Mavhesi eBhaibheri Nezve Dzidzo

0
2786

Nhasi tichave tichiongorora mamwe mavhesi ebhaibheri nezve dzidzo. Chinyorwa ichi chinokupa iwe ruzivo rwakakodzera rwekuti nei zvakakosha kuti udzidziswe. Chikamu chedzidzo chiri kudzidzisa vana nenzira chaiyo yavanofanira kuenda kuitira kuti kana vakura, varege kubva pairi.

Mavhesi eBhaibheri nezve dzidzo akarongwa zvakanaka kuti ashandiswe kwevabereki vese kuti vakwanise kuve nepfungwa dzezvavanofanira kudzidzisa uye zvinhu zvekufumudzira vana vavo. Zvichakadaro, tinogona kuramba chokwadi chekuti vanhu vazhinji vakakanganisa zvekunamata nekuda kwekusadzidza; vanotenda kuti hazvifanirwe kuwana dzidzo nekuti kumadokero dzidzo inokwanisa kukanganisa pfungwa dzakanaka.

Ipo, ivo havana ruzivo rwekuti Bhaibheri rinoshoreka nekusaziva; ndosaka rugwaro rwuchiti mubhuku ra2 Timoti 2 vs. 15 - 16 Dzidza kuzviratidza kuna Mwari uchitenderwa, mushandi asingafaniri kunyadziswa, achigovana zvakanaka shoko rechokwadi. Asi nzvenga kutaura kwetsvina kusina maturo; nekuti zvichawedzera kukurira kusada Mwari. Izvi zvinoratidza kuti Mwari anoda kuti tive neruzivo. Anoda kuti isu tizive zvishoma nezve chimwe chinhu uye chimwe chinhu nezve zvese. Nekutenda, ndizvo izvo dzidzo ichatibatsira kuita.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

MuApostora Pauro uyo anoonekwa semumwe wevaapositori mukurusa uyo akasimudzira hushumiri hwaKristu pasi pano, akawana hunyanzvi hwefundo yepamusoro kunyangwe asati atendeuka. Kune nguva dzose nzvimbo yekudzidza nekufunda, Jesu Kristu akazadzisa basa rake pasi pano mumakore matatu, zvisinei, akashandisa anopfuura makore gumi nemasere ehupenyu hwake achidzidzira kuunganidza ruzivo nezve basa rehumambo mutembere pakati pevakuru.

Kana iwe uchabudirira muhupenyu, pane maitiro ekutevera; pane nzvimbo yekudzidziswa. Isu takanyora runyorwa rwemavhesi ebhaibheri nezve dzidzo kuti ikubatsire iwe kunzwisisa kuti kwakakosha sei kuwana ruzivo.

Mavhesi eBhaibheri

VaKorose 1: 28 watinoparidza isu, tichiyambira munhu umwe neumwe, nekudzidzisa munhu umwe neumwe muuchenjeri hwese; kuti tiise munhu wese akakwana muna Kristu Jesu:

ISAYA 29:12 Zvino bhuku rakaiswa kuna iye asina kudzidza, achiti, "Verenga iwe zvino." Iye akati, "Ini handina kudzidza."

1 Vakorinte 3:19 Nekuti huchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari. Nekuti kwakanyorwa, kuchinzi: Unotora vakangwara pamano avo.

ZVIREVO 9:10 Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwouchenjeri, uye kuziva Mutsvene, ndiko kunzwisisa.

Mapisarema 32: 8 Ini ndichakurayiridza uye ndigokudzidzisa nzira yaunofanira kufamba nayo: Ndichakutungamira neziso rangu.

Muparidzi 7:12 "nekuti huchenjeri chitaviridzo, mari chitaviridzo, asi ukuru hweruzivo ndirwo, kuti uchenjeri hunopa hupenyu kunehwohwo.

Isaya 54:13 Uye vana vako vese vachadzidziswa naJehovha; rugare rwevana vako ruchava rukuru.

ZVIREVO 1: 5 Munhu akachenjera anonzwa, uye anowedzera kudzidza; Asi munhu ane njere anowana zano rakanaka.

2 Timotio 3: 14-17 Asi rambira pazvinhu zvawakadzidza uye zvakasimbiswa nezvake, uchiziva uyo wakazvidzidza naye; Uye kuti kubvira paucheche iwe wakaziva magwaro matsvene, anogona kukuchenjedza kusvikira pakuponeswa kubudikidza nerutendo rwuri muna Kristu Jesu. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, uye rwunobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa, nekurayira mukururama, kuti munhu waMwari ave akakwana, akagadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka.

ZVIREVO 16:16 Zviri nani sei kuwana njere pane ndarama! uye kuwana kunzwisisa kuchisarudzwa kupfuura sirivheri.

Mabasa 7:22 Uye Mozisi akadzidziswa muuchenjeri hwese hwevaIjipita, uye aive nesimba pamashoko nepamabasa.

Danieri 1: 17-19 Kana vari vana vana, Mwari akavapa ruzivo uye nehungwaru mune hwese kudzidza nekuchenjera: uye Danieri wakanzwisisa pane zvese zviratidzo uye zviroto. Zvino mazuva okupedzisira apera, akanga ataurwa namambo kuti aunzwe, muchinda wavaranda akauya nawo pamberi paNebhukadhinezari. Mambo akataura navo; Pakati pavo pakanga pasina mumwe wakafanana naDhanyeri, naHananiya, naMishaeri, naAzaria; saka ivo vakamira pamberi pamambo.

Johane 7:15 Zvino vaJudha vakashamisika, vachiti: Uyu unoziva sei mavara, asina kudzidza?

Mabasa 26:24 Zvino wakati achizvidavirira pachavo, Festo akati nenzwi guru: Pauro, unopenga; kudzidza kukuru kunokupengesa.

ZVIREVO 9: 9 Ipa wakachenjera dzidzo, ipapo iye achawedzera kungwara.

VaGaratia 1:12 Nekuti ini handina kugamuchira kubva kumunhu, kana kuzvidzidziswa, asi nekuratidzwa kwaJesu Kristu.

ZVIREVO 18: 2 Benzi harifariri kunzwisisa, Asi kuti moyo waro uzviwanire.

Varoma 12: 2 Uye musaenzaniswe nenyika ino; asi mushandurwe nekuvandudzwa kwepfungwa dzenyu, kuti muidze muzive kuti icho chakanaka, uye chinogamuchirika, uye chakanaka, kuda kwaMwari.

Vakorose 2: 8 Chenjerai kuti kurege kuva nemunhu unokutorerai neuchenjeri uye nekunyengera pasina, mutsika yevanhu, shure kwekutanga kwenyika, uye kwete kutevera Kristu.

VAFIRIPI 4: 9 Zvinhu izvi, zvamakadzidza, zvamakagamuchira, nekunzwa, nekuona mandiri, itai; Mwari werugare uchava nemwi.

Nditungamirirei muzvokwadi yenyu, mundidzidzise, ​​nekuti ndimi Mwari muponesi wangu; ndinokumirira zuva rose.

ZVIREVO 4:11 Ndakakudzidzisa panzira yenjere. Ndakakufambisa pamakwara akarurama.

Matthew 11:29 Tora joko rangu pamusoro pako, uye udzidze kwandiri; nekuti ndiri munyoro, ndine moyo unozvininipisa, uye muchawana zororo remweya yenyu.

Matthew 28: 19-20 Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ese, muchivabhabhatidza muzita raBaba, neroMwanakomana, neroMweya Mutsvene: Vadzidzisei kuchengeta zvinhu zvese zvandakakurairai. Ini ndinemwi nguva dzose, kusvikira pakuguma kwenyika. Ameni.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano