Mavhesi eBhaibheri Nezvekukunda

1
2780

Isu tese tinoda kukunda pamusoro pese dambudziko rinotyisidzira uye ndosaka tichida mamwe mavhesi ebhaibheri nezvekukunda. Tinogona kukunda kukunda chero munzira; zvinogona kuve pamusoro pematare edzimhosva, pamusoro pehurwere, kana kupokana kwepasi sezvingave zvakadaro. Nekudaro, mhando hurusa yekukunda yatinogona kuve nayo muna Kristu Jesu. Kukunda kwedu muna Kirisito Jesu kunotipa sununguko pamusoro pechivi.

Zvinogona kuyeukwa kuti Kristu akaudza vadzidzi vake kuti muhupenyu, vaizosangana nematambudziko nematambudziko, asi vanofanirwa kuve nekutenda kwakanaka nekuti Akunda nyika. Kukunda kwaKristu ndizvo zvatiratidzwa nevatendi nhasi. Panguva imwecheteyo, vazhinji vamwe vanhu vanoshanda nesimba uye vachizvinyaradza, vachiedza kukunda, kukunda kwedu kwakagadziriswa muna Kristu Jesu. Zvese zvatinofanirwa kuita zvinongopupurira kukunda kwedu muna Kristu Jesu, kunyangwe, isu tinogona kusangana nematambudziko muhupenyu, kunyangwe dutu rehupenyu richauya richitituka, isu tinofanirwa kuve nekutenda kwakanaka nekuti Kristu vakunda zvese.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Zvichakadaro, kukunda muna Kristu Jesu kune zvakawanda zvekuita nehukama hwedu naMwari. Kana hukama pakati paMwari nesu husina kukanganiswa, saka kukunda kwedu kune chokwadi. Ndosaka tichifanira kugara tichitsvaga nzira yedu yekudzoka pamuchinjikwa pese patinoitadza. Zvakare, tinofanirwa kuziva kuti kutenda muna Jesu Kristu hakuere kungoerekana kwaita kungokunda kunoitika. Pane nguva apo kukunda kwedu kunouya zvishoma nezvishoma. Kunyangwe isu tiri mumba yekumirira kuti kukunda kwedu kuonekwe, isu tinofanirwa kuratidza hunhu hwakanaka, uye bhaibheri rinoti hapana chingatiparadzanise nerudo rwaMwari. Kunyangwe pazvinoratidzika kunge kukunda hakuzo, isu tinofanira kuvimba muna Mwari uye kuramba tichitenda.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Mavhesi eBhaibheri

2 Samueri 19: 2 Zvino kukunda kwezuva iro kwakashandurwa kukava kuchema kuvanhu vese, nekuti vanhu vakanzwa zuva iro kuti mambo wakashungurudzika mwanakomana wake.

2 Samueri 23:10 Zvino akasimuka, akabaya vaFirisitia kusvikira ruoko rwake rwaneta, ruoko rwake rukanamatira pamunondo; Jehovha akakunda kwazvo nomusi uyo; vanhu vakamutevera, iye chete kuzopamba.

2 Samueri 23:12 XNUMX Asi iye akamira pakati pevhu, akarirwira, akauraya vaFirisitia; Jehovha akakunda kwazvo.

1 MAKORONIKE 29: 11 Ukuru hwako, Jehovha, nesimba, nembiri, kukunda, uye ukuru, nekuti zvese zviri kudenga nepanyika ndezvenyu. Ushe ndohwenyu, Jehovha, uye munosimudzirwa musoro pamusoro pezvose.

Imbirai Jehovha rwiyo rutsva; nekuti akaita zvinhu zvinoshamisa: Ruoko rwake rwerudyi, uye ruoko rwake rutsvene, rwakamukunda.

Isaya 25: 8 Achamedza rufu mukukunda; Ishe Mwari vachapisika misodzi kubva pazviso zvese; Iye achabvisa kutuka kwavanhu vake, kuti abvise pamusoro penyika yose, nekuti Jehovha akataura izvozvo.

Matthew 12:20 Rutsanga rwakapwanyika haangaruvhuni, uye haangadzori fani redhifiti, kusvikira atumira kutonga mukukunda.

1 Vakorinde 15:54 Naizvozvo kana ichi chinoora chafuka kusaora, uye chinofa chafuka kusafa, zvino zvichazadziswa zvakarehwa icho chakanyorwa kuti: Rufu rwakamedzwa mukukunda.

1 Vakorinde 15:55 Iwe rufu, kuruma kwako kuri kupi? Guva, kukunda kwako kuripi?

1 Vakorinde 15:57 Asi Mwari ngaavongwe, uyo anotipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.

1 Johane 5: 4 Nekuti chipi nechipi chakazvarwa naMwari chinokunda nyika: uye uku ndiko kukunda kunokunda nyika, iko iko iko kutenda.

Zvakazarurwa 15: 2 Zvino ndakaona zvakaita segungwa regirazi rakavhenganiswa nemoto: uye ivo vakawana kukunda kwechikara, pamusoro pechifananidzo, nepamusoro pechiratidzo, nepamusoro pehuwandu wezita rake, Gungwa regirazi, rine mbira dzaMwari.

1 Vakorinde 15:57 Asi Mwari ngaavongwe, uyo anotipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.

Dheuteronomio 20: 4 XNUMX nekuti Jehovha Mwari wako ndiye unoenda newe, kukurwira kuvavengi vako, kuti akuponese.

Varoma 6:14 nekuti zvivi hazvingazovi nesimba pamusoro pako, nekuti hausi pasi pemutemo, asi pasi penyasha.

VAEFESO 6: 10-18 Pakupedzisira, hama dzangu, ivai nesimba muna She uye musimba reukuru hwesimba rake. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kumira kumira kupesana nadhiyabhori. Nekuti hatirwi nenyama neropa, asi nemasimba, nemasimba, nevatongi verima renyika ino, uye neuipi hwomweya munzvimbo dzakakwirira. Naizvozvo torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kumira pazuva rakaipa, maitwa zvese, kumira. Naizvozvo mirai, zviuno dzenyu zvakasungwa nechokwadi, uye makapfeka chidzitiro chechifuva chekururama; Uye tsoka dzako dzakapfekedzwa nekugadzirira kweevhangeri yerunyararo; Pamusoro pazvose, utore nhovo yerutendo, iyo yauchakwanisa kudzima nayo miseve inopfuta yevakaipa. Tora ngowani yoruponeso, uye nebakatwa reMweya, rinova izwi raMwari: uchinamata nguva dzose neminyengetero yose, uye kuteterera muMweya, uye uchizvitarira, kutsungirira kose nekukumbira kunevose vatsvene.

1 Johane 4: 4 Imwi vana vaMwari, imi vana vaMwari, uye makavakunda, nekuti uyo uri mamuri mukuru kuna iye uri munyika.

1 Johane 5: 5 Ndiani uyo anokunda nyika, kunze kwaiye anotenda kuti Jesu ndiye Mwanakomana waMwari?

Zvakazarurwa 2: 7 Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kumakereke; Kuna iye anokunda ndichamupa kuti ndidye zvemuti weupenyu, uri pakati peparadhiso yaMwari.

Zvakazarurwa 2:11 Iye ane nzeve, ngaanzwe zvinoreva mweya kumakereke; Unokunda haangakuvadzwa nerufu rwechipiri.

Zvakazarurwa 2:17 Iye une nzeve, ngaanzwe zvinoreva mweya kumakereke; Unokunda, ndichapa kwaari kuti adye mana yakavanzika, uye ndichamupa ibwe jena, nepabwe iro zita idzva rakanyorwa, risingazikamwi nemunhu, asi iye unorigamuchira.

ZVAKAZARURWA 2:26 Uye uyo anokunda uye anochengeta mabasa angu kusvikira pakuguma, kwaari ndichamupa simba pamusoro pemarudzi.

Zvakazarurwa 3: 5 Unokunda, ndiye uchapfekedzwa nguo chena; uye handizodzime zita rake pabhuku reupenyu, asi ndichareurura zita rake pamberi paBaba vangu, nepamberi pevatumwa vake.

ZVAKAZARURWA 3:12 Iye anokunda ndichaita mbiru mutembere yaMwari wangu, uye haachazogarazve kunze, uye ndichanyora pamusoro pake zita raMwari wangu, iro zita raMwari wangu, ndiyo Jerusarema idzva, rinoburuka kudenga richibva kuna Mwari wangu, uye ndichanyora zita rangu idzva kwaari.

ZVAKAZARURWA 3:21 Iye anokunda ndinotendera kuti agare neni muchigaro changu choushe, seni ini ndakakunda, ndikagara pasi naBaba vangu pachigaro chavo cheushe.

Zvakazarurwa 11: 7 Zvino kana vapedza kupupura, chikara chinokwira chichibva mugomba risina chigadziko, chichaita hondo navo, chigovakunda nekuvauraya.

ZVAKAZARURWA 13: 7 XNUMX Zvino zvak kupihwa kwaari kuti arwe nevatsvene, uye nekuvakunda: simba rikapihwa pamusoro pedzese ndudzi, nendimi, uye ndudzi.

Zvakazarurwa 17: 14 Izvi zvichaita hondo neGwayana, uye Gwayana richavakunda, nekuti iye ishe wemadzishe, naMambo wemadzimambo: uye ivo vanaye vanonzi, vakasarudzwa, uye vakatendeka.

Zvakazarurwa 21: 7 Unokunda uchagara nhaka yezvinhu zvese; Ini ndichava Mwari wake, iye achava mwanakomana wangu.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano