

Zvirevo 1: 8
Mwanakomana wangu, inzwa kurairira kwababa vako, uye usarasa kudzidzisa kwamai vako.

Zvirevo 4: 3
Nekuti ini ndaive mwanakomana wababa vangu, nyoro mudiki pamberi paamai vangu.

Zvirevo 6: 20
Mwanakomana wangu, chengeta murayiro wababa vako; Usarasha kudzidzisa kwamai vako.

Zvirevo 10: 1
Zviratidzo zvaSoromoni. Mwanakomana akachenjera anofadza baba; Asi mwanakomana benzi rinokusha mai vake.

Zvirevo 15: 20
Mwanakomana akachenjera anofadza baba; Asi benzi rinoshora mai varo.

Zvirevo 19: 26
Anotya baba vake, nekudzinga mai vake, Mwanakomana unonyadzisa, unoshoora.

Zvirevo 20: 20
Anotuka baba vake kana mai vake, mwenje wake uchadzimwa parima rakasviba.

Zvirevo 23: 22
Teerera baba vako vakakubereka, uye usazvidza mai vako kana vachembera.

Zvirevo 23: 25
Baba vako naamai vako vanofara, ivo vakakubereka ngavafare kwazvo.

Zvirevo 28: 24
Anobira baba vake kana mai vake, akati, Hakuzi kudarika; Ndiwo shamwari yemuparadzi.

Zvirevo 29: 15
Shamhu nokuraira zvinopa huchenjeri, asi mwana anosiiwa kwaari anonyadzisa mai vake.

Zvirevo 30: 11
Rudzi ruriko, runotuka baba varwo, Rusingaropafadzi mai varwo.

Zvirevo 30: 17
Ziso rinoseka baba varo, uye rinoshora kuteerera mai vake, makunguo omupata anofanira kuutora, uye mamakondo achadya.

Zvirevo 31: 1
Mashoko amambo Remueri, chiporofita chakadzidziswa naamai vake.

Muparidzi 5: 15
Sekubuda kwaakaita mudumbu ramai vake, achashama akashama kuti aende sezvaakauya, uye haangatore chinhu pakubata kwake, chaangatakura nacho muruoko rwake.

Rwiyo rwaSoromoni 1: 6
Musanditarira, nekuti ndiri mutema, nekuti zuva rakanditarira. Vana vaamai vangu vakanditsamwira; Vakandiita murindi weminda yemizambiringa; asi munda wangu wemizambiringa handina kuuchengeta.

Rwiyo rwaSoromoni 3: 4
Ndakanga ndapfuura kwavari zvishoma asi ndakamuwana anodikamwa nomweya wangu; ndikamubata, ndikaramba kumutendera kuenda, kusvikira ndamuisa mumba mamai vangu, Muimba yomukati yaiye wakandibereka. .

Rwiyo rwaSoromoni 3: 11
Budai, imi vakunda veZiyoni, muone mambo Soromoni, ane korona, yaakapfekedzwa korona naamai vake pazuva remitambo yake, uye nezuva rekufara kwemoyo wake.

Rwiyo rwaSoromoni 6: 9
Njiva yangu, akakwana wangu, ndiye mumwe chete; ndiye oga wamai vake, ndiye akasarudzwa mumwe waakamubereka. Vanasikana vakamuona, vakamuropafadza; zvirokwazvo, ivo vahosi navarongo, vakamurumbidza.

Rwiyo rwaSoromoni 8: 1
Dai uchinge waita sehama yangu, kana kuyamwa mazamu amai vangu! Pandaiwana iwe panze, ndaikutsvoda. hongu, handifanire kuzvidzwa.

Rwiyo rwaSoromoni 8: 2
Ndaikutungamirira ndikakuisa mumba mamai vangu Ivo vandidzidzise; Ndaikumwisa waini yakavhenganiswa nezvinonhuhwira zvemvura yamatamba angu.

Rwiyo rwaSoromoni 8: 5
Ndianiko uyu anokwira achibva kugwenga, akasendamira pamudiwa wake? Ini ndakakusimudza pasi pomuapuri. Ipapo mai vako vakakubereka, ndipo paakakubereka wakabereka.

Isaya 8: 4
Nekuti mwana asati aziva kuti, "Baba vangu namai vangu, fuma yeDhamasiko nezvakapambwa zveSamaria zvichaiswa pamberi pamambo weAsiria."

Isaya 49: 1
Nditeerere, haiwa zviwi; teererai, vanhu, kubva kure; Hath me from from LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD hath hath hath hath LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD hath LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD LORD hath LORD LORD hath LORD LORD LORD hath LORD LORD LORD hath LORD hath LORD Zvino Jehovha akandidana ndiri muchibereko; Kubva paura hwangu hwamai vangu, akataura zita rangu.

Isaya 49: 23
Madzimambo achava wako ukoti madzibaba, vahosi vavo ekukurerai; vachakotama penyu zviso zvavo zvakatarira pasi, vachinanzva guruva riri patsoka dzenyu; Ipapo uchaziva kuti ndini Jehovha, nekuti havadi kunyadziswa vanondimirira.

Isaya 50: 1
Zvanzi naJehovha, Ruripiko rugwaro rwokuramba mai vako, vandakaramba? kana ndianiko wandakakweretesa uyo wandakatengesa kwauri? Tarirai makazvitengesa nekuda kwezvakaipa zvenyu, uye nekuda kwekudarika kwenyu, mai venyu vakarashwa.

Isaya 66: 13
Somunhu anovaraidzwa naamai vake, saizvozvo ndichakuvaraidza. uye muchanyaradzwa paJerusarema.

Jeremiah 15: 8
Chirikadzi zvavo dzakandiwandira pamusoro pejecha regungwa. Ndakauyisa pamusoro pavo mai vejaya muparadzi masikati, ndakamuwisira pasi pakarepo, nezvinotyisa paguta.

Jeremiah 15: 10
Nhamo yangu, mai vangu, kuti wakandiberekera munhu wegakava, uye murume wegakava kupasi rose! Ini handina kukumbira chikwereti, kana kutora chikwereti, vanhu havana kutora chikwereti kwandiri. kunyange zvakadaro mumwe nomumwe wavo unondituka.

Jeremiah 16: 3
Nekuti zvanzi naJehovha pamusoro pavanakomana napamusoro pavanasikana vavakaberekerwa panzvimbo ino, napamusoro paamai vavo vavanobereka, napamusoro pamadzibaba avo akavabereka munyika ino;

Jeremiah 16: 7
Uye vanhu havangazvichekerereri ivo vachichema, kuti vavanyaradze pamusoro pevakafa; uye varume havazovapa mukombe wokunyaradza vamwe pamusoro pababa vavo kana mai vavo.

Jeremiah 20: 14
“Zuva randakazvarwa ngaritukwa!

Jeremiah 20: 17
Nekuti haana kundiuraya kubva muchizvaro; kana mai vangu vangave riri guva rangu, uye chibereko chavo kugara chakakura neni.

Jeremiah 22: 26
Ndichakudzingira kunze, iwe naamai vako vakakubereka, kune imwe nyika, kwamusina kuberekwa; ndipo pamunofira.

Jeremiah 50: 12
Mai vako vachanyadziswa kwazvo; iye, wakakubereka, uchanyadziswa; tarira, shure kwavo ndudzi kuchaita renje, nyika yakaoma ne renje.

Jeremiah 52: 1
Zedhekia wakatanga kubata ushe ava namakore makumi maviri nerimwe; akabata ushe paJerusaremu makore gumi nerimwe. Amai vake vainzi Hamutari mwanasikana waJeremia wokuRibhina.

Mariro Mariko 2: 12
Vanoti kuna vanaamai vavo, Zviyo newaini zviripiko? pavakapfachukira sevakakuvadzwa mumigwagwa yeguta, mweya wavo pawakadururwa muchipfuva chaamai vavo.

Mariro Mariko 5: 3
Isu tiri nherera nenherera, vanaamai vedu sechirikadzi.

Ezekieri 16: 3
Uti, zvanzi naIshe Jehovha kuJerusarema; Kuzvarwa kwako nokwawakaberekerwa ndokwenyika yeKanani; baba vako vakanga vari muAmori, namai vako vakanga vari muHiti.

Ezekieri 16: 44
Tarira, mumwe nomumwe anoshandisa tsumo, achataura tsumo iyi pamusoro pako, achiti, Sezvakaita mai, ndizvo zvakaita mwanasikana wavo.

Ezekieri 19: 2
Uti, "Mai vako chii?" Seshumba: inovata pasi pakati peshumba, ichirera vana vayo pakati peshumba.

Ezekieri 19: 10
Mai vako vakafanana nomuzambiringa uri muropa rako, wakasimwa pamvura, iwo waibereka uye uzere nematavi nekuda kwemvura zhinji.

Ezekieri 22: 7
Ivo vakabvisa baba vako namai vako mukati mako, ivo vakamanikidza mutorwa mukati mako, vakamanikidza nherera nechirikadzi.

Ezekieri 23: 2
Mwanakomana woMunhu, pakanga paine vakadzi vaviri, vakunda vamai vamwe.

Ezekieri 44: 25
Havave vanouya kune akafa, kuti varege kuzvisvibisa, asi baba, kana mai, kana mwanakomana, kana mwanasikana, kana mukoma nomunun'una kana hanzvadzi, yakanga isina murume, vangazvisvibisa.

Hosiya 2: 2
Kumbira chose mai vako, mukumbire, nekuti iye haazi mukadzi wangu, neni handisi murume wake. Naizvozvo ngaabvise kufeva kwake kubva pamberi pake, nokupata kwake pakati pamazamu ake.

Hosiya 2: 5
Nekuti mai vavo vakapata, ivo vakava nemimba vakaita zvinonyadzisa, nekuti vakati, "Ndichatevera vadikani, vanondipa chingwa neangu mvura, makushe angu neshinda yangu, mafuta angu newaini yangu."

Hosiya 4: 5
Naizvozvo iwe uchawa mumasikati, uye muporofita achawa newe usiku, uye ndichaparadza mai vako.

Hosiya 10: 14
Naizvozvo bope richamuka pakati pavanhu vako, nhare dzako dzese dzichapambwa, seSharimoni zvakapamba Bheti-abheri nezuva rehondo, mai vakaputsanywa pavana vavo.

Mika 7: 6
Nekuti mwanakomana anozvidza baba, mwanasikana anomukira mai vake, nomukadzi womwana vamwene vake; vavengi vemunhu varume veimba yake.

Matthew 1: 18
Zvino kuberekwa kwaJesu Kristu kwakange kuri seizvi: Mai vake Maria pavakange vakanyorerwa Josefa, vasati vasangana, iye akawanikwa ave nemweya weMweya Mutsvene.

Matthew 2: 11
Zvino vakati vapinda mumba, vakaona mucheche naMaria mai vake, vakawira pasi vakamunamata; zvino vakati vazarura fuma yavo, vakamupa zvipo. ndarama, nezvinonhuwira, nemura.

Matthew 2: 13
Zvino vakati vabva, tarira, mutumwa waIshe akazviratidza kuna Josefa muchiroto, achiti: Simuka, utore mucheche namai vake, utizire Ejipitori, ugare ipapo kusvikira ndikuudza. anotsvaga mwana mudiki kuti amuparadze.

Matthew 2: 14
Zvino wakati amuka, akatora mucheche namai vake usiku, akaenda Ejipita.

Matthew 2: 20
Achiti: Simuka, tora mucheche namai vake, uende kunyika yaIsraeri; nekuti vakafa avo vaitsvaka mweya wemucheche.

Matthew 10: 35
Nokuti ndakauya kuzopesanisa munhu makakava pamusoro baba vake, nemukunda namai vake, uye muroora navamwene vake murayiro.

Matthew 10: 37
Unoda baba kana mai kupfuura ini haana kukodzera ini; uye unoda mwanakomana kana mukunda kupfuura ini haana kukodzera ini.

Matthew 12: 46
Zvino wakati achataura nechaunga, mai vake nevanun'una vake vakamira kunze, vachishuva kutaura naye.

Matthew 12: 47
Umwe ndokuti kwaari: Tarira, mai vako nevanin'ina vako vamire panze, vachishuva kutaura newe.

Matthew 12: 48
Asi wakapindura akati kuna iye wamuudza: Mai vangu ndiani? nehama dzangu ndivanaani?

Matthew 12: 49
Ndokubva atambanudzira ruoko rwake kuvadzidzi vake, akati: Tarirai mai vangu nevanun'una vangu.

Matthew 12: 50
Nekuti ani nani unoita kuda kwaBaba vangu vari kumatenga, ndiye hama yangu, nehanzvadzi, namai.

Matthew 14: 8
Zvino iye, arairwa namai vake, akati, Ndipe pano musoro waJohwani Mubhabhatidzi mundiro.

Matthew 14: 11
His And head head head was in in in in in his his his his his his his his his his his his his his his was his his was his brought his brought brought brought his brought a brought his his brought a his his his his was his his brought was brought his brought his his his his his his his brought his his his brought his his his in Zvino musoro wake ukauyiswa mundiro, ndokupihwa musikana;

Matthew 15: 4
Nekuti Mwari wakaraira achiti: Kudza baba namai vako; uye: Unotuka baba kana mai, ngaafe rufu.

Matthew 15: 5
Asi imwi munoti: Ani nani unoti kuna baba kana mai: Icho chipo, chipi nechipi chaungabatsirwa neni;

Matthew 15: 6
Uye asingaremekedzi baba vake kana mai vake, iye uchava akasununguka. Nokudaro makaita kuti murairo waMwari usakanganiswa netsika dzenyu.

Matthew 19: 19
Kudza baba vako naamai vako, uye, Ude wokwako sezvaunozvida iwe.

Matthew 19: 29
Uye umwe neumwe wakasiya dzimba, kana vanin'ina, kana hanzvadzi, kana baba, kana mai, kana mukadzi, kana vana, kana minda, nekuda kwezita rangu, uchagamuchira zvine zana, akagara nhaka yeupenyu husingaperi.

Matthew 27: 56
Pakati pavo paiva naMaria Magidharini, naMaria mai vaJakobho naJose, namai vevana vaZebhedhi.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano