Mavhesi eBhaibheri Nezve Kushushikana

0
2557

Kunetseka kwakashata mamiriro epfungwa anoita kuti munhu asashaye simba, kunetseka uye kunzwa zvakaipa. Dzimwe nguva kana isu takamanikidzwa tichiedza kugara takatumbuka, dzimwe nguva tinokanganwa Mwari ari mudenga akatarisa. Isu tichagara tichida nzira yekusimbisa uye ndosaka mavhesi ebhaibheri nezvekushushikana akakosha kwazvo kuti tizive. Kana tichiziva mamwe eaya mabhaibheri mavhesi, zvichagara zvichitipa imwe mhando yekuziva kuti Mwari achiri nesu kunyangwe zvakaoma sei basa rakatikomba. Zvakare, aya mavhesi ebhaibheri nezvekushushikana anozotibatsira kukunda manzwiro ekukanda mapfumo pasi kana isu tave kutonetsekana.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Kazhinji, vanhu vazhinji vanhu vanobvuma kukundwa uye kuve vanokundikana muhupenyu nekuti havazive kuti vari padyo sei kubudirira pavakarega nekuda kwekunetseka kwekutadza. Kana iwe ukazvipa iwe neruzivo rwakakodzera kubva kune rugwaro kunyanya mabhaibheri mabhaibheri pamusoro pekushushikana senge uyu anokupa nzwisiso yekuti isu tinotarisirwa kutarisana nayo pane imwe nguva nenguva, asi isu tinofanirwa kuve mukutenda kwakanaka nekuti tichazokunda.

Jacob akazopedzisira akunda kusagadzikana kwekuyedza kubudirira husiku hwaakarwa nengirozi. Zvinogona kurangarirwa kuti kunyangwe achiba maropafadzo ababa vavo kuna Esau, Jacob achiri kuwana zvakaoma kwazvo kuita kusvika pane zvakarwirwa naEsau uye kuyedza kwake kwekubudirira kwakasimbiswa nekutadza kukuru. Asi haana kumborega kusvika asangana nehunhu hwekudenga.

Zvakare muhupenyu hwedu, tinokwanisa kushushikana apo tichiedza kuchengetedza basa, kushushikana kwekuenda kunoshanda zuva nezuva, kunyangwe kushandira Mwari mukati medambudziko uye nematambudziko. Aya mavhesi emabhaibheri nezvekushushikana achatibatsira kuti tirambe takamira uye tirambe tichienda.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

VaFiripi 4: 6 - 7 Musangwarira chinhu; asi pazvinhu zvese nemunyengetero uye nekukumbira pamwe nekutenda, mikumbiro yenyu ngaizikamwe kuna Mwari. Uye rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kose, ruchachengeta moyo yenyu nepfungwa dzenyu kubudikidza naKristu Jesu.

Mapisarema 9: 8-10 Iye achatonga nyika mukururama, Achatonga vanhu nokutendeka. Jehovha achava nhare yakasimba kuna vanomanikidzwa, Nhare yakasimba panguva yokutambudzika. Vanoziva zita renyu vachavimba nemi, nekuti imi, Jehovha, hamuna kurasa vanokutsvakai.

Johane 14:27 rugare ndinosiya nemi, rugare rwangu ndinokupai; kwete sekupa kunoita nyika, ini ndinokupai. Moyo wako ngaurege kutambudzika, kana kutya.

Matthew 11: 28 Uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. Tora joko rangu pamusoro pako, udzidze kwandiri; nekuti ndiri munyoro, ndine moyo unozvininipisa, uye muchawana zororo remweya yenyu. Nekuti joko rangu rakareruka, uye mutoro wangu wakareruka.

John 16: 33 "Ndataura zvinhu izvi kwauri, kuti muve nerunyararo mandiri. Panyika muchava nedambudziko, asi tsungai moyo. Ini ndakunda nyika.

Varoma 8:31 Zvino tichatiiko pazvinhu izvi? Kana Mwari ari wedu, ndiani angavapo pamberi pedu?

VaFiripi 4:13 Ndinogona kuita zvinhu zvese kubudikidza naKristu zvinondisimbisa.

ISAYA 40: 31 asi ivo vanomirira kuna Jehovha, vachawana simba idzva; vanokwira namapapiro samakondo; vachamhanya vasinganeti; vanofamba, vasingaziyi.

Pisarema 37: 5 Isa nzira yako kuna Ishe; vimba naye zvakare; uye achazviita.

1 Johane 4: 18 Hakuna kutya murudo; asi rudo rwakakwana runodzinga kutya, nekuti kutya kunetswa. Iye anotya haana kupedzeredzwa murudo.

RUKA 6:48 Iye akafanana nemunhu akavaka imba, akachera zvakadzika, akateya nheyo paruware; mafashama paakamuka, rwizi rwakarova pamusoro peimba iyo, rukasagona kuuzunungusa, nekuti hwakavambwa. padombo.

Mapisarema 55:22 Kanda mutoro wako pana Jehovha, iye achakutsigira; haangatenderi munhu akarurama kuti azununguswe.

Mapisarema 34: 17-19 Vakarurama vanochema, uye Jehovha akanzwa, Akavarwira panjodzi dzavo dzose. Jehovha ari pedyo nevane moyo yakaputsika; uye tinoponesa saMweya unoshungurudza. Mazhinji Akarurama anamatambudziko; asi Jehovha anomurwira abude paari ose.

Ndakaisa Ishe pamberi pangu nguva dzose, nekuti ari kuruoko rwangu rwerudyi, handingazununguswi.

Ruka 10: 41-42 Jesu achipindura akati kwaari: Marita, Marita, unochenjera uye unonetsekana nezvinhu zvizhinji, asi chinhu chimwe chinodikanwa: uye Maria wasarudza icho chikamu chakanaka, chisingazotorerwi kubva kwaari.

Mapisarema 119: 71 Zvakanaka kwandiri kuti ndakatambudzika; Kuti ndidzidze mitemo yenyu.

Mapisarema 119: 143 Nhamo nokumanikidzwa zvakandibata, Asi mirairo yenyu ndiwo mufaro wangu mukuru.

Mapisarema 118: 5-6 Ndakadana kuna Jehovha ndichitambudzika, Jehovha akandipindura, akandiisa panzvimbo yakakura. Jehovha ari kurutivi rwangu; Ini handingatyi: munhu angandiitei?

Mapisarema 56: 3-4 Panguva yandinotya, Ndichavimba nemi. MunaMwari ndicharumbidza shoko rake, Muna Mwari ndakavimba; Handizotyi kuti chii chinogona kundiitwa nenyama kwandiri.

Mapisarema 103: 1-5 Rumbidza Jehovha, mweya wangu; uye zvose zviri mukati mangu, ngazvirumbidze zita rake dzvene. Rumbidza Jehovha, mweya wangu, Urege kukangamwa mikomborero yake; Iye, anokangamwira zvakaipa zvako zvose; unoporesa kurwara kwako kose; Iye anodzikunura hupenyu hwako pakuparadzwa; anokushongedza korona younyoro netsitsi. Anogutisa muromo wako nezvinhu zvakanaka; saka hujaya hwako hunovandudzwa segondo.

1 Vakorinde 14:33 Nekuti Mwari haazi iye muvambi wekuvhiringidzika, asi werunyararo, semakereke ese evatsvene.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano