Mavhesi eBhaibheri evana

0
2533

Nhasi, tichave tichibata nemavhesi eBhaibheri evana. Zviri pachena kuti uzive kuti kunamata kwevana kwakatosiyana neako kwevakuru. Nepo vakuru vanogona kunge vatanga kusangana nematambudziko muhupenyu izvo zvinozoda kuti vazive imwe yemweya yehondo munamato uye nemavhesi ebhaibheri, vana kune rumwe rutivi vari kungokura, saka vanoda mamwe magwaro matsamba anovabatsira kukura uye kuva vanodiwa naMwari kuva.

Mune ino chinyorwa, iwe uchadzidza mamwe makuru emabhaibheri mavhesi evana ayo anozobatsira vana vako kukura munzira yekunamata. Paunoona munhu mukuru ane hupenyu hwave dambudziko guru kumuviri waKristo pamwe nenzanga yose, dambudziko harina kungoonekwa kana munhu ava munhu mukuru. Chii chakakodzera kuziva ndechekuti mazhinji eaya matambudziko akatanga kubva chaipo kubva vachiri vana. Kana paine dambudziko mufaundesheni, zvirokwazvo chivakwa chichava nedambudziko mune ramangwana. Kana vana vasina kuratidzwa nerudzi rwezivo yemubhaibheri yavanoda vachiri vana, zvinogona kukanganisa murume kana mukadzi waachave ave mune ramangwana.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo
Hupenyu zvinoshamisika, Mwari vakaraira vabereki kuti vadzidzise vana vavo nenzira kwayo kuitira kuti kana vakura varege kubva pairi. Mwana anokura aine dzidziso isina kunaka yekutenda, zvinotora simba rakawanda kuchinja iro remwana kana ivo vava munhu mukuru.

Nekudaro, zvakakosha kwazvo kuti vana vazive mavhesi eBhaibheri akakodzera evana kuti avabatsire kukura munzira yaIshe kuitira kuti kana vava munhu mukuru, varege kubva pazviri.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

Ruka 1:37 Nekuti kuna Mwari hapana chinhu chichaitika.

Johane 14: 6 Jesu akati kwaari: Ini ndiri nzira, nechokwadi, neupenyu; hakuna unouya kuna Baba, asi nokwandiri.

Dheuteronomio 5: 29 Haiwa! Dai havo havo vaiva nemoyo yakadai mavari, kuti vaizonditya, nokuchengeta mirairo yangu nguva dzose, kuti zvive zvakanaka navo, pamwechete navana vavo,

Varoma 3:23 Nekuti vese vakatadza, vakasasvika pakubwinya kwaMwari.

VaEfeso 6: 1 Vana, teererai vabereki venyu muna She: nekuti ndizvo zvakanaka.

Varoma 8:19 Nekuti kutarisira kwechishuwo kwechisikwa kwakamirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari.

VAHEBHERU 13: 8 Jesu Kirisito zuro, nanhasi, uye nekusingaperi

Mapisarema 127: 3 - Tarira, vana inhaka inobva kuna Jehovha; Chibereko chechizvaro ndiwo mubayiro waanopa.

Zvirevo 22: 6 - Rovedza mwana nzira yaanofanira kufamba nayo; Ipapo kunyange akwegura haangatsauki pairi.

VaEfeso 6: 4 - nemwi madzibaba, musatsamwisa vana venyu; asi varerei pakurera nekuraira kwaIshe.

3 Johane 1: 4 Handina mufaro unopfuura kunzwa kuti vana vangu vanofamba muchokwadi.

Isaya 54:13 - Uye vana vako vese vachadzidziswa naJehovha; uye rugare rwevana vako ruchava rukuru.

VaEfeso 6: 1-4 - Vana, teererai vabereki venyu muna Ishe, nekuti izvi ndizvo zvakanaka.

1 Johane 3: 1 XNUMX Zvino, rudo rwakadai Baba rwaakatipa kwatiri, kuti tinzi vanakomana va Mwari, saka nyika haitizive, nekuti haina kumuziva.

Zvirevo 13:24 - Anorega shamhu anovenga mwanakomana wake; Asi anomuda, anomuranga zvakanaka.

Zvirevo 17: 6 - Vana vavanakomana ikorona yavatana; kukudzwa kwavana ndiwo madzibaba avo.

Matthew 19: 13-14 Zvino kwakauyiswa kwaari vana vaduku, kuti aise maoko pamusoro pavo, anyengetere; asi vadzidzi vakaatsiura. Asi Jesu wakati: Tenderai vana vadiki, musavadzivisa kuuya kwandiri, nekuti ushe hwekumatenga ndehwevakadai.

Matewu 5: 9 Vakaropafadzwa vanoita rugare; nekuti ivo vachanzi vana vaMwari.
10:14 Zvino Jesu wakati achizviona, akatsamwa zvikuru, akati kwavari: Tenderai vana vadiki kuuya kwandiri, uye musavadzivisa, nekuti ushe hwaMwari ndohwevakadai.

Zvirevo 29:15 - Shamhu nokuraira zvinouyisa huchenjeri; Asi mwana wangoregwa hake anonyadzisa mai vake.

VaFiripi 4:13 Ndinogona kuita zvinhu zvese kubudikidza naKristu zvinondisimbisa.

1 VaTesaronika 5:17 Namata usingaregi.

Ruka 17: 2 - Zvaive nani kwaari kuti guyo rakasungirirwa pamutsipa wake, ndokukanda mugungwa, pane kuti atadzise mumwe wevadiki ava.

3 Johane 1: 3-4 - Nekuti ndakafara zvikuru hama padzakauya dzichipupurira chokwadi chiri mauri, kunyange uchifamba muchokwadi.

Zvirevo 13:22 - Munhu, akanaka, achasiira vana vavana vake nhaka; Asi fuma yomutadzi inochengeterwa akarurama.

Vagaratia 3: 26 Nekuti imi mose muri vana vaMwari nokutenda muna Kristu Jesu.

ISAYA 49: 15-17 Mukadzi angagona kukanganwa mwana wake anoyamwa, kuti arege kunzwira tsitsi mwanakomana wedumbu rake. Zvirokwazvo vangakanganwa, asi ini handingakukangamwi. Tarira, ndakakunyora pazvanza zvangu; madziro ako ari pamberi pangu nguva dzose. Vana vako vanokurumidza; vaparadzi vako navanokuita dongo vachabuda mauri.

1 Timotio 4:12 - Ngakurege kuva nemunhu unozvidza uduku hwako. asi uve muenzaniso wevanotenda, pashoko, pamufambiro, murudo, mumweya, mukutenda, nepakuchena.

Vahebheru 12: 9-11 - Uyezve takava nemadzibaba enyama yedu aidzora uye tikavakudza; ko hatingazviisi zvikuru pasi paBaba vemweya kuti tirarame here?

Johane 3:16 Nekuti Mwari akada nyika, zvekuti wakapa Mwanakomana wake wakazvarwa ega, kuti ani nani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave neupenyu hwusingaperi. Nekuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake munyika kuti ape nyika mhosva. asi kuti nyika iponeswe kubudikidza naye. Unotenda kwaari haapiwi mhosva, asi usingatendi watotongwa, nekuti haana kutenda kuzita reMwanakomana waMwari wakaberekwa mumwe woga.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano