Hondo Yemweya Munamato weMhuri

0
441

Nhasi tichave tichirwa nemunamato wehondo yemweya yemhuri. Mhuri chinhu chakasiyana pakati pevashandisi vehukama. Kubva panguva yekuzvarwa kwemwana, kumusoro kusvikira akura ave murume, anozochengetwa nemhuri. Mwari akapa simba rakawanda kudaro mumaoko emhuri. Ivo vaigona kuponesa imwe yavo kubva pakuparara, uye ivo vanogonazve kuve mugadziri wekuora kune mumwe.

Vanhu vazhinji vanotenda kuti mhuri mubatanidzwa wevanhu vane hukama neropa kana nemuchato. Nekudaro, sekupokana nekutenda kwakadai, mhuri yakakwira kupfuura iyo. Haisi chete ropa kana muchato unobatanidza vanhu pamwechete kuti vave mhuri. Mhuri inogona kureva boka revanhu vanofarira zvakafanana, zvavanotenda, maitiro, uye tsika. Ndokusaka kana isu tava mumwe naKristu, isu tinobva tangojoinha mhuri yaKristu, uye tinoona munhu wese mumhuri sehama. Kunyangwe kuve mumutumbi waKristu kunogona kubatanidza vanhu pamwechete kuti vave vamwe, saka zvakare kuve mukati menyika kubatanidza vanhu pamwechete Semuenzaniso, chidhakwa chinodisisa chinogara chichibatana nevamwe vadhakwa. Uyezve avo vari kutongwa uye vanodzorwa naDhiabhori zvakare mhuri imwe.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Kana mhuri yakabatana, pane zvishoma pane izvo zvavasingakwanise kuwana. Ndokusaka rugwaro rwakati mumwe anodhonza chiuru, uye maviri achadhonza zviuru gumi. Mhuri zvese zvine chekuita nekubatana uye pamwechete. Dhiabhori inyowani huru, anonzwisisa izvi. Ndokusaka Dhiabhori achaita zvese kuti ave nechokwadi chekuti mhuri haina chimiro chakanaka. Kana paine dambudziko mumhuri, chigadzirwa chemhuri icho, kureva, vana, chichava nedambudziko.

Hazvina basa kutaura kuti kune mhuri dzakawanda kwazvo dzakashandiswa nasatan. Ivo havasisiri kuona zvinhu kubva pameso chaiwo ekuona, dhiyabhorosi akagadzira kusawirirana pakati pavo, uye izvi zvakave mukana unokosha kuti muvengi apinde. Kana tangosvika pakuziva kuti zvinhu hazvisi kufamba nenzira yavanofanira kuita, fungidziro iri patiri yekuzvigadzirisa. Isu tine chikwereti kumhuri yedu basa remunamato senhengo yemhuri. MuApostora Pita paakakandwa mutirongo, vamwe vapostori vachinyatsoziva kuti hapana chinhu chavaigona kuita, vakatendeukira kuna Mwari muminyengetero kuti vanunure Peter, uyo akakandwa muchitokisi. Kupera kwenyaya iyi gistet yakajairwa.

Isu takanyora runyorwa rwemweya minamato yekunamatira minamato yekununura mhuri kubva kuna dhiabhori uye kuparadza zvirongwa nehurongwa hwemuvengi kuparadza mhuri.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Pfungwa dzeMunamato

Ishe Mwari, ndinonamata kuti nzwisiso yenyu inopfuura huchenjeri hwevanhu, ichiviga pane imwe neimwe nhengo yemhuri yangu. Nyasha dzatinadzo kuti tizvinzwisise nekunyatso uye nerunaki tipe iyo muzita raJesu.

Ini ndinouya kuzopesana nehurongwa hwese uye zvirongwa zvemuvengi kuti ndiparadze mhuri yangu nekunetsana. Chese chirongwa nehurongwa hwemuvengi kuti vagadzire kusaparadzika mumhuri yangu, ini ndinouparadza neropa regwayana.

Nekuti zvakanyorwa kuti Ndinoziva pfungwa dzandinadzo kwauri, ipfungwa dzechakanaka nechakaipa kukupa mugumo unotarisirwa. Ishe Jesu, ndinonamata kuti mhuri yangu isazokundikana chinangwa nemuzita raJesu.

Ini ndinouya kuzopesana nehurongwa hwese hwemuvengi hwekuuraya mhuri yangu neni nechirwere chisingarapike. Nekuti zvakanyorwa kuti Kristu akazvibvisa pautera hwedu hwese, uye akaporesa matenda edu ese. Ini ndinoparadza chimiro chega chega chechirwere mumhuri yangu muzita raJesu.

Ini ndinosarudza nemvumo yekudenga kuti mhuri yangu ichaenderera nekushanda pachikamu chekururama. Chero hurongwa hwemuvengi hwekuti tisiyire kure nechikamu hunopiswa nemoto.

Ndinozodza nhengo yese yemhuri yangu neropa raKristu. Ini ndinoparadza chero chimiro cherufu. Ini ndinouya kuzopesana nehurongwa hwese hwekupamba, kubata chibharo, kana kuuraya muzita raJesu.

Bhaibheri rinoti, Uye ivo vakamukunda neropa regwayana uye nemazwi euchapupu hwavo. Ini ndinoteura ropa regwayana pamusoro pemitezo yese yemhuri yangu muzita raJesu. Ini ndinosimudzira kuti zano rako roga rimire pamusoro pemhuri yangu muzita raJesu.

Izvo zvakanyorwa kuti vana vangu neni tiri zviratidzo uye zvinoshamisa. Chero hurongwa hwemuvengi hwekuita stock yekuseka hwakaparadzwa. Ini ndinopokana nehurongwa hwavo neropa regwayana muzita raJesu.

Ini ndinokuzivisaiwo masimba enzvimbo pamusoro padhiabhori nengirozi dzake dzose. Bhaibheri rinoti nekuti takapihwa zita riri pamusoro pemamwe mazita. Kuti pakataurwa zita ibvi rimwe nerimwe rinofanira kupfugama uye marimi ese anobvuma kuti ndiye Mwari. Muzita raJesu, ndinoparadza mabasa evavengi pamusoro pemhuri yangu.

Sezvakangoita Joshua akazivisa vanhu veIsreal kuti Sarudzai nhasi uno Mwari wauchashandira, asi kana iri mhuri yangu neni, tichashumira Ishe. Ini ndinodzokorora kutaura uku ndichimiririra mhuri yangu. Ishe Jesu, tibatsirei kuti tikushumirei kusvikira kumagumo.

Ini ndinosimudzira kuti chinangwa chekuvapo kwenhengo yega yega yemhuri, chikonzero chekusikwa kwedu, hachizokundwe muzita raJesu Kristu. Ini ndinozivisa kusununguka kwedu kubva mukupisa kwekusazvidza kwekusarurama, ndinokuzivisa rusununguko rwedu kubva mumisungo yehuranda, uye ndinotaura simba redu pachivi kubudikidza neropa regwayana rinosuka zvivi zvedu.
Izvo zvakanyorwa, zivisa chinhu, uye chichava chakasimbiswa, ini ndinotema budiriro kumhuri yangu muzita raJesu.

Bhaibheri rinoti, mumwe anodhonza chiuru, uye maviri achadhonza zviuru gumi, ini ndinoreva izvi nekubatana kwekutenda mumhuri yangu, kubva zvino kukohwa kwedu kuchakwira muzita raJesu. Amen.

Nomutsa Nyorera Kune Yedu YouTube Channel Kuti Utarise Mazuva Ose Ane Simba Emunamato Mavhidhiyo

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano