Mavhesi eBhaibheri evana

0
249

Nhasi, tichave tichibata nemavhesi eBhaibheri evana. Zviri pachena kuti uzive kuti kunamata kwevana kwakatosiyana neako kwevakuru. Nepo vakuru vanogona kunge vatanga kusangana nematambudziko muhupenyu izvo zvinozoda kuti vazive imwe yemweya yehondo munamato uye nemavhesi ebhaibheri, vana kune rumwe rutivi vari kungokura, saka vanoda mamwe magwaro matsamba anovabatsira kukura uye kuva vanodiwa naMwari kuva.

Munyaya ino, iwe uchadzidza mamwe makuru emavhesi emabhaibheri evana ayo anobatsira vana vako kukura nenzira yekuremekedza. Ukaona munhu mukuru ane hupenyu hwazova dambudziko rakakura kumuviri wemweya waKristu nenharaunda zvakakura, dambudziko harina kungouya kana munhu ava munhu mukuru. Chii chakakodzera kuziva ndechekuti vazhinji veedambudziko iri vakatanga kubva chaipo pavakanga vari vana. Kana paine dambudziko mune hwaro, zvirokwazvo chivakwa chichava nedambudziko mune ramangwana. Kana vana vakasaziviswa mhando yeruzivo rwebhaibheri rwavanoda vachiri vadiki, zvinogona kukanganisa murume kana mukadzi vavanozova mune ramangwana.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo
Hupenyu zvinoshamisika, Mwari vakaraira vabereki kuti vadzidzise vana vavo nenzira kwayo kuitira kuti kana vakura varege kubva pairi. Mwana anokura aine dzidziso isina kunaka yekutenda, zvinotora simba rakawanda kuchinja iro remwana kana ivo vava munhu mukuru.

Nekudaro, zvakakosha kwazvo kuti vana vazive mavhesi eBhaibheri akakodzera evana kuti avabatsire kukura munzira yaIshe kuitira kuti kana vava munhu mukuru, varege kubva pazviri.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

Ruka 1:37 Nekuti kuna Mwari hapana chinhu chichaitika.

Johane 14: 6 Jesu akati kwaari: Ini ndiri nzira, nechokwadi, neupenyu; hakuna unouya kuna Baba, asi nokwandiri.

Dheuteronomio 5: 29 Haiwa! Dai havo havo vaiva nemoyo yakadai mavari, kuti vaizonditya, nokuchengeta mirairo yangu nguva dzose, kuti zvive zvakanaka navo, pamwechete navana vavo,

Varoma 3:23 Nekuti vese vakatadza, vakasasvika pakubwinya kwaMwari.

VaEfeso 6: 1 Vana, teererai vabereki venyu muna She: nekuti ndizvo zvakanaka.

Varoma 8:19 Nekuti kutarisira kwechishuwo kwechisikwa kwakamirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari.

VAHEBHERU 13: 8 Jesu Kirisito zuro, nanhasi, uye nekusingaperi

Mapisarema 127: 3 - Tarira, vana inhaka kuna Jehovha, uye chibereko chechizvaro ndiwo mubayiro wake.

Zvirevo 22: 6 - Dzidzisa mwana nenzira yaanofanira kufamba nayo: Kana akwegura, haangabvi pairi.

VAEFESO 6: 4 - Uye, imi madzibaba, musatsamwisa vana venyu, asi muvarera mukure nekuraira kwaIshe.

3 Johane 1: 4 Handina mufaro unopfuura kunzwa kuti vana vangu vanofamba muchokwadi.

Isaya 54:13 - Uye vana vako vese vachadzidziswa naJehovha; rugare rwevana vako rukuru.

VaEfeso 6: 1-4 - Vana, teererai vabereki venyu muna She: nekuti ndizvo zvakanaka.

1 Johane 3: 1 XNUMX Zvino, rudo rwakadai Baba rwaakatipa kwatiri, kuti tinzi vanakomana va Mwari, saka nyika haitizive, nekuti haina kumuziva.

ZVIREVO 13: 24 - Anorega shamhu anovenga mwanakomana wake, asi anomuda anomuranga.

Zvirevo 17: 6 - Vana vavana ikorona yevatana; Kukudzwa kwavana ndiwo madzibaba avo.

Matthew 19: 13-14 Zvino kwakauyiswa kwaari vana vaduku, kuti aise maoko pamusoro pavo, anyengetere; asi vadzidzi vakaatsiura. Asi Jesu wakati: Tenderai vana vadiki, musavadzivisa kuuya kwandiri, nekuti ushe hwekumatenga ndehwevakadai.

Matewu 5: 9 Vakaropafadzwa vanoita rugare; nekuti ivo vachanzi vana vaMwari.
10:14 Zvino Jesu wakati achizviona, akatsamwa, akati kwavari: Tenderai vana vaduku kuuya kwandiri, uye musavadzivisa, nekuti ushe hwaMwari ndehwevakadai.

ZVIREVO 29: 15 - Shamhu nokuraira zvinopa huchenjeri, asi mwana wasiyiwa achinyadzisa mai vake.

VaFiripi 4:13 Ndinogona kuita zvinhu zvese kubudikidza naKristu zvinondisimbisa.

1 VaTesaronika 5:17 Namata usingaregi.

Ruka 17: 2 - Zviri nani kwaari kuti guyo risungirirwe pamutsipa wake, akakandirwa mugungwa, pane kuti agumbuse umwe wevaduku ava.

3 Johane 1: 3-4 - nekuti ndakafara kwazvo, hama padzakasvika dzichipupurira chokwadi chiri mauri, kunyange iwe uchifamba muchokwadi.

ZVIREVO 13: 22 --Munhu akanaka anosiya nhaka kuvana vevana vake, uye hupfumi hwomutadzi hunochengeterwa vakarurama.

Vagaratia 3: 26 Nekuti imi mose muri vana vaMwari nokutenda muna Kristu Jesu.

ISAYA 49: 15-17 Mukadzi angagona kukanganwa mwana wake anoyamwa, kuti arege kunzwira tsitsi mwanakomana wedumbu rake. Zvirokwazvo vangakanganwa, asi ini handingakukangamwi. Tarira, ndakakunyora pazvanza zvangu; madziro ako ari pamberi pangu nguva dzose. Vana vako vanokurumidza; vaparadzi vako navanokuita dongo vachabuda mauri.

1 TIMOTI 4: 12 asi uve muenzaniso wevatendi, mushoko, mukutaura, murudo, mumweya, mukutenda, mukuchena.

VAHEBHERU 12: 9-11 - Zvakare isu takava nemadzibaba enyama yedu akatiruramisa, tikavapa rukudzo: ko isu hatingaiti zvikuru kuti tizviise pasi paBaba vemweya, tirarame?

Johane 3:16 Nekuti Mwari akada nyika, zvekuti wakapa Mwanakomana wake wakazvarwa ega, kuti ani nani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave neupenyu hwusingaperi. Nekuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake munyika kuti ape nyika mhosva. asi kuti nyika iponeswe kubudikidza naye. Unotenda kwaari haapiwi mhosva, asi usingatendi watotongwa, nekuti haana kutenda kuzita reMwanakomana waMwari wakaberekwa mumwe woga.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano